Πρόταση ψηφίσματος - B6-0550/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0550/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

20.10.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley και Marek Aleksander Czarnecki
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0543/2008

Διαδικασία : 2008/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0550/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0550/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0550/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας εν συνεχεία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο προκαλεί πολλές δυσχέρειες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τη λήψη πιστώσεων, καθώς και αυξημένες απώλειες θέσεων εργασίας και φτώχεια μεταξύ των πολιτών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλία των εμπλεκομένων στην κρίση αυτή είναι μεγάλη και ευρεία και απαιτεί συντονισμό και ταχείες απαντήσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στο τραπεζικό και δημοσιονομικό σύστημα θα μπορούσε εύκολα να μεταβληθεί σε πικρία και δυσφορία μεταξύ άλλων και έναντι του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος και των θεσμών του που δεν απέτυχαν να προβλέψουν το μέγεθος της κρίσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί μείζον θέμα και στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με μια συνολική και ευέλικτη προσέγγιση σε διεθνές επίπεδο,

Οικονομική κρίση

1.  χαιρετίζει τις άμεσες αντιδράσεις της Προεδρίας της ΕΕ στην κρίση και την έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ εκ μέρους των Υπουργών Οικονομικών ως πρώτο σημαντικό και συντονισμένο βήμα με σκοπό τον καθησυχασμό των δημοσιονομικών αγορών· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δια των οποίων κυρώνονται τα μέτρα που πρότεινε η Eurogroup και τονίζει την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εις τρόπον ώστε να μη σημειωθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού·

2.  θεωρεί ότι η Διάσκεψη Κορυφής G7 δεν έδωσε απαντήσεις με δημιουργικό τρόπο απαριθμώντας μια σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν χωρίς κάποιες μακροπρόθεσμες προτάσεις· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα·

3.  χαιρετίζει τις συντονισμένες ενέργειες της ΕΚΤ και των άλλων κεντρικών τραπεζών εκτός ευρωζώνης από πλευράς παροχής ρευστότητας·

4.  τονίζει την ανάγκη ανάληψης ευθυνών με συνολικό και συντονισμένο τρόπο σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να αποκατασταθούν οι δημοσιονομικές αγορές επιστρέφοντας στη φερεγγυότητα βραχυπρόθεσμα και να αναπτυχθεί ο κατάλληλος μηχανισμός πρόληψης των κρίσεων μακροπρόθεσμα·

5.  χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτόκια στην ευρωζώνη·

6.  χαιρετίζει τη σύσταση εκ μέρους της Επιτροπής της ομάδας υψηλού επιπέδου προκειμένου να εξετασθεί η σωστή δομή εις τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικές αγορές θα ανταποκρίνονται στις πραγματικότητες της ενιαίας αγοράς και ότι οι επόπτες θα μπορούν να εργαστούν από κοινού προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πρόκληση των διασυνοριακών τραπεζών·

7.  θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία ένα τμήμα του σχεδίου διάσωσης που επεξεργάστηκαν τα κράτη μέλη να διοχετευθεί προς τις οικογένειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο στους τραπεζίτες και να προστατευθούν οι καταθέσεις όλων των μεμονωμένων αποταμιευτών·

8.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εξουσία πρωτοβουλίας που διαθέτει και να προτείνει μέτρα για την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της ΕΕ και της διαχείρισης των κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ·

Συνθήκη της Λισαβόνας

9.  χαιρετίζει την απάντηση της ιρλανδικής κυβέρνησης στο πλαίσιο αυτής της Διάσκεψης Κορυφής να επανέλθουμε το Δεκέμβριο με προοπτική τον προσδιορισμό των στοιχείων μιας λύσης και μιας κοινής οδού που πρέπει να ακολουθήσουμε σε σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας· αναγνωρίζει την παρουσίαση εκ μέρους της ιρλανδικής κυβέρνησης της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος· θεωρεί ότι η σύσταση στο πλαίσιο του ιρλανδικού κοινοβουλίου της ειδικής υποεπιτροπής Oireachtas που θα υποβάλει έκθεση το Νοέμβριο σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της διαδικασίας για την εξεύρεση μιας λύσης·

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

10.  χαιρετίζει την απόφαση για την ολοκλήρωση της νομοθετικής δέσμης σχετικά με την εσωτερική αγορά ενεργείας έως το πέρας της κοινοβουλευτικής περιόδου·

11.  αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον ισχύοντα διαχωρισμό των δικτύων (ουσιαστικός διαχωρισμός), τονίζει όμως ότι μόνο μια συμφωνία για ισότιμους όρους ανταγωνισμού και σχετικά με τη ρήτρα της τρίτης χώρας και ο λογικός σχεδιασμός των επενδύσεων καθώς και η καθιέρωση αλληλοσυνδέσεων με τις απομακρυσμένες περιφέρειες μπορούν να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας·

12.  υπογραμμίζει επίσης ότι η συμφωνία σχετικά με την ενεργειακή δέσμη είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια της ΕΕ και αξιόπιστος ενεργειακός εφοδιασμός βραχυπρόθεσμα πολλώ δε μάλλον σε σχέση με τις ανησυχίες της ΕΕ όσον αφορά το διάλογο ΕΕ-Ρωσίας·

13.  αναλαμβάνει να συνεργασθεί στενά με το Συμβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να εξευρεθεί μια αποτελεσματική και λειτουργική συμφωνία σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και ενεργειακή δέσμη· ενθαρρύνει ωστόσο το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κινδύνους διαρροής άνθρακα προκειμένου ωστόσο να προστατευθούν οι ευρωπαϊκοί βιομηχανικοί τομείς καθώς και οι απασχολούμενοι και οι καταναλωτές, ιδίως σε μια περίοδο κρίσης των δημοσιονομικών αγορών και υπενθυμίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιομηχανία της ΕΕ να θεσπισθούν τα αναγκαία μέτρα ελαστικότητας για τους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στις μετεγκαταστάσεις και την απώλεια ανταγωνιστικότητας·

14.  θεωρεί ότι είναι ουσιώδους σημασίας να αποκτήσει η ΕΕ την αναγκαία αξιοπιστία προκειμένου να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο ενόψει των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για το Κλίμα (CΟΡ 15) για μια συμφωνία σχετικά με την κατάσταση μετά το 2012·

15.  θεωρεί ότι προκειμένου να επιτευχθεί ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι ουσιώδους σημασίας η σοβαρή συμμετοχή όλων των διεθνών παραγόντων και ιδιαίτερα των βιομηχανικών κρατών·

16.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση του κάθε κράτους μέλους, ιδίως εκείνων με οικονομία και τομείς που βασίζονται στον άνθρακα και τονίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει επίσης υπόψη το διαφορετικό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών·

Ενεργειακή ασφάλεια

17.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω εκπόνηση της κοινής ενεργειακής πολιτικής, περιλαμβανομένης της ανάγκης διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας δεδομένου ότι ορισμένες χώρες που παρέχουν ενέργεια την χρησιμοποιούν ως πολιτικό όπλο με στόχο τα κράτη μέλη της ΕΕ·

18.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αποκλείσουν την κατασκευή του αγωγού Nordstream από τον κατάλογο των στρατηγικών προγραμμάτων της ΕΕ δεδομένου του κινδύνου της αυξημένης εξάρτησης από το ρωσικό αέριο μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, δεδομένου του κόστους του και των περιβαλλοντικών κινδύνων όπως επίσης και των συμπερασμάτων της έκθεσης Libicki που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

19.  καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις προσπάθειες με στόχο την κατασκευή του αγωγού Nabucco ως την πλέον σοβαρή εναλλακτική λύση στα προγράμματα που έχουν αναληφθεί σε συνεργασία με τη Ρωσία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην αυξημένη οικονομική και πολιτική εξάρτηση των κρατών μελών της ΕΕ από τη Ρωσία·

Μετανάστευση και άσυλο

20.  χαιρετίζει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που υπέβαλε η Προεδρία, με έμφαση στην καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης· αναμένει από την ΕΕ να εφαρμόσει το Σύμφωνο αυτό με προοπτική την επίτευξη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο·

Ρωσία, Γεωργία και ανατολική πολιτική

21.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης Ρωσίας - Γεωργίας βάσει μιας ακριβούς και προσδιορισμένης θέσης·

22.  τονίζει ότι η κρίση στη Γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις για το σύνολο της περιοχής, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη·

23.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναβολής της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ - Ρωσίας μέχρις ότου η Ρωσία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας ανακωχής και οι ρωσικές δυνάμεις εγκαταλείψουν τις θέσεις που κατείχαν πριν από τις 7 Αυγούστου 2008·

24.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για την μετάθεση των συναντήσεων σε σχέση με τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με τη Ρωσία μέχρις ότου ολοκληρωθεί η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Γεωργίας·

25.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναθεωρήσουν την πολιτική έναντι της Ρωσίας ιδίως εφόσον η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αναγγείλει σχέδια για τη διατήρηση 7.600 οπλιτών στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία·

26.  τονίζει ότι η αποστολή ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σήμερα σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια στη Γεωργία και ότι οι περιοχές κοντά στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία παραμένουν εκτός του ελέγχου της αποστολής αυτής· επισημαίνει ότι συνεχίζεται η συστηματική παρενόχληση των πολιτών της Γεωργίας μεταξύ άλλων και με την πυρπόληση οικιών σε άνω των 6 χωριών που κατοικούνται από γεωργιανούς εντός και γύρω από τη Νότια Οσετία, περιπτώσεις λεηλασίας από ενόπλους και σωματικές απειλές που υποχρεώνουν τους γεωργιανούς να εγκαταλείψουν τα χωριά τους·

27.  υπογραμμίζει ότι η μόνη πολιτική που έχει πιθανότητες επιτυχίας είναι η πολιτική που βασίζεται στην προσέγγιση των ανταλλαγών και θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι η άρση της απαγόρευσης για τους κύριους ηγέτες της Λευκορωσίας να ταξιδεύουν στο έδαφος της ΕΕ περιλαμβανομένου του Προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο ήταν μια πολύ πρόωρη απόφαση βασιζόμενη απλώς σε υποθέσεις·

28.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν έναν πραγματικό διάλογο με τις αρχές της Λευκορωσίας που θα βασίζεται στην υπό όρους και σταδιακή προσέγγιση, διάλογος που θα έχει σημεία αναφοράς, χρονοδιαγράμματα, ρήτρα αναθεώρησης και τα κατάλληλα οικονομικά μέσα·

29.  καλεί επειγόντως τις αρχές της Λευκορωσίας να σεβαστούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες με:

   την εξασφάλιση ανεξάρτητων και ελεύθερων μέσων ενημέρωσης,

   την άρση όλων των δυσχερειών που εμποδίζουν την κανονική καταχώρηση των ΜΚΟ,

   τη βελτίωση της μεταχείρισης των εθνικών μειονοτήτων, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης του νόμιμα εκλεγμένου σώματος της Ένωσης Πολωνών υπό την ηγεσία της Angelika Borys·

30.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με τους βαλκάνιους και ανατολικούς γείτονες και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν στα αναγκαία διαβήματα για την προώθηση της στενότερης συνεργασίας εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή η προσφορά σαφών προοπτικών ένταξης στους εταίρους μας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη·

31.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, την ανατολική της διάσταση και τις προσπάθειες για την επίτευξη του οικονομικού εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού· τονίζει την ανάγκη επεξεργασίας μιας κοινής θέσης της ΕΕ έναντι της Μολδαβίας, Γεωργίας, Λευκορωσίας, Ουκρανίας και του συνόλου της περιοχής του Καυκάσσου·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.