Rezolūcijas priekšlikums - B6-0449/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0449/2008

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

18.9.2008

Ievērojot Reglamenta 114. panta 1. punktu,
iesniedza Véronique De Keyser
PSE grupas vārdā
par Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģisko partnerību

B6‑0449/2008

Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģisko partnerību

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu,

–  ņemot vērā Eiropas Kopienas un Brazīlijas Federatīvās Republikas sadarbības pamatnolīgumu[1],

–  ņemot vērā starpreģionālās sadarbības pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Dienvidu Kopējo tirgu un tā dalībvalstīm no otras puses[2],

–  ņemot vērā 2001. gada 15. novembra rezolūciju par starptautiskām partnerattiecībām un kopīgu stratēģiju attiecībās starp Eiropas Savienības un Latīņamerikas valstīm[3],

–  ņemot vērā 2006. gada 27. aprīļa rezolūciju par ciešākām partnerattiecībām starp Eiropas Savienību un Latīņameriku[4],

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu "Gatavošanās ES un Brazīlijas partnerības izveidei" (COM(2007)281 galīgā redakcija, 30. maijs),

–  ņemot vērā ES un Brazīlijas I augstākā līmeņa sanāksmes kopīgo deklarāciju, Lisabonā 2007. gada 4. jūlijā,

–  ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 24. aprīļa rezolūciju par V Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu un Eiropas Savienības samitu Limā[5],

–  ņemot vērā V Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu un Eiropas Savienības samita Limas deklarāciju, ko pieņēma Limā, Peru 2008. gada 16. maijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienības un Brazīlijas I Augstākā līmeņa sanāksme notika Lisabonā 2007. gada 4. jūlijā, kurā tika uzsākta Eiropas Savienības un Brazīlijas Stratēģiskā partnerība, pamatojoties uz ES un Brazīlijas ciešajām vēsturiskajām, kultūras un ekonomiskajām saiknēm;

B.  tā kā abām partnerēm ir kopīgas pamatvērtības un principi, piemēram, demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšana, kā arī tirgus ekonomika, kas ir galvenie priekšnosacījumi, lai izveidotu stratēģisko partnerību;

C.  tā kā ES un Brazīlijas stratēģiskās partnerības uzsākšana nozīmīgi veicinās Eiropas – Latīņamerikas starpreģionālās globālās partnerības telpas izveidi līdz 2012. gadam, kuru ierosināja Parlaments 2006. gada 27. aprīļa rezolūcijā;

D.  tā kā Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas (EuroLat) izveide bija izšķirošs solis ceļā uz demokrātiskās leģitimitātes un politiskās dimensijas nostiprināšanu ES un Latīņamerikas attiecībās, un tā kā nākotnē paredzētā Mercosur parlamenta pievienošanās tai veicinās šīs parlamentārās asamblejas, kā pastāvīga divu reģionu politiskā dialoga foruma lomu;

1.  iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

 • a)Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģiskajai partnerībai jābūt daļai no divpusējās reģionālās pieejas un vispārējās nostājas par attiecībām starp Eiropas Savienību un Latīņameriku un Karību jūras reģiona valstīm, kas ir šo abu reģionu stratēģiskās asociācijas pamatā, par ko lēma Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu samitos;
 • b)īpašajiem mehānismiem, kas izstrādāti ES un Brazīlijas stratēģiskās partnerības ietvaros notiekošā politiskā dialoga vajadzībām, reāli jāveicina attiecības ar dažādiem reģionālās integrācijas procesiem, kā arī starp tiem, jāsargā šīs stratēģiskā partnerības vērtības un intereses, kā arī jāstiprina daudzpusīgums starptautisko attiecību jomā;
 • c)šai stratēģiskajai partnerībai jārada patiesa pievienotā vērtība gan attiecībā uz pašreizējā Sadarbības pamatnolīguma ar Brazīliju noteikumiem, gan attiecībā uz pašreizējā Sadarbības pamatnolīguma ar Mercosur, gan turpmākā asociācijas nolīguma ar Mercosur noteikumiem;
 • d)ekonomiskajai partnerībai jāsāk darboties, cik drīz vien iespējams, pieņemot kopīgo rīcības plānu nākamajā ES un Brazīlijas augstākā līmeņa sanāksmē, kas paredzēta 2008. gada decembrī;
 • e)jānosaka galvenie jautājumi, kuriem partnerības politiskajā programmā un dialogā jāpievērš uzmanība, tostarp jāveicina kopīgās stratēģijas pasaules līmeņa problēmu risināšanā, īpaši attiecībā uz mieru un drošību, demokrātiju un cilvēktiesībām, klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību, energoapgādes drošību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī cīņu pret nabadzību un atstumtību;
 • f)jāuzsver, ka labākais veids, kā risināt pasaules mēroga problēmas, ir daudzpusība atbilstīgi ANO sistēmai; abām partnerēm jācenšas tuvināt savas nostājas, ciešāk sadarbojoties un sistemātiski apspriežoties pirms ANO un citu starptautisku organizāciju sanāksmēm;
 • g)abām partnerēm jāstrādā kopīgi, lai risinātu visaktuālākās pasaules mēroga problēmas miera un drošības jomā, kā arī jautājumos par atbruņošanos, ieroču neizplatīšanu un kontroli, starptautisko organizēto noziedzību un īpaši narkotiku tirdzniecību, naudas atmazgāšanu, kājnieku, vieglo ieroču un munīcijas tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību un terorismu; partnerēm pilnībā jāpilda saistības, kas paredzētas Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu koordinācijas un sadarbības mehānismā narkotiku apkarošanas jomā;
 • h)partnerēm no jauna jāapstiprina sava apņemšanās cieši sadarboties, lai veicinātu un īstenotu Tūkstošgades Attīstības mērķus un stiprinātu sadarbību attīstības palīdzības jomā, tostarp trīspusējā sadarbībā; Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu attiecību ietvaros partnerēm jācīnās pret nabadzību un jāpanāk progress sarunās par sociālo kohēziju;
 • i)jāuzsāk plašs dialogs par migrācijas jautājumiem, kurā jāizskata arī jautājumi par nelegālo imigrāciju un legālās migrācijas iespējām, vienlaicīgi apspriežot arī jautājumus par cilvēktiesību un migrējošā darbaspēka tiesību aizsardzību;
 • j)jāizvērš jau notiekošie dialogi, kā arī jāuzsāk jauni attiecībā uz nozaru politiku vides un ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas, transporta, pārtikas nodrošinājuma, zinātnes un tehnoloģiju, informācijas sabiedrības, nodarbinātības un sociālo jautājumu, reģionālās attīstības, kultūras un izglītības jomās;
 • k)jāiekļauj noteikums par to, ka Eiropas Savienības iestādēm un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdībai jāsniedz Eiropas Parlamentam un Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai regulāra un detalizēta informācija par stratēģiskās partnerības attīstību un partnerības ietvaros paveikto darbu,

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, informācijai Komisijai, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām.