Предложение за резолюция - B6-0550/2008Предложение за резолюция
B6-0550/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

20.10.2008

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley и Ryszard Czarnecki
от името на групата UEN
относно Европейския съвет от 15-16 октомври 2008 г.

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0543/2008

Процедура : 2008/2523(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0550/2008
Внесени текстове :
B6-0550/2008
Приети текстове :

B6‑0550/2008

Резолюция на Европейския парламент за Европейския съвет от 15-16 октомври 2008 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на председателството, изготвени след срещата на Европейския съвет от 15 и 16 октомври 2008 г.,

–  като взе предвид доклада на Европейския съвет и изявлението на Комисията относно срещата на Европейския съвет на 15 и 16 октомври 2008 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че сегашното икономическо и финансово положение в света създава много затруднения за МСП при получаване на кредити, а също и засилена загуба на работни места и увеличаване на бедността сред гражданите;

Б.  като има предвид големият брой участници, засегнати от кризата, което изисква координиране и бърза реакция,

В.  като има предвид, че недоверието на гражданите към банковата и финансовата система лесно може да се превърне в огорчение и негодувание към европейската политическа система и нейните институции, които на са съумели да предвидят сериозността на кризата,

Г.  като има предвид, че борбата с изменението на климата е съществен въпрос и цел за Европейския съюз и следва да бъде провеждана с последователен и гъвкав подход на международно равнище,

По въпроса за икономическата криза

1.  приветства бързата реакция на председателството на ЕС на кризата и приемането на насоките на ЕС, приети от финансовите министри като първа важна и координирана стъпка за внасяне на сигурност на финансовите пазари; приветства заключенията на Европейския съвет за ратифициране на мерките, предложени от Еврогрупата и подчертава необходимостта от координиране на усилията на държавите-членки на европейско равнище, така че да не се нарушава конкуренцията;

2.  счита, че срещата на върха на страните от Г-7 не е успяла да даде подходящи творчески отговори, като просто е изброила редица неща, които да се направят, без да прави дългосрочно предложение; счита, че в този контекст координацията на равнище ЕС следва да бъде приоритет;

3.  приветства координираните действия, предприети от ЕЦБ и други централни банки извън зоната на еврото по отношение на предоставяне на ликвидни средства;

4.  подчертава необходимостта от последователни и координирани отговорности на глобално, европейско и национално равнище за възстановяване на финансовите пазари чрез възвръщане на ликвидността им в краткосрочен план и от разработване на подходящ механизъм за предотвратяване на кризи в дългосрочен план;

5.  приветства решението на ЕЦБ неотдавна да намали лихвения процент в рамките на еврозоната;

6.  приветства групата на високо равнище, назначена от Комисията с цел намиране на правилния подход за гарантиране на това, че финансовите пазари са подготвени за реалните условия на единния пазар и че надзорниците могат да си сътрудничат, за да се справят с предизвикателството на банките, предлагащи трансгранични услуги;

7.  счита за съществено важно, част от пакета за спасяване, изготвен от държавите-членки да отиде при семействата и МСП, а не само при банкерите, и да бъде използван за защита на влоговете на всички индивидуални вложители;

8.  призовава Комисията да използва правото си на инициатива и да предложи мерки за укрепване на регулаторната и надзорна рамка на ЕС и управлението на кризи на равнище ЕС;

По въпроса за Договора от Лисабон

9.  приветства изявлението на правителството на Ирландия по време на срещата да се върне през декември с предложение за определяне на елементите на решение и общ път, който да бъде следван по отношение на Договора от Лисабон; взема за сведения представения от ирландското правителство анализ на резултатите от референдума; счита създаването на специална подкомисия към ирландския парламент, която да докладва през ноември за специфичните въпроси, които трябва да бъдат решени като важна стъпка за напредване в процеса на намиране на решение.

По въпроса за енергията и изменението на климата

10.  поздравява решението, взето за завършване на законодателния пакет, отнасящ се до вътрешния пазар на енергия в рамките на този законодателен мандат

11.  признава факта, че е постигнато споразумение относно действителното разделение на мрежите (effective unbundling), но подчертава, че само постигането на споразумение за справедливи условия на конкуренция (равнопоставени условия) и по клаузата за третите страни може да гарантира доброто функциониране на европейския пазар на енергия.

12.  подчертава също така, че споразумението за енергийния пакет е необходимо, за се гарантира енергийната ефективност на Европейския съюз и надеждността на снабдяването с енергия, не на последно място и във връзка с притесненията на ЕС по отношение на диалога на ЕС с Русия;

13.  ангажира се да съдейства отблизо на Съвета и Комисията за намиране на ефективно и работещо споразумение относно пакета от мерки за енергетиката и изменението на климата; насърчава Съвета и Комисията сериозно да вземат предвид рисковете от изпускане на въглеродни емисии, за да се защитят европейските промишлени сектори, както и заетите в тях и потребителите, по-специално в период на криза на финансовите пазари, и припомня, че е съществено важно за промишлеността на ЕС да се въведат необходимите мерки за гъвкавост за секторите, които са най-силно изложени на опасността от преместване и загуба на конкурентоспособност;

14.  счита, че е от съществена важност ЕС да придобие необходимия кредит на доверие за да поеме водещата роля на международно равнище с оглед преговорите на конференцията за климата в Копенхаген (СОР15) за споразумение за периода след 2012 г.

15.  счита, че за да се постигнат глобални и ефективни резултати в борбата срещу изменението на климата, от съществено значение е сериозно да се включат всички международни субекти и по-специално индустриално развитите страни;

16.  призовава Комисията да вземе предвид специфичното положение на всяка държава-членка, по-специално на страните с икономики и сектори, базирани на въглищата и подчертава, че Европейската комисия следва да вземе предвид също и различното равнище на икономическо развитие на отделните държави-членки;

По въпроса за енергийната сигурност

17.  призовава Съвета и Комисията да продължават усилията си за приемане на единна енергийна политика, която, наред с другото, удовлетворява необходимостта от диверсификация на енергийните източници, като се вземе предвид факта, че някои държави доставчици на енергия я използват като политическо оръжие, насочено към държавите-членки на ЕС;

18.  призовава Съвета и Комисията да изключат изграждането на тръбопровода „Nordstream“ от списъка със стратегически проекти на ЕС, предвид риска от нарастващата зависимост от руския газ при осъществяване на проекта и с оглед на неговата цена и рисковете за околната среда, както и заключенията на доклада „Libicki“, приет от Парламента;

19.  призовава Комисията да увеличи усилията си, насочени към изграждането на тръбопровода „Nabucco“ като най-сериозната алтернатива на проектите, предприети в сътрудничество с Русия, като всички те потенциално ще увеличат икономическата и политическа зависимост на държавите-членки на ЕС от Русия;

По въпроса за имиграцията и убежището

20.  приветства приемането на Европейския пакт за имиграцията и убежището, предложен от председателството, и неговия акцент върху по-доброто управление на миграцията; очаква ЕС да прилага пакта с оглед постигането на хармонизирана европейска политика по въпросите на имиграцията и убежището;

По въпроса за Русия, Грузия и политиката по отношение на Изтока

21.  подчертава, че Европейският съюз трябва да бъде основен участник в уреждането на конфликта между Русия и Грузия, на основата на една строга и решителна позиция;

22.  подчертава, че кризата в Грузия има значително въздействие върху целия регион, върху самия Европейски съюз, както и върху енергийната сигурност в Европа;

23.  призовава Комисията да обмисли отлагане на срещата на върха между ЕС и Русия, докато Русия не изпълни ангажиментите си по споразумението за примирие и руските войски не се изтеглят до позициите си от преди 7 август 2008 г.;

24.  подновява призива си за отлагане на срещите за преговори по споразумението за партньорство с Русия до пълното изтегляне на руските войски от територията на Грузия;

25.  призовава Европейския съвет и Комисията да преразгледат своята политика спрямо Русия, още повече, че Руската федерация обяви своите планове да поддържа войски, наброяващи 7 600 души в Абхазия и Южна Осетия;

26.  изтъква, че мисията за наблюдение от Европейския съюз в момента не може да гарантира сигурността в Грузия и че зоните, съседни на Абхазия и Южна Осетия, все още са извън неин контрол; подчертава, че систематичният тормоз над цивилното население на Грузия там продължава, включително опожаряването на къщи в повече от шест села с грузинско етническо население в и около Южна Осетия, мародерство от страна на въоръжени мъже и физически заплахи, които принуждават етническите грузинци да напуснат селата си;

27.  подчертава, че единствената политика, която би могла да има успех е политика, основана на подхода на размяна, счита в този контекст, че отменянето на забраната за пътуване на територията на ЕС за основните лидери в Беларус, включително Александър Лукашенко, бе решена прибързано и въз основа само на предположения;

28.  призовава Съвета и Комисията да започна истински диалог с органите на Беларус, който се основава на условен и постъпателен подход, снабден с ясни ориентири, срокове, клауза за преразглеждане и адекватни финансови средства;

29.  настоява органите на Беларус да зачитат основните права на човека и свободите като:

  • гарантират независими и свободни медии,
  • премахнат всички пречки за редовната регистрация на неправителствените организации;
  • подобрят отношението към националните малцинства, включително признаването на легитимно избрания Съюз на поляците, оглавяван от Angelika Borys,

30.  подчертават значението на засилването на отношенията между ЕС и балканските и източните съседи и призовава Съвета и Комисията да предприемат необходимите стъпки за ускоряване на по-тясното сътрудничество, така че на нашите партньори на Балканите и в Източна Европа да бъде предложена ясна перспектива за членство;

31.  приветства заключенията на Съвета относно Европейската политика на добросъседство, нейното източно измерение и усилията да се постигне икономическа модернизация и демократизация; подчертава необходимостта да се изработи обща позиция на ЕС спрямо Молдова, Грузия, Беларус, Украйна и Кавказки регион като цяло;

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите на държавите-членки.