Rezolūcijas priekšlikums - B6-0550/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0550/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

20.10.2008

noslēdzot debates par Eiropadomes ziņojumu un Komisijas paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley un Ryszard Czarnecki
UEN grupas vārdā
par Eiropadomes 2008. gada 15. un 16. oktobra sanāksmi

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0543/2008

Procedūra : 2008/2523(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0550/2008
Iesniegtie teksti :
B6-0550/2008
Pieņemtie teksti :

B6‑0550/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropadomes 2008. gada 15. un 16. oktobra sanāksmi

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā prezidentvalsts secinājumus, kas pieņemti pēc Eiropadomes 2008. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes,

–  ņemot vērā Eiropadomes ziņojumu un Komisijas paziņojumu par Eiropadomes 2008. gada 15. un 16. oktobra sanāksmi,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašreizējais ekonomikas un finanšu stāvoklis pasaulē būtiski apgrūtina mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kredītu saņemšanu, kā arī pastiprina darbavietu zaudējumu un iedzīvotāju nabadzību;

B.  tā kā šī krīze ir skārusi ļoti dažādus ekonomikas dalībniekus un tā kā ir nepieciešama darbību saskaņošana un ātri atbildes pasākumi;

C.  tā kā pilsoņu neuzticība banku un finanšu sistēmai var viegli pārvērsties rūgtuma un aizvainojuma sajūtā, kas vērsta pret Eiropas politisko sistēmu un tās iestādēm, kuras neparedzēja krīzes apmērus;

D.  tā kā cīņa pret klimata pārmaiņām ir ļoti svarīgs jautājums un mērķis Eiropas Savienībai un saistībā ar to starptautiskā līmenī jāpiemēro visaptveroša un elastīga pieeja,

Par ekonomisko krīzi

1.  atzinīgi vērtē ES prezidentvalsts ātro atbildi uz krīzi un finanšu ministru pieņemtās ES pamatnostādnes, kas ir pirmais nozīmīgais un saskaņotais solis, lai atjaunotu uzticību finanšu tirgos; atzinīgi vērtē Eiropadomes lēmumu ratificēt Eirogrupas ierosinātos priekšlikumus un uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī saskaņot dalībvalstu pasākumus, lai tādējādi nepieļautu konkurences kropļojumus;

2.  uzskata, ka G7 valstu sammitā netika rasti radoši risinājumi — tajā tika uzskaitīti jautājumi, kas jārisina, taču netika piedāvāti ilgtermiņa ieteikumi; uzskata, ka šajā kontekstā darbību saskaņošanai ES līmenī vajadzētu būt prioritātei;

3.  atzinīgi vērtē Eiropas Centrālās bankas un citu ārpus eiro zonas atrodošos centrālo banku saskaņoto rīcību saistībā ar likviditātes nodrošināšanu;

4.  mudina pasaules, Eiropas un valstu līmenī uzņemties visaptverošus un saskaņotus pienākumus, lai ar likviditātes nodrošināšanas palīdzību īstermiņā atjaunotu finanšu tirgus un ilgtermiņā izstrādātu atbilstīgu krīžu novēršanas mehānismu;

5.  atzinīgi vērtē ECB lēmumu eiro zonā samazināt procentu likmi;

6.  atzinīgi vērtē Komisijas izveidoto augsta līmeņa grupu, kuras uzdevums ir izveidot pareizu sistēmu, kas nodrošinātu, ka finanšu tirgi atbilst vienotā tirgus apstākļiem un ka uzraudzītāji var sadarboties, lai novērstu problēmas saistībā ar bankām, kas darbojas vairākās valstīs;

7.  uzskata — svarīgi, lai dalībvalstu izstrādātais glābšanas plāns daļēji atbalstītu ne tikai bankas, bet arī ģimenes un vidējos un mazos uzņēmumus un lai to izmantot visu individuālo noguldītājs depozītu garantēšanai;

8.  aicina Komisiju izmantot tās likumdošanas ierosināšanas tiesības, lai ieteiktu ES līmeņa pasākumus ES reglamentējošo noteikumu un uzraudzības sistēmas stiprināšanai, kā arī krīzes pārvarēšanai;

Par Lisabonas līgumu

9.  atzinīgi vērtē šajā sammitā sniegto Īrijas valdības atbildi decembrī atgriezties pie šā jautājuma izskatīšanas, lai noteiktu risinājuma elementus un rastu kopēju pieeju saistībā ar Lisabonas līgumu; ņem vērā Īrijas valdības sagatavoto referenduma iznākuma analīzi; uzskata, ka svarīgs solis ceļā uz risinājuma rašanu ir īpašās apakškomitejas izveide Īrijas parlamentā (Oireachtas), kurai novembrī jāziņo par specifiskajiem jautājumiem, kas jārisina;

Par enerģētiku un klimata pārmaiņām

10.  atzinīgi vērtē pieņemto lēmumu līdz Parlamenta pilnvaru laika beigām pabeigt darbu saistībā ar dokumentu paketi vietējās enerģētikas jomā;

11.  konstatē, ka ir panākta vienošanās par tīklu faktisku nošķiršanu (efektīvu nodalīšanu), tomēr uzsver, ka Eiropas enerģijas tirgus vienmērīgu darbību var nodrošināt tikai vienošanās par godīgiem konkurences apstākļiem (līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem) un par trešo valstu klauzulu;

12.  uzsver arī, ka vienošanās par dokumentu paketi enerģētikas jomā ir nepieciešama, lai īstermiņā garantētu Eiropas Savienībai energoefektivitāti un drošu energoapgādi, jo īpaši ņemot vērā ES bažas saistībā ar ES un Krievijas dialogu;

13.  apņemas cieši sadarboties ar Padomi un Komisiju, lai panāktu efektīvu un praksē īstenojamu vienošanos par dokumentu paketi klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā; aicina Padomi un Komisiju tomēr ņemt vērā oglekļa emisiju pārvirzes draudus, lai tādējādi aizsargātu Eiropas rūpniecības nozari, kā arī darbiniekus un patērētājus, jo īpaši finanšu krīzes laikā, un atgādina, ka ES rūpniecības nozarei ir svarīgi, lai jomās, kas visvairāk pakļautas uzņēmējdarbības pārvietošanai un konkurētspējas zaudēšanai, tiktu ieviesti nepieciešamie elastīguma pasākumi;

14.  uzskata, ka tas ir svarīgi, lai piešķirtu Eiropas Savienībai nepieciešamo autoritāti, kas tai ļautu uzņemties vadošo lomu starptautiskā līmenī, ņemot vērā Kopenhāgenā ieplānotās klimata pārmaiņu konferences sarunas (COP15), lai panāktu vienošanos laikposmam pēc 2012. gada;

15.  uzskata — lai cīņā pret klimata pārmaiņām panāktu visaptverošu un efektīvu rezultātu, svarīgi ir pilnīgi iesaistīt visus starptautiskos partnerus, jo īpaši rūpnieciski attīstītās valstis;

16.  aicina Komisiju ņemt vērā specifisko situāciju katrā dalībvalstī, jo īpaši valstīs, kuru tautsaimniecība un ekonomikas nozares ir balstītas uz akmeņogļu izmantošanu, un uzsver, ka Komisijai vajadzētu ņemt vērā dalībvalstu atšķirīgos ekonomikas attīstības līmeņus;

Par energoapgādes drošību

17.  aicina Padomi un Komisiju arī turpmāk censties izstrādāt kopēju enerģētikas politiku, kas cita starpā uzmanību pievērstu vajadzībai dažādot enerģijas avotus, ņemot vērā, ka dažas enerģiju piegādājošas valstis enerģiju izmanto kā politisku ieroci pret ES dalībvalstīm;

18.  aicina Padomi un Komisiju izslēgt no ES stratēģisko projektu saraksta Nordstream cauruļvada būvi, ņemot vērā draudus saistībā ar pieaugošo atkarību no Krievijas gāzes, tiklīdz projekts būs īstenots, projekta izmaksas un draudus videi, kā arī Eiropas Parlamenta pieņemtā M. Libicki ziņojuma secinājumus;

19.  aicina Komisiju pastiprināt centienus saistībā ar Nabuko cauruļvada būvi, jo tā ir visnopietnākā alternatīva tiem projektiem, kuri uzsākti sadarbībā ar Krieviju un kuri var palielināt ES dalībvalstu ekonomisko un politisko atkarību no Krievijas;

Par imigrāciju un patvērumu

20.  atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts prezidentvalsts ieteiktais Eiropas Imigrācijas un patvēruma pakts, kura mērķis ir migrācijas labāka pārvaldība; sagaida, ka ES īstenos šo paktu, lai panāktu visaptverošu Eiropas politiku imigrācijas un patvēruma jomā;

Par Krieviju, Gruziju un politiku attiecībā uz valstīm austrumos

21.  uzsver, ka Eiropas Savienībai, pamatojoties uz stingru un noteiktu nostāju, jābūt galvenajam dalībniekam Krievijas un Gruzijas konflikta atrisināšanā;

22.  uzsver, ka Gruzijas krīzei ir būtiska ietekme uz visu reģionu, pašu Eiropas Savienību un Eiropas energoapgādes drošību;

23.  aicina Komisiju apsvērt ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes atcelšanu līdz laikam, kad Krievija izpildīs savas saistības saskaņā ar vienošanos par karadarbības pārtraukšanu un Krievijas karaspēks atkāpsies līdz pozīcijām, kuras tas ieņēma pirms 2008. gada 7. augusta;

24.  atkāroti aicina atliks sanāksmes, kuru mērķis bija apspriest partnerattiecību nolīgumu ar Krieviju, līdz laikam, kad Krievijas karaspēks pilnībā pametīs Gruzijas teritoriju;

25.  aicina Eiropadomi un Komisiju pārskatīt politiku attiecībā uz Krieviju, jo īpaši ņemot vērā to, ka Krievijas Federācija ir paziņojusi par nodomu atstāt Abhāzijā un Dienvidosetijā 7600 karavīrus;

26.  uzsver, ka Eiropas Savienības uzraudzības misija pašlaik nevar garantēt drošību Gruzijā un ka tā nekontrolē teritorijas, kas robežojas ar Abhāziju un Dienvidosetiju; norāda, ka šeit vēl joprojām tiek sistemātiski īstenoti agresijas akti, kas vērsti pret Gruzijas civiliedzīvotājiem, tostarp māju dedzināšana vairāk nekā piecos gruzīnu apdzīvotos ciematos Dienvidosetijā un tās apkārtnē, bruņotu cilvēku veiktas laupīšanas, kā arī fiziski draudi, kas liek gruzīniem pamest savus ciematus;

27.  uzsver, ka vienīgā politika, kas var būt veiksmīga, ir uz savstarpēju apmaiņu balstīta politika; šajā kontekstā uzskata, ka lēmums atcelt aizliegumu Baltkrievijas galvenajiem politiskajiem līderiem, tostarp prezidentam Aleksandram Lukašenko, ceļot uz ES, bija pāragrs un balstīts tikai un vienīgi uz pieņēmumiem;

28.  aicina Padomi un Komisiju uzsākt patiesu dialogu ar Baltkrievijas iestādēm, pamatojoties uz pakāpenisku pieeju, kas balstīta uz nosacījumu izpildi, nosakot standartus un grafikus, kā arī paredzot pārskatīšanas klauzulu un pienācīgus finanšu līdzekļus;

29.  mudina Baltkrievijas iestādes ievērot pamata cilvēktiesības un brīvības:

  • nodrošinot plašsaziņas līdzekļu neatkarību un brīvību;
  • novēršot visas grūtības, kas liedz nevalstiskajām organizācijām pienācīgi reģistrēties;
  • uzlabojot attieksmi pret mazākumtautībām, tostarp atzīstot likumīgi ievēlēto Poļu savienību, kuru vada Angelika Borys;

30.  uzsver, cik svarīgi ir veicināt ES attiecības ar Balkānu un austrumu kaimiņvalstīm, un aicina Padomi un Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu ciešu sadarbību, kas ļautu Eiropai sniegt partneriem Balkānu reģionā un Austrumeiropā skaidras ES dalības perspektīvas;

31.  atzinīgi vērtē Padomes secinājumus par Eiropas kaimiņattiecību politiku, tās austrumu dimensiju un centieniem panākt ekonomisko modernizāciju un demokratizāciju; uzsver nepieciešamību izstrādāt kopēju ES nostāju attiecībā uz Moldovu, Gruziju, Baltkrieviju, Ukrainu un Kaukāza reģionu kopumā;

32.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.