Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0536/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0536/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

14.10.2008

pagal Darbo tvarkos taisyklių 91 straipsnį
pateikė Nirj Deva, Maria Martens, Alain Hutchinson, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Luisa Morgantini ir Ryszard Czarnecki
Vystymosi komiteto vardu
dėl kaltinimų Josephui Kony ir jo teismo proceso Tarptautiniame baudžiamajame teisme

Procedūra : 2008/2637(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0536/2008
Pateikti tekstai :
B6-0536/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

B6‑0536/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl kaltinimų Josephui Kony ir jo teismo proceso Tarptautiniame baudžiamajame teisme

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą, ypač į jo 86 straipsnį, ir į tai, kad 2002 m. liepos 1d. šis statutas įsigaliojo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Uganda 2002 m. liepos 14 d. ratifikavo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Ugandos prezidentas Yoweri Museveni 2003 m. perdavė TBT nagrinėti Viešpaties pasipriešinimo armijos (angl. LRA) bylą, – tai pirmas atvejis nuo TBT įkūrimo, kai valstybė, statutą ratifikavusi šalis, perdavė jam nagrinėti bylą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo kaltintojo 2004 m. liepos 29 d. sprendimą pradėti tyrimą dėl padėties Šiaurės Ugandoje,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo 2005 m. liepos 8 d. išduotą, 2005 m. rugsėjo 27 d. iš dalies pakeistą Josepho Kony arešto orderį[1],

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą[2], iš dalies pakeistą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pasirašytu susitarimu („Kotonu susitarimą“)[3], ir ypač į jo 8 straipsnį dėl politinio dialogo ir į 11 straipsnio 6 dalį dėl siekio sustiprinti taiką ir tarptautinį teisingumą,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimą 2002/494/TVR, pagal kurį įsteigiamas Europos institucijų tinklas ryšiams dėl už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus atsakingų asmenų palaikyti[4], ir į savo 2002 m. balandžio 9 d. teisėkūros rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 8 d. Tarybos sprendimą 2003/335/TVR dėl genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo[5] ir į savo 2002 m. gruodžio 17 d. teisėkūros rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 16 d. Tarybos bendrąją poziciją 2003/444/BUSP dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo[6] ir į Tarybos tolesnių veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 10 d. pasirašytą Europos Sąjungos ir Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) bendradarbiavimo ir pagalbos susitarimą, kuris įsigaliojo 2006 m. gegužės 1 d.,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2008 m. birželio 23 d. papildomą pranešimą JT saugumo tarybai dėl vaikų padėties vykstant Ugandos kariniam konfliktui,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gaires dėl vaikų padėties vykstant kariniams konfliktams,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2008 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl Sudano ir Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT), į 2003 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Šiaurės Ugandoje ir į 2000 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Viešpaties pasipriešinimo armijos (angl. LRA) vykdomo vaikų grobimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Valstijų Iždo departamento 2008 m. rugsėjo 1 d. sprendimą skirti Josephui Kony naujų sankcijų ir įtraukti jį į juodąjį teroristų sąrašą,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento Vystymosi komitete vykusį keitimąsi nuomonėmis TBT tema,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 91 straipsnį ir 90 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2005 m. rugsėjo mėn. TBT išdavė Viešpaties pasipriešinimo armijos vadovo ir karinių pajėgų vyriausiojo vado Josepho Kony arešto orderį, pateikdamas jam 33 kaltinimus dėl įtarimo padarius nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų; kadangi taip pat išduoti ir kitų aukščiausio rango Viešpaties pasipriešinimo armijos vadų, įskaitant Vincentą Otti, Okotą Odhiambo ir Domicą Ongweną, arešto orderiai,

B.  kadangi iš 33 Josepho Kony pateiktų kaltinimų nusikaltimais 12 yra kaltinimai karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui, įskaitant žmogžudystę, išprievartavimą, pavergimą, seksualinį pavergimą ir nežmonišką elgesį, kai padaroma didelių kūno sužalojimų ir sukeliama kančių, ir 21 yra kaltinimas karo nusikaltimais, įskaitant žmogžudystę, žiaurų elgesį su civiliais, tyčinių prieš civilius nukreiptų atakų rengimą, plėšikavimą, įskaitant išprievartavimą ir prievartinį vaikų ėmimą į kariuomenę,

C.  kadangi nuo 1986 m. Viešpaties pasipriešinimo armija regione vykdo karinius veiksmus neva prieš Ugandos vyriausybę,

D.  kadangi nuo 1986 m. Šiaurės Ugandoje vyksta ginkluotas pasipriešinimas, šiuo metu vadinamas Viešpaties pasipriešinimo armija,

E.  kadangi 2006 m. rugpjūčio mėn. Ugandos vyriausybė ir Viešpaties pasipriešinimo armija pasirašė Paliaubų susitarimą,

F.  kadangi 2005 m. per patį smurto Šiaurės Ugandoje įkarštį perkelta 1,6 milijono žmonių ir apgyvendinta šalies viduje perkeltiesiems asmenims skirtose stovyklose, ir dešimtys tūkstančių vaikų kiekvieną naktį turėjo miegoti miestų centruose, kad būtų saugūs; kadangi, nors nuo 2006 m. pusė iš šalies viduje perkeltųjų asmenų galėjo sugrįžti į savo namus arba apsigyventi netoli jų, daugelio šalies viduje perkeltųjų asmenų, kurie nenori grįžti namo tol, kol nebus pasirašytas galutinis taikos susitarimas, padėtis vis dar kritiška,

G.  labai susirūpinęs dėl katastrofiškų šio konflikto, dėl kurio buvo pagrobta daugiau nei 200 000 vaikų ir sukelta daug didžiulių kančių žmonėms, ypač civiliams gyventojams, pasekmių,, taip pat dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų, masinių žmonių perkėlimų ir socialinių bei ekonominių sistemų žlugimo; kadangi vaikų grobimas ir jų atidavimas į sekso vergiją arba į kariuomenę yra karo nusikaltimas ir nusikaltimas žmoniškumui,

H.  kadangi įtariama, kad vien tik 2008 m. Viešpaties pasipriešinimo armija įvykdė nuo 200 iki 300 grobimų Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), taigi ėmėsi tokios pačios prievartos ir prieš naujosios kartos aukas,

I.  kadangi 2008 m. liepos mėn. Viešpaties pasipriešinimo armija užpuolė Sudano išlaisvinimo armiją Nabangoje ir nužudė 22 jos kareivius,

J.  kadangi Joseph Kony jau daug kartų neatvyko į Džubą ir iki šiol atsisako pasirašyti galutinį taikos susitarimą iki tol, kol jungtinė ryšių grupė neišspęs klausimų, susijusių su TBT arešto orderiais ir kitais probleminiais susitarimo klausimais; kadangi derybas dėl galutinio taikos susitarimo vedė specialusis JT saugumo tarybos pasiuntinys Viešpaties pasipriešinimo armijos klausimais buvęs Mozambiko prezidentas Joaquim Chissano,

K.  kadangi Joseph Kony pasinaudojo taikos proceso atokvėpiu, kad galėtų pergrupuoti ir pertvarkyti savo Viešpaties pasipriešinimo armijos pajėgas KDR,

L.  kadangi dėl to, kad valstybėms, statutą ratifikavusioms šalims, nepavyko areštuoti J. Kony ir kitų Viešpaties pasipriešinimo armijos vadų, Viešpaties pasipriešinimo armija, vykdydama grobimus, šiuo metu didina savo pajėgas,

M.  kadangi, remiantis Jungtinių Tautų Vaikų fondo (angl. UNICEF) duomenimis, įtariama, kad 2008 m. rugsėjo mėn. Viešpaties pasipriešinimo armija pagrobė 90 Kongo moksleivių KDR Kiliwos ir Duru miestuose, užpuolė daugelį kitų vietovių ir taip paskatino šiame regione masinius žmonių persikėlimus,

N.  kadangi Tarptautinis baudžiamasis teismas atlieka esminį vaidmenį siekiant užkirsti kelią sunkiems jo jurisdikcijai priklausantiems nusikaltimams ar juos apriboti ir yra esminė priemonė pagarbai tarptautinei humanitarinei teisei ir žmogaus teisėms skatinti, taigi taip prisideda prie laisvės, saugumo, teisingumo ir teisinės valstybės bei prie taikos išsaugojimo ir tarptautinio saugumo stiprinimo,

O.  kadangi TBT jurisdikcijai priskiriami sunkiausi, tarptautinei bendruomenei nerimą keliantys nusikaltimai, būtent genocidas, nusikaltimai žmoniškumui ir po 2002 m. liepos 1 d. įvykdyti karo nusikaltimai,

P.  kadangi valstybės įsipareigojo traukti baudžiamojon atsakomybėn už tokius jų nacionalinei jurisdikcijai priskiriamus nusikaltimus ir leisti TBT įsikišti, jei nacionalinėms valstybėms nepavyktų įvykdyti savo įsipareigojimų,

Q.  kadangi visos ES valstybės narės, išskyrus Čekijos Respubliką, ratifikavo Romos statutą,

R.  kadangi 2006 m. balandžio 10 d. ES pasirašė bendradarbiavimo su TBT susitarimą, pagal kurį, inter alia, siekdamos palengvinti įsipareigojimo bendradarbiauti ir teikti paramą vykdymą susitarimo šalys susitarė, kad TBT ir ES centras TBT klausimais užmegs atitinkamus reguliarius ryšius,

S.  kadangi Sąjunga ir jos valstybės narės turi dėti visas pastangas, kad būtų užtikrinta, jog Tarptautinio baudžiamojo teismo veikloje dalyvautų kiek įmanoma daugiau valstybių, o derybose (ir dvišalių, ir daugiašalių) bei politinio dialogo su trečiosiomis šalimis ir regionų organizacijomis nepamiršti šio tikslo,

T.  kadangi TBT turi būti integruotas į ES išorės santykių sritį, o vykstant politiniams dialogams su trečiosiomis šalimis (būtent aukščiausiojo lygio susitikimuose ir kituose aukšto lygio susitikimuose), įskaitant bendradarbiavimo vystymuisi skatinti sritį, pavyzdžiui, apimant Kotonu susitarimo sritis, turi būti tariamasi dėl Romos statuto ratifikavimo ir įgyvendinimo,

1.  ragina Ugandos vyriausybę ir kitų kaimyninių šalių vyriausybes, ypač KDR vyriausybę, visapusiškai bendradarbiauti su TBT jam vykdant nusikaltimų tyrimą ir patraukiant baudžiamojon atsakomybėn; visų pirma ragina bendradarbiauti siekiant nedelsiant areštuoti ir perduoti TBT Josephą Kony ir kitus asmenis, kuriems šis teismas pateikė kaltinimus;

2.  labai apgailestauja, kad sumenko pastangos siekti, kad būtų areštuotas Joseph Kony ir kiti asmenys, kuriems TBT pateikė kaltinimus; primena Ugandos vyriausybei, kad ji, TBT Romos statuto šalis, privalo visapusiškai bendradarbiauti su TBT;

3.  pabrėžia, kad Romos statute nurodoma, jog po to, kai atitinkami asmenys bus perduoti TBT, Ugandos vyriausybė gali prašyti grąžinti šias bylas Ugandos teismams, jei TBT nusprendžia, kad Ugandos teismai pajėgūs ir pasiruošę be klastočių atlikti tyrimą ir pateikti kaltinimus Viešpaties pasipriešinimo armijai priklausantiems įtariamiesiems, kurie nurodyti arešto orderiuose;

4.  ragina Ugandos vyriausybę kol kas nesudaryti su Viešpaties pasipriešinimo armija jokių susitarimų, kuriais pasinaudojus būtų bandoma apeiti tarptautinius teisės aktus;

5.  ragina ES valstybes nares, Afrikos Sąjungą, ypač Ugandos kaimynines šalis, nuosekliai spręsti problemas, susijusias su arešto orderių vykdymu;

6.  reikalauja, kad Viešpaties pasipriešinimo armija nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvintų visus pagrobtus asmenis, visų pirma vaikus, kuriems kyla pavojus patekti į sekso vergiją arba priverstinai kovoti Viešpaties pasipriešinimo armijos gretose;

7.  ragina tarptautinę bendruomenę atlikti tyrimą, susijusį su pastarojo laikotarpio kaltinimais Viešpaties pasipriešinimo armijai dėl prievartos CAR, KDR ir Pietų Sudane ir su nepaskelbtomis JT tyrimų dėl prievartos CAR ataskaitomis, bei paviešinti jų rezultatus;

8.  ragina regiono vyriausybes, JT taikos palaikymo misiją Konge (angl. MONUC) ir kitas vyriausybes, tarptautines taikos derybų stebėtojas, intensyviau stebėti regiono sienas ir sekti Viešpaties pasipriešinimo armijos judėjimą ir pranešti apie tai viešai, taip pat stebėti Viešpaties pasipriešinimo armijos ginklų ir kitų atsargų srautus ir kliudyti jų tiekimui; ragina rengti veiksmingus planus, pagal kuriuos būtų siekiama įvykdyti TBT arešto orderių sprendimus keliant tik minimalią riziką civiliams gyventojams ir nenaudojant pernelyg didelės jėgos bei pasitelkiant JT taikos palaikymo misijos Konge pajėgas;

9.  ragina ES valstybes nares, ypač tas, kurios dalyvavo Ugandos ir Džubos taikos procesuose, derinti savo veiksmus su regiono vyriausybėmis, JT sekretoriatu ir taikos palaikymo pajėgomis, kad būtų įgyvendinti sprendimai dėl TBT išduotų arešto orderių Viešpaties pasipriešinimo armijos vadams suimti;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad teisingumas – bendras tikslas, kurį pripažįsta ir ES, ir Afrikos Sąjunga;

11.  primena, kad pagal Romos statutą valstybės yra įsipareigojusios šalinti bet kokias nebaudžiamumo už sunkiausius tarptautinei bendruomenei nerimą keliančius nusikaltimus apraiškas ir dėti pastangas, kad tokiems nusikaltimams būtų užkirstas kelias; tvirtai įsitikinęs, kad TBT ir ad hoc tribunolai prisideda prie susitaikymo ir taikos proceso;

12.  susirūpinęs dėl to, jog per mažai stengiamasi, kad Viešpaties pasipriešinimo armija nebegautų tarptautinės paramos, taigi sudaromos sąlygos Josephui Kony persiginkluoti; ragina suardyti Viešpaties pasipriešinimo armijos atsargų tiekimo tikslus; ragina Sudano vyriausybę nebeteikti Viešpaties pasipriešinimo armijai finansinės ir karinės paramos;

13.  ragina ES ir tarptautinius donorus remti buvusių Viešpaties pasipriešinimo armijos kovotojų nuginklavimą, demobilizaciją ir integraciją, šalies viduje perkeltųjų asmenų sugrįžimą ir nuostolių aukoms atlyginimą;

14.  palankiai vertina tai, kad TBT aukšto rango pareigūnai ir ES reguliariai palaiko glaudžius ryšius; atkreipia dėmesį į tai, kad ES aktyviai remia dalyvavimą su Romos statutu susijusioje veikloje ir šio statuto įgyvendinimą; pabrėžia, kad ES atliekamas lyderio vaidmuo labai svarbus įgyvendinant TBT mandatą;

15.  tvirtai įsitikinęs, kad ilguoju laikotarpiu TBT prisidės prie to, kad būtų užkirstas kelias naujiems žiaurumams; pabrėžia, kad jeigu nepavyks areštuoti Josepho Kony, ir toliau bus žiauriai elgiamasi bei pažeidžiamos žmogaus teisės; pabrėžia, kad taikos ir susitaikymo negalima pasiekti neįvykdžius teisingumo aukų atžvilgiu;

16.  pataria AKR ir ES Jungtinei parlamentinei asamblėjai atidžiai stebėti padėtį Šiaurės Ugandoje ir ar Viešpaties pasipriešinimo armija nepažeidinėja žmogaus teisių;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES specialiajam atstovui Didžiųjų ežerų regione, ES specialiajam atstovui Afrikos Sąjungoje, Ugandos vyriausybei, ES valstybių narių vyriausybėms ir JT saugumo tarybos nariams, Afrikos Sąjungos institucijoms ir TBT kaltintojui.