Ontwerpresolutie - B6-0538/2008Ontwerpresolutie
B6-0538/2008

  ONTWERPRESOLUTIE

  15.10.2008

  in aansluiting op vragen B6‑0473/2008 en B6-0474/2008 voor mondelinge beantwoording
  ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement
  door Marco Cappato en Marco Pannella
  namens de ALDE-Fractie
  over de nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, en mensenrechten

  Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0538/2008

  Procedure : 2008/2643(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B6-0538/2008
  Ingediende teksten :
  B6-0538/2008
  Aangenomen teksten :

  B6‑0538/2008

  Resolutie van het Europees Parlement over de nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, en mensenrechten

  Het Europees Parlement,

  –  onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Vietnam,

  –  gezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam uit 1995,

  –  gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat door Vietnam in 1982 werd geratificeerd,

  –  gezien de toetreding van Vietnam tot de Wereldhandelsorganisatie, op 11 januari 2007,

  –  gelet op artikel 108, lid 5, van zijn Reglement,

  A.  overwegende dat op 20 en 21 oktober 2008 in Hanoi de tweede gespreksronde tussen de Europese Unie en Vietnam zal plaatsvinden,

  B.  overwegende dat de Subcommissie mensenrechten op 25 augustus 2008 een hoorzitting over Vietnam, Laos en Cambodja heeft gehouden,

  C.  overwegende dat de volgende mensenrechtendialoog tussen de EU-trojka en Vietnam voor december 2008 staat gepland,

  D.  overwegende dat artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam bepaalt dat "respect voor mensenrechten en democratische beginselen de basis is voor de samenwerking tussen de partijen en voor de overeenkomst, en een wezenlijk onderdeel vormt van de overeenkomst",

  E.  overwegende dat de vrijheid van vereniging ernstig wordt beknot: in september 2008 voerde de Vietnamese regering de hardste charges sinds decennia uit tegen vreedzame katholieke demonstranten die in Hanoi aan gebedswakes deelnamen om te vragen om de teruggave van kerkeigendommen die door de Vietnamese regering in beslag waren genomen,

  F.  overwegende dat de persvrijheid ernstig wordt beknot: in 2008 werden verscheidene Vietnamese journalisten gearresteerd of bestraft wegens reportages over corruptie bij de overheid en op 19 september 2008 werd Ben Stocking, het hoofd van het bureau van Associated Press in Hanoi, door de politie gearresteerd en geslagen in verband met een reportage over een vreedzame demonstratie van Vietnamese katholieken in Hanoi,

  G.  overwegende dat de etnische minderheden in de noordelijke en centrale hooglanden nog altijd worden geconfronteerd met discriminatie, inbeslagnames van hun land, en schendingen van hun godsdienstige en culturele vrijheden; overwegende dat noch onafhankelijke NGO's, noch buitenlandse journalisten onbelemmerde toegang tot de centrale hooglanden hebben om vast te stellen wat de daadwerkelijke situatie is van de Montagnards, in het bijzonder die welke onder dwang vanuit Cambodja zijn gerepatrieerd; overwegende dat sinds 2001 meer dan 300 Montagnards tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld wegens vreedzame politieke of religieuze activiteiten,

  H.  overwegende dat de 79 jaar oude Thich Quang Do, leider van de Unified Buddhist Church van Vietnam en in 2006 winnaar van de Rafto-prijs voor mensenrechtenactivisten, ondanks de voortdurende en herhaalde oproepen van de internationale gemeenschap sinds 1982 talloze malen gevangen is gezet en tot op de dag van vandaag onder huisarrest staat,

  I.  overwegende dat de regering van Vietnam de Unified Buddhist Church van Vietnam, één van de grootste boeddhistische organisaties in Zuid- en Midden-Vietnam, nog steeds niet erkent,

  J.  overwegende dat Vietnam wetgeving heeft vastgesteld die de toegang tot het internet beperkt met filters en controle op inhoud, en grote aantallen zogenaamde cyberdissidenten heeft gearresteerd omdat ze het internet hebben gebruikt om hun kijk op mensenrechten en democratie te verspreiden of omdat ze aan onlinediscussies over democratie hebben deelgenomen; overwegende dat internetauteur en voorvechter van democratie Nguyen Hoang Hai, bekend onder zijn schrijversnaam Dieu Cay, op 10 september 2008 tot een gevangenisstraf is veroordeeld,

  K.  overwegende dat leden van de etnische minderheid Khmer (Khmer Krom) in Zuid-Vietnam met religieuze vervolging en inbeslagname van land zijn geconfronteerd; verder overwegende dat de autoriteiten ongeveer 20 boeddhistische Khmer Krom-monniken uit hun ambt hebben gezet vanwege hun deelname in februari 2007 aan een vreedzame demonstratie die tot grotere godsdienstvrijheid opriep, en vijf van hen tot een gevangenisstraf hebben veroordeeld; overwegende dat de Vietnamese autoriteiten de Khmer Krom-monnik Tim Sakhorn na zijn vrijlating uit de gevangenis in mei 2008 onder huisarrest hebben geplaatst; overwegende dat de autoriteiten buitensporig geweld hebben gebruikt tegen Khmer Krom-boeren die aandrongen op beslechting van landgeschillen,

  1.  benadrukt dat de mensenrechtendialoog tussen de Europese Unie en Vietnam tot tastbare verbeteringen in Vietnam moet leiden; verzoekt de Raad en de Commissie het beleid gericht op samenwerking met Vietnam opnieuw onder de loep te leggen, met inachtneming van artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst uit 1995, waarin staat dat de samenwerking stoelt op respect voor democratische beginselen en fundamentele rechten;

  2.  verzoekt de Commissie duidelijke benchmarks vast te stellen voor het evalueren van de bestaande ontwikkelingsprojecten in Vietnam, teneinde te beoordelen of zij in overeenstemming zijn met de democratieclausule;

  3.  verzoekt de Commissie en de Raad Vietnam - in het kader van de lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, mét een democratieclausule - duidelijk te maken dat er een eind moet komen aan de stelselmatige schendingen van democratie en mensenrechten voordat de overeenkomst kan worden gefinaliseerd, en de Vietnamese regering in het bijzonder te vragen:

  • om, als lid van de VN-Veiligheidsraad, actief samen te werken met de mensenrechtenmechanismen van de VN, door de speciale afgezant voor religieuze onverdraagzaamheid, die Vietnam in 1998 voor het laatst bezocht, en de werkgroep Willekeurige Detentie, die Vietnam in 1994 voor het laatst bezocht, voor een bezoek aan Vietnam uit te nodigen, en door medewerkers en speciale afgezanten van de VN onbelemmerde toegang te geven tot alle regio's, met inbegrip van de centrale en noordelijke hooglanden, teneinde aldaar vertrouwelijke interviews te houden met politieke en religieuze gevangenen, alsook met Montagnards-asielzoekers die vanuit Cambodja naar Vietnam zijn teruggekeerd;
  • om onmiddellijk al diegenen vrij te laten die gevangen zijn gezet of vast worden gehouden in verband met het op vreedzame wijze tot uiting brengen van hun politieke of religieuze overtuigingen, waaronder meer dan 300 Montagnards-christenen, alsmede Khmer Krom boeddhistische monniken, democratie-activisten, landrechtactivisten, cyberdissidenten, vakbondsleiders, katholieken, en aanhangers van het Hoa Hao-boeddhisme en het Cao Dai-geloof;
  • om onmiddellijk het huisarrest op te heffen van Thich Quang Do, hoofd van de Unified Buddhist Church of Vietnam, en van Khmer Krom-monnik Tim Sakhorn, die in mei 2008 uit de gevangenis werd ontslagen, maar sindsdien zijn huis niet heeft mogen verlaten;
  • om onafhankelijke religieuze organisaties toe te staan vrijelijk en zonder ingrijpen door de regering religieuze activiteiten te ontplooien, en zich, indien zij dat wensen, bij de regering te registreren, en door de regering in beslag genomen kerkeigendommen en pagodes terug te geven, en de Unified Buddhist Church of Vietnam zijn wettelijke status terug te geven;
  • om de bepalingen in de Vietnamese wet te schrappen die oppositie en bepaalde religieuze activiteiten strafbaar stellen op basis van vaag gedefinieerde "nationale veiligheidsmisdrijven", teneinde ervoor te zorgen dat deze wetten niet kunnen worden toegepast op diegenen die gebruik maken van de fundamentele rechten van meningsuiting, vergadering, vereniging en godsdienstvrijheid;
  • om een eind te maken aan de censuur en controle door de Vietnamese regering op de binnenlandse media, met inbegrip van het internet en elektronische communicatie, en om de publicatie van onafhankelijke, particuliere kranten en tijdschriften toe te staan;

  4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie ook te vertalen in de talen van de inheemse etnische minderheidsgroepen in Vietnam, waaronder Jarai, Ede, Bunong, Bahnar, Hmong en Khmer, en te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de leden van ASEAN, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, en de regering en het parlement van Vietnam.