Resolutsiooni ettepanek - B6-0542/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0542/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

15.10.2008

suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0473/2008 ja B6‑0474/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Inese Vaidere
fraktsiooni UEN nimel
Euroopa Liidu ja Vietnami vaheline uus partnerlus- ja koostööleping ning inimõigused

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0538/2008

Menetlus : 2008/2643(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0542/2008
Esitatud tekstid :
B6-0542/2008
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0542/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu ja Vietnami vahelise uue partnerlus- ja koostöölepingu ning inimõiguste kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Vietnami kohta;

–  võttes arvesse 1995. aasta koostöölepingut Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel;

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Vietnam ratifitseeris 1982. aastal;

–  võttes arvesse Vietnami astumist Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks 11. jaanuaril 2007;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu ja Vietnami kõneluste teine voor toimub 20.–21. oktoobril 2008 Hanois;

B.  arvestades, et 25. augustil 2008 toimus Euroopa Parlamendi inimõiguste alamkomisjoni kuulamine Vietnami, Laose ja Kambodža küsimustes;

C.  arvestades, et ELi eesistujakolmiku ja Vietnami vahelise inimõiguste alase dialoogi järgmine koosolek on kavandatud 2008. aasta detsembriks;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise koostöölepingu artiklis 1 öeldakse, et inimõiguste ja demokraatia põhimõtete tunnustamine on osapoolte vahelise koostöö ja nimetatud lepingu alus ning et see kujutab endast lepingu keskset osa;

E.  arvestades, et kogunemisvabadust piiratakse rangelt; et 2008. aasta septembris korraldas Vietnami valitsus viimaste aastakümnete kõige jõhkrama surveaktsiooni rahumeelsete katoliiklastest protestijate vastu, kes valitsuse konfiskeeritud kirikuvarade tagastamist nõudes osalesid Hanois korraldatud palvevalvetel;

F.  arvestades, et tõsiselt piiratakse ajakirjandusvabadust; et 2008. aastal on vahistatud või karistatud mitmeid ajakirjanikke ametnike korruptsiooni kajastamise eest ning politsei vahistas Associated Pressi Hanoi büroo juhataja Ben Stockingi ja peksis teda selle eest, et ta kajastas Hanois toimunud Vietnami katoliiklaste rahumeelset meeleavaldust;

G.  arvestades, et endiselt diskrimineeritakse riigi Põhja- ja Keskplatool elavaid vähemusrahvaid, võetakse ära nende maid ning rikutakse nende kultuurilist ja usuvabadust; arvestades, et ei sõltumatuid VVOsid ega välisriikide ajakirjanikke ei lubata takistamatult Keskplatoole, et nad saaksid hinnata mägielanike ja eriti Kambodžast vägivaldselt umber asustatud elanike tegelikku olukorda; arvestades, et 2001. aastast saadik on enam kui 300 mägielanikule mõistetud vanglakaristusi rahumeelse poliitilise või usulise tegevuse eest;

H.  arvestades, et rahvusvahelise üldsuse pidevatele ja korduvatele nõudmistele vaatamata on Vietnami Ühendatud Budistliku Kiriku pead, 79-aastast Thich Quang Dod, inimõiguslaste 2006. aasta Rafto auhinna laureaati, 1982. aastast saadik korduvalt vangistatud ja et ta viibib praegugi tegelikult koduarestis;

I.  arvestades, et Vietnami valitsus ei ole ikka veel tunnustanud Vietnami Ühendatud Budistlikku Kirikut, mis oli kunagi Vietnami kesk- ja lõunaosa suurim budistlik organisatsioon;

J.  arvestades, et Vietnam on rakendanud interneti kättesaadavust piiravaid õigusakte, internetikasutamise filtreerimist ja kontrolli, ning vahistanud paljusid „küberdissidente” oma inimõiguste ja demokraatia alaste vaadete interneti kaudu levitamise või demokraatiateemalistes võrguaruteludes osalemise eest; arvestades, et 10. septembril 2008 mõisteti vanglakaristus internetikirjanikule ja demokraatliku liikumise aktivistile Nguyen Hoang Haile kirjanikunimega Dieu Cay;

K.  arvestades, et Vietnami lõunaosas elava khmeri vähemusrahvuse (khmer krom) esindajad on pidanud taluma usulist tagakiusamist ja maade konfiskeerimist; arvestades, et võimud heitsid umbes 20 khmer kromi rahvusest buda munka mungaseisusest välja, kuna nad osalesid 2007. aasta veebruaris suuremat usuvabadust nõudval rahumeelsel protestiaktsioonil, ja määrasid viiele neist vanglakaristuse; arvestades, et Vietnami võimud panid khmer kromi munga Tim Sakhorni pärast vanglast vabanemist 2008. aasta mais koduaresti; arvestades, et võimud on kasutanud ülemäärast jõudu maatülide lahendamist taotlevate khmer kromi põlluharijate vastu,

1.  rõhutab, et Euroopa Liidu ja Vietnami vaheline inimõigustealane dialoog peab viima olukorra tegelikule paranemisele Vietnamis; palub nõukogul ja komisjonil uuesti hinnata Vietnamiga tehtava koostöö poliitika, võttes arvesse 1995. aasta koostöökokkuleppe artiklit 1, mille kohaselt nimetatud koostöö põhineb demokraatia põhimõtete ja põhiõiguste tunnustamisel;

2.  palub komisjonil seada Vietnami praeguste arenguprojektide hindamiseks selged kriteeriumid, et tagada nende kooskõla „demokraatiaklausliga”;

3.  seoses käimasolevate läbirääkimistega uue, selget demokraatiaklauslit sisaldava partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimiseks kutsub komisjoni ja nõukogu üles selgitama Vietnami osapoolele vajadust peatada enne lepingu sõlmimist praegused demokraatia ja inimõiguste süstemaatilised rikkumised, ning eelkõige paluma Vietnami valitsust:

  • teha ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena aktiivselt koostööd ÜRO inimõiguste mehhanismidega, kutsudes usulise sallimatuse eriraportööri, kes viibis Vietnamis viimati 1998. aastal, ja omavolilise kinnipidamise töörühma, kelle viimane visiit toimus 1994. aastal, Vietnamit külastama; ning võimaldada ÜRO ametiisikutele ja eriraportööridele piiramatut juurdepääsu kõigile piirkondadele, sealhulgas ka Põhja- ja Keskplatoole, kus neil tuleks lubada pidada konfidentsiaalseid vestlusi poliit- ja usuvangide ja kinnipeetavatega ning Kambodžast Vietnami tagasi saadetud mägielanikest varjupaigataotlejatega;
  • koheselt vabastada kõik poliitiliste või usuliste veendumuste rahumeelse väljendamise eest vangistatud või kinni peetud isikud, sealhulgas üle 300 mägielanikust kristlase, samuti khmer kromi rahvusest buda mungad, demokraatliku liikumise aktivistid, maaõiguste taotlejad, küberdissidendid, ametiühingujuhid, katoliku koguduseliikmed ning Hoa Hao budismi ja Cao Dai usu järgijad;
  • vabastada kohe ja täielikult koduarestist Vietnami Ühendatud Budistliku Kiriku ülempatriarh Thich Quang Do ja khmer kromi munk Tim Sakhorn, kes lasti 2008. aasta mais Vietnami vangist vabaks, kuid viibib koduarestis;
  • lubada sõltumatutel usuorganisatsioonidel vabalt ja valitsuse sekkumiseta arendada usulist tegevust ning võimaldada neil soovi korral end sõltumatult ametlikult registreerida; tagastada Vietnami valitsuse konfiskeeritud kirikuvarad ja pagoodid ning taastada Vietnami Ühendatud Budistliku Kiriku õiguslik staatus;
  • tühistada Vietnami seaduste sätted, mille kohaselt segaselt sõnastatud “riiklikku julgeolekut ohustavate” kuritegudena loetakse kuriteoks teisitimõtlemine ja teatavad usulised tegevused, tagamaks, et nimetatud seadusi ei saaks kohaldada isikute suhtes, kes on kasutanud oma põhiõigust väljendus-, kogunemis-, ühinemis- ja usuvabadusele;
  • teha lõpp Vietnami valitsuse tsensuurile ja kontrollile kodumaise meedia, sealhulgas interneti ja elektroonilise teabevahetuse üle, ning lubada sõltumatute, eraõiguslike ajakirjandusväljaannete avaldamist;

4.  teeb presidendile ülesandeks tõlkida käesolev resolutsioon ka Vietnami vähemusrahvaste keeltesse, sealhulgas jarai, ede, bunongi, bahnari, hmongi ja khmeri keelde, ning edastada see nõukogule, komisjonile, ASEANi liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemkomissarile ning Vietnami valitsusele ja parlamendile.