Πρόταση ψηφίσματος - B6-0543/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0543/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

15.10.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Hartmut Nassauer
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με την έκβαση της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου 2008

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0543/2008

Διαδικασία : 2008/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0543/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0543/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0543/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκβαση της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου 2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας έχουν ολοκληρωθεί σε 24 κράτη μέλη,

Β.  εκτιμώντας ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτούνται επειγόντως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ομαλά και ισορροπημένα με πλήρη δημοκρατικό έλεγχο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα του έτους 2009, και ιδίως τις ευρωπαϊκές εκλογές και τη συγκρότηση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτείται σαφήνεια σχετικά με το ποιες θεσμικές διατάξεις θα έχουν εφαρμογή,

placeI.  Οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

1.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της συντονισμένης δράσης προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις αγορές·

2.   ζητεί επιμόνως να εξεταστούν δεόντως οι αιτίες και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες θεραπείες της κρίσης των χρηματοπιστωτικών αγορών προκειμένου να εξευρεθούν τα κατάλληλα ρυθμιστικά και εποπτικά καθεστώτα για το μέλλον· θεωρεί ότι η Επιτροπή έχει καθήκον να εκπονήσει εν ευθέτω χρόνω μια τέτοια αρχική εκτίμηση προκειμένου να συζητηθεί στην ΕΕ, στα όργανα των κρατών μελών και στην κοινή γνώμη·

3.   χαιρετίζει τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Eurogroup, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2008, ως ένα πρώτο σημαντικό και συντονισμένο βήμα προκειμένου να καθησυχαστούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, και είναι πεπεισμένο ότι τα μέτρα - και ιδίως οι προσωρινές δημόσιες εγγυήσεις για τον διατραπεζικό δανεισμό, αλλά και η αύξηση της εγγύησης των καταθέσεων και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών - αποτελούν απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα οποία επικυρώνουν τα μέτρα που πρότεινε η Eurogroup·

4.   επισημαίνει ότι αυτή η κρίση έχει επιπτώσεις που προχωρούν πιο πέρα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και ειδικότερα σε σχέση με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τα οικονομικά των ιδιωτών και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ότι ο αντίκτυπος αυτός θα ήταν απρόβλεπτος αν οι εθνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες κεντρικές τράπεζες δεν είχαν εισαγάγει μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

5.   είναι αποφασισμένο να υποστηρίξει οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να επαναφέρει τη ρευστότητα στις αγορές έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι πιστωτικές ευκολίες σε επιχειρήσεις και σε άτομα· έχει επίγνωση της ανάγκης να καθησυχαστούν οι φορολογούμενοι ότι οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν θα αντανακλούν τις ανησυχίες τους· επισημαίνει ότι η αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής ομαλότητας είναι καίρια για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη·

6.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενεργήσουν μαζί με το Κοινοβούλιο και υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε ρυθμιστικές και εποπτικές πρωτοβουλίες πρέπει να συντονίζονται τουλάχιστον από την Επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ, αν όχι και σε παγκόσμια κλίμακα·

7.   ζητεί επιμόνως απ' όλους τους συμμετέχοντες να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στο να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται (εκτός από όσα είναι αυστηρά περιορισμένα από χρονική άποψη) δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ότι κατά τη λήψη των μέτρων δεν αμελείται η ανάγκη να διατηρηθούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού·

8.   υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΚΤ να εξευρεθεί παγκόσμια λύση στην κρίση· της ζητεί επιμόνως να συνεργαστεί σε παγκόσμια κλίμακα με άλλες κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και στις αναδυόμενες αγορές· ζητεί επιμόνως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

9.   επισημαίνει ότι, προς το συμφέρον των φορολογούμενων και των προϋπολογισμών των κρατών μελών, κάθε φορά που δαπανάται δημόσιο χρήμα για τη διάσωση ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού, πρέπει να συνοδεύεται ως αντίκρυσμα από βελτιώσεις όσον αφορά την διακυβέρνηση και τη λογοδοσία·

10.   ζητεί να εφαρμοσθούν ελάχιστοι κανόνες εποπτείας στα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια (hedge funds) ιδίως κανόνες που να διέπουν τη μόχλευση και τις ακάλυπτες πωλήσεις·

11.   αναμένει προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τους οργανισμούς πιστωτικής βαθμολόγησης και της ζητεί να τις παρουσιάσει όχι αργότερα από τις 12 Νοεμβρίου 2008·

12.   επισημαίνει ότι μια κρίση η οποία υπερβαίνει τις εθνικές δικαιοδοσίες δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί ατομικά από εθνικές αρχές και ότι η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εποπτικών αρχών έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των διαμεθοριακών κρίσεων· καλεί την Επιτροπή και τις υπεύθυνες εθνικές αρχές να αναπτύξουν από κοινού κατάλληλες προτάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων προς περαιτέρω εξέταση από το Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισχυρός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ κατά τις συνεδριάσεις σε επίπεδο G8 και πιστεύει ακράδαντα στην παγκόσμια διάσταση των απαντήσεων σε αυτή την κρίση·

II.  Συνθήκη της Λισαβόνας

13.   επαναλαμβάνει και επιβεβαιώνει την επιδοκιμασία του στη Συνθήκη της Λισαβόνας και την ανάγκη να κυρωθεί από τα κράτη μέλη της Ένωσης πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009·

14.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει στην προσεχή του συνεδρίαση μια μέθοδο και ένα χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος·

III.  Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

15.   φρονεί ότι οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα μετά το 2012 δεν πρέπει να τεθούν εν αμφιβόλω λόγω της παρούσας διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης· αναλαμβάνει να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ώστε να βρεθεί αποτελεσματική και εφαρμόσιμη συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την Αλλαγή του Κλίματος και την Ενέργεια, το ταχύτερο δυνατό· υπογραμμίζει ωστόσο ότι είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία της ΕΕ, τους εργαζομένους της και τους καταναλωτές, τα μέτρα που εξετάζονται προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εν λόγω στόχοι να αξιολογούνται πλήρως όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην κλαδική και στη γενική ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ· από την άποψη αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να διαθέτει αρκετό χρόνο για να συζητήσει το ζήτημα·

16.  απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση και να τεθεί σε αμφισβήτηση η απόφαση για το ανώτατο όριο CO2 με νέα πρόταση συναπόφασης σε περίπτωση διεθνούς συμφωνίας, δεδομένου ότι αυτό θα δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη να βρει βιώσιμη λύση αλλά αναβάλλει τις επείγουσες αποφάσεις και αντιβαίνει στη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007·

17.  κατά συνέπεια υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η αυτόματη αύξηση του στόχου μειώσεων εκπομπών της ΕΕ στο 30% σε συνέχεια διεθνούς συμφωνίας σε μια από τις προσεχείς διασκέψεις των συμβαλλομένων μερών (COP)·

18.  καλεί το Συμβούλιο να διατηρήσει τους προτεινόμενους φιλόδοξους στόχους για επίτευξη υποχρεωτικού μεριδίου 20% των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση της Κοινότητας και υποχρεωτικού μεριδίου 10% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο μεταφορικό τομέα κάθε κράτους μέλους έως το 2020·

19.  χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από το Συμβούλιο σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Ενέργειας· από την άποψη αυτή επαναβεβαιώνει την έντονη υποστήριξή του προς την περαιτέρω ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της ΕΕ και ζητεί να υπάρξει συμφωνία κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο·

20.  αναγνωρίζει ότι οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ μετά το 2020 και να αυξήσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ· από την άποψη αυτή ζητεί να υπάρξει απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη των 12 εγκαταστάσεων επίδειξης, ιδίως μέσω του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών·

IV.  Ενεργειακή ασφάλεια

21.   ζητεί να υπάρξει ισχυρή πολιτική δέσμευση στην μετάβαση σε μια κοινοτική οικονομία χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών, στην ενεργειακή απόδοση και σε άλλες ενεργειακές πηγές χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, στη συνέχιση της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και της μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, δεδομένου ότι αυτή η μετάβαση αποτελεί την πιο λογική απάντηση στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου· υιοθετεί την άποψη ότι είναι προτεραιότητα αυτά τα στρατηγικά μέτρα να ακολουθηθούν από σημαντικές χρηματοδοτικές δεσμεύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη·

22.   καλεί το Συμβούλιο να ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις συστάσεις του Κοινοβουλίου που αποβλέπουν σε μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική στον τομέα της ενέργειας, ιδίως με: προώθηση της ενότητας της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές ενέργειας και τις χώρες διαμετακόμισης και υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ συνολικά, ανάπτυξη αποτελεσματικής ενεργειακής διπλωματίας, επεξεργασία αποτελεσματικότερων μηχανισμών απάντησης σε καταστάσεις κρίσης και εξασφάλιση της διαφοροποίησης των προμηθευτών ενέργειας· υπενθυμίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια στρατηγική προς τούτο και να διατεθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την υλοποίησή της· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία των απαραίτητων διασυνδέσεων, οι οποίες απουσιάζουν, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης·

V.  Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

23.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο· θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να αποβλέπουν σε επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αφενός της απαραίτητης ευρωπαϊκής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε αυτό τον τομέα πολιτικής, και αφετέρου του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και κυριαρχίας των κρατών μελών· χαιρετίζει ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό τη δέσμευση να μην πραγματοποιηθούν στο μέλλον μεγάλης κλίμακας νομιμοποιήσεις·

24.  συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση πρέπει να προσφέρει το πλαίσιο δράσης για τις μελλοντικές Προεδρίες·

VI.  Επακολούθηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2008

25.  εκφράζει την άποψη ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις στον Καύκασο και εκφράζει την σθεναρή καταδίκη όλων όσοι κατέφυγαν στη βία προκειμένου να αλλάξουν την κατάσταση στις γεωργιανές αποσχισθείσες περιοχές της Νότιας Οσσετίας και της Αμπχαζίας·

26.  υπενθυμίζει τη δυσανάλογη στρατιωτική δράση της Ρωσίας στις αρχές Αυγούστου στη Γεωργία και την εισβολή της σε μεγάλο βάθος μέσα στη χώρα καθώς και τη μονομερή της απόφαση να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας·

27.  καλεί τη Ρωσία να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Γεωργίας και το απαραβίαστο των συνόρων της που έχουν αναγνωρισθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

28.  υποστηρίζει την ιδέα μιας ανεξάρτητης έρευνας στη σύγκρουση στη Γεωργία και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν το έργο τους στο ζήτημα αυτό·

29.   υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της απέναντι στη Ρωσία σε περίπτωση που η Ρωσία δεν εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της βάσει των συμφωνιών της 12ης Αυγούστου και της 8ης Σεπτεμβρίου·

30.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι μετά την ανάπτυξη της Αποστολής Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM), οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από τις περιοχές που γειτονεύουν με τη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία, στοιχείο που αποτελούσε απαραίτητο επιπλέον βήμα στην υλοποίηση των συμφωνιών της 12ης Αυγούστου και 8ης Σεπτεμβρίου·

31.  εκφράζει την ελπίδα ότι η αποχώρηση αυτή θα επιτρέψει στους εσωτερικά εκτοπισμένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και θα συνεισφέρει στην εξομάλυνση των συνθηκών ζωής σε αυτές τις περιοχές· ελπίζει επιπλέον ότι η παρουσία της EUMM στις περιοχές αυτές θα μειώσει την ένταση, θα συνεισφέρει σε μια αίσθηση ασφάλειας και θα ενισχύσει το σεβασμό του κράτους δικαίου·

32.  εκφράζει περαιτέρω τη λύπη του διότι η EUMM δεν έχει την άδεια να εισέλθει στις δύο αποσχισθείσες περιοχές, όπου η Ρωσία προγραμματίζει να σταθμεύσει δύναμη του τακτικού στρατού 7600 ανδρών που θα αντικαταστήσει τις μικρές ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί και στις δύο περιοχές μετά τον πόλεμο το 1991-1992·

33.  παρατηρεί ότι όλα τα εναπομένοντα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν στη διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη της Γενεύης, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς και την κατάσταση της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας και ειδικότερα σε σχέση με τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική παρουσία στο Akhalgori και στο Perevi στη Νότια Οσετία και στο φαράγγι Kodori στην Αμπχαζία και ότι έως τότε δεν είναι δυνατή η πλήρης ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας·

34.   υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι στην τρέχουσα κατάσταση είναι ακόμη σημαντικότερο να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα και οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων μπορούν να δρουν σύμφωνα με τις ρωσικές δεσμεύσεις προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, χωρίς κανένα εκφοβισμό· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα συνεχιζόμενα περιστατικά όχλησης, τις δολοφονίες και τις ενδεχόμενες απόπειρες εναντίον της ζωής ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

35.   παρατηρεί ότι η εποικοδομητική σχέση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είναι σημαντική επειδή πολλές διεθνείς προκλήσεις είναι κοινές και στα δύο μέρη και πιστεύει ότι η Ρωσία πρέπει να εκπληρώσει τις διεθνώς δεσμευτικές υποχρεώσεις της, οι οποίες πρέπει στο μέλλον να επεκταθούν·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.