Propunere de rezoluţie - B6-0543/2008Propunere de rezoluţie
B6-0543/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

15.10.2008

depusă pe baza declarațiilor din raportul Consiliului European și declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Hartmut Nassauer
în numele Grupului PPE-DE
privind rezultatul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles din 15-16 octombrie 2008

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0543/2008

Procedură : 2008/2523(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0543/2008

B6‑0543/2008

Rezoluția Parlamentului European privind rezultatul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles din 15-16 octombrie 2008

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Președinției emise în urma Consiliului European din 15-16 octombrie 2008,

–  având în vedere raportul Consiliului European și declarația Comisiei privind reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie 2008,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât procedurile parlamentare pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona au fost încheiate în 24 de state membre;

B.  întrucât reformele instituționale din Tratatul de la Lisabona se impun de urgență pentru a garanta că Uniunea Europeană funcționează armonios și în mod echilibrat și că există un control democratic deplin;

C.  întrucât pentru evenimentele politice importante din 2009, în special alegerile europene și numirea unei noi Comisii Europene, e nevoie de claritate în legătură cu dispozițiile instituționale care se vor aplica;

I.  Situația economică și financiară

1.   își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația piețelor financiare și solicită o consolidare a măsurilor de coordonare pentru a restabili încrederea pe piață;

2.   îndeamnă să se acorde atenția cuvenită cauzelor și eventualelor remedii pe termen lung ale crizei de pe piețele financiare pentru a introduce pe viitor scheme de reglementare și de supraveghere; consideră că Comisiei îi revine sarcina de a pregăti la timp o evaluare inițială pentru a fi dezbătută în cadrul UE, al instituțiilor din statele membre și în domeniul public;

3.   salută concluziile reuniunii la nivel înalt din 12 octombrie 2008 a Eurogrupului, ca un prim pas important și coordonat menit să calmeze piețele financiare și este convins că măsurile - în special garanțiile temporare publice pentru împrumuturile interbancare, dar și garanțiile sporite pentru depozite și recapitalizarea băncilor - sunt soluții necesare pentru a restabili încrederea în sistemul financiar; salută concluziile Consiliului European prin care se ratifică măsurile propuse de Eurogrup;

4.   constată că actuala criză are implicații dincolo de piețele financiare, în special în ceea ce privește viabilitatea întreprinderilor, locurile de muncă, veniturile personale și IMM-urile și că impactul său ar fi fost imprevizibil dacă autoritățile naționale, BCE și alte bănci centrale nu ar fi introdus măsuri în vederea restabilirii încrederii în sistemul financiar;

5.   este hotărât să sprijine orice măsuri care pot readuce lichidități pe piață, astfel încât să se poată restabili facilitățile de credit acordate întreprinderilor și persoanelor; este conștient de necesitatea de a reasigura contribuabilii că orice măsuri adoptate vor reflecta preocupările acestora și constată că restabilirea normalității financiare este esențială pentru creșterea economică ulterioară;

6.   invită Consiliul și Comisia să colaboreze cu Parlamentul și subliniază faptul că orice inițiative de reglementare și control trebuie să fie coordonate cel puțin de către Comisie la nivel UE, dacă nu chiar la nivel global;

7.   îndeamnă toți participanții să-și concentreze eforturile pentru a se asigura că orice măsuri (altele decât cele care sunt strict limitate în timp) nu denaturează concurența și că astfel de măsuri au în vedere necesitatea de menține condiții de concurență echitabile;

8.   sprijină eforturile BCE de a găsi o soluție globală la criză; o îndeamnă să coopereze la nivel mondial cu alte bănci centrale, inclusiv cu cele de pe piețele emergente și îndeamnă instituțiile UE să coopereze cu organismele financiare internaționale, precum FMI, Banca Mondială, BIS și IASB pentru a asigura că se iau măsuri pentru a restabili încrederea în sistemul financiar global;

9.   subliniază faptul că, în interesul contribuabililor și al bugetelor statelor membre, de fiecare dată când se cheltuie bani pentru salvarea unei instituții financiare, aceste măsuri trebuie însoțite în contrapondere de îmbunătățiri în ceea ce privește guvernarea și responsabilitatea;

10.   solicită norme prudențiale minime aplicabile fondurilor speculative, în special norme care să reglementeze efectul de îndatorare și vânzările fără acoperire;

11.   așteaptă propunerile Comisiei referitoare la agențiile de rating pentru credite și o îndeamnă să le prezinte până cel târziu la 12 noiembrie 2008;

12.   subliniază faptul că o criză care depășește jurisdicțiile naționale nu poate fi abordată doar în mod individual de către autoritățile naționale și că în crizele transfrontaliere, cooperarea și încrederea reciprocă între autoritățile de control sunt esențiale; îndeamnă Comisia și autoritățile naționale responsabile să elaboreze propuneri adecvate comune în vederea gestionării eficiente a crizei pentru ca acestea să fie analizate ulterior de către Parlament; atrage atenția asupra importanței unei strânse coordonări la nivel UE în cadrul reuniunii G8 și crede cu fermitate într-o reacție globală la această criză;

II.  Tratatul de la Lisabona

13.   își reafirmă și confirmă sprijinul pentru Tratatul de la Lisabona și necesitatea încheierii ratificării acestuia în statele membre ale Uniunii înainte de alegerile europene din 2009;

14.  invită Consiliul European să definească la viitoarea reuniune o metodă și un calendar care să-i permită să atingă acest rezultat;

III.  Energia și schimbările climatice

15.   consideră că obiectivele climatice ale UE după anul -2012 nu ar trebui puse la îndoială ca urmare a crizei financiare internaționale din prezent; se angajează să coopereze îndeaproape cu Consiliul și Comisia pentru a ajunge la un acord eficient și viabil cu privire la pachetul privind energia și schimbările climatice în cel mai scurt timp posibil; subliniază totuși faptul că este esențial pentru industria UE, angajați și consumatori ca măsurile preconizate în vederea atingerii acestor obiective să fie atent evaluate în ceea ce privește implicațiile lor asupra competitivității sectoriale și generale a întreprinderilor din UE; consideră că, în acest context, trebuie să se țină seama de dreptul Parlamentului de a dispune de timp suficient pentru a dezbate această chestiune;

16.  respinge orice tentativă de a redeschide dezbaterea și de a aduce în discuție decizia privind plafonul emisiilor de CO2 printr-o nouă propunere de codecizie în cazul unui acord internațional, deoarece aceasta ar demonstra faptul că Uniunea Europeană este incapabilă să găsească soluții durabile și că amână deciziile urgente și contrazice angajamentul Consiliului European din martie 2007;

17.  subliniază așadar importanța menținerii creșterii automate a obiectivului UE de reducere a emisiilor la 30%, în urma unui acord internațional încheiat la una din viitoarele conferințe COP;

18.  invită Consiliul să mențină obiectivele ambițioase propuse de a atinge un procent obligatoriu de 20% de energii regenerabile durabile în consumul total final al Comunității și un procent obligatoriu de 10% de energie din surse durabile regenerabile în sectorul transporturilor din fiecare stat membru până la 2020;

19.  salută acordul politic încheiat de către Consiliu pe piața internă a energiei; în acest context, își reafirmă sprijinul ferm pentru continuarea liberalizării pieței de energie a UE și solicită încheierea unui acord în timpul actualului mandat parlamentar;

20.  recunoaște faptul că tehnologiile CCS pot contribui la atingerea obiectivelor UE după 2020 și pot spori siguranța furnizării la nivelul UE; solicită în această privință un sprijin financiar adecvat pentru cele 12 instalații demonstrative, în special prin cote ETS;

IV.  Securitatea energetică

21.   solicită asumarea unui angajament politic ferm pentru a susține trecerea la o economie UE cu emisii reduse de carbon, pentru a promova sursele de energie regenerabilă, eficiența energetică și alte surse energetice cu emisii scăzute de carbon, pentru a diversifica în continuare aprovizionarea cu energie și a reduce dependența de combustibilii fosili importați, întrucât aceste schimbări reprezintă răspunsul cel mai potrivit la creșterea prețurilor petrolului; sprijină prioritatea ca aceste măsuri strategice să fie urmate în mod obligatoriu de angajamente financiare ferme în sectorul cercetării și dezvoltării;

22.   invită Consiliul să urmărească cu hotărâre recomandările PE cu privire la politica energetică comună europeană externă, în special prin promovarea unității UE în negocierile cu furnizorii de energie și țările de tranzit și apărarea intereselor UE în ansamblu, dezvoltarea unei diplomații energetice eficiente, adoptarea unor mecanisme mai eficiente de reacție la situațiile de criză, precum și asigurarea diversificării furnizorilor de energie; reamintește necesitatea adoptării unei strategii în acest scop, împreună cu instrumentele necesare pentru aplicarea sa; solicită acordarea unei atenții speciale pentru stabilirea interconexiunilor necesare care lipsesc, în special în partea de est a Europei;

V.  Pactul european cu privire la imigrare și azil

23.   salută inițiativa Președinției franceze referitoare la Pactul european cu privire la imigrare și azil; consideră totuși că acesta trebuie să fie însoțit de propuneri legislative concrete, care ar trebui să vizeze atingerea unui echilibru între, pe de o parte, abordarea europeană necesară, incluzând continuarea integrării europene în acest domeniu, și pe de altă parte, respectarea principiului subsidiarității și suveranității statelor membre, și, în acest context, salută în special angajamentul de a nu apela la regularizări la scară largă în viitor;

24.  se declară de acord cu Consiliul cu privire la faptul că pactul privind imigrarea ar trebui să ofere un cadru de acțiune viitoarelor președinții;

VI.  Cursul dat Consiliului European din septembrie 2008

25.  consideră că nu poate exista o soluție armată la conflictele din Caucaz și condamnă ferm acțiunile tuturor acelora care au recurs la forță și violență pentru a schimba situația din teritoriile separatiste georgiene Osetia de Sud și Abhazia;

26.  reamintește acțiunile militare disproporționate ale Rusiei de la începutul lui august din Georgia și incursiunea în profunzime pe teritoriul acesteia, precum și decizia sa unilaterală de a recunoaște independența Abhaziei și a Osetiei de Sud;

27.  solicită Rusiei să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Georgia, precum și inviolabilitatea granițelor acesteia, recunoscute de către toate statele membre ale UE;

28.  sprijină ideea unei anchete independente cu privire la conflictul din Georgia și invită Consiliul și Comisia să-și accelereze activitatea în această privință;

29.   subliniază faptul că UE trebuie să-și revizuiască în prezent politica față de Rusia, în cazul în care Rusia nu își îndeplinește în totalitate angajamentele asumate în conformitate cu acordurile din 12 august și 8 septembrie;

30.  observă cu satisfacție că, după misiunea Uniunii Europene de monitorizare (EUMM), forțele armate rusești și-au definitivat retragerea din zonele adiacente Osetiei de Sud și Abhaziei, ca o măsură suplimentară esențială în vederea implementării acordurilor din 12 august și 8 septembrie;

31.  își exprimă speranța că această retragere le va permite persoanelor strămutate din interiorul țării să se reîntoarcă la casele lor și va contribui la normalizarea condițiilor de viață din aceste zone; speră, de asemenea, că prezența EUMM în aceste zone va reduce tensiunile, va contribui la crearea unei atmosfere de securitate și va consolida respectarea statului de drept;

32.  regretă însă că EUMM nu are permisiunea de a intra în cele două regiuni separatiste, unde Rusia intenționează să staționeze 7 600 de trupe armate regulate, înlocuind contingentele reduse rusești de menținere a păcii, desfășurate în ambele teritorii după războiul din 1991-1992;

33.  ia act de faptul că toate chestiunile rămase trebuie rezolvate la conferința internațională de pace de la Geneva, în special în ceea ce privește statutul și situația din Osetia de Sud și Abhazia, și în special, prezența militară continuă a Rusiei în Akhalgori și Perevi, în Osetia de Sud și trecătoarea Kodori, în Abhazia, iar până atunci relațiile dintre UE și Rusia nu pot fi complet normalizate;

34.   reamintește autorităților rusești că, în situația prezentă, este și mai important să se asigure că persoanele și ONG-urile care sunt implicate în apărarea drepturilor omului și a drepturilor civile își pot desfășura activitatea în conformitate cu angajamentele Rusiei față de Consiliul Europei și fără a fi intimidate; își exprimă îngrijorarea față de cazurile persistente de hărțuire, asasinatele și posibilele atentate la viața activiștilor pentru drepturile omului;

35.   observă că o relație constructivă între UE și Rusia este importantă, deoarece un mare număr de probleme internaționale le sunt comune, iar Rusia trebuie să-și îndeplinească obligațiile sale internaționale, care ar trebui extinse în viitor.

36.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre.