Návrh uznesenia - B6-0538/2008Návrh uznesenia
B6-0538/2008

  NÁVRH UZNESENIA

  15.10.2008

  ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0473/2008 a B6‑0474/2008
  v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
  predkladajú Marco Cappato a Marco Pannella
  v mene skupiny ALDE
  o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamom a o ľudských právach

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0538/2008

  Postup : 2008/2643(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B6-0538/2008
  Predkladané texty :
  B6-0538/2008
  Prijaté texty :

  B6‑0538/2008

  Uznesenie Európskeho parlamentu o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamom a o ľudských právach

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Vietname,

  –  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou z roku 1995,

  –  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach, ktorý Vietnam ratifikoval v roku 1982,

  –  so zreteľom na pristúpenie Vietnamu do Svetovej obchodnej organizácie 11. januára 2007,

  –  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže druhé kolo rokovaní medzi Európskou úniou a Vietnamom sa uskutoční v Hanoji 20. – 21. októbra 2008,

  B.  keďže 25. augusta 2008 sa v Podvýbore EP pre ľudské práva uskutočnilo vypočutie o Vietname, Laose a Kambodži,

  C.  keďže budúce stretnutie v rámci dialógu o ľudských právach medzi trojkou EÚ a Vietnamom je naplánované na december 2008,

  D.  keďže v článku 1 Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou sa uvádza, že „dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad je hlavným predpokladom spolupráce medzi zúčastnenými stranami a ustanovení dohody a je základným prvkom dohody“,

  E.  keďže sloboda zhromažďovania je prísne obmedzená: keďže v septembri 2008 vietnamská vláda uskutočnila svoj najtvrdší zásah za niekoľko desaťročí proti pokojným katolíckym demonštrantom, ktorí sa zúčastnili na modlitbách na vigílii v Hanoji, aby žiadali navrátenie cirkevných majetkov, ktoré skonfiškovala vietnamská vláda,

  F.  keďže sloboda tlače je prísne obmedzená: v roku 2008 bolo niekoľko vietnamských novinárov zatknutých alebo sankcionovaných za podávanie správ o korupcii úradníkov a 19. septembra 2008 polícia zatkla a zbila vedúceho hanojskej kancelárie tlačovej agentúry Associated Press Bena Stockinga za reportáž o pokojnom zhromaždení vietnamských katolíkov v Hanoji,

  G.  keďže etnické menšiny severnej a centrálnej vysočiny sú stále diskriminované, konfiškuje sa im pôda a porušujú sa ich náboženské a kultúrne slobody; keďže nezávislé MVO ani zahraniční novinári nemajú neobmedzený prístup do centrálnej vysočiny, aby posúdili skutočnú situáciu Montagnardov, a najmä tých, ktorí boli násilne repatriovaní z Kambodže; keďže od roku 2001 bolo viac než 300 Montagnardov odsúdených do väzenia za pokojné politické a náboženské aktivity,

  H.  keďže napriek trvalým a opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva bol 79-ročný Thich Quang Do, ktorý stojí na čele Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu a je laureátom ceny obrancov ľudských práv Rafto za rok 2006, od roku 1982 mnohokrát uväznený a je stále v domácom väzení,

  I.  keďže vietnamská vláda ešte stále neuznala Zjednotenú budhistickú cirkev Vietnamu, voľakedy najväčšiu organizáciu budhistov v južnom a strednom Vietname,

  J.  keďže Vietnam zaviedol právne predpisy na obmedzenie slobody prístupu k internetu filtrovaním a kontrolou obsahu a mnohí „internetoví disidenti“ boli zatknutí za to, že používali internet na šírenie svojich názorov o ľudských právach a demokracii alebo za účasť na on-line diskusiách o demokracii; keďže 10. septembra 2008 bol odsúdený a uväznený internetový spisovateľ a demokratický aktivista Nguyen Hoang Hai, známy pod literárnym pseudonymom Dieu Cay,

  K.  keďže členovia etnickej kmérskej menšiny (Khmer Krom) v južnom Vietname sú prenasledovaní za náboženské presvedčenie a skonfiškovali im pôdu; keďže úrady pozbavili hodnosti asi 20 budhistických mníchov menšiny Khmer Krom za ich účasť na pokojnom proteste vo februári 2007, keď žiadali väčšiu náboženskú slobodu, a piatich z nich odsúdili a uväznili; keďže vietnamské úrady nariadili mníchovi z menšiny Khmer Krom Timovi Sakhornovi domáce väzenie potom, ako ho v máji 2008 prepustili z väzenia; keďže úrady použili neprimerane silné prostriedky proti roľníkom menšiny Khmer Krom, ktorí žiadali vyriešenie konfliktov v súvislosti s pôdou,

  1.  zdôrazňuje, že dialóg o ľudských právach medzi Európskou úniou a Vietnamom musí viesť k viditeľnému zlepšeniu situácie vo Vietname; žiada Radu a Komisiu, aby prehodnotili politiku spolupráce s Vietnamom a vzali do úvahy článok l dohody o spolupráci z roku 1995, v ktorom sa uvádza, že spolupráca je založená na dodržiavaní demokratických zásad a základných práv;

  2.  vyzýva Komisiu, aby stanovila jasné referenčné kritériá hodnotenia súčasných rozvojových projektov vo Vietname s cieľom zabezpečiť ich súlad s „doložkou o demokracii“;

  3.  vyzýva Komisiu a Radu, aby – v rámci prebiehajúcich rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci, ktorá bude obsahovať jednoznačnú doložku o demokracii – predložili vietnamskej strane požiadavku o nevyhnutnosti zastaviť súčasné systematické porušovanie demokracie a ľudských práv pred uzavretím dohody, a najmä aby požiadali vietnamskú vládu, aby:

  • ako člen Bezpečnostnej rady OSN aktívne spolupracovala s mechanizmami OSN pre ľudské práva tým, že pozve na návštevu Vietnamu osobitného spravodajcu pre náboženskú neznášanlivosť, ktorý navštívil Vietnam naposledy v roku 1998, a pracovnú skupinu OSN pre svojvoľné zadržiavanie, ktorá navštívila Vietnam naposledy v roku 1994, a aby umožnila úradníkom OSN a osobitným spravodajcom neobmedzený prístup do všetkých regiónov vrátane centrálnej a severnej vysočiny, kde by mali mať možnosť viesť dôverné rozhovory s politickými a náboženskými väzňami a zadržanými, ako aj s montagnardskými žiadateľmi o azyl, ktorí sa vrátili do Vietnamu z Kambodže;
  • aby bezodkladne prepustila všetkých ľudí, ktorí sú väznení alebo zadržiavaní za pokojné vyjadrenie politického alebo náboženského presvedčenia, vrátane viac než 300 montagnardských kresťanov, ako aj budhistických mníchov etnickej menšiny Khmer Krom, demokratických aktivistov, demonštrantov za pozemkové práva, internetových disidentov, odborárskych predstaviteľov, katolíckych veriacich, stúpencov budhizmu hoa hao a náboženstva cao dai;
  • bezodkladne oslobodila z domáceho väzenia Thich Quang Doa, najvyššieho patriarchu Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu, a mnícha etnickej skupiny Khmer Krom Tima Sakhorna, ktorý bol prepustený z väzenia vo Vietname v máji 2008, ale je naďalej v domácom väzení;
  • povolila nezávislým náboženským organizáciám slobodne a bez zasahovania vlády uskutočňovať náboženské aktivity a aby týmto náboženským organizáciám umožnila samostatne oficiálne sa zaregistrovať, ak sa tak rozhodnú; aby vrátila cirkevné majetky a pagody, ktoré skonfiškovala, a aby znovu ustanovila štatút Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu;
  • zrušila ustanovenia vietnamského práva, ktoré kriminalizujú odlišné názory a niektoré náboženské aktivity na základe nepresne definovaných trestných činov týkajúcich sa „národnej bezpečnosti“, a zabezpečila tak, aby sa tieto zákony nemohli použiť proti tým, ktorí uplatňujú svoje základné práva na slobodu prejavu, zhromažďovania, združovania alebo náboženského presvedčenia;
  • ukončila cenzúru a kontrolu domácich médií vrátane internetu a elektronických komunikácií a aby povolila vydávanie nezávislých, súkromných novín a časopisov;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby zabezpečil preklad tohto uznesenia aj do jazykov domorodých etnických menšín vo Vietname vrátane menšín Jarai, Ede, Bunong, Bahnar, Hmong a Kmérov a aby postúpil uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov ASEAN, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a vláde a parlamentu Vietnamu.