Förslag till resolution - B6-0429/2008Förslag till resolution
B6-0429/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

17.9.2008

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg och Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
om det sociala paketet

Förfarande : 2008/2613(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0429/2008
Ingivna texter :
B6-0429/2008
Antagna texter :

B6‑0429/2008

Europaparlamentets resolution om det sociala paketet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det sociala paketet, som lades fram av kommissionen den 2 juli 2008, inklusive kommissionens meddelande med titeln ”En förnyad social agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa” (KOM(2008)0412) och åtskilliga andra förslag som inte rör lagstiftning,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (KOM(2008)0419),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (KOM(2008)0414),

–   med beaktande av domarna från Europeiska gemenskapernas domstol i målen Viking Line, Laval, Rüffert och kommissionen mot Luxemburg och den kontroversiella politiska diskussionen i samband med detta,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Försvaret av de grundläggande rättigheterna är vad som i slutändan ligger till grunden för EU och dess sociala politik.

B.  Det sociala paketet innehåller en rad initiativ som parlamentet har efterlyst under ett antal år.

C.  Namnet “det sociala paketet” lovar mer än det håller eftersom vissa av de handlingar som presenterades den 2 juli skulle ha offentliggjorts vid olika tidpunkter men presenteras nu som ett paket av gemensamma åtgärder. De ger intrycket av att vara “alltför lite alltför sent”.

D.   EG-domstolen har under 2008 fattat beslut som är avgörande för utformningen och tillämpningen av sociala normer i EU.

E.   Trots den pressande sociala situationen med växande arbetslöshet och den omfattande fattigdomen och sociala utslagningen förblir kommissionens snäva inriktning på tillväxt och sysselsättning oförändrad.

Den förnyade sociala agendan

1.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att gå vidare med den nya sociala agendan. Parlamentet ser ett verkligt behov att nå resultat om det sociala Europa, och kräver en verklig europeisk social agenda bestående av en konsekvent uppsättning åtgärder och instrument. Parlamentet kräver vidare att de grundläggande rättigheterna ligger till grund för alla beslut som fattas på europeisk nivå.

2.   Europaparlamentet oroas av såväl den bristande samstämmigheten i som inriktningen på de initiativ som presenterats inom ramen för den förnyade sociala agendan.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att i samarbete med parlamentet utarbeta en social pakt om att bekämpa diskriminering, främja jämlikhet, stärka den sociala infrastrukturen, ge sociala frågor större utrymme på den politiska dagordningen och återställa balansen mellan grundläggande rättigheter och marknadsfriheter. Jämfört med det så kallade sociala paketet skulle detta vara ett verkligt steg framåt.

Direktivet om gränsöverskridande hälsovård

4.   Europaparlamentet är ännu inte övertygat om att direktivet om gränsöverskridande hälsovård kommer att förbättra den gränsöverskridande hälsovården där detta behövs.

5.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens studie om ”Quality in and Equality of Access to Healthcare Services” (kvalitet i och likvärdig tillgång till hälsovårdstjänster), och påpekar att detta mycket väl kan vara vad som anger begränsningarna för den gränsöverskridande hälsovården i och med att den undergräver tanken om gratis hälsovård för alla.

6.   Europaparlamentet anser att åtgärder som vidtas inom området för gränsöverskridande hälsovård bör beakta bärkraften och den ekonomiska hållbarheten hos medlemsstaternas socialförsäkringssystem. De bör också respektera subsidiaritetsprincipen samtidigt som de syftar till att förbättra såväl tillgången till hälsovården som standarden för de tjänster som den tillhandahåller.

7.   Europaparlamentet konstaterar att det finns ett behov att skapa större klarhet i vissa frågor, exempelvis vad gäller det rättsliga ansvar, för att underlätta för personer som utnyttjar hälsovårdstjänster i andra medlemsstater.

8.   Europaparlamentet konstaterar att det dessutom finns ett behov att skapa klarhet i frågor som rör definitioner som EG-domstolen har aktualiserat, exempelvis skillnaden mellan sjukhusvård och vård som inte tillhandahålls på sjukhus samt i fråga om ersättning för vård som tillhandahålls genom de nationella sjukvårdssystemen i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71 och den nya förordningen (EG) nr 883/2004.

Företagsrådsdirektiv

9.   Europaparlamentet konstaterar att det omstöpta företagsrådsdirektivet äntligen har offentliggjorts, och beklagar den avsevärda förseningen.

10.  Europaparlamentet beklagar även att de ändringar som gjorts är mycket begränsade, vilket kan innebära att vissa viktiga frågor återstår att lösa.

11.  Europaparlamentet vidhåller att ändamålsenliga och verkningsfulla informations- och konsultationsrättigheter är avgörande för att lika villkor för arbetsmarknadens båda parter ska kunna skapas på transnationell nivå. Europaparlamentet pekar på brister i den omstöpta versionen vad gäller informations- och konsultationsrättigheter, och uppmanar rådet att förbättra det omstöpta direktivet i nära samarbete med parlamentet.

Antidiskrimineringsdirektivet

12.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med att kommissionen har agerat i enlighet med parlamentets kraftfulla uppmaning att lägga fram ett antidiskrimineringsdirektiv som täcker samtliga fyra områden som parlamentet begärde i enlighet med artikel 13. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka huruvida könsdiskriminering förbjuds inom samma områden som diskriminering på andra grunder.

13.  Europaparlamentet uppmärksammar rådet om att detta direktiv är nödvändigt om artikel 13.1 ska kunna tillämpas. Parlamentet kräver därför att rådet håller sig till grundpremissen i kommissionens förslag, nämligen att alla grunder för diskriminering ska omfattas och att ingen rangordning av olika former av diskriminering bör införas.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att hålla antalet undantagsklausuler i det nuvarande förslaget till ett minimum.

Integrering av antidiskrimineringspolitiken

15.  Europaparlamentet välkomnar de initiativ som tas i detta syfte men pekar på behovet att beakta inte bara föräldraledighet utan även ledighet för vård av annat slag.

16.  Europaparlamentet understryker att ändringar i lagstiftningen inte får innebära försämrade rättigheter för enskilda arbetstagare.

EG-domstolens avgöranden

17.  Europaparlamentet anser inte att det föreslagna forumet kan ersätta rättslig klarhet i fråga om arbetstagarnas rättigheter och respekten för kollektivavtal. Parlamentet kräver att dessa grundläggande rättigheter erkänns och, vid behov, att gällande lagstiftning ändras därefter. Parlamentet kräver i detta sammanhang en översyn av utstationeringsdirektivet.

Tvåårsrapporten om sociala tjänster i allmänhetens intresse

18.  Europaparlamentet har tagit del av tvåårsrapporten om sociala tjänster i allmänhetens intresse. Parlamentet understryker att social- och hälsovårdstjänster spelar en viktig roll i våra samhällen och bidrar till att främja sammanhållningen, sysselsättningen, den sociala integreringen och den ekonomiska tillväxten.

19.  Parlamentet är fortfarande övertygat om att det krävs särskilda insatser för att skydda hälsovårds- och socialtjänster på den inre marknaden, något som inte nämns i meddelandet, och att en rättslig ram om tjänster i allmänhetens intresse skulle stärka skyddet av grundläggande rättigheter.

20.  Europaparlamentet beklagar djupt den fullständiga avsaknaden av något lagstiftningsförslag från kommissionen om erkännande och skydd av sociala tjänster och hälsovårdstjänster i allmänhetens intresse.

Effektivitet i de offentliga utgifterna

21.  Europaparlamentet är något förvånat over att slutsatserna i det arbetsdokument från kommissionen med titeln ”Efficiency and Effectiveness of Social Spending” (effektivitet och ändamålsenlighet hos de sociala utgifterna), som bifogats det sociala paketet, är helt inriktade på frågor kring produktivitet och sysselsättningsfrämjande åtgärder och helt förbigår frågan om social integrering.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka huruvida en villkorslös grundinkomst för alla skulle kunna vara ett verkningsfullt verktyg för att bekämpa fattigdom.

Ny kompetens – nya arbetstillfällen

23.  Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av initiativet ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen” men understryker att detta måste ingå som del i ett sammanhängande kompetensutvecklings- och utbildningspaket och åtföljas av initiativ för att främja teknisk utveckling för att möta de utmaningar som klimatförändringarna reser. Parlamentet påpekar att även ”gamla arbetstillfällen” kräver ny kompetens för att möta denna utmaning.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

24.  Europaparlamentet är mycket djupt besviket over resultaten från utvärderingen av verksamheten vid Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, resultat som visar att

  • a)det har inte lyckats fonden att nå ut till små och medelstora företag och deras anställda,
  • b)fondens kapacitet utnyttjas inte till fullo och når därför inte medborgarna i avsedd omfattning,
  • c)fonden har bara använts i ett begränsat antal sektorer, exempelvis inom bilindustrin,
  • d)fondens kriterier tillåter inte en adekvat bedömning av huruvida de som ansöker om fondmedel verkligen är offer för globaliseringen eller om de snarare brister i innovations- och anpassningsförmåga.

25.  Parlamentet anser att om framsteg inte gjorts på dessa områden vid nästa utvärdering måste man allvarligt överväga möjligheten att avskaffa fonden och överföra dess medel till social- och sammanhållningsfonderna.

Romer

26.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om behovet av en kraftfull gemensam insats från medlemsstaternas sida liksom om behovet att fullfölja syftet med antidiskrimineringsdirektivet. Parlamentet försäkrar kommissionen om parlamentets stöd för kraftfulla åtgärder härvidlag från kommissionens sida.

27.  Europaparlamentet utgår från att kommissionen även kommer att gå vidare med handlingsplanen om barnets rättigheter liksom det föreslagna meddelandet om utbildning för att få till stånd att den rutinmässiga och rasistiska segregeringen av romska barn, varigenom de utestängs från det allmänna skolsystemet, upphör.

Den internationella arenan

28.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens fortsatta åtagande att införa ILO:s normer men anser inte att den frivilla modellen för företagens sociala ansvar som följs idag är tillräcklig.

29.  Europaparlamentet skulle välkomna om kommissionen i sina meddelande kunde leva upp till det åtagande som det ger uttryck för i den förnyade sociala agendan, nämligen ”ett starkt engagemang för harmoniska samhällen präglade av sammanhållning och integration och respekt för grundläggande rättigheter i sunda sociala marknadsekonomier”.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till arbetsmarknadens parter.