Forslag til beslutning - B6-0449/2008Forslag til beslutning
B6-0449/2008

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET

18.9.2008

jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1
af Véronique De Keyser
for PSE-Gruppen
om et strategisk partnerskab EU-Brasilien

B6‑0449/2008

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om et strategisk partnerskab EU-Brasilien

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien 1),

–  der henviser til den mellemregionale rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Sydamerikanske Fællesmarked (Mercosur) og dets deltagerstater på den anden side 2),

-  der henviser til sin beslutning af 15. november 2001 om et globalt partnerskab og en fælles strategi for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika 3),

-  der henviser til sin beslutning af 27. april 2006 om et styrket partnerskab mellem Den Europæiske Union og Latinamerika 4),

-  der henviser til kommissionens meddelelse "På vej mod et strategisk partnerskab mellem EU og Brasilien" (KOM(2007)281) af 30. maj 2007,

-  der henviser til fælleserklæringen fra det første topmøde mellem EU og Brasilien, vedtaget i Lissabon den 4. juli 2007,

-  der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om det 5. topmøde Latinamerika/Den Europæiske Union og Caribien i Lima 5),

-  der henviser til Lima-erklæringen, vedtaget på det 5. topmøde mellem stats- og regeringscheferne fra Latinamerika, Caribien og Den Europæiske Union i Peru den 16. maj 2008,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A.  der henviser til, at den 4. juli 2007 afholdtes det første topmøde mellem EU og Brasilien, hvor det strategiske partnerskab EU-Brasilien lanceredes med udgangspunkt i de snævre historiske, kulturelle og økonomiske bånd,

B.  der henviser til, at partnerne har væsentlige værdier og principper til fælles, såsom demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder og markedsøkonomi, der udgør væsentlige betingelser for etableringen af et strategisk partnerskab,

C.  der henviser til, at iværksættelsen af et strategisk partnerskab mellem EU og Brasilien vil være en vigtig tilskyndelse til, at der inden 2012 kan etableres et eurolatinamerikansk område for et samlet interregionalt partnerskab samt gennemføres et reelt partnerskab som foreslået af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 27. april 2006,

D.  der henviser til, at oprettelsen af Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling har været et afgørende skridt hen imod styrkelse af den demokratiske legitimitet og den politiske dimension af forbindelserne mellem EU og Latinamerika, og at Mercosur-parlamentets integration i forsamlingen vil styrke dens betydning som et permanent forum for politisk dialog mellem de to regioner,

1.  henstiller til Rådet:

 • a)at det strategiske partnerskab mellem EU og Brasilien udformes ud fra et biregionalt synspunkt og en overordnet tilgang til forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika og Caribien, der danner grundlaget for det biregionale strategiske partnerskab, som blev besluttet på topmøderne mellem EU og Latinamerika og Caribien
 • b)at lade de vigtigste mekanismer for politisk dialog, der udspringer af det strategiske partnerskab mellem EU og Brasilien, være en reel tilskyndelse for forbindelserne mellem de forskellige regionale integrationsprocesser med henblik på at sikre værdierne og interesserne i forbindelse med det strategiske partnerskab og en styrkelse af multilateralismen i de internationale relationer
 • c)at det strategiske partnerskab må indebære en reel merværdi i forhold til den gældende rammeaftale for samarbejde med Brasilien, den gældende rammeaftale for samarbejde med Mercosur og den kommende associeringsaftale med Mercosur
 • d)hurtigt at lade det strategiske partnerskab træde i kraft, især gennem vedtagelse af en fælles handlingsplan på det næste topmøde EU-Brasilien, der finder sted i december 2008
 • e)at fastlægge de centrale emner for dagsordenen og den politiske dialog som led i partnerskabet, herunder fremme af fælles strategier i lyset af de globale udfordringer, navnlig fred og sikkerhed, demokrati og menneskerettigheder, klimaændringer, den biologiske mangfoldighed, energisikkerhed og bæredygtig udvikling, bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
 • f)at det på ny slås fast, at den bedste måde at tage de globale spørgsmål op på er en reel multilateralisme, der tager udgangspunkt i FN-systemet, og at begge parter bør tilstræbe en større tilnærmelse mellem deres standpunkter gennem et snævrere samarbejde og systematiske konsultationer forud for møderne i FN og i andre internationale instanser
 • g)at understrege behovet for, at begge partnere samarbejder om at tage de mest påtrængende globale udfordringer med hensyn til freden og sikkerheden op i spørgsmål vedrørende nedrustning, ikkespredning og kontrol med våben, grænseoverskridende organiseret kriminalitet, især narkotikahandel, hvidvaskning af penge, handel med håndskydevåben, lette våben og ammunition, menneskehandel og terrorisme; at begge partnere deltager i koordinations- og samarbejdsmekanismen vedrørende narkotika mellem EU/Latinamerika
 • h)at bekræfte tilsagnet om at arbejde snævert sammen om fremme og at gennemføre millenniummålene og intensivere samarbejdet om udviklingsbistand, inklusive trekantssamarbejdet, at begge partnere bekæmper fattigdommen og intensivere drøftelserne om den sociale samhørighed som led i forbindelserne mellem EU og Latinamerika og Caribien
 • i)at iværksætte en omfattende dialog om migration, hvor spørgsmålene i forbindelse med ulovlig indvandring og mulighederne for legal migration prioriteres i lighed med beskyttelsen af de vandrende arbejdstageres menneskerettigheder
 • j)at den nuværende dialog uddybes, og at der indledes nye dialoger om politikken inden for enkelt sektorer, navnlig miljø og bæredygtig udvikling, energi, transport, fødevaresikkerhed, videnskab og teknologi, informationssamfundet, beskæftigelse og sociale anliggender, regional udvikling, kultur og uddannelse
 • k)at EU-institutionerne og Den Føderative Republik Brasiliens regelmæssigt og udtømmende orienterer Europa-Parlamentet og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling om status for det strategiske partnerskab og det arbejde, der finder sted som led i dette;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.