Predlog resolucije - B6-0429/2008Predlog resolucije
B6-0429/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

17.9.2008

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg in Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
o socialnem svežnju

Postopek : 2008/2613(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0429/2008
Predložena besedila :
B6-0429/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0429/2008

Resolucija Evropskega parlamenta   o socialnem svežnju

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju socialnega svežnja, ki ga je predstavila Komisija 2. julija 2008 in je vseboval njeno sporočilo o „Prenovljeni socialni agendi: priložnost, dostopnost in solidarnost v Evropi 21. stoletja“ (KOM(2008)412), ter nekatere druge nezakonodajne predloge,

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (KOM(2008) 419),

–  ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (KOM(2008) 426),

–  ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva (KOM(2008) 414),

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti v zadevah Viking Line, Laval, Rüffert in Komisija proti Luksemburgu ter kontroverznih političnih razprav o njih,

–  ob upoštevanju listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker so temeljne pravice razlog za obstoj Evrope in socialnih politik,

B.  ker socialni sveženj vsebuje številne pobude, ki jih je Parlament zahteval že več let,

C.  ker izraz „socialni sveženj“ obljublja več kot zagotavlja, saj so bili nekateri dokumenti, predstavljeni 2. julija, objavljeni v različnem času in so sedaj predstavljeni kot sveženj skupnih ukrepov in ker se to zdi „premalo in prepozno“,

D.  ker je Sodišče evropskih skupnosti leta 2008 sprejelo sklepe, ki so odločilni za pripravo in uporabo socialnih standardov v EU,

E.  ker Komisija, kljub resnemu socialnemu položaju z vedno večjo brezposelnostjo in visoko stopnjo revščine in socialne izključenosti, še naprej daje izključni poudarek rasti in delovnim mestom,

Obnovljena socialna agenda

1.  pozdravlja namero Komisije, da dosega napredek z novo socialno agendo; ugotavlja, da nujno potrebno uresničiti obljubo socialne Evrope; zahteva, da mora pravo evropsko socialno agendo sestavljati skladen niz ukrepov in instrumentov; zahteva, da temeljne pravice vodijo vse odločitve, ki se sprejemajo na ravni Evropske unije;

2.  je zaskrbljen zaradi pomanjkanja usklajenosti in usmeritve pobud, ki so bile predstavljene v okviru socialne agende;

3.  poziva Svet, naj v sodelovanju s Parlamentom predlaga socialni pakt za boj proti diskriminaciji, pospeševanje enakosti, boj proti revščini, krepitev socialne infrastrukture, vključitev socialnih vprašanj in ponovno vzpostavitev ravnotežja med temeljnimi pravicami in tržnimi svoboščinami kot pravi napredek v primerjavi s tako imenovanim socialnim paketom;

Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu

4.  ostaja prepričan, da bo direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu izboljšala čezmejno zdravstveno varstvo, kjer bo to potrebno;

5.  pozdravlja študijo Komisije o „Kakovosti in enakosti dostopa do storitev zdravstvenega varstva“; poudarja dejstvo, da čezmejno zdravstveno varstvo lahko najde svoje meje tam, kjer ogroža prost in splošen dostop vsakomur;

6.  meni, da morajo ukrepi, sprejeti na področju čezmejnega zdravstvenega varstva, upoštevati sposobnost preživetja in finančno vzdržnost sistemov socialne varnosti držav članic ter spoštovati subsidiarnost, da bi izboljšali dostop do zdravstvenega varstva ter ohranili visoke standarde preskrbe z zdravstvenim varstvom;

7.  priznava potrebo po večji jasnosti v zvezi z vprašanji, kot so pravna odgovornost v korist tistih, ki dostopajo do zdravstvenega varstva v drugih državah članicah;

8.  priznava tudi, da je treba pojasniti vprašanja, povezana z opredelitvami, ki jih je uvedlo Sodišče evropskih skupnosti, kot so razlika med bolnišnično in nebolnišnično oskrbo in tudi povračilo za oskrbo v okviru nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva, ki jo zajemata Uredba (EGS) št. 1408/71 in nova Uredba (ES) št. 833/04;

Direktiva o evropskem svetu delavcev

9.  ugotavlja, da je bilo preoblikovanje direktive o evropskem svetu delavcev končno objavljeno in obžaluje precejšnjo zamudo pri njeni objavi;

10.  obžaluje tudi omejeno naravo preoblikovanja, zaradi česar se ne more obravnavati nekaterih pomembnih vprašanj;

11.  vztraja, da je pravica do uspešnega in učinkovitega obveščanje ter posvetovanja ključna za ustvarjanju enakih pogojev za delodajalce in delojemalce na mednarodni ravni; opozarja na pomanjkljivosti preoblikovanja, ki zadeva pravico do obveščanja in posvetovanja ter zahteva, naj Svet izboljša preoblikovano direktivo v tesnem sodelovanju s Parlamentom;

Protidiskriminacijska direktiva

12.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija ukrepala na odločen poziv Parlamenta k pripravi protidiskriminacijske direktive, ki bo zajemala vse štiri razloge, ki jih je predvidel Parlament v členu 13; zahteva, naj Komisija preuči, če je diskriminacija zaradi spola prepovedana na istih področjih kot diskriminacija zaradi drugih razlogov;

13.  opozarja Svet na dejstvo, da je ta direktiva pomembna za izvajanje člena 13(1); zato zahteva, naj Svet ohrani glavno idejo predloga Komisije, to je, da se zajame vse razloge za diskriminacijo ter da ni treba uvesti hierarhije diskriminacije;

14.  zahteva, naj Svet v sedanjem osnutku omeji obseg klavzul o izjemi;

Vključevanje protidiskriminacije

15.  pozdravlja pobude v ta namen, vendar opozarja, da je treba poleg starševskega dopusta obravnavati tudi dopust za druge namene nege;

16.  poudarja, da spremembe zakonodaje ne smejo služiti omejevanju pravic posameznih zaposlenih;

Sodbe Sodišča Evropskih skupnosti

17.  meni, da predlagani forum ne more nadomestiti jasnosti zakonodaje glede pravic delavcev in spoštovanja kolektivnih pogodb, zahteva, naj se priznajo te temeljne pravice ter, kjer je to potrebno, ustrezno revidira obstoječo zakonodajo; s tem v zvezi zahteva revizijo direktive o napotitvi delavcev;

Dvoletno poročilo o socialnih storitvah splošnega pomena

18.  je seznanjen z dvoletnim poročilom o socialnih storitvah splošnega pomena; poudarja, da imajo socialne in zdravstvene storitve pomembno vlogo v naši družbi in prispevajo k spodbujanju kohezije, zaposlovanja, socialne vključenosti in gospodarske rasti;

19.  ostaja prepričan, da potrebujejo zdravstvene in socialne storitve posebno varstvo na notranjem trgu, kar v sporočilu ni omenjeno, ter pravni okvir o storitvah splošnega pomena v podporo varovanju temeljnih pravic;

20.  obžaluje popolno odsotnost zakonodajne pobude s strani Komisije glede priznanja in varovanja socialnih in zdravstvenih storitev splošnega pomena;

Učinkovitost javne porabe

21.  je nekoliko presenečen, da se zaključki delovnega dokumenta služb Komisije o „Uspešnosti in učinkovitosti socialne porabe“, ki je del socialnega svežnja, osredotočajo le na produktivnost in spodbujanje zaposlovanju ter ob tem spregledajo razsežnost socialne vključenosti;

22.  poziva Komisijo, naj preuči, če bi lahko bil brezpogojni osnovni dohodek za vse učinkovito orodje za boj proti revščini;

Nova znanja – nova delovna mesta

23.  pozdravlja objavo v okviru pobude „Nova znanja – nova delovna mesta“, vendar poudarja, da mora to biti sestavni del koherentnega svežnja izobraževanja in usposabljanja, ki sledi tehnološkemu razvoju pri soočanju s podnebnimi spremembami; poudarja tudi, da bodo „stara delovna mesta“ tudi potrebovala nova znanja za soočanje s tem izzivom;

Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji

24.  je zelo razočaran zaradi rezultatov ocenjevanja delovanja sklada za prilagajanje globalizaciji, ki so pokazali, da:

(a)  a) sklad ni uspel doseči malih in srednjih podjetij in njihovih delavcev;

(b)  b) sklad za prilagajanje globalizaciji se ne izkoristi popolnoma in zato ne doseže državljanov tako, kot bi moral;

(c)  c) sklad za prilagajanje na globalizacijo se je izkoristil le v zelo omejenem številu sektorjev, kot na primer v avtomobilskem;

(d)  d) merila sklada ne omogočajo dovolj ocenjevanja, ali so prosilci za sredstva sklada dejansko žrtve globalizacije ali jim primanjkuje inovativnosti in sposobnosti prilagajanja;

25.  meni, da bo treba, če do naslednjega ocenjevanja ne bo napredka na tem področju, resno razmisliti o razpustitvi sklada in prenosu teh sredstev v evropski socialni in kohezijski sklad;

Romi

26.  pozdravlja izjavo Komisije glede potrebe po usklajenem in usmerjenem delovanju držav članic ter potrebo po izpolnjevanju ciljev protidiskriminacijske direktive; Komisiji zagotavlja podporo Parlamenta za njeno odločno ukrepanje v tem oziru;

27.  verjame, da bo Komisija prav tako nadaljevala akcijski načrt o otrokovih pravicah in predlagano sporočanje o izobraževanju, da bi zagotovili končanje rutinske rasne segregacije romskih otrok v rednem izobraževanju;

Mednarodna raven

28.  pozdravlja trajno zavezanost Komisije izvajanju standardov ILO, vendar meni, da je sedanji prostovoljni pristop do odgovornosti podjetij neustrezen;

29.  pozdravil bi, če bi Komisija v vseh svojih sporočilih podala, kaj zahteva v prenovljeni socialni agendi, to je „odločno zavezanost harmonični, kohezivni in vključujoči družbi, ki spoštuje temeljne pravice v zdravem socialnem tržnem gospodarstvu“;

30.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in socialnim partnerjem.