Propunere de rezoluţie - B6-0540/2008Propunere de rezoluţie
B6-0540/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

15.10.2008

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B6‑0473/2008 și B6‑0474/2008
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Vittorio Agnoletto
în numele Grupului GUE/NGL
referitoare la noul Acord de parteneriat și cooperare UE-Vietnam

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0540/2008
Texte depuse :
B6-0540/2008
Texte adoptate :

B6‑0540/2008

Rezoluția Parlamentului European referitoare la noul Acord de parteneriat și cooperare UE-Vietnam

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Vietnamul,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât a doua rundă de convorbiri UE-Vietnam cu privire la încheierea unui nou acord de cooperare UE-Vietnam se desfășoară la Hanoi în perioada 20-21 octombrie 2008;

B.  întrucât următoarea reuniune a dialogului privind drepturile omului dintre Troica UE și Vietnam este programată pentru decembrie 2008;

C.  întrucât articolul 1 din Acordul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam prevede că „respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice constituie baza cooperării dintre părți și a dispozițiilor prezentului acord și reprezintă un element esențial al acordului”,

1.  recunoaște importanța reformelor politice și economice puse în aplicare de guvernul vietnamez și își exprimă convingerea că dialogul privind drepturile omului dintre Uniunea Europeană și Vietnam ar trebui să conducă la progrese palpabile în această țară;

2.  invită Comisia Europeană să stabilească criterii clare pentru evaluarea actualelor proiecte de dezvoltare din Vietnam pentru a garanta respectarea de către acestea a „clauzei democratice”;

3.  invită Comisia Europeană și Consiliul să prezinte părții vietnameze – în cadrul negocierilor în curs de desfășurare pentru un nou acord de parteneriat și cooperare, care va conține o clauză democratică explicită – nevoia de a îmbunătăți situația democrației și a drepturilor omului;

4.  solicită autorităților vietnameze eliberarea tuturor persoanelor arestate sau deținute din cauza exprimării pașnice a credințelor politice sau religioase; solicită guvernului vietnamez, în special, abolirea cenzurii și a controlului asupra presei domestice, inclusiv asupra Internetului și a comunicațiilor electronice;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și autorităților vietnameze.