Предложение за резолюция - B6-0449/2008Предложение за резолюция
B6-0449/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА

18.9.2008

внесено съгласно член 114, параграф 1 от правилника
от Véronique De Keyser
от името на групата PSE
относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия

B6‑0449/2008

Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия

Европейският парламент,

–  като взе предвид дял V от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия[1],

–  като взе предвид рамковото споразумение за междурегионално сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар (Меркосур) и неговите държави-членки, от друга страна[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2001 г. относно световно асоцииране и обща стратегия за отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2006 г. относно по-силно партньорство между Европейския съюз и Латинска Америка[4],

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май, озаглавено "Към стратегическо партньорство между ЕС и Бразилия" (COM(2007)281 окончателен,

–  като взе предвид съвместната декларация от първата среща на високо равнище между ЕС и Бразилия на 4 юли 2007 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г. относно петата среща на високо равнище между Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибския басейн, проведена в Лима[5],

–  като взе предвид декларацията от Лима по време на петата среща на високо равнище между Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибския басейн, проведена в Лима (Перу) на 16 май 2008 г.,

–  като взе предвид член 114, параграф 1 от своя правилник,

А.  като има предвид, че първата среща на високо равнище между Европейския съюз и Бразилия се състоя в Лисабон на 4 юли 2007 г. и на тази среща беше даден ход на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия въз основа на тесните исторически, културни и икономически връзки между тях,

Б.  като има предвид, че партньорите споделят общи основни ценности и принципи като демокрация, правова държава, популяризиране на правата на човека и основните свободи и пазарна икономика, които съставляват основни предварителни условия за развиване на стратегическото партньорство,

В.  като има предвид, че даването на ход на стратегическото партньорство между ЕС и Бразилия ще означава съществен стимул за създаването до 2012 г. на Пространство на световно евро-латиноамериканско междурегионално партньорство, предложено от Парламента в неговата резолюция от 27 април 2006 г.,

Г.  като има предвид, че създаването на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) беше решаваща крачка към укрепване на демократичната легитимност и политическото измерение на отношенията между ЕС и държавите от Латинска Америка, и че бъдещото присъединяване на Парламента на Меркосур към тази Асамблея ще укрепи неговата роля като постоянен форум за политически диалог между двата региона,

1.  отправя до Съвета следните препоръки:

 • а)стратегическото партньорство между ЕС и Бразилия следва да бъде част от двустранния регионален подход и цялостната визия за отношенията между Европейския съюз и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн, която е основата на решението за стратегическо асоцииране на двата региона, взето на срещите на високо равнище между ЕС и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн;
 • б)специалните механизми за политически диалог, произтичащи от стратегическото партньорство между ЕС и Бразилия, следва да осигуряват действителен тласък за отношенията със и между различните процеси на регионална интеграция, за защита на ценностите и интересите на стратегическото асоцииране, и за укрепване на принципа на многостранност в областта на международните отношения;
 • в)стратегическото партньорство следва да осигурява действителна добавена стойност по отношение на разпоредбите на действащото рамково споразумение за сътрудничество с Бразилия, действащото рамково споразумение за сътрудничество с Меркосур и бъдещото споразумение за асоцииране с Меркосур;
 • г)икономическото партньорство следва да бъде приведено в действие възможно най-скоро чрез приемане на съвместен план за действие по време на следващата среща на високо равнище между ЕС и Бразилия, планирана за декември 2008 г.;
 • д)следва да се определят централните въпроси, върху които ще бъдат съсредоточени политическата програма и диалога в рамките на партньорството, включително популяризирането на съвместни стратегии за справяне с предизвикателства на световно равнище, по-конкретно свързаните с мира и сигурността, демокрацията и правата на човека, изменението на климата, биологичното разнообразие, сигурността на енергийните доставки и устойчивото развитие, и борбата срещу бедността и социалната изолация;
 • е)следва да се подчертае, че най-добрият начин за справяне със световните въпроси е ефективна многостранност, съсредоточена върху системата на ООН; партньорите следва да се стремят да сближават позициите си посредством по-тясно сътрудничество и системни консултации преди срещи в рамките на ООН и други международни органи;
 • ж)партньорите трябва да работят съвместно за справяне с най-належащите световни предизвикателства в областта на мира и сигурността и по въпроси като разоръжаване, неразпространение и контрол на оръжията, транснационална организирана престъпност и конкретно трафик на наркотици, изпиране на пари, трафик на малокалибрени оръжия, леко въоръжение и боеприпаси, трафик на хора и тероризъм; партньорите трябва да проявяват пълна ангажираност в рамките на механизма за съгласуване и сътрудничество между Европейския съюз и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн относно наркотиците;
 • з)партньорите следва отново да потвърдят своята ангажираност за тясно сътрудничество за популяризиране и осъществяване на Целите на хилядолетието за развитие, и за засилване на сътрудничеството в областта на помощите за развитие, включително тристранно сътрудничество; необходимо е партньорите да водят борба срещу бедността и да постигнат напредък по отношение на дебата относно социалното сближаване в рамките на отношенията между ЕС и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн;
 • и)следва да се открие широкообхватен диалог относно миграцията, в рамките на който на първо място да бъдат разгледани въпросите, свързани с незаконната имиграция и възможностите за законна миграция, наред със защитата на правата на човека на работниците мигранти;
 • й)следва да се засилят съществуващите диалози и да се открият нови диалози във връзка с отрасловите политики в областта на околната среда и устойчивото развитие, енергетиката, транспорта, сигурността на храните, науката и технологиите, информационното общество, трудовата заетост и социалните въпроси, регионалното развитие, културата и образованието;
 • к)следва да се предвиди институциите на Европейския съюз и правителството на Федеративна република Бразилия да предоставят на Европейския парламент и на Евро-Латиноамериканската парламентарна асамблея редовна и подробна информация относно състоянието на стратегическото партньорство и извършваната работа в рамките на партньорството;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията и правителствата на държавите-членки на Европейския съюз.