Propunere de rezoluţie - B6-0449/2008Propunere de rezoluţie
B6-0449/2008

PROPUNERE DE RECOMANDARE ADRESATĂ CONSILIULUI

18.9.2008

în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
de Véronique De Keyser
în numele Grupului PSE
privind Parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și Brazilia

B6‑0449/2008

Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind Parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și Brazilia

Parlamentul European,

–  având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere acordul-cadru de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei[1],

–  având în vedere acordul-cadru interregional de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Mercosur și statele sale membre, pe de altă parte[2],

–  având în vedere rezoluția din 15 noiembrie 2001 privind un parteneriat global și o strategie comună pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și America Latină[3],

–  având în vedere rezoluția din 27 aprilie 2006 privind un parteneriat susținut între Uniunea Europeană și America Latină[4],

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 mai (COM(2007)281 finală), „Spre un parteneriat strategic UE-Brazilia”,

–  având în vedere declarația comună adoptată la prima reuniune la nivel înalt UE-Brazilia de la Lisabona, la 4 iulie 2007,

–  având în vedere rezoluția din 24 aprilie 2008 privind a cincea reuniune la nivel înalt UE-America Latină și Caraibe, de la Lima[5],

–  având în vedere Declarația de la Lima adoptată la 16 mai 2008, la a cincea reuniune la nivel înalt UE-America Latină și Caraibe, de la Lima, Peru,

–  având în vedere articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât prima reuniune la nivel înalt UE-Brazilia a avut loc la Lisabona, la 4 iulie 2007, și în cadrul acesteia s-a lansat Parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și Brazilia, în contextul legăturilor istorice, culturale și economice strânse ale acestora;

B.  întrucât ambii partenerii împărtășesc valorile fundamentale și principiile democrației, ale statului de drept, ale promovării drepturilor omului și libertăților fundamentale și ale economiei de piață, care constituie condițiile prealabile de bază pentru dezvoltarea parteneriatului strategic;

C.  întrucât lansarea Parteneriatului strategic dintre UE și Brazilia va da un puternic impuls înființării, până în 2012, a zonei de parteneriat global interregional UE-America Latină, propusă de Parlament în rezoluția din 27 aprilie 2006;

D.  întrucât înființarea Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane (EuroLat) a constituit un pas decisiv în direcția consolidării legitimității democratice și a dimensiunii politice a relațiilor UE-America Latină și întrucât aderarea viitoare a acestei adunări la Parlamentul Mercosur va consolida rolul acestuia din urmă în calitatea sa de forum permanent pentru un dialog politic între cele două regiuni,

1.  adresează Consiliului recomandările următoare:

 • a)Parteneriatul strategic UE-Brazilia ar trebui să facă parte din abordarea biregională și din perspectiva globală a relațiilor dintre UE, America Latină și Caraibe, care constituie fundamentul asocierii strategice biregionale, asupra căreia s-a căzut de acord la reuniunile la nivel înalt UE-ALC;
 • b)Mecanismele speciale pentru dialogul politic rezultate ca urmare a Parteneriatului strategic UE-Brazilia ar trebui să dea un puternic impuls relațiilor cu și dintre diferitele procese de integrare regională, protejării valorilor și preocupărilor asocierii strategice și consolidării multilateralismului în sfera relațiilor internaționale;
 • c)Parteneriatul strategic ar trebui să confere mai multă valoare atât prevederilor actualului acord-cadru de cooperare cu Brazilia, ale actualului acord-cadru de cooperare cu Mercosur, cât și ale viitorului acord de asociere cu Mercosur;
 • d)Parteneriatul economic ar trebui să devină operațional cât mai curând posibil, prin adoptarea unui plan de acțiune comun la următoarea reuniune la nivel înalt UE-Brazilia, programată pentru luna decembrie 2008;
 • e)Este necesar să se stabilească care vor fi chestiunile majore asupra cărora se vor concentra agenda politică și dialogul din cadrul parteneriatului, acestea putând include promovarea strategiilor comune care vizează abordarea încercărilor pe plan mondial, în special în ceea ce privește pacea și securitatea, democrația și drepturile omului, schimbările climatice, biodiversitatea, securitatea energetică și dezvoltarea sustenabilă, precum și combaterea sărăciei și excluderii;
 • f)Este necesar să se pună în evidență faptul că cea mai bună modalitate de abordare a problemelor la nivel mondial este multilateralismul concret, bazat pe sistemul ONU; Ambii parteneri ar trebui să vizeze armonizarea pozițiilor respective ale acestora prin intermediul mai strânsei cooperări și a consultărilor sistematice înaintea reuniunilor ONU și a altor organisme internaționale;
 • g)Ambii parteneri trebuie să acționeze în comun pentru soluționarea celor mai presante probleme la nivel mondial în domeniul păcii și securității, precum și în chestiuni privind dezarmamentul, neproliferarea și controlul armamentelor, crima organizată transnațională și în special traficul cu droguri, spălarea de bani, traficul cu arme mici, cu armament și muniție ușoară, traficul de persoane și terorismul; Partenerii trebuie să demonstreze angajamentul profund față de Mecanismul de coordonare și cooperare în materie de droguri UE-ALC;
 • h)Partenerii trebuie să-și reafirme angajamentul vizând strânsa colaborare în promovarea și implementarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, precum și consolidarea cooperării în domeniul ajutoarelor pentru dezvoltare, inclusiv al cooperării tripartite; Partenerii trebuie să combată sărăcia și să avanseze în dezbaterile privind coeziunea socială din cadrul relațiilor UE-ALC;
 • i)Este necesar să se instituie un amplu dialog privind migrația, în cadrul căruia să se acorde prioritate imigrației ilegale și posibilităților de migrație legală, în paralel cu protecția drepturilor lucrătorilor migranți;
 • j)Este necesar să se consolideze dialogurile actuale și să se lanseze noi dialoguri referitoare la politicile în domeniile mediului și dezvoltării sustenabile, energiei, transportului, siguranței alimentare, științei și tehnologiei, societății informaționale, ocupării forței de muncă și problemelor sociale, dezvoltării regionale, culturii și educației;
 • k)Este necesar să se prevadă obligația instituțiilor Uniunii Europene și ale guvernului Republicii Federative a Braziliei de a informa Parlamentul European și Adunarea parlamentară UE-America Latină în mod regulat și în detaliu cu privire la situația parteneriatului strategic și a implementării activităților din cadrul acestuia;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre informare, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene.