Päätöslauselmaesitys - B6-0449/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0449/2008

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

18.9.2008

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Véronique De Keyser
PSE-ryhmän puolesta
Euroopan unionin ja Brasilian strategisesta kumppanuudesta

B6‑0449/2008

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan unionin ja Brasilian strategisesta kumppanuudesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston,

–  ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Brasilian liittotasavallan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen[1],

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen[2],

-  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2001 Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan suhteita koskevasta yhteisestä strategiasta ja yleisestä kumppanuudesta antamansa päätöslauselman[3],

-  ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2006 Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kumppanuuden lujittamisesta antamansa päätöslauselman[4],

-  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Kohti EU:n ja Brasilian strategista kumppanuutta" (KOM(2007)281 lopullinen),

-  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2007 Lissabonissa hyväksytyn EU:n ja Brasilian I huippukokouksen yhteisen julistuksen,

-  ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ja Euroopan unionin viidennestä huippukokouksesta Limassa antamansa päätöslauselman[5],

-  ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan, Karibian alueen ja Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiesten viidennessä huippukokouksessa Limassa Perussa 16. toukokuuta 2008 antaman Liman julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 4. heinäkuuta 2007 järjestettiin Lissabonissa Euroopan unionin ja Brasilian ensimmäinen huippukokous, jossa käynnistettiin Euroopan unionin ja Brasilian strateginen kumppanuus, joka pohjautuu alueiden läheisiin historiallisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin kytköksiin,

B.  katsoo, että kummatkin osapuolet jakavat olennaiset arvot ja periaatteet kuten demokratian, oikeusvaltion periaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisen ja markkinatalouden, jotka muodostavat perusedellytykset strategisen kumppanuuden kehittämiselle,

C.  katsoo, että EU:n ja Brasilian strategisen kumppanuuden toteuttaminen edistää huomattavasti sitä, että vuoden 2012 tienoilla perustetaan Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden yleinen alueiden välinen kumppanuus, jota Euroopan parlamentti ehdotti päätöslauselmassaan 27. huhtikuuta 2006,

D.  katsoo, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen perustaminen on ollut ratkaiseva askel vahvistettaessa EU:n ja Latinalaisen Amerikan poliittisten suhteiden poliittista legitiimiyttä ja ulottuvuutta ja että Mercosurin parlamentin liittyminen tulevaisuudessa kyseiseen edustajakokoukseen vahvistaa sen roolia pysyvänä kahden alueen välisenä poliittisena keskustelufoorumina,

1.  esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

 • a)EU:n ja Brasilian kahdenvälisen strategisen kumppanuuden olisi käsitettävä Euroopan unionin, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välisten suhteiden kahden alueen tarkastelutapa ja maailmanlaajuinen visio, jotka ovat EU:n ja AKT-maiden huippukokouksissa päätetyn kahdenvälisen strategisen kumppanuuden perusta;
 • b)EU:n ja Brasilian strategisesta kumppanuudesta juontavien vuoropuhelun etuoikeutettujen mekanismien olisi oltava todellinen sysäys alueellisen yhdentymisen suhteiden eri prosessien kanssa ja kesken strategisen kumppanuuden arvojen ja etujen turvaamiseksi ja kansainvälisten suhteiden alan monenvälisyyden vahvistamiseksi;
 • c)strategisen kumppanuuden olisi merkittävä todellista lisäarvoa Brasilian kanssa tehdyn yhteistyötä koskevan nykyisen puitesopimuksen, Mercosurin kanssa tehdyn yhteistyötä koskevan nykyisen puitesopimuksen sekä Mercosurin kanssa tehtävän tulevan assosiaatiosopimuksen kannalta;
 • d)strateginen kumppanuus olisi tehtävä nopeasti toimintakykyiseksi hyväksymällä yhteinen toimintasuunnitelma joulukuussa 2008 järjestettävän EU:n ja Brasilian seuraavan huippukokouksen aikana;
 • e)olisi määriteltävä keskeiset teemat, joihin kumppanuuden ohjelmassa ja poliittisessa vuoropuhelussa keskitytään, mukaan luettuina edistettävät yhteiset strategiat, joilla vastataan maailmanlaajuisiin haasteisiin erityisesti rauhan ja turvallisuuden, demokratian ja ihmisoikeuksien, ilmastonmuutoksen, biologisen monimuotoisuuden, energiaturvallisuuden ja kestävän kehityksen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen torjumisen alalla;
 • f)olisi toistettava, että paras tapa käsitellä maailmanlaajuisia kysymyksiä on tehokas monenkeskisyys, joka perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmään; katsoo, että molempien kumppaneiden on pyrittävä entistä yhtenäisempiin kantoihin tekemällä entistä tiiviimpää yhteistyötä ja kuulemalla järjestelmällisesti toisiaan ennen Yhdistyneiden Kansakuntien ja muiden kansainvälisten tahojen kokouksia;
 • g)kummankin kumppanin olisi korostettava tarvetta työskennellä yhdessä kaikkein tärkeimpien maailmanlaajuisten haasteiden parissa rauhan ja turvallisuuden, aseriisuntakysymysten, aseiden leviämisen ja valvonnan, kansalliset rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden, erityisesti huumekaupan, rahanpesun, pienaseiden, kevytaseiden ja ammusten kaupan, ihmiskaupan ja terrorismin alalla; katsoo, että kummankin kumppanin on toimittava aktiivisesti Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen huumeita koskevan koordinaatio- ja yhteistyömekanismin puitteissa;
 • h)olisi harjoitettava aktiivista toimintaa tiiviin yhteistyön parissa vuosituhattavoitteiden täytäntöönpanon edistämiseksi sekä vahvistettava yhteistyötä kehitysavun alalla, kolmenvälinen yhteistyö mukaan luettuna; katsoo, että kummankin kumppanin on torjuttava köyhyyttä ja edistettävä sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevaa vuoropuhelua EU:n ja Latinalaisen Amerikan suhteissa;
 • i)olisi käynnistettävä maahanmuuttoa koskeva laajamittainen vuoropuhelu, jonka puitteissa laitonta maahanmuuttoa ja laillisen maahanmuuton mahdollisuuksia koskevia kysymyksiä käsitellään ensisijaisesti kuten myös siirtotyöläisten ihmisoikeuksien suojelua;
 • j)olisi tehostettava nykyistä vuoropuhelua ja aloitettava uusia vuoropuheluita alakohtaisten politiikkojen, erityisesti ympäristön ja kestävän kehityksen, energian, liikenteen, elintarviketurvallisuuden, tieteen ja teknologian, tietoyhteiskunnan, työllisyyden ja sosiaalikysymysten, aluekehityksen sekä kulttuurin ja koulutuksen alalla;
 • k)olisi säädettävä siitä, että unionin toimielimet ja Brasilian liittotasavallan hallitus tiedottavat säännöllisesti ja kaatavasti Euroopan parlamentille sekä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle strategisen kumppanuuden tilasta ja sen puitteissa toteutettujen töiden kehityksestä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksille.