Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0538/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0538/2008

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  15.10.2008

  pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0473/2008 ir B6‑0474/2008
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
  pateikė Marco Cappato ir Marco Pannella
  ALDE frakcijos vardu
  dėl naujojo ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir žmogaus teisių

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0538/2008

  Procedūra : 2008/2643(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B6-0538/2008
  Pateikti tekstai :
  B6-0538/2008
  Priimti tekstai :

  B6‑0538/2008

  Europos Parlamento rezoliucija dėl naujojo ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir žmogaus teisių

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Vietnamo,

  –  atsižvelgdamas į 1995 m. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos bendradarbiavimo susitarimą,

  –  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Vietnamas ratifikavo 1982 m.,

  –  atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. sausio 11 d. Vietnamas įstojo į Pasaulio prekybos organizaciją,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

  A.  kadangi antrasis Europos Sąjungos ir Vietnamo derybų raundas vyks 2008 m. spalio 20–21 d. Hanojuje,

  B.  kadangi 2008 m. rugpjūčio 25 d. Žmogaus teisių pakomitetyje vyko svarstymas Vietnamo, Laoso ir Kambodžos klausimu,

  C.  kadangi kitą ES trejeto ir Vietnamo susitikimą tęsiant dialogą žmogaus teisių klausimais numatyta surengti 2008 m. gruodžio mėn.,

  D.  kadangi Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos bendradarbiavimo susitarimo 1 straipsnyje nurodoma, kad „bendradarbiavimo ir šio susitarimo nuostatų pagrindą sudaro pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos principams, ir šis pagrindas yra esminis susitarimo elementas“,

  E.  kadangi labai ribojama susirinkimo laisvė: 2008 m. rugsėjo mėn. Vietnamo vyriausybė ėmėsi per pastaruosius dešimtmečius pačių griežčiausių priemonių prieš taikius katalikų protestuotojus, dalyvavusius Hanojuje vykusioje tylioje maldininkų protesto demonstracijoje, kurioje buvo prašoma grąžinti Vietnamo vyriausybės konfiskuotą bažnyčios turtą,

  F.  kadangi labai varžoma spaudos laisvė: 2008 m. buvo suimta ar nubausta keletas Vietnamo žurnalistų už tai, kad jie rengė pranešimus apie valdžios korupciją, ir 2008 m. rugsėjo 19 d. policija suėmė ir sumušė naujienų agentūros „Associated Press“ biuro Hanojuje vadovą Beną Stockingą už tai, kad jis žiniasklaidoje paskelbė apie taikų Vietnamo katalikų susibūrimą Hanojuje,

  G.  kadangi diskriminuojamos šiaurės ir vidurio plynaukščių etninės mažumos, konfiskuojamos jų žemės, pažeidžiama jų religijos ir kultūros laisvė; kadangi nei nepriklausomos NVO, nei užsienio žurnalistai negali laisvai patekti į vidurio plynaukščių vietoves ir įvertinti tikrosios kalnų gyventojų, ypač tų, kurie buvo jėga grąžinti iš Kambodžos, padėties; kadangi nuo 2001 m. už taikią politinę ar religinę veiklą nuteista kalėti daugiau nei 300 kalnų gyventojų,

  H.  kadangi nepaisant nuolatinių ir pasikartojančių tarptautinės bendrijos raginimų Vietnamo jungtinės budistų bažnyčios vadovas Thich Quang Do (79 metų), 2006 m. Rafto premijos už žmogaus teisių gynimą laureatas, nuo 1982 m. buvo daug kartų kalinamas ir jam vis dar de facto taikomas namų areštas,

  I.  kadangi Vietnamo vyriausybė dar nepripažino Vietnamo jungtinės budistų bažnyčios, kuri kadaise buvo viena iš didžiausių budistų organizacijų pietų ir centriniame Vietname,

  J.  kadangi Vietnamas priėmė teisės aktus, pagal kuriuos ribojama naudojimosi internetu laisvė, vykdomas filtravimas ir turinio kontrolė, buvo areštuota nemažai vadinamųjų kibernetinės erdvės disidentų (angl. „cyber-dissidents“) už tai, kad jie internetu platino savo nuomonę žmogaus teisių ir demokratijos klausimais ar dalyvavo internetinėse diskusijose demokratijos tema; kadangi 2008 m. rugsėjo 10 d. nuteistas kalėti internete teikiamų kūrinių rašytojas ir demokratijos gynėjas Nguyen Hoang Hai, žinomas literatūriniu slapyvardžiu Dieu Cay,

  K.  kadangi buvo vykdomas khmerų (khmerų kromų) etninės mažumos atstovų, gyvenančių pietų Vietname, religinis persekiojimas, konfiskuota jų žemė; kadangi valdžios institucijos atėmė dvasininko titulą iš maždaug 20 khmerų kromų budistų vienuolių dėl to, kad jie dalyvavo taikiame 2007 m. vasario mėn. surengtame proteste už religinę laisvę, ir kadangi penki iš jų nuteisti kalėti; kadangi Vietnamo valdžios institucijos khmerų kromų vienuoliui Timui Sakhornui uždėjo namų areštą po to, kai jis 2008 m. gegužės mėn. buvo paleistas iš kalėjimo; kadangi valdžios institucijos panaudojo pernelyg didelę jėgą prieš khmerų kromų ūkininkus, pateikusius peticijas ir prašančius išspręsti su žeme susijusius konfliktus,

  1.  primena, kad Europos Sąjungos ir Vietnamo dialogas žmogaus teisių tema turi duoti konkrečių rezultatų, t.y. pagerinti padėtį Vietname; ragina Tarybą ir Komisiją iš naujo įvertinti bendradarbiavimo su Vietnamu politiką atsižvelgiant į 1995 m. Bendradarbiavimo susitarimo 1 straipsnį, kuriame nurodoma, kad bendradarbiavimas grindžiamas pagarba demokratijos principams ir pagrindinėms teisėms;

  2.  ragina Europos Komisiją nustatyti aiškias Vietname vykdomų plėtros projektų vertinimo gaires siekiant užtikrinti jų atitiktį vadinamajai demokratinei išlygai;

  3.  ragina Europos Komisiją ir Tarybą, vedant derybas dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, į kurį bus įtraukta aiški demokratinė išlyga, išsakyti Vietnamui, jog būtina, kad iki susitarimo sudarymo liautųsi šiuo metu nuolat pasikartojantys žmogaus teisių pažeidimai, ir visų pirma paprašyti Vietnamo vyriausybės, kad:

  • Vietnamas, kaip JT Saugumo Tarybos narys, aktyviai bendradarbiautų su JT už žmogaus teisių klausimus atsakingomis institucijomis ir pakviestų į Vietnamą atvykti specialųjį pranešėją religinės netolerancijos klausimais (jis paskutinį kartą Vietname lankėsi 1998 m.), darbo grupę nesankcionuoto sulaikymo klausimais (ji paskutinį kartą Vietname lankėsi 1994 m.), užtikrintų galimybę JT pareigūnams ir specialiesiems pranešėjams nevaržomai patekti į visus regionus, taip pat šiaurės ir vidurio plynaukštes, ir leistų jiems ten surengti konfidencialius pokalbius su politiniais ir religiniais kaliniais ir sulaikytaisiais, taip pat prieglobsčio prašančiais kalnų gyventojais, grąžintais iš Kambodžos į Vietnamą;
  • nedelsiant būtų paleisti visi asmenys, sulaikyti ar įkalinti už tai, kad taikiai reiškė savo politinius ar religinius įsitikinimus, taip pat daugiau nei 300 kalnų gyventojų katalikų, khmerų kromų vienuoliai, demokratijos gynėjai, peticijų dėl teisių į žemę pateikėjai, kibernetinės erdvės disidentai, profsąjungų lyderiai, katalikų bendruomenės nariai, Hoa Hao budizmo ir Cao Dai religijos pasekėjai;
  • nedelsiant būtų visiškai panaikintas namų areštas vyriausiajam jungtinės Vietnamo budistų bažnyčios patriarchui Thich Quang Do ir khmerų kromų vienuoliui Timui Sakhornui, kuris paleistas iš kalėjimo Vietname 2008 m. gegužės mėn., bet kuriam vis dar taikomas namų areštas;
  • nepriklausomoms religinėms organizacijoms būtų leidžiama laisvai vykdyti religinę veiklą ir vyriausybė tam netrukdytų, leisti šioms religinėms organizacijoms kaip nepriklausomoms organizacijoms registruotis vyriausybės institucijose, jei jos norėtų tai padaryti; būtų grąžintas Vietnamo vyriausybės konfiskuotas bažnyčios turtas ir pagodos, taip pat būtų atkurtas teisėtas Vietnamo jungtinės budistų bažnyčios statusas;
  • būtų panaikintos Vietnamo įstatymų nuostatos, pagal kurias dėl neaiškios nacionalinio saugumo nusikaltimų apibrėžties kitokia nuomonė ir tam tikra religinė veikla laikomi nusikalstama veika, siekiant užtikrinti, kad šie įstatymai nebūtų taikomi ir nukreipiami prieš asmenis, kurie naudojasi savo pagrindinėmis teisėmis, susijusiomis su saviraiškos, susirinkimo, būrimosi ir religinių įsitikimų laisve;
  • būtų nutraukta Vietnamo vyriausybės vykdoma vietos žiniasklaidos, taip pat interneto ir elektroninių pranešimų, cenzūra ir kontrolė ir būtų nedraudžiama leisti nepriklausomus ir privačius laikraščius bei žurnalus;

  4.  paveda Pirmininkui pasirūpinti, kad ši rezoliucija būtų išversta į vietos etninių mažumų Vietname kalbas, įskaitant jarai, ede, bunongų, bahnarų, hmongų ir khmerų, ir perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) nariams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Vietnamo vyriausybei bei parlamentui.