Förslag till resolution - B6-0550/2008Förslag till resolution
B6-0550/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

20.10.2008

till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley och Ryszard Czarnecki
för UEN-gruppen
om Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2008

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0543/2008

Förfarande : 2008/2523(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0550/2008
Ingivna texter :
B6-0550/2008
Antagna texter :

B6‑0550/2008

Europaparlamentets resolution om Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 15‑16 oktober 2008,

–  med beaktande av Europeiska rådets rapport och kommissionens uttalande om Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2008,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den nuvarande ekonomiska och finansiella situationen i världen medför en mängd svårigheter för små och medelstora företag att erhålla krediter, arbetstillfällen går förlorade och fattigdomen ökar bland medborgarna.

B.  En mängd olika typer av aktörer är inblandade i denna kris. Det krävs därför samordning och snabba svar.

C.  Medborgarnas misstroende mot bank‑ och finanssystemet skulle lätt kunna förvandlas till bitterhet och irritation även mot EU:s politiska system och dess institutioner, som inte har kunnat förutse krisens omfattning.

D.  Kampen mot klimatförändringen är en central fråga och ett mål för Europeiska unionen som bör hanteras genom en övergripande och flexibel strategi på internationell nivå.

Den ekonomiska krisen

1.  Europaparlamentet välkomnar att EU:s ordförandeskap har reagerat så snabbt på krisen och att finansministrarna har antagit EU‑riktlinjer som ett första viktigt och samordnat steg för att lugna finansmarknaderna. Parlamentet välkomnar slutsatserna från Europeiska rådet som innebär att de åtgärder som föreslagits av eurogruppen ratificeras, och betonar behovet att samordna medlemsstaternas insatser på europeisk nivå så att konkurrensen inte snedvrids.

2.  Europaparlamentet anser att G7‑mötet inte lyckades ge några kreativa svar; det finns en åtgärdslista, men det saknas ett långsiktigt förslag. Parlamentet anser att samordning på EU‑nivå bör prioriteras i detta sammanhang.

3.  Europaparlamentet välkomnar de samordnade åtgärder som ECB och andra centralbanker utanför euroområdet har vidtagit för att tillföra likviditet.

4.  Europaparlamentet betonar behovet av ett heltäckande och samordnat ansvar på global, europeisk och nationell nivå för att återupprätta ordningen på finansmarknaderna genom att likviditeten återställs på kort sikt, och att utveckla en lämplig krisförebyggande mekanism på lång sikt.

5.  Europaparlamentet välkomnar ECB:s senaste beslut om att sänka räntan inom euroområdet.

6.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen inrättar en högnivågrupp för att utarbeta en struktur som ska se till att finansmarknaderna är anpassade till de verkliga förhållandena på den inre marknaden och att tillsynsmyndigheter kan samarbeta för att klara av de utmaningar som gränsöverskridande bankverksamhet innebär.

7.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att den största delen av medlen i den räddningsplan som medlemsstaterna har utarbetat går till familjer och små och medelstora företag, och inte bara till bankdirektörer, och används för att skydda alla enskilda sparares tillgångar.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja sin initiativrätt och föreslå åtgärder för att stärka EU:s ram för reglering och övervakning samt för att förbättra krishanteringen på EU‑nivå.

Lissabonfördraget

9.  Europaparlamentet välkomnar den irländska regeringens svar under detta toppmöte att återkomma i december i syfte att fastställa de olika delarna i en lösning och finna en gemensam väg med hänsyn till Lissabonfördraget. Parlamentet erkänner den irländska regeringens redogörelse för analysen av resultatet från folkomröstningen. Inrättandet av ett särskilt underutskott i Irlands parlament Oireachtas som ska rapportera i november om de särskilda frågor som behöver tas upp är ett viktigt steg för att föra processen framåt mot en lösning.

Energi och klimatförändring

10.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att slutbehandla lagstiftningspaketet om den inre marknaden för energi före utgången av mandatperioden.

11.  Europaparlamentet erkänner att ett avtal om effektiv åtskillnad mellan näten (”effektiv åtskillnad”) har uppnåtts men betonar att man endast kan säkerställa en smidigt fungerande europeisk energimarknad genom ett avtal om villkor för rättvis konkurrens (konkurrens på lika villkor) och om tredjelandsklausulen.

12.  Europaparlamentet understryker att avtalet om energipaketet är nödvändigt för att trygga EU:s energieffektivitet och förekomsten av pålitliga energikällor på kort sikt, inte minst med tanke på EU:s oro när det gäller dialogen mellan EU och Ryssland

13.  Europaparlamentet lovar att samarbeta med rådet och kommissionen för att finna en ändamålsenlig och smidig överenskommelse om klimatförändringen och energipaketet. För att skydda den europeiska industrisektorn samt anställda och konsumenter, särskilt under en period av kris på finansmarknaden, uppmuntrar parlamentet rådet och kommissionen att på allvar ta hänsyn till riskerna för koldioxidläckage, och påminner om att det är avgörande för EU:s industri att nödvändiga flexibilitetsåtgärder införs för de sektorer som är mest drabbade av utlokalisering och förlorad konkurrenskraft.

14.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att göra EU trovärdigt för att EU ska kunna inta en ledande roll på internationell nivå inför förhandlingarna vid klimatkonferensen i Köpenhamn (COP 15) om ett avtal för tiden efter 2012.

15.  Europaparlamentet anser att det för att uppnå effektiva resultat på global nivå i kampen mot klimatförändringen är viktigt att på allvar involvera alla internationella aktörer, särskilt industriländerna.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till den specifika situationen för varje enskild medlemsstat, särskilt dem som har ekonomier och sektorer som bygger på kolenergi, och betonar att kommissionen borde ta hänsyn till de olika medlemsstaternas ekonomiska utvecklingsnivå.

Trygg energiförsörjning

17.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta sitt arbete med att vidareutveckla den gemensamma energipolitiken som, bland annat, tillgodoser behovet av att diversifiera energiförsörjningen, med tanke på att vissa länder som levererar energi använder energi som politiskt vapen riktat mot EU:s medlemsstater.

18.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utesluta anläggningen av rörledningen Nordstream från listan över strategiska EU-projekt. Detta på grund av beroendet av rysk gas som ökar så snart som projektet genomförs, projektets kostnader och miljörisker samt slutsatserna i Libicki-betänkandet som antagits av Europaparlamentet.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda på arbetet med att anlägga Nabucco-rörledningen, som är det mest seriösa alternativet till de projekt som inletts i samarbete med Ryssland och som alla kan komma att öka EU-medlemsstaternas ekonomiska och politiska beroende av Ryssland.

Invandring och asyl

20.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av den europeiska pakten för invandring och asyl som lagts fram av ordförandeskapet, med fokus på bättre hantering av invandring. Parlamentet förväntar sig att EU genomför pakten för att man ska kunna få en övergripande EU‑politik för invandring och asyl.

Ryssland, Georgien och östpolitiken

21.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen måste vara en viktig deltagare i lösningen av konflikten mellan Ryssland och Georgien genom att göra ett fast och tydligt ställningstagande.

22.  Europaparlamentet betonar att krisen i Georgien får omfattande följder för hela regionen, för Europeiska unionen själv och för energiförsörjningen i Europa.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att skjuta upp toppmötet mellan EU och Ryssland tills Ryssland uppfyller sina åtaganden enligt avtalet om eldupphör och tillbakadragande av ryska trupper till de positioner som de hade före den 7 augusti 2008.

24.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt om att mötena för att förhandla om ett partnerskapsavtal med Ryssland bör skjutas upp tills de ryska trupperna helt har dragits tillbaka från georgiskt territorium.

25.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet och kommissionen att se över Rysslandpolitiken, särskilt eftersom Ryssland har tillkännagivit planer på att behålla 7 600 soldater i Abchazien och Sydossetien.

26.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionens övervakningsuppdrag för närvarande inte kan garantera säkerheten i Georgien och att områdena som gränsar till Abchazien och Sydossetien fortfarande är okontrollerade. Parlamentet påpekar att de systematiska övergreppen mot georgisk civilbefolkning fortsätter i dessa områden, bland annat i form av nedbränning av hem i mer än ett halvt dussin etniskt georgiska byar i och kring Sydossetien, plundring som utförs av beväpnade män och fysiska hot som syftar till att tvinga etniska georgier att lämna sina byar.

27.  Europaparlamentet understryker att den enda politik som kan vara framgångsrik är den som grundar sig på en utbytesstrategi. Parlamentet anser i detta sammanhang att det var ett alltför tidigt beslut att häva förbudet för vitryska ledare, däribland president Alexander Lukasjenko, att resa in i EU, eftersom beslutet endast byggde på antaganden.

28.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inleda en verklig dialog med de vitryska myndigheterna som bygger på en villkorsbaserad strategi som genomförs stegvis, med riktmärken, tidsplaner, översynsklausuler och tillräckliga ekonomiska medel.

29.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att respektera de grundläggande mänskliga fri‑ och rättigheterna genom att

  • garantera att oberoende och fria medier får verka,
  • avlägsna alla svårigheter som hindrar icke‑statliga organisationer från att registrera sig,
  • förbättra behandlingen av nationella minoriteter – inklusive att erkänna det legitimt valda organet Polackernas förbund, lett av Andżelika Borys.

30.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att förbättra EU:s förbindelser med Balkan och de östra grannländerna och uppmanar rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att garantera ett närmare samarbete så att vi kan erbjuda klara och tydliga utsikter för ett medlemskap för våra partnerländer på Balkan och i östra Europa.

31.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser om den europeiska grannskapspolitiken, dess östliga dimension och insatser för att uppnå ekonomisk modernisering och demokratisering. Parlamentet understryker behovet för EU att arbeta fram ett gemensamt ställningstagande i fråga om Moldavien, Georgien, Vitryssland, Ukraina och Kaukasusområdet som helhet.

32.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.