Projekt rezolucji - B6-0449/2008Projekt rezolucji
B6-0449/2008

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY

18.9.2008

projekt zgodnie z art. 114 ust. 1 Regulaminu
złożyła Véronique De Keyser
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Brazylia

B6‑0449/2008

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Brazylia

Parlament Europejski,

–  uwzględniając tytuł V traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie współpracy zawarte między Wspólnotą Europejską i Federacyjną Republiką Brazylii[1],

–  uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie współpracy międzyregionalnej zawarte pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) i jego krajami członkowskimi z drugiej[2],

–  uwzględniając własną rezolucję z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie globalnego stowarzyszenia i wspólnej strategii dla stosunków Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską[3],

–  uwzględniając własną rezolucję z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ściślejszego partnerstwa między Unią Europejską a Ameryką Łacińską[4],

–  uwzględniając komunikat Komisji pt.: „W stronę partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią” (COM(2007)281 wersja ostateczna z dnia 30 maja 2007 r.),

–  uwzględniając wspólną deklarację z pierwszego szczytu UE-Brazylia, który odbył się w Lizbonie w dniu 4 lipca 2007 r.,

uwzględniając własną rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie piątego szczytu Ameryka Łacińska-Karaiby-Unia Europejska w Limie[5] uwzględniając deklarację z Limy przyjętą na piątym szczycie szefów państw i rządów krajów Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Unii Europejskiej w Peru dnia 16 maja 2008 r.,

–  uwzględniając art. 114 ust. 1 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pierwszy szczyt UE-Brazylia odbył się w Lizbonie dnia 4 lipca 2007 r., dając początek strategicznemu partnerstwu między Unią Europejską i Brazylią na podstawie ich bliskich związków historycznych, kulturowych i gospodarczych,

B.  mając na uwadze, że obaj partnerzy podzielają podstawowe wartości i zasady takie jak demokracja, zasada państwa prawa, promowanie poszanowania praw człowieka i wolności podstawowych oraz gospodarka rynkowa, które stanowią podstawowe warunki dla rozwoju partnerstwa strategicznego,

C.  mając na uwadze, że ustanowienie strategicznego partnerstwa między Unią Europejską i Brazylią będzie stanowić znaczący krok dla ustanowienia (do 2012 r.) europejsko-latynoamerykańskiej strefy globalnego partnerstwa międzyregionalnego, zaproponowanej przez Parlament w rezolucji z dnia 27 kwietnia 2006 r.,

D.  mając na uwadze, że powołanie Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EuroLat) było decydującym krokiem w kierunku umocnienia demokratycznego mandatu i wymiaru politycznego stosunków europejsko-latynoamerykańskich oraz mając na uwadze, że przystąpienie parlamentu Mercosur do Zgromadzenia w przyszłości wzmocni jego rolę jako stałego forum dialogu politycznego między oboma regionami,

1.  przekazuje następujące zalecenia Radzie:

 • a)partnerstwo strategiczne UE-Brazylia powinno stanowić część biregionalnego podejścia do stosunków między Unią Europejską, Ameryką Łacińską i regionem Karaibów i ogólnego poglądu na te stosunki, które są podstawą Biregionalnego Stowarzyszenia Strategicznego powołanego na szczytach UE-Ameryka Łacińska-Karaiby;
 • b)uprzywilejowane mechanizmy dialogu politycznego, które są wynikiem strategicznego partnerstwa UE-Brazylia, powinny nadać rzeczywisty impuls związkom z poszczególnymi regionalnymi procesami integracji i zależnościom między nimi w celu zachowania wartości i interesów stowarzyszenia strategicznego i wzmocnienia wielostronnego charakteru stosunków międzynarodowych;
 • c)strategiczne partnerstwo powinno dostarczać rzeczywistą wartość dodaną zarówno w odniesieniu do postanowień obecnego porozumienia ramowego w sprawie współpracy zawartego z Brazylią i obecnego porozumienia ramowego w sprawie współpracy zawartego z Mercosur, jak i przyszłego porozumienia o stowarzyszeniu z Mercosur;
 • d)partnerstwo gospodarcze powinno stać się operacyjne najszybciej jak to możliwe poprzez przyjęcie wspólnego planu działania na kolejnym szczycie UE-Brazylia zaplanowanym na grudzień 2008 r.;
 • e)określone powinny zostać centralne kwestie, wokół których będzie skupiać się agenda polityczna i dialog dotyczące partnerstwa, w tym promowanie wspólnych strategii na rzecz sprostania wyzwaniom na szczeblu globalnym, szczególnie w zakresie pokoju i bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka, zmian klimatycznych, różnorodności biologicznej, bezpieczeństwa energetycznego i trwałego rozwoju oraz walki z ubóstwem i wyłączeniem;
 • f)należy podkreślić, że najlepszym sposobem podjęcia zagadnień o zasięgu globalnym jest skuteczna wielostronność zorientowana na system ONZ; obaj partnerzy powinni starać się zbliżyć swoje stanowiska poprzez ściślejszą współpracę i systematyczne konsultacje przed posiedzeniami ONZ i innych organizacji międzynarodowych;
 • g)obaj partnerzy muszą wspólnie pracować nad sprostaniem najbardziej palącym wyzwaniom globalnym w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa oraz w zakresie zagadnień takich jak rozbrojenie, nierozprzestrzenianie i kontrola broni, międzynarodowa przestępczość zorganizowana, a w szczególności handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, handel bronią lekką i małego kalibru oraz amunicją, handel ludźmi i terroryzm; obaj partnerzy muszą zaangażować się w mechanizm współpracy i we współpracę na rzecz zwalczania handlu narkotykami między Unią Europejską, Ameryką Łacińską i Karaibami;
 • h)partnerzy muszą potwierdzić swoje zaangażowanie w ścisłą współpracę na rzecz promowania i wdrażania milenijnych celów rozwoju oraz wzmocnienia współpracy w zakresie pomocy na rzecz rozwoju, w tym współpracy trójstronnej; partnerzy muszą zwalczać ubóstwo i rozwijać debatę na temat spójności społecznej w ramach stosunków UE-Ameryka Łacińska-Karaiby;
 • i)podjęty powinien zostać szeroki dialog na temat migracji, w którym priorytetowe miejsce powinny zając kwestie nielegalnej imigracji i możliwości legalnej migracji wraz z ochroną praw człowieka pracowników migrujących;
 • j)juz prowadzony dialog powinien zostać umocniony, a kolejne powinny zostać podjęte w dziedzinie sektorowych strategii politycznych na rzecz środowiska naturalnego i trwałego rozwoju, energii, transportu, bezpieczeństwa żywności, nauki i technologii, społeczeństwa informacyjnego, zatrudnienia i spraw społecznych, rozwoju regionalnego, kultury i edukacji;
 • k)instytucje Unii Europejskiej i rząd Federacyjnej Republiki Brazylii powinny regularnie przekazywać Parlamentowi Europejskiemu i Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu szczegółowe informacje o stanie partnerstwa strategicznego i przebiegu prac realizowanych w jego ramach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszych zaleceń Radzie i Komisji (do wglądu) oraz rządom państw członkowskich Unii Europejskiej.