Предложение за резолюция - B6-0528/2008Предложение за резолюция
B6-0528/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

1.10.2008

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B6‑0000/2008
съгласно член 108, параграф 5 от Правилника
от Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola и John Bowis
от името на групата PPE-DE
относно управлението на Арктика

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0523/2008

Процедура : 2008/2633(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0528/2008
Внесени текстове :
B6-0528/2008
Приети текстове :

B6‑0528/2008

Резолюция на Европейския парламент относно управлението на Арктика

Европейският парламент,

–  като взе предвид Международната полярна година (от март 2007 г. до март 2009 г.),

–  като взе предвид Осмата конференция на парламентаристите от района на Арктика, която се проведе във Феърбанкс, Аляска, от 12 до14 август 2008 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно политиката в района на Арктика, което се очаква тази есен,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Северното измерение (2003 г., 2005 г. и 2006 г.),

–  като взе предвид заключенията в Доклада за оценка на въздействието върху климата в Арктика,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя Правилник,

A.  като взе предвид съобщението на Европейската комисия, озаглавено „Интегрирана морска политика за Европейския съюз” („Синя книга”), публикувано на 10 октомври 2007 г.,

Б.  като взе предвид политическия документ, озаглавен „Изменение на климата и международна сигурност”, публикуван от върховния представител и Европейската комисия на вниманието на Европейския съвет на 14 март 2008 г. ,

В.   като има предвид, че геополитическото и стратегическото значение на района на Арктика нараства, символ на което беше поставянето на руско знаме на морското дъно под Северния полюс през август 2007 г.,

Г.   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации относно морското право, която все още не е ратифицирана от Сената на САЩ,

Д.   като има предвид, че конференцията на парламентаристите от района на Арктика неотдавна събра избрани представители от Европейския парламент, Канада, Дания, Гренландия, Исландия, Финландия, Норвегия, Швеция, Русия и САЩ за обсъждане на въпроси от областта на морската безопасност, здравеопазването, опазването на околната среда и устойчивото развитие,

Е.   като има предвид, че районът на Арктика понастоящем все още не се управлява от никакви многостранни норми и разпоредби, защото никога не се е очаквало да стане плавателен воден път, нито пък район, използван за търговски цели,

Ж.  като има предвид, че морското движение във водите на Арктика нарасна показателно през последните години под влияние на засиления интерес към сондиране в крайбрежните зони и на все по-честото преминаване на круизни кораби, както и на предлаганите от Северозападния коридор перспективи,

З.   като има предвид, че районът на Арктика може да съдържа приблизително 22% от неоткритите залежи на петрол и газ в света,

И.   като взе предвид Декларацията от Илулисат, която беше приета от страните „A5” (Дания, Канада, Норвегия, Руската федерация и САЩ) през май 2008 г.,

Й.   като взе предвид заключенията на председателя от конференцията „Арктика: наша обща грижа”, организирана от Северния съвет на министрите в Илулисат (Гренландия) на 9 и 10 септември 2008 г., в която Комисията взе пълноправно участие,

К.  като има предвид, че конференцията се съсредоточи и върху изменението на климата в района, въздействието му върху коренното население и възможното приспособяване към него,

Л.   като има предвид, че скоростта на глобално затопляне в района на Арктика е много по-висока, отколкото в останалата част на света, с увеличение от 2° през последните 100 години в сравнение със средна стойност от 0.6° в останалата част на света,

М.  като има предвид, че измененията на климатичните условия в Арктика са вече такива, че инуитите, например, вече не могат да ловуват по традиционния начин, тъй като ледът е твърде тънък, за да издържа техните шейни, докато дивата фауна, като например полярни мечки, моржове и лисици, е застрашена от изгубване на местообитанията си,

Н.   като има предвид, че сред държавите-членки на ЕС има три арктически нации, а сред съседите на ЕС, с които той поддържа тесни връзки и които участват във вътрешния пазар посредством Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), има още две арктически нации, което означава, че ЕС и свързаните с него държави представляват повече от половината от числения състав на членовете на Арктическия съвет,

1     изразява дълбока загриженост от отражението на изменението на климата върху устойчивостта на живота на коренното население в района, както по отношение на общата среда (топене на ледената покривка и на дълбоко замръзналата земя, покачване на морското равнище, наводнения), така и по отношение на естествените местообитания (отстъпващата ледена покривка създава проблеми за хранителните навици на полярните мечки), и подчертава, че всички международни решения, свързани с тези въпроси, трябва да се вземат с пълноправното участие на всички народи и нации от района на Арктика, като същевременно са съобразени с тях;

    

2.  посочва, че през 20-и век температурата на въздуха в Арктика нарасна с около 5° C и че това увеличение е десет пъти по-бързо от наблюдаваната средна температура на повърхността в света; подчертава, че за следващите 100 години се прогнозира допълнително затопляне с около 4-7° C в Арктика; счита, следователно, че времето за диагнози е приключило и сега е време за действие;

    

3.  подчертава, че арктическите видове и общества са развили много специфичен начин на приспособяване към суровите условия, които съществуват на полюсите, което по този начин ги е направило изключително уязвими към драматични промени в тези условия; изразява силна загриженост за моржовете, полярните мечки, тюлените и други морски бозайници, които разчитат на морския лед за почивка, хранене, лов и размножаване и които са особено застрашени от изменението на климата;

 

4.   приветства заключителната декларация, приета от Конференцията на парламентаристите от района на Арктика във Феърбанкс на 14 август 2008 г.;

5.   приветства факта, че Далечният север е част от политиката на Европейския съюз „Северно измерение”, но е убеден, че информираността за значението на Арктика в световен контекст трябва да бъде допълнително повишена чрез провеждане на самостоятелна политика на ЕС в Арктика;

6.  подчертава значението на Арктика за световния климат в това отношение и изразява надежда, че оказваната понастоящем подкрепа за научноизследователска дейност в този район ще продължи след Международната полярна година;

7.   очаква с голям интерес предстоящото съобщение на Комисията относно политиката в района на Арктика и изразява надежда, че то ще положи основата на една сериозна политика за Арктика в ЕС; призовава Комисията да разгледа най-малко следните въпроси в своето съобщение:

  • a)положението с изменението на климата в района и приспособяването към него;
  • б)възможни варианти на политиката, които вземат под внимание коренното население и неговия поминък;
  • в)необходимостта от сътрудничество с нашите съседи от района на Арктика по трансгранични проблеми и в частност - морската безопасност;
  • г)възможностите за бъдеща трансгранична политическа или правна структура, която би могла да осигурява опазването на околната среда и устойчивото системно развитие на района или да осъществява посредничество при политически различия по отношение на ресурси и плавателни водни пътища в Далечния север;

8.   призовава Европейската комисия да даде приоритет в дневния си ред на енергийната политика и политиката на сигурност в Арктика и в своето предстоящо съобщение относно района на Арктика да обърне внимание и да разгледа начините за тясно сътрудничество между ЕС и държавите от района на Арктика за постигане на общи, амбициозни цели по отношение на изменението на климата и устойчивото развитие, повишаването на сигурността на енергийните доставки, както и по-ефективния вътрешен енергиен пазар;

9.   обръща внимание на факта, че районът на Арктика, по силата на своето въздействие върху климата в света и изключителната си природна среда, заслужава специално внимание, когато ЕС разработва своята позиция за 15-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе през 2009 г. в Копенхаген;

10.  счита, че морското движение в района (за туристически цели и свързано със сондажи в крайбрежната зона) не е предмет на нищо, което да наподобява минималните международни правила за безопасност, които преобладават в други международни води - както от гледна точка на защита на човешкия живот, така и по отношение на околната среда, и настоятелно призовава Комисията да следи за извършването на подходящи изменения на разпоредбите на ММО (Международната морска организация) във възможно най-кратък срок;

11.  подчертава външните аспекти на енергийната политика и ролята на Арктика във формулиране на енергийната политика за Европа, както беше предложено от Европейския съвет през март 2007 г.;

12.  подкрепя Арктическия съвет по отношение на запазването на района на Арктика

   като район с ниска степен на напрежение, открит за международно сътрудничество в областта на научноизследователската дейност, така че да се даде възможност за пълно развитие на неговия потенциал като бъдещ район - енергиен доставчик в рамките на устойчива екологична рамка;

13.  настоятелно призовава Европейската комисия да играе проактивна роля в

   Арктика, като най-малко под формата на първа стъпка заеме „статут на наблюдател” в Арктическия съвет и счита, че Европейската комисия следва да създаде специално бюро по въпросите на Арктика;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, Норвегия, Исландия, Русия, Канада и САЩ, и на участниците в процеси на регионално сътрудничество.