Návrh usnesení - B6-0540/2008Návrh usnesení
B6-0540/2008

NÁVRH USNESENÍ,

15. 10. 2008

který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0473/2008 a B6‑0474/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládá Vittorio Agnoletto
za skupinu GUE/NGL,
o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0540/2008
Předložené texty :
B6-0540/2008
Přijaté texty :

B6‑0540/2008

Usnesení Evropského parlamentu o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Vietnamu,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že druhé kolo jednání mezi EU a Vietnamem o uzavření dohody o spolupráci mezi oběma stranami proběhne v Hanoji ve dnech 20. a 21. října 2008,

B.  vzhledem k tomu, že příští schůzka dialogu o lidských právech mezi tzv. trojkou EU a Vietnamem je naplánovaná na prosinec 2008,

C.  vzhledem k tomu, že článek 1 Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou uvádí, že: „úcta k lidským právům a demokratickým zásadám je základním předpokladem pro spolupráci mezi stranami, z nějž tato dohoda vychází, a představuje základní prvek této dohody“,

1.  je si vědom důležitosti politických a hospodářských reforem, které uskutečňuje vietnamská vláda; je přesvědčen, že dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Vietnamem by měl vést ke konkrétním změnám k lepšímu v této zemi;

2.  vyzývá Komisi, aby vytvořila jasná kritéria hodnocení stávajících rozvojových projektů ve Vietnamu, a zajistila tak jejich soulad s „doložkou o demokracii“;

3.  vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci probíhajících jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci, která bude obsahovat jasnou doložku o demokracii, vietnamskou stranu upozornily na to, že je třeba, aby zvýšila své úsilí v oblasti demokracie a lidských práv;

4.  žádá vietnamské orgány, aby propustily všechny osoby uvězněné či zadržované za to, že nenásilným způsobem vyjadřovaly své politické či náboženské přesvědčení; žádá vietnamskou vládu, aby zejména ukončila cenzuru místních sdělovacích prostředků a kontrolu nad nimi, což se týká i internetu a elektronických komunikací;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vietnamským orgánům.