Menetlus : 2008/2643(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0539/2008

Esitatud tekstid :

B6-0539/2008

Arutelud :

PV 21/10/2008 - 13
CRE 21/10/2008 - 13

Hääletused :

PV 22/10/2008 - 6.3
CRE 22/10/2008 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0514

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 97kWORD 45k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0538/2008
15.10.2008
PE413.347
 
B6‑0539/2008
suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0473/2008 ja B6‑0474/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt ja Barbara Weiler
fraktsiooni PSE nimel
Euroopa Liidu ja Vietnami vaheline uus partnerlus- ja koostööleping ning inimõigused

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu ja Vietnami vahelise uue partnerlus- ja koostöölepingu ning inimõiguste kohta 
B6‑0539/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone Vietnami kohta;

–  võttes arvesse 1995. aasta koostöökokkulepet Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel;

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Vietnam ratifitseeris 1982. aastal;

–  võttes arvesse Vietnami saamist Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks 11. jaanuaril 2007;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate kõneluste teine voor Euroopa Liidu ja Vietnami vahel toimub 20.–21. oktoobril 2008 Hanois;

B.  arvestades, et 25. augustil 2008 toimus Euroopa Parlamendi inimõiguste alamkomisjonis kuulamine inimõiguste olukorrast Vietnamis, Laoses ja Kambodžas;

C.  arvestades, et ELi eesistujakolmiku ja Vietnami vahelise inimõiguste alase dialoogi järgmine koosolek on kavandatud 2008. aasta detsembriks;

D.  arvestades, et praegu kehtiva Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise koostöölepingu artiklis 1 öeldakse, et „inimõiguste ja demokraatia põhimõtete tunnustamine on osapoolte vahelise koostöö ja nimetatud lepingu alus ning et see kujutab endast lepingu keskset osa”;

E.  arvestades, et kogunemisvabadus on jätkuvalt väga piiratud ning et 2008. aasta septembris korraldas Vietnami valitsus viimaste aastakümnete kõige jõhkrama surveaktsiooni rahumeelsete katoliiklastest protestijate vastu;

F.  arvestades, et ajakirjandusvabadus on jätkuvalt väga piiratud: 2008. aastal on vahistatud või karistatud mitmeid ajakirjanikke ametnike korruptsiooni kajastamise eest ning politsei vahistas Associated Pressi ajakirjaniku ja peksis teda selle eest, et ta kajastas Hanois toimunud Vietnami katoliiklaste rahumeelset meeleavaldust;

G.  arvestades, et endiselt diskrimineeritakse riigi Põhja- ja Keskplatool elavaid vähemusrahvaid, võetakse ära nende maid ning rikutakse nende kultuurilist ja usuvabadust; arvestades, et ei sõltumatuid VVOsid ega välisriikide ajakirjanikke ei lubata vabalt Keskplatoole, et nad saaksid hinnata mägihõimude ja eriti Kambodžast vägivaldselt umber asustatud elanike tegelikku olukorda; arvestades, et 2001. aastast saadik on enam kui 300 mägielanikule mõistetud vanglakaristusi rahumeelse poliitilise või usulise tegevuse eest;

H.  arvestades, et rahvusvahelise kogukonna pidevatele ja korduvatele kaebustele vaatamata on Vietnami Ühendatud Budistliku Kiriku pea, inimõiguslaste Rafto auhinna 2006. aasta laureaat Thich Quang Do alates 1982. aastast olnud korduvalt vangistatud ja et ta viibib praegugi sisuliselt koduarestis;

I.  arvestades, et Vietnami valitsus ei ole ikka veel tunnustanud Vietnami Ühendatud Budistlikku Kirikut, mis oli kunagi Vietnami kesk- ja lõunaosa suurim budistlik organisatsioon;

J.  arvestades, et Vietnam on rakendanud interneti kättesaadavust piiravaid õigusakte, internetikasutamise filtreerimist ja kontrolli, ning arreteerinud paljusid „küberdissidente” oma inimõiguste ja demokraatia alaste vaadete interneti kaudu levitamise või demokraatiateemalistes võrguaruteludes osalemise eest; arvestades, et 10. septembril 2008 mõisteti vanglakaristus internetikirjanikule ja demokraatliku liikumise aktivistile Nguyen Hoang Haile kirjanikunimega Dieu Cay;

K.  arvestades, et Lõuna-Vietnamis elav khmeri vähemusrahvus (khmer krom) on pidanud taluma usulist tagakiusamist ja maade konfiskeerimist; arvestades, et võimud heitsid umbes 20 khmer kromi buda munka mungaseisusest välja, kuna nad osalesid 2007. aasta veebruaris suuremat usuvabadust nõudval rahumeelsel protestiaktsioonil, ja määrasid viiele neist vanglakaristuse; arvestades, et Vietnami võimud panid khmer kromi munga Tim Sakhorni pärast vanglast vabanemist 2008. aasta mais koduaresti; arvestades, et võimud on kasutanud ülemäärast jõudu maatülide lahendamist taotlevate khmer kromi põlluharijate vastu,

1.  rõhutab, et Euroopa Liidu ja Vietnami vaheline inimõigustealane dialoog peab viima olukorra tegelikule paranemisele Vietnamis; palub nõukogul ja komisjonil uuesti hinnata koostööpoliitikat Vietnamiga, võttes arvesse 1995. aasta koostöökokkuleppe artiklit 1, mille kohaselt nimetatud koostöö põhineb demokraatlike põhimõtete ja põhiõiguste austamisel;

2.  palub komisjonil seada Vietnami praeguste arenguprojektide hindamiseks selged kriteeriumid, et tagada nende kooskõla „demokraatiaklausliga”;

3.  seoses käimasolevate läbirääkimistega uue, selget demokraatiaklauslit sisaldava partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimiseks kutsub komisjoni ja nõukogu üles nõudma, et Vietnami pool peataks enne lepingu sõlmimist praegused demokraatia ja inimõiguste süstemaatilised rikkumised, ning eelkõige paluma Vietnami valitsust:

   teha aktiivselt koostööd ÜRO inimõiguste mehhanismidega, kutsudes usulise sallimatuse eriraportööri, kes viibis Vietnamis viimati 1998. aastal, ja omavolilise kinnipidamise töörühma, kelle viimane visiit toimus 1994. aastal, Vietnamit külastama; ning võimaldama ÜRO ametiisikutele ja eriraportööridele piiramatu juurdepääsu kõigile piirkondadele, sealhulgas ka Põhja- ja Keskplatoole, kus neil tuleks lubada pidada konfidentsiaalseid vestlusi poliit- ja usuvangide ja kinnipeetavatega ning Kambodžast Vietnami tagasi saadetud mägielanikest varjupaigataotlejatega;
   koheselt vabastada kõik poliitiliste või usuliste veendumuste rahumeelse väljendamise eest vangistatud või kinni peetud isikud, sealhulgas üle 300 mägielanikust kristlase, samuti khmer kromi buda mungad, demokraatidest aktivistid, maaõiguste taotlejad, küberdissidendid, ametiühingujuhid, katoliku koguduseliikmed ning Hoa Hao budismi ja Cao Dai usu järgijad;
   vabastada viivitamatult Vietnami Ühendatud Budistliku Kiriku kõrgeim juht Thich Quang Do koduarestist ja khmer kromi munk Tim Sakhorn, kes vabastati 2008. aasta mais Vietnami vanglast, kuid viibib koduarestis;
   lubada sõltumatutel usuorganisatsioonidel vabalt ja valitsuse sekkumiseta arendada usulist tegevust ning võimaldada neil soovi korral end sõltumatult ametlikult registreerida; tagastada Vietnami valitsuse konfiskeeritud kirikuvarad ja pagoodid ning taastada Vietnami Ühendatud Budistliku Kiriku õiguslik staatus;
   tühistada Vietnami seaduste sätted, mille kohaselt segaselt sõnastatud „riiklikku julgeolekut ohustavate” kuritegudena karistatakse teisitimõtlemist ja teatavaid usulisi tegevusi, tagamaks, et nimetatud seadusi ei saaks kohaldada isikute suhtes, kes on kasutanud oma põhiõigust väljendus-, kogunemis-, ühinemis- ja usuvabadusele;
   teha lõpp Vietnami valitsuse tsensuurile ja kontrollile kodumaise meedia, sealhulgas interneti ja elektroonilise teabevahetuse üle, ning lubada sõltumatute, eraõiguslike ajakirjandusväljaannete avaldamist;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, ASEANi liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemkomissarile ning Vietnami valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika