Förslag till resolution - B6-0449/2008Förslag till resolution
B6-0449/2008

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

18.9.2008

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen
från Véronique De Keyser
för PSE-gruppen
om det strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Brasilien

B6‑0449/2008

Europaparlamentets rekommendation till rådet om det strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Brasilien

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av avdelning V i EU-fördraget,

–  med beaktande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien[1],

–  med beaktande av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter, å andra sidan[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2001 om en övergripande associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika[3],

–  med beaktande av sin resolution av den 27 april 2006 om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika[4],

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Mot ett strategiskt partnerskap mellan EU och Brasilien” (KOM(2007)0281) av den 30 maj 2007,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från det första toppmötet mellan EU och Brasilien, vilken antogs i Lissabon den 4 juli 2007,

–  med beaktande av sin resolution av den 24 april 2008 om det femte toppmötet i Lima mellan länderna i Latinamerika och Västindien och EU[5],

–  med beaktande av Limadeklarationen som antogs vid det femte toppmötet mellan stats- och regeringscheferna från Latinamerika, Västindien och Europeiska unionen i Peru den 16 maj 2008,

–  med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 4 juli 2007 hölls det första toppmötet mellan Europeiska unionen och Brasilien, vilket blev inledningen till det strategiska partnerskap mellan EU och Brasilien som bygger på starka historiska, kulturella och ekonomiska band mellan dessa områden.

B.  Bägge parterna delar grundläggande värderingar och principer, såsom demokrati, rättsprincipen, främjande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt marknadsekonomi, vilka utgör grundförutsättningar för utvecklingen av det strategiska partnerskapet.

C.  Inledningen av ett strategiskt partnerskap mellan EU och Brasilien kommer att utvecklas till ett viktigt incitament för att kring år 2012 inrätta ett område för övergripande interregionalt partnerskap mellan EU och Latinamerika. Detta föreslogs av parlamentet i resolutionen av den 27 april 2006.

D.  Inrättandet av den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika (EuroLat) var ett avgörande steg mot att stärka den demokratiska legitimiteten och den politiska dimensionen i förbindelserna mellan EU och Latinamerika. Mercosurparlamentets framtida anslutning till denna församling kommer att stärka dess roll som ett permanent forum för politisk dialog mellan de två regionerna.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

 • a)Rådet uppmanas att se till att det strategiska partnerskapet mellan EU och Brasilien bygger på en biregional strategi och en övergripande syn på förbindelserna mellan Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien, vilket utgör grunden för det biregionala strategiska partnerskapet som man kommit överens om vid toppmötena mellan EU, Latinamerika och Västindien.
 • b)Rådet uppmanas att verka för att de privilegierade mekanismerna för politisk dialog som utvecklas inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan EU och Brasilien på ett konkret sätt bidrar till att stärka kopplingarna till och mellan de olika processerna för regional integration, med målet att trygga de värderingar och intressen som det strategiska partnerskapet bygger på och stärka den multilaterala dimensionen i de internationella förbindelserna.
 • c)Rådet uppmanas att sörja för att det strategiska partnerskapet bidrar till ett ökat mervärde när det gäller det nuvarande ramavtalet om samarbete med Brasilien, det nuvarande ramavtalet för samarbete med Mercosur och det framtida associeringsavtalet med Mercosur.
 • d)Rådet uppmanas att se till att det strategiska partnerskapet kan tillämpas så snart som möjligt, särskilt genom att anta en gemensam handlingsplan vid nästa toppmöte mellan EU och Brasilien som ska hållas i december 2008.
 • e)Rådet uppmanas att se till att man kartlägger de viktigaste frågor som partnerskapets agenda och politiska dialog ska bygga på, vilka även bör omfatta främjande av gemensamma strategier för att bemöta internationella utmaningar, i synnerhet när det gäller fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, klimatförändringar, biologisk mångfald, tryggad energiförsörjning och hållbar utveckling samt kampen mot fattigdom och utslagning.
 • f)Rådet uppmanas att komma i håg att det bästa sättet att hantera internationella frågor bygger på en verklig multilateralism inom ramen för FN-systemet. Bägge parterna bör sträva efter att sammanjämka sina ståndpunkter med hjälp av ett nära samarbete och regelbundna samråd före möten inom FN och andra internationella organ.
 • g)Rådet uppmanas att fästa uppmärksamhet vid att bägge parterna måste samarbeta för att kunna bemöta de mest överhängande internationella utmaningarna när det gäller fred och säkerhet, nedrustning, icke-spridning och kontroll av vapen, organiserad internationell brottslighet, särskilt narkotikahandel, penningtvätt, handel med eldhandvapen, lätta vapen och ammunition samt människohandel och terrorism. Bägge parterna bör sträva efter att utveckla mekanismen för samarbete och samordning på narkotikaområdet mellan EU och Latinamerika.
 • h)Rådet uppmanas att se till att man bekräftar åtagandet om ett nära samarbeta för att främja och genomföra millennieutvecklingsmålen och förbättra samarbetet på området för utvecklingsbistånd, inbegripet trepartssamarbete. Bägge parterna bör bekämpa fattigdomen och se till att diskussionerna om social sammanhållning framskrider inom ramen för förbindelserna mellan EU, Latinamerika och Västindien.
 • i)Rådet uppmanas att se till att det upprättas en omfattande dialog om migration och att man inom ramen för denna prioriterar frågor om olaglig invandring och möjligheter till laglig invandring samt skydd av de mänskliga rättigheterna för migrerande arbetstagare.
 • j)Rådet uppmanas att se till att de aktuella dialogerna förbättras och att nya dialoger inleds om politiken för specifika sektorer, såsom miljö och hållbar utveckling, energi, transporter, livsmedelssäkerhet, vetenskap och teknik, informationssamhället, sysselsättning och sociala frågor, regional utveckling, kultur och utbildning.
 • k)Rådet uppmanas att se till att unionens institutioner och Brasiliens federala regering regelbundet informerar Europaparlamentet och den parlamentariska församlingen EU‑Latinamerika om hur det strategiska partnerskapet utvecklas och om hur det arbete som utförs inom detta partnerskap framskrider.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen och till medlemsstaternas regeringar.