Predlog resolucije - B6-0544/2008Predlog resolucije
B6-0544/2008

  PREDLOG RESOLUCIJE

  15.10.2008

  v skladu s členom 81 poslovnika
  ki ga vlaga Pervenche Beres v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
  o predlogu z dne 2. junija 2008 za sklep Komisije o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov,
  in
  o predlogu z dne 2. junija za Uredbo Komisije (ES) o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede elementov v zvezi s prospekti in oglaševanjem
  (Enakovrednost računovodskih standardov)
  (C6‑0000/2008)
  B6‑0544/2008
  Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu z dne 2. junija 2008 za sklep Komisije o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov
  in

  Postopek : 2008/2648(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0544/2008
  Predložena besedila :
  B6-0544/2008
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  o predlogu z dne 2. junija za Uredbo Komisije (ES) o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede elementov v zvezi s prospekti in oglaševanjem
  (Enakovrednost računovodskih standardov)
  (C6‑0000/2008)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, objavljenemu ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES[1],

  –  ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembi Direktive 2001/34/ES[2],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2007)[3] o osnutku uredbe Komisije, ki spreminja Uredbo (ES) št. 809/2004 o računovodskih standardih, v skladu s katerimi so prikazane pretekle informacije, vsebovane v prospektih, in o osnutku sklepa Komisije o uporabi informacij, ki jih pripravljajo izdajatelji vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z mednarodno sprejetimi računovodskimi standardi,

  –  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1569/2007[4] z dne 21. decembra 2007 o vzpostavitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta,

  –  ob upoštevanju člena 81 svojega poslovnika,

  Predlog uredbe in predlog sklepa

  1.  ugotavlja napredek Komisije pri odpravi zahtev po uskladitvi za izdajatelje vrednostnih papirjev iz EU v tretjih državah; priznava korake, ki so bili storjeni za priznanje splošnih računovodskih načel ZDA in mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki temeljijo na standardih EU;

  2.  meni, da bi morala biti splošna računovodska načela tretjih držav obravnavana kot enakovredna mednarodnim standardom računovodskega poročanja, kot so bila sprejeta v skladu z uredbo 1606/2002, če lahko vlagatelji sprejmejo podobne odločitve, ne glede na to, ali razpolagajo s finančnimi izkazi, ki temeljijo na mednarodnih standardih računovodskega poročanja ali na splošnih računovodskih načelih tretjih držav, ter če imajo vlagatelji zadostno zaupanje v zagotavljanje in izvajanje revizije na posameznih ravneh;

  3.  meni, da bi morali zakonodajalci z mednarodnimi partnerji ohraniti aktiven dialog o uporabi in doslednem izvajanju mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter spodbujati sodelovanje in izmenjavo informacij;

  4.  ugotavlja, da mednarodni standardi računovodskega poročanja, ki jih je podprla Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB), nudijo trdno podlago zakonodajalcem pri približevanju računovodskih standardov v svetovnem merilu; meni, da bi svetovna uporaba mednarodnih računovodskih standardov lahko izboljšala preglednost in primerljivost finančnih izkazov ter tako prinesla bistvene koristi podjetjem in vlagateljem;

  5.  meni, da je približevanje računovodskih standardov pomembna naloga, a poudarja, da mora biti končni cilj ta, da vse pravne oblasti sprejmejo mednarodne standarde računovodskega poročanja ob spoštovanju svojega demokratičnega in pravnega okvira;

  6.  pozdravlja Uredbo Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o vzpostavitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki opredeljuje enakovrednost in vzpostavlja mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države; poudarja zahtevo iz te uredbe, da mora sklep Komisije izdajateljem v zadevni tretji državi dopuščati uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja, sprejetih v skladu z uredbo (ES) št. 1606/2002;

  7.  ugotavlja, da ZDA priznavajo le računovodske izkaze, pripravljene v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih določa Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde, vendar priznava, da ZDA omogočajo kratko prehodno obdobje, med katerim sprejemajo tudi računovodske izkaze, pripravljene v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot so bili sprejeti v uredbi št. 1606/2002, brez zahtev po uskladitvi;

  8.  poudarja, da nekatere tretje države še niso jasno javno izjavile, kdaj bodo njihovi domači izdajatelji začeli uporabljati mednarodne standarde računovodskega poročanja;

  9.  meni, da morata biti predlog sklepa in predlog uredbe Komisije skladna s pogoji iz uredbe Komisije o mehanizmu za ugotavljanje enakovrednosti in z zgoraj navedenimi dejstvi;

  10.  pozdravlja načrte za prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja, ki so jih pred kratkim predstavile nekatere tretje države; poziva Komisijo, naj spremlja napredek pri uresničevanju teh objavljenih načrtov, da bo na predvidene datume odpravila priznavanje enakovrednosti;

  11.  ugotavlja, da so je bilo predlagano, da se razvije vodenje Upravnega odbora za mednarodne računovodske standarde;

  12.  je seznanjen s poročilom Komisije z dne 22. aprila 2008 o napredku na poti do odprave zahtev za uskladitev ter o prizadevanjih oblikovalcev računovodskih standardov iz tretjih držav za približevanje mednarodnim standardom računovodskega poročanja;

  13.  predlaga naslednje spremembe predloga uredbe Komisije, ki spreminja Uredbo (ES) št. 809/2004 o računovodskih standardih, v skladu s katerimi so prikazane informacije o preteklem stanju, vsebovane v prospektih:

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1Predlog spremembe 1
  Uvodna izjava 7Uvodna izjava 7
  (7) Ameriški odbor za računovodske standarde in Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) sta leta 2006 sprejela memorandum o soglasju, v katerem sta ponovno potrdila svoj cilj konvergence med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP ter izdelala delovni program za dosego tega cilja. Zaradi tega delovnega programa so bile odpravljene številne večje razlike med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP. Poleg tega po pogovorih med Komisijo ter Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo usklajevanje za izdajatelje Skupnosti, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z MSRP, ni več potrebno. Zato je primerno, da se splošno sprejeta računovodska načela ZDA od 1. januarja 2009 naprej štejejo za enakovredna sprejetim MSRP.(7) Ameriški odbor za računovodske standarde in Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) sta leta 2006 sprejela memorandum o soglasju, v katerem sta ponovno potrdila svoj cilj konvergence med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP ter izdelala delovni program za dosego tega cilja. Zaradi tega delovnega programa so bile odpravljene številne večje razlike med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP. Poleg tega po pogovorih med Komisijo ter Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo usklajevanje za izdajatelje Skupnosti, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z MSRP, kot jih je določil Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde, ni več potrebno. Zato je primerno, da se ponujeno priložnost izkoristi.
  Predlog spremembe 2Predlog spremembe 2
  Člen 1Člen 1
  Člen 35 Uredbe (ES) št. 809/2004 se spremeni:Člen 35 Uredbe (ES) št. 809/2004 se spremeni:
  (1) odstavka 5 in 5A se nadomestita z naslednjim:(1) odstavka 5 in 5A se nadomestita z naslednjim:
  '5. Od 1. januarja 2009 izdajatelji iz tretjih držav predstavljajo svoje obračunske računovodske informacije v skladu z enim od naslednjih računovodskih standardov:'5. Od 1. januarja 2009 izdajatelji iz tretjih držav predstavljajo svoje obračunske računovodske informacije v skladu z enim od naslednjih računovodskih standardov:
  (a) mednarodni standardi računovodskega poročanja, sprejeti v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002;(a) mednarodni standardi računovodskega poročanja, sprejeti v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002;
  (b) mednarodni standardi računovodskega poročanja, če opombe k revidiranim računovodskim izkazom, ki so del preteklih finančnih informacij, vsebujejo izrecno in brezpogojno izjavo, da so ti računovodski izkazi skladni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih določa MRS 1 (Predstavljanje računovodskih izkazov);(b) mednarodni standardi računovodskega poročanja, če opombe k revidiranim računovodskim izkazom, ki so del preteklih finančnih informacij, vsebujejo izrecno in brezpogojno izjavo, da so ti računovodski izkazi skladni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih določa MRS 1 (Predstavljanje računovodskih izkazov);
  (c) splošno sprejeta računovodska načela Japonske; (c) splošno sprejeta računovodska načela Japonske;
  (d) splošno sprejeta računovodska načela Združenih držav Amerike.(d) splošno sprejeta računovodska načela Združenih držav Amerike.
  5A. Za izdajatelje iz tretjih držav ne velja zahteva iz točke 20.1 Priloge I, točke 13.1 Priloge IV, točke 8.2 Priloge VII, točke 20.1 Priloge X ali točke 11.1 Priloge XI po ponovnem oblikovanju preteklih finančnih informacij, ki so navedene v prospektu in se nanašajo na poslovna leta pred poslovnimi leti, ki se pričnejo 1. januarja 2012 ali po tem datumu, ali zahteva iz točke 8.2 a Priloge VII, točke 11.1 Priloge IX ali točke 20.1 a Priloge X po predložitvi podrobnega opisa razlik med mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, in računovodskimi načeli, v skladu s katerimi so bile te informacije pripravljene, če so pretekle finančne informacije pripravljene v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli Ljudske republike Kitajske, Kanade ali Republike Koreje.“;5A. Za izdajatelje iz tretjih držav ne velja zahteva iz točke 20.1 Priloge I, točke 13.1 Priloge IV, točke 8.2 Priloge VII, točke 20.1 Priloge X ali točke 11.1 Priloge XI po ponovnem oblikovanju preteklih finančnih informacij, ki so navedene v prospektu in se nanašajo na poslovna leta pred poslovnimi leti, ki se pričnejo 1. januarja 2012 ali po tem datumu, ali zahteva iz točke 8.2 a Priloge VII, točke 11.1 Priloge IX ali točke 20.1 a Priloge X po predložitvi podrobnega opisa razlik med mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, in računovodskimi načeli, v skladu s katerimi so bile te informacije pripravljene in se nanašajo na poslovna leta, ki se pričnejo 1. januarja 2012 ali po tem datumu, če so pretekle finančne informacije pripravljene v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli Ljudske republike Kitajske, Kanade ali Republike Koreje.“;
  Predlog spremebe 3Predlog spremembe 3
  Člen 1 a (novo)Člen 1 a (novo)
  Komisija naj s tehnično pomočjo Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR) še naprej spremlja prizadevanja tretjih držav za približevanje MSRP in nadaljuje dejaven dialog z organi v procesu konvergence. Komisija v letu 2009 predloži poročilo o napredku Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru.
  Predlog spremembe 4Predlog spremembe 4
  Člen 1 b (novo)Člen 1 b (novo)
  Javno objavljeni datumi prehoda tretjih držav na mednarodne standarde računovodskega poročanja se štejejo za referenčne datume odprave priznavanja enakovrednosti za te države.

  mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov

  14.  predlaga naslednje spremembe predloga sklepa Komisije o uporabi informacij, ki jih pripravljajo izdajatelji iz tretjih držav v skladu z mednarodno sprejetimi računovodskimi standardi:

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 5Predlog spremembe 5
  Uvodna izjava 8Uvodna izjava 8
  (8) Ameriški odbor za računovodske standarde in Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) sta leta 2006 sprejela memorandum o soglasju, v katerem sta ponovno potrdila svoj cilj konvergence med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP ter izdelala delovni program za dosego tega cilja. Zaradi tega delovnega programa so bile odpravljene številne večje razlike med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP. Poleg tega po pogovorih med Komisijo ter Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo usklajevanje za izdajatelje Skupnosti, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z MSRP, ni več potrebno. Zato je primerno, da se splošno sprejeta računovodska načela ZDA od 1. januarja 2009 naprej štejejo za enakovredna sprejetim MSRP.(8) Ameriški odbor za računovodske standarde in Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) sta leta 2006 sprejela memorandum o soglasju, v katerem sta ponovno potrdila svoj cilj konvergence med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP ter izdelala delovni program za dosego tega cilja. Zaradi tega delovnega programa so bile odpravljene številne večje razlike med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP. Poleg tega po pogovorih med Komisijo ter Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo usklajevanje za izdajatelje Skupnosti, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z MSRP, kot jih je določil Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde, ni več potrebno. Zato je primerno, da se ponujeno priložnost izkoristi.
  Predlog spremembe 6Predlog spremembe 6
  Člen 1 - odstavek 1Člen 1 - odstavek 1
  Od 1. januarja 2009 lahko izdajatelji iz tretjih držav poleg MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, svoje letne in polletne konsolidirane računovodske izkaze pripravijo v skladu z naslednjimi standardi:Od 1. januarja 2009 se poleg MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, za letne in polletne konsolidirane računovodske izkaze štejejo za enakovredne MSRP (sprejetim v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002) naslednji standardi:
  Predlog spremembe 7Predlog spremembe 7
  Člen 1 a (novo)Člen 1 a (novo)
  Komisija naj s tehnično pomočjo Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje še naprej spremlja prizadevanja tretjih držav za približevanje MSRP in nadaljuje dejaven dialog z organi v procesu konvergence. Komisija v letu 2009 predloži poročilo o napredku Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru.
  Predlog spremembe 8Predlog spremembe 8
  Člen 1 b (novo)Člen 1 b (novo)
  Javno objavljeni datumi prehoda tretjih držav na mednarodne standarde računovodskega poročanja se štejejo za referenčne datume odprave priznavanja enakovrednosti za te države.

  15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.