Πρόταση ψηφίσματος - B6-0449/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0449/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18.9.2008

σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού
της Véronique De Keyser
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με μία Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας

B6‑0449/2008

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με μία Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία-πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας,[1]

–  έχοντας υπόψη την Συμφωνία-πλαίσιο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των κρατών μερών της, αφετέρου[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με μία συνολική συμφωνία εταιρικής σχέσης και μια κοινή στρατηγική για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006, για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής[4],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Προς μια Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας" (COM (2007) 281 τελικό, 30 Μαΐου),

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της 1ης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας, που εξεδόθη στη Λισαβόνα, στις 4 Ιουλίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008, σχετικά με την 5η Διάσκεψη Κορυφής της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής-Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λίμα[5],

–  έχοντας υπόψη την Δήλωση της Λίμα V που ενεκρίθη κατά την 5η Διάσκεψη Κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Περού, στις 16 Μαΐου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A.  Επισημαίνοντας ότι στις 4η Ιουλίου, 2007 πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα η 1η Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας, η οποία εγκαινίασε τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας, με βάση τις στενές ιστορικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις,

Β.  Εκτιμώντας ότι αμφότεροι οι εταίροι διαπνέονται από κοινές αξίες και θεμελιώδεις αρχές, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και η οικονομία της αγοράς, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης,

Γ.  Επισημαίνοντας ότι η έναρξη μιας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας θα προωθήσει αποφασιστικά την δημιουργία, με ορίζοντα το 2012, της Διαπεριφερειακής Συνολικής Ζώνης Ευρω-Λατινοαμερικανικής Εταιρικής Σχέσης, που πρότεινε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006,

Δ.  Εκτιμώντας ότι η δημιουργία της Ευρω-Λατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (EuroLat) απετέλεσε αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της πολιτικής διάστασης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και ότι η μελλοντική ένταξη του Κοινοβουλίου της Mercosur σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Συνέλευση θα ενισχύσει τον ρόλο της ως μόνιμου φόρουμ πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο περιφερειών,

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

  • α)η Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας πρέπει να εντάσσεται στην προοπτική της διπεριφερειακής προσέγγισης και της συνολικής αντίληψης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, που αποτελούν τη βάση της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που αποφασίσθηκε στο πλαίσιο της των Διασκέψεων Κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ·
  • β)οι προνομιακοί μηχανισμοί του πολιτικού διαλόγου που προκύπτουν από τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας πρέπει να αποτελέσουν πραγματική ώθηση στις σχέσεις με τις διάφορες εν εξελίξει διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης και μεταξύ αυτών, με σκοπό την διαφύλαξη των αξιών και των συμφερόντων της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στις διεθνείς σχέσεις·
  • γ)η Στρατηγική Εταιρική Σχέση πρέπει να αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία για την ισχύουσα Συμφωνία-πλαίσιο Συνεργασίας με τη Βραζιλία, την ισχύουσα Συμφωνία-πλαίσιο Συνεργασίας πλαίσιο με τη Mercosur και την μελλοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με τη Mercosur·
  • δ)η στρατηγική εταιρική σχέση πρέπει να καταστεί σύντομα λειτουργική, και συγκεκριμένα με την υιοθέτηση κοινού σχεδίου δράσης κατά την επόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2008·
  • ε)να ορισθούν τα κεντρικά θέματα στα οποία θα εστιάσει η ατζέντα και ο πολιτικός διάλογος της Εταιρικής Σχέσης, περιλαμβάνοντας την προώθηση κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, ιδίως στα θέματα της ειρήνης και της ασφάλειας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού·

   στ)   να επαναληφθεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση θεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο διέρχεται από μία ουσιαστική πολυμερή συνεργασία, με βάση τις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών· αμφότεροι οι εταίροι πρέπει να επιδιώξουν μεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεών τους , μέσω στενότερης συνεργασίας και συστηματικών διαβουλεύσεων προ των συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών οργανισμών·

  • ζ)να τονισθεί ότι είναι ανάγκη να συνεργάζονται οι δύο εταίροι για την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών παγκόσμιων προκλήσεων σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και σε θέματα όπως ο αφοπλισμός, η μη διάδοση και ο έλεγχος των όπλων, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, και συγκεκριμένα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το ξέπλυμα χρήματος, το εμπόριο όπλων μικρού διαμετρήματος, ελαφρών όπλων και πυρομαχικών, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία· και οι δύο εταίροι πρέπει να δεσμευτούν ότι θα συνεργασθούν στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συντονισμού και Συνεργασίας για τα ναρκωτικά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής·
  • η)να επιβεβαιωθεί εκ νέου η δέσμευση στενής συνεργασίας για την προώθηση και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, περιλαμβανομένης της τριγωνικής συνεργασίας· και οι δύο εταίροι πρέπει να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και να προωθήσουν τον διάλογο για την κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-ΛΑΚ·
  • θ)να αρχίσει ανοιχτός διάλογος για τη μετανάστευση, στο πλαίσιο του οποίου θα έχουν προτεραιότητα τα θέματα της λαθρομετανάστευσης και οι δυνατότητες της νόμιμης μετανάστευσης, καθώς και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων μεταναστών·
  • ι)να διευρυνθούν οι εν εξελίξει διάλογοι και να αρχίσουν και νέοι επί θεμάτων τομεακών πολιτικών και συγκεκριμένα σχετικά με το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές, την ασφάλεια των τροφίμων, την επιστήμη και την τεχνολογία, την κοινωνία της πληροφορίας, την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, την περιφερειακή ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

   ια)   να προβλεφθεί τακτική και ολοκληρωμένη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωλατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας σχετικά με τα θέματα της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και την εξέλιξη των σχετικών εργασιών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή καθώς και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.