Návrh usnesení - B6-0538/2008Návrh usnesení
B6-0538/2008

NÁVRH USNESENÍ,

15. 10. 2008

který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0473/2008 a B6‑0474/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Marco Cappato a Marco Pannella
za skupinu ALDE,
o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem a o lidských právech

Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0538/2008

Postup : 2008/2643(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0538/2008
Předložené texty :
B6-0538/2008
Přijaté texty :

B6‑0538/2008

Usnesení Evropského parlamentu o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem a o lidských právech

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Vietnamu,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou z roku 1995,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Vietnam ratifikoval v roce 1982,

–  s ohledem na přistoupení Vietnamu ke Světové obchodní organizaci dne 11. ledna 2007,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve dnech 20. a 21. října 2008 v Hanoji proběhne druhé kolo jednání mezi Evropskou unií a Vietnamem,

B.  vzhledem k tomu, že dne 25. srpna 2008 podvýbor EP pro lidská práva uspořádal slyšení o Vietnamu, Laosu a Kambodži,

C.  vzhledem k tomu, že příští schůzka dialogu o lidských právech mezi tzv. trojkou EU a Vietnamem je naplánovaná na prosinec 2008,

D.  vzhledem k tomu, že článek 1 Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou uvádí, že: „úcta k lidským právům a demokratickým zásadám je základním předpokladem pro spolupráci mezi stranami, z nějž tato dohoda vychází, a představuje základní prvek této dohody“,

E.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování je výrazně omezena: v září roku 2008 vietnamská vláda provedla nejtvrdší zásah za několik posledních desetiletí proti pokojné demonstraci katolíků, kteří se v Hanoji shromáždili na modlitebních vigiliích k navrácení církevního majetku zkonfiskovaného vietnamskou vládou,

F.  vzhledem k tomu, že svoboda tisku je výrazně omezena: v roce 2008 bylo několik vietnamských novinářů zatčeno nebo sankcionováno za zveřejnění informací o korupci státních úředníků a dne 19. září 2008 policie zatkla a fyzicky napadla Bena Stockinga, vedoucího hanojské pobočky agentury Associated Press, když připravoval reportáž o pokojném shromáždění vietnamských katolíků v Hanoji,

G.  vzhledem k tomu, že etnické menšiny v severní a střední části vietnamské náhorní plošiny jsou stále vystavovány diskriminaci, je jim zabavována půda a jsou porušovány jejich kulturní svobody a svoboda náboženského vyznání; vzhledem k tomu, že ani nezávislé nevládní organizace ani zahraniční novináři nemají volný přístup do střední části náhorní plošiny, aby mohli zhodnotit skutečnou situaci jejích obyvatel, zejména těch, kteří byli násilně vráceni zpět z území Kambodže, vzhledem k tomu, že více než 300 obyvatel náhorní plošiny bylo od roku 2001 odsouzeno k odnětí svobody za pokojné politické a náboženské aktivity,

H.  vzhledem k tomu, že i přes opakované výzvy mezinárodního společenství byl 79letý vůdce Sjednocené buddhistické církve Vietnamu Thich Quang Do, nositel ceny Thorolfa Rafta pro obránce lidských práv za rok 2006, od roku 1982 několikrát uvězněn a že stále ve skutečnosti zůstává v domácím vězení,

I.  vzhledem k tomu, že vietnamská vláda doposud neuznala Sjednocenou buddhistickou církev Vietnamu, která byla svého času nejpočetnější buddhistickou organizací v jižním a středním Vietnamu,

J.  vzhledem k tomu, že Vietnam zavedl právní předpisy omezující svobodný přístup k internetu a cenzuruje a kontroluje obsah internetových stránek; vzhledem k tomu, že byl zatčen velký počet „kyber-disidentů“ za to, že používali internet k šíření svých postojů v oblasti lidských práv a demokracie a účastnili se demokratických diskuzí po síti; vzhledem k tomu, že dne 10. září 2008 byl odsouzen k odnětí svobody spisovatel a demokratický aktivista Nguyen Hoang Hai známý pod pseudonymem Dieu Cay, který publikoval svá díla na internetu,

K.  vzhledem k tomu, že příslušníci khmérské etnické menšiny (Khmer Krom) v jižním Vietnamu jsou vystavováni náboženskému pronásledování a je jim konfiskována půda; vzhledem k tomu, že vládní orgány zbavily hodnosti přibližně 20 buddhistických mnichů z menšiny Khmer Krom za jejich účast na pokojném protestu v únoru 2007, kdy požadovali větší náboženskou svobodu, a pět z nich odsoudily k vězení; vzhledem k tomu, že vietnamské orgány nařídily Timu Sakhornovi, mnichovi z menšiny Khmer Krom, po jeho propuštění z vězení v květnu 2008 domácí vězení; vzhledem k tomu, že orgány použily nepřiměřené násilí proti zemědělcům z menšiny Khmer Krom, když požadovali vyřešení pozemkového konfliktu,

1.  zdůrazňuje, že dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Vietnamem musí vést v této zemi ke hmatatelnému pokroku; žádá Radu a Komisi, aby přehodnotily politiku spolupráce s Vietnamem a zohlednily přitom článek 1 dohody o spolupráci z roku 1995, který stanoví, že spolupráce je založena na dodržování demokratických zásad a základních práv;

2.  vyzývá Komisi, aby vytvořila jasná kritéria hodnocení stávajících rozvojových projektů ve Vietnamu, a zajistila tak jejich soulad s „doložkou o demokracii“;

3.  vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci probíhajících jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci, která bude obsahovat jednoznačnou doložku o demokracii, upozornily představitele Vietnamu na potřebu toho, aby před uzavřením smluv ukončili systematické porušování demokracie a lidských práv, a aby zejména požádaly vietnamskou vládu, aby:

  • jako člen Rady bezpečnosti OSN aktivně spolupracovala se systémy ochrany lidských práv OSN tím, že pozve zvláštního zpravodaje pro náboženskou nesnášenlivost, který naposledy navštívil Vietnam v roce 1998, a pracovní skupinu pro svévolné zadržování, která naposledy navštívila Vietnam v roce 1994; poskytla neomezený přístup úředníkům a zvláštním zpravodajům OSN do všech regionů, včetně střední a jižní části vietnamské náhorní plošiny, kde by jim mělo být umožněno vést důvěrné rozhovory s politickými a náboženskými vězni a osobami drženými ve vazbě a také s žadateli o azyl vrácenými z Kambodže do Vietnamu, kteří náleží ke skupině obyvatel této náhorní plošiny;
  • neprodleně propustila všechny osoby vězněné nebo zadržované za nenásilný projev jejich politického nebo náboženského přesvědčení, včetně více než 300 křesťanů ze skupiny obyvatel náhorní plošiny, buddhistických mnichů menšiny Khmer Krom, demokratických aktivistů, předkladatelů petice požadujících navrácení pozemků, kyber-disidentů, odborových vůdců, katolických farníků a stoupenců buddhistické víry Hoa Hao a víry Cao Dai;
  • neprodleně propustila z domácího vězení hlavního vůdce Sjednocené buddhistické církve Vietnamu Thicha Quanga Doa a mnicha z menšiny Khmer Krom Tima Sakhorna, který byl propuštěn z vietnamského vězení v květnu 2008 a nadále zůstává v domácím vězení;
  • umožnila nezávislým náboženským organizacím, aby svobodně rozvíjely svou náboženskou činnost bez vměšování vlády, a dovolila jim nezávisle se zaregistrovat u vlády, budou-li mít o to zájem; vrátila zpět majetek církve a pagody zabavené vietnamskou vládou a obnovila právní status Sjednocené buddhistické církve Vietnamu;
  • zrušila ustanovení ve vietnamských právních předpisech, která kriminalizují disidenty a některé náboženské činnosti na základě nejasně definovaných zločinů „ohrožujících národní bezpečnost“, a zajistila tak, aby tyto předpisy nemohly být použity proti těm, kteří uplatňují svá základní práva svobody projevu, shromažďování, sdružování a náboženského vyznání;
  • ukončila svou cenzuru a kontrolu nad domácími sdělovacími prostředky, včetně internetu a elektronických komunikačních zařízení, a aby povolila vydávání nezávislých novin a časopisů v soukromém vlastnictví;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení nechal přeložit i do jazyků vietnamských etnických menšin, včetně jazyků Jarai, Ede, Bunong, Bana, Hmong a Khmer, a předal jej Radě, Komisi, vládám členských států ASEAN, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Vietnamu.