Procedūra : 2008/2523(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0543/2008

Pateikti tekstai :

B6-0543/2008

Debatai :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Balsavimas :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0506

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 113kWORD 67k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0543/2008
15.10.2008
PE413.353
 
B6‑0543/2008
siekiant baigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Hartmut Nassauer
PPE-DE frakcijos vardu
dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo, įvykusio 2008 m. spalio 15-16 d. Briuselyje, išvadų

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo, įvykusio 2008 m. spalio 15-16 d. Briuselyje, išvadų 
B6‑0543/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2008 m. spalio 15 ir 16 d. susitikimo Briuselyje pirmininkaujančios valstybės išvadas,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pranešimą ir Komisijos pareiškimą dėl Europos Vadovų Tarybos 2008 m. spalio 15-16 d. susitikimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Lisabonos sutarčiai patvirtinti reikalingos parlamentinės procedūros buvo įvykdytos 24 valstybės narėse,

B.  kadangi Lisabonos sutartyje numatytos institucijų reformos skubiai reikalingos siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga veiktų sklandžiai, darniai ir taikydama visapusišką demokratinę priežiūrą,

C.  kadangi artėjant svarbiems politiniams 2009 m. įvykiams, ypač Europos Parlamento rinkimams ir naujos Komisijos skyrimui, reikėtų aiškiau žinoti, kurios institucinės nuostatos bus taikomos,

I.  Ekonomikos ir finansų padėtis

1.  yra labai susirūpinęs dėl padėties finansų rinkose ir ragina dar labiau derinti veiksmus, kad būtų būtų atkurtas pasitikėjimas rinkomis;

2.   ragina labai gerai apsvarstyti priežastis ir galimus ilgalaikius finansų rinkų krizės sprendimo būdus siekiant sukurti tinkamą reguliavimo ir priežiūros sistemą, kuri būtų taikoma ateityje; mano, kad Komisijai derėtų tinkamu laiku parengti pradinį įvertinimą, kuriuo remiantis būtų organizuojami debatai ES ir valstybių narių institucijose bei viešojoje erdvėje;

3.   palankiai vertina Eurogrupės 2008 m. spalio 12 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas, nes tai buvo pirmas svarbus ir suderintas žingsnis gelbėjant finansų rinkas, ir yra įsitikinęs, kad numatytosios priemonės, ypač laikinosios viešosios tarpbankinių skolų garantijos, taip pat ir didesnės indėlių garantijos bei bankų rekapitalizacija, yra būtinos siekiant atkurti pasitikėjimą finansų sistema; džiaugiasi, kad Europos Vadovų Taryba savo išvadose patvirtino Eurogrupės pasiūlytas priemones;

4.   pažymi, kad ši krizė turi įtakos ne tik finansų rinkoms, bet ir, visų pirma, verslo galimybėms, darbo vietoms, fizinių asmenų finansams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms, ir ši įtaka būtų buvusi nenuspėjama, jei nacionalinės valdžios institucijos, Europos centrinis bankas ir kiti centriniai bankai nebūtų ėmęsi priemonių pasitikėjimui finansų sistema atkurti;

5.   yra pasiryžęs pritarti bet kokiai priemonei, kurią taikant būtų sugrąžintas likvidumas rinkoms ir sudarytos galimybės vėl teikti kreditavimo paslaugas verslo įmonėms ir fiziniams asmenims; supranta, kad reikia įtikinti mokesčių mokėtojus, jog imantis bet kokių priemonių bus galvojama apie jiems rūpimus klausimus, ir pažymi, kad siekiant ekonomikos augimo ateityje būtina normalizuoti finansų rinkų padėtį;

6.   ragina Tarybą ir Komisiją veikti kartu su Parlamentu ir pabrėžia, kad visos reguliavimo ir priežiūros iniciatyvos privalo Komisijos būti suderintos bent ES lygmeniu, jei ne viso pasaulio lygmeniu;

7.   ragina visus dalyvius sutelkti pastangas siekiant užtikrinti, kad jokios priemonės (išskyrus tas, kurios galioja griežtai ribotą laiką) neiškreiptų konkurencijos ir kad būtų atsižvelgiama į poreikį išlaikyti vienodas konkurencijos sąlygas;

8.   remia Europos centrinio banko pastangas rasti visuotinę išeitį iš krizės; ragina Europos centrinį banką pasauliniu mastu bendradarbiauti su kitais centriniais bankais, taip pat ir besiformuojančių rinkų, ir skatina ES institucijas bendradarbiauti su tarptautinėmis finansų institucijomis, pvz., TVF, Pasaulio banku, Tarptautiniu atsiskaitymų banku ir Tarptautinių apskaitos standartų valdyba;

9.   pažymi, kad kiekvieną kartą, kai paisant mokesčių mokėtojų ir valstybių narių biudžetų interesų skiriamos viešosios lėšos finansų institucijai gelbėti, kaip atsvara, turėtų būti pagerintos valdymo ir atskaitomybės sistemos;

10.   ragina nustatyti minimalias rizikos ribojimo taisykles, taikytinas rizikos draudimo fondams, ypač taisykles, reglamentuojančias įsiskolinimą ir trumpalaikį vertybinių popierių skolinimą;

11.   laukia Komisijos pasiūlymų dėl kredito reitingo agentūrų ir ragina ją pateikti šiuos pasiūlymus ne vėliau kaip 2008 m. lapkričio 12 d.;

12.   pažymi, kad pavienių valstybių nacionalinės jurisdikcijos ribas peržengiančios krizės negali spręsti nacionalinės valdžios institucijos ir kad ištikus tarptautinio masto krizėms nepaprastai svarbu, kad priežiūros institucijos bendradarbiautų ir vienos kitomis pasitikėtų; ragina Komisiją ir atsakingas nacionalines institucijas kartu parengti tinkamus veiksmingo krizės valdymo pasiūlymus, kuriuos toliau svarstytų Parlamentas; atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu turėti suderintą poziciją ES lygmeniu dalyvaujant Didžiojo aštuoneto susitikimuose, ir tvirtai tiki, kad bus rasti visuotiniai atsakymai, kai pašalinti krizę;

II.  Lisabonos sutartis

13.   dar kartą pabrėžia ir patvirtina, kad pritaria Lisabonos sutarčiai ir tai, kad būtina baigti šios sutarties ratifikavimo procesą ES valstybėse narėse iki 2009 m. Europos Parlamento rinkimų;

14.  ragina Europos Vadovų Tarybą per kitą susitikimą nustatyti, kaip ir kada būtų galima pasiekti šį rezultatą;

III.   Energetika ir klimato kaita

15.   mano, kad su klimatu susiję ES tikslai po 2012 m. neturėtų būti persvarstomi dėl dabartinės tarptautinės finansinės krizės; įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Taryba ir Komisija siekiant kiek galima greičiau sudaryti veiksmingą ir įvykdomą susitarimą dėl energetikos ir klimato kaitos priemonių; tačiau pabrėžia, kad ES pramonei, jos darbuotojams ir vartotojams labai svarbu, jog šiems tikslams pasiekti numatytos priemonės būtų nuodugniai įvertintos, siekiant nustatyti jų poveikį ES įmonių konkurencingumui pavieniuose sektoriuose ir bendram konkurencingumui; mano, kad šiuo atveju turi būti atsižvelgta į Parlamento teisę gauti užtektinai laiko šiam klausimui apsvarstyti;

16.  nepritaria jokioms pastangoms iš naujo pradėti diskusijas dėl išmetamo CO2 kiekio viršutinės ribos ir svarstyti galimybę keisti esamą sprendimą parengiant naują pasiūlymą pagal bendro sprendimo procedūrą, jei būtų priimtas tarptautinis susitarimas, kadangi tai rodytų, kad ES negeba rasti ilgalaikių sprendimo būdų ir atidėlioja skubius sprendimus bei prieštarauja 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos įsipareigojimui;

17.  todėl pabrėžia, kad svarbu išlaikyti nuostatą, jog ES išmetamo teršalų kiekio sumažinimo rodiklis turi būtų padidintas iki 30, kai tik bus priimtas tarptautinis susitarimas per vieną iš būsimų Šalių konferencijos (angl. COP) susitikimų;

18.  ragina Tarybą išlaikyti pasiūlytus ambicingus tikslus, kad iki 2020 m. energijos iš tvarių atsinaujinančių šaltinių dalis iš viso Bendrijos galutinio sunaudojamo kiekio sudarytų privalomus 20%, o energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis kiekvienos valstybės narės transporto sektoriuje – privalomus 10%;

19.  palankiai vertina Tarybos pasiektą politinį susitarimą dėl energetikos vidaus rinkos; pabrėžia, kad tvirtai pritaria tolesniam ES energetikos rinkos liberalizavimui ir ragina susitarti dar per šią Parlamento kadenciją;

20.  pripažįsta, kad anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologija gali padėti siekti ES tikslų po 2020 m. ir padidinti ES energijos tiekimo saugumą; ragina šioms technologijoms, t. y. 12 parodomųjų įrenginių, skirti tinkamą finansinę paramą panaudojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą (LPS);

IV.  Energetinis saugumas

21.   ragina tvirtai politiškai įsipareigoti pereiti prie Europos Sąjungos ekonomikos, kuriai būdingos technologijos, kurias naudojant į aplinką išskiriama mažai anglies dioksido, skatinti atsinaujinančių šaltinių naudojimą, energijos naudojimo veiksmingumą ir kitų mažai anglies dvideginio išskiriančių energijos šaltinių naudojimą, toliau įvairinti energijos tiekimo šaltinius bei sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo, nes šis perėjimas yra logiškiausias atsakas į aukštesnes naftos kainas; patvirtina, kad būtina šias strategines priemones papildyti tvirtais finansiniais įsipareigojimais mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos srityje;

22.   ragina Tarybą ryžtingai stengtis laikytis EP rekomendacijų dėl Europos bendros išorinės energetikos politikos priėmimo, ypač siekiant ES vienybės derybose su energijos tiekėjais ir tranzitinėmis šalimis ir ginant visos ES interesus, plėtojant veiksmingą diplomatiją energetikos srityje, patvirtinant veiksmingesnius reagavimo į krizes mechanizmus ir užtikrinant energijos tiekėjų įvairovę; primena būtinybę priimti šios srities strategiją ir kartu priemones, reikalingas jai įgyvendinti; ragina ypatingą dėmesį skirti trūkstamų jungiamųjų tinklų tiesimui, ypač rytinėje Europos dalyje;

V.  Europos imigracijos ir prieglobsčio paktas

23.   palankiai vertina pirmininkaujančios Prancūzijos iniciatyvą dėl Europos imigracijos ir prieglobsčio pakto; tačiau mano, kad prie jos turėtų būti pridėti konkretūs pasiūlymai dėl teisės aktų, kuriais būtų siekiama pusiausvyros tarp europinio požiūrio, įskaitant tolesnę europinę integraciją šioje srityje, ir subsidiarumo bei valstybių narių suverenumo principo laikymosi, ir ypač pritaria įsipareigojimui apsieiti be didelio masto reguliavimo priemonių ateityje;

24.  pritaria Tarybai, kad Imigracijos paktas turėtų būti veiksmų pagrindas kitoms pirmininkaujančioms šalims;

VI.  Tolesnė veikla, susijusi su Europos Vadovų Tarybos 2008 m. rugsėjo 1 d. susitikimu

25.  mano, kad Kaukazo konfliktai negali būti sprendžiami karinėmis priemonėmis, ir griežtai smerkia visus, kurie panaudojo jėgą ir smurtą siekdami pakeisti padėtį nuo Gruzijos atsiskyrusiose Pietų Osetijos ir Abchazijos teritorijose;

26.  primena neproporcingus Rusijos karinius veiksmus Gruzijoje rugpjūčio mėnesio pradžioje ir Rusijos įsiveržimą į šalies gilumą bei jos vienašalį sprendimą pripažinti Abchazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybę;

27.  ragina Rusiją gerbti Gruzijos Respublikos suverenitetą ir teritorinį vientisumą bei jos sienų, kurias pripažino visos ES valstybės narės, neliečiamumą;

28.  pritaria minčiai atlikti nepriklausomą konflikto Gruzijoje tyrimą ir ragina Tarybą ir Komisiją paspartinti veiksmus šiuo klausimu;

29.   pabrėžia, kad dabar ES privalo persvarstyti savo politiką Rusijos atžvilgiu, jei Rusija nevykdytų visų savo įsipareigojimų pagal 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. susitarimus;

30.  su pasitenkinimu pažymi, kad po to, kai buvo dislokuota Europos Sąjungos stebėjimo misija (angl. EUMM), Rusijos karinės pajėgos visiškai pasitraukė iš šalia Pietų Osetijos ir Abchazijos esančių teritorijų ir tai buvo papildomas esminis žingsnis įgyvendinant 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. susitarimus;

31.  tikisi, kad dėl šio pasitraukimo viduje perkeltieji asmenys galės grįžti į savo namus ir šiose teritorijose bus atkurtos normalios gyvenimo sąlygos; taip pat tikisi, kad EUMM buvimas šiose teritorijose sumažins įtampą, padidins saugumo jausmą ir sustiprins pagarbą teisinės valstybės principui;

32.  apgailestauja, kad EUMM neleidžiama įžengti į nė vieną iš separatistinių regionų, kuriuose Rusija planuoja dislokuoti 7600 karių reguliariąją kariuomenę, pakeisiančią nedideles Rusijos taikdarių grupes, kurios buvo dislokuotos abiejose teritorijose po 1991–1992 m. karo;

33.  pažymi, kad visi likę klausimai, ypač Pietų Osetijos ir Abchazijos statuso ir padėties šiuose regionuose, Rusijos kariuomenės nesitraukimo iš Akchalgorio ir Perevio rajonų Pietų Osetijoje ir Kodorio perėjos rajono Abchazijoje, turi būti išspręsti tarptautinėje taikos konferencijoje Ženevoje, ir kol to nebus padaryta, ES ir Rusijos santykiai negalės būti grąžinti į įprastas vėžias;

34.   primena Rusijos valdžios institucijoms, kad esant tokiai padėčiai dar svarbiau užtikrinti, kad žmogaus ir pilietines teises ginantys asmenys ir nevyriausybinės organizacijos galėtų nebijodami veikti vadovaudamiesi Rusijos įsipareigojimais Europos Tarybai; išreiškia susirūpinimą dėl to, kad vis dar pasitaiko kovotojų už žmogaus teises persekiojimo, žudymo ir kėsinimosi į jų gyvybę atvejų;

35.   pažymi, kad svarbu palaikyti dalykinius ES ir Rusijos santykius, nes daugelis tarptautinio masto problemų yra bendros abiem ir kad Rusija turi įvykdyti savo tarptautiniu mastu privalomus įsipareigojimus, kurie ateityje turėtų būti išplėsti;

36.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika