Предложение за резолюция - B6-0551/2008Предложение за резолюция
B6-0551/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

20.10.2008

за приключване на разискванията по доклада на Европейския съвет и изявлението на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Annemie Neyts-Uyttebroeck и Margarita Starkeviciute
от името на групата ALDE
относно заседанието на Европейския съвет от 15 и 16 октомври 2008 г.

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0543/2008

Процедура : 2008/2523(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0551/2008
Внесени текстове :
B6-0551/2008
Приети текстове :

B6‑0551/2008

Резолюция на Европейския парламент относно заседанието на Европейския съвет от 15-16 октомври 2008 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид Европейския съвет в Брюксел от 15 и 16 октомври 2008 г.,

–  като взе предвид Европейския съвет в Брюксел от 19 и 20 юни 2008 г.,

–  като взе предвид извънредния Европейски съвет от 1 септември 2008 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС се намира в трудно положение във връзка с финансовата криза, с предизвикателството, породено от изменението на климата, и с необходимостта от ясно институционално устройство,

Б.   като има 24 държави-членки са завършили своите парламентарни процедури за одобрение на Договора от Лисабон и като има предвид, че през следващата година предстоят важни изборни и политически дати,

В.  като има предвид, че ЕС играе важна роля на световната сцена по отношение на борбата с изменението на климата - както чрез лидерството ни в международните преговори, така и чрез значителните съкращения, за които сме поели задължение в рамките на 27-те държави-членки; като има предвид, че във връзка с това през март 2007 г. Европейският съвет пое задължение да се постигне намаление на емисиите на парникови газове от най-малко 20% до 2020 г., което да се повиши до 30% в случай на цялостно международно споразумение,

Г.  като има предвид, че настоящата финансова криза създава сериозни трудности за глобалните пазари и е необходимо да се прави разлика между управление на кризи и дългосрочно управление на финансовите пазари. Първият набор от действия следва да бъде продължен по бързия, целенасочен начин, който в момента демонстрират държавите-членки в рамките на Европейския съюз. С последния трябва да се подхожда внимателно, за да не се разстрои функционирането на финансовите пазари с ново регламентиране или структури, чието въздействие не е било оценено в достатъчна степен,

Д.  като има предвид, че съществуващата система за надзор в ЕС показа своите ограничения и като има предвид, че е налице необходимост от осигуряване на съгласуван надзор на равнище ЕС върху все по-интегрираните европейски финансови пазари; въпреки това, финансовата стабилност и управлението на кризи са свързани не само с надзорни органи, а с по-широк кръг от субекти,

Макроикономически последици от световната финансова криза

1.  силно подчертава значението на това, европейските макроикономически политики да реагират бързо и по силно координиран начин, за да се държат под контрол фискалните тежести на спасителните схеми и да се помогне за съживяването на световния икономически растеж; въпреки това, отбелязва, че принципите на Пакта за стабилност и растеж не трябва да бъдат подкопавани и че държавите-членки следва да се стремят към фискална консолидация;

2.  приветства действията, предприети от ЕЦБ и от други централни банки извън еврозоната по отношение на предоставяне на ликвидни средства, особено, когато са координирани; счита, че координацията на действията в рамките на политиката на централните банки следва да се засили в световен мащаб, за да се гарантира финансова стабилност и да се избегне създаването на макроикономически неравновесия;

3.  призовава държавите-членки да представят цялостен план за политика, съобразен с националните условия и който е координиран на равнище ЕС, за да се ограничат отрицателните последици от разпростирането на финансовата криза върху реалната икономика на ЕС;

Стратегия за преодоляване на финансовата криза

4.  приветства заключенията на Европейския съвет, който ратифицира мерките, решение за които взе Еврогрупата на 12 октомври; счита този съгласуван отговор на финансовата криза за първа важна стъпка за възстановяване на доверието в пазарите, за насърчаване на междубанковите заеми и за повишение на собствените средства на банките, така че те да могат да продължат да отпускат заеми на компании и на домакинства;

5.  припомня първостепенното значение на продължаващия достъп до кредити за граждани и малки и средни предприятия (МСП) и на инвестициите в инфраструктури в ЕС, за да се избегне рязък спад на икономическия растеж и заетостта; подчертава потенциалната роля, която следва да има ЕИБ в това отношение;

6.  подчертава, че текущата финансова криза показва изключителното значение на образованието и грамотността на потребителите във финансовата област; подчертава, че образованието и защитата на потребителите помагат за насърчаване на конкуренцията, качеството и иновациите в сектора на банковото дело и финансовите услуги и допринасят за ефективен надзор;

7.  изразява загриженост по отношение на моралната опасност на финансовите пазари, породена от размера на пакетите за държавна помощ, и посочва, че в замяна на инвестициите на публични средства в плановете за спасяване на финансовата система, данъкоплатците трябва да видят промени в управлението и схемите за възнаграждение, както и преструктуриране на нежизнеспособни стопански модели и инвестиционни стратегии; отбелязва, че тези цели стават все по-постижими при текущата склонност към подобни действия в световен мащаб;

8.  предупреждава срещу ефективно прекратяване на правилата за конкуренция; приветства предложението на Комисията да следи отблизо спасителните операции и да гарантира, че те са в съответствие с разпоредбите на Договора;

9.  разбира и изразява съгласие, че беше необходимо да се действа бързо на принципа на отчитане по справедлива стойност (МСС 39 и МСФО 7), за да се позволи известна степен на гъвкавост в счетоводните стандарти в настоящата криза, без да се отслаби самото регулиране;

10.  подчертава, че регулаторните инициативи трябва да бъдат координирани най-малко на равнище ЕС и да бъдат антициклични по отношение на капиталовите разходи; отбелязва, че са необходими изчерпателни и правно обвързващи мерки за ликвидация на финансови институции в трансгранични ситуации, както в рамките на ЕС, така и с трети страни, по възможност;

Подобряване на регулирането и надзора на финансовите пазари

11.  отново посочва необходимостта от укрепване на процеса „Lamfalussy”, както се изисква в новия доклад на Парламента относно бъдещата структура на надзора (A6-0359/2008), включително надзора на най-големите трансгранични финансови групи от страна на колегии и предоставянето на ясен правен статут и по-големи прерогативи на комитетите на ниво 3, като средство за подобряване на надзора в ЕС и за подпомагане на международния диалог и координиране на политиката в тази област. В това отношение е необходимо засилване на ролята на ЕЦБ. Следва да се разработят процедури за сътрудничество и обмен на информация между комитетите на ниво 3 от процеса „Lamfalussy” и ЕСЦБ/КБН (§ 16 + втората част на § 18);

12.  оценява решението на Комисията да създаде група на високо равнище с цел да разработи надзорна структура, която е сигурна и устойчива и предоставя възможност за по-добра междусекторна и трансгранична интеграция и координация; подчертава значението на това тя да получи точен мандат, в рамките на кратък срок, и да се отчита пред Съвета, Комисията и ЕП; одобрява създаването на „звено по въпросите на финансовата криза” и изисква от Съвета да постигне споразумение в кратък срок относно условията на неговото функциониране и сътрудничеството му с установената група на високо равнище;

13.  подчертава необходимостта от внимателно анализиране на причините за текущата финансова криза, в частност на адекватността на надзора и спазването на действащите правила; отново призовава за балансирани законодателни мерки, по-специално по отношение на: регулирането и надзора на банките, ролята на агенциите за кредитен рейтинг, секюритизацията и надзора на секюритизацията, хедж фондовете и други видове нови институции, ролята на съотношението между заемен и собствен капитал, изискванията за прозрачност, нормите за ликвидация, уреждането на сделки на извънборсовите пазари и механизмите за предотвратяване на кризи; приветства предложението на Комисията за увеличаване на минималната защита за банкови депозити и потвърждава своя ангажимент да анализира предложението бързо; приканва държавите-членки да поемат задължение по същите мерки;

14.  изисква от Комисията да представи график за преработен вариант на Плана за действие на ЕС в областта на финансовите услуги, за да се отразят последните тенденции на финансовите пазари с цел да се гарантира непрекъснатост на инициативите за интеграция и разширяване на финансовия пазар на ЕС;

15.  приветства инициативата за реформа на международната финансова система въз основа на принципите на прозрачност, отговорност, стабилност на банковия сектор, управление в световен мащаб и почтеност; призовава за бързо и последователно действие на Европейския съюз за поемане на инициативи с неговите международни партньори и международните финансови институции за възстановяване на доверието в световната финансова система;

Договора от Лисабон

16.  отбелязва, че Европейският съвет не успя да постигне съществен напредък в решаването на проблемите около ратификацията на Договора от Лисабон; отбелязва изявлението на ирландския министър-председател; изразява готовност да предложи на ирландското правителство и парламент всякаква помощ, която би била необходима с цел представяне на пакет от предложения, които ще формират по-широк, по-информиран консенсус в ирландското обществено мнение за бъдещето на Ирландия в рамките на един реформиран и укрепен Европейски съюз, който ще бъде приемлив за партньорите на Ирландия в ЕС; настоява въз основа на такива предложения Европейският съвет през декември да вземе окончателно решение за това, как и кога държавите-членки да въведат Договора в сила;

17.  настоятелно призовава Швеция да ратифицира Договора във възможно най-близко бъдеще; очаква публикуването на решението на Федералния конституционен съд на Германия; настоява понастоящем полският президент да изпълни конституционното си задължение и да подпише ратификационния инструмент, приет от полския парламент; отбелязва, че Чешкото председателство на Европейския съюз едва ли ще бъде надеждно, ако Чешката република не изпълни задълженията си да ратифицира Договора;

18.  би изразил съжаление, междувременно, поради това, че се налага изборите за Европейски парламент и назначаването на новата Комисия да се осъществят съобразно разпоредбите на Договора от Ница;

Енергетика и изменение на климата

19.  напълно подкрепя решимостта на председателството на Съвета и на Комисията да запазят амбициозните цели, които ЕС си е поставил по отношение на изменението на климата и енергийния пакет, въпреки текущата финансова криза; припомня, при все това, че Европейският парламент е съществен участник във всяко едно споразумение;

20.  приветства пакета относно изменението на климата, предложен от Комисията през януари 2008 г., и работата, извършена от Съвета и Парламента, за да гарантират споразумение относно тези документи до края на годината;

21.  припомня твърдия ангажимент, поет от Европейския съвет през март 2007 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% в срок до 2020 г., независимо от каквото и да е международно споразумение. отбелязва решението на същия Европейски съвет да премине към 30% намаление, в случай че бъде подписано международно споразумение, при условие че други развити държави се ангажират с подобно намаление на емисиите, а икономически по-напреднали развиващи се държави дадат своя принос в необходимата степен, съобразно своите ангажименти и съответни възможности;

22.  подчертава, че енергийната ефективност е не само най-рентабилния начин на намаляване на емисиите на парникови газове, но също така оказва пряко положително въздействие върху икономиката, чрез по-ниски сметки за енергия и повишена покупателна способност на потребителите за други стоки и услуги; призовава държавите-членки да прилагат в пълна степен политики, свързани с енергийната ефективност;

23.  отново изразява подкрепа за своята комисия по промишленост, изследвания и енергетика във връзка с директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и особено за задължителната цел за постигане на енергийна ефективност от 20% в сектора на транспорта; отбелязва, че намаляване на търсенето на енергия в сектора на транспорта ще улесни постигането на целта за 10% енергия от възобновяеми източници в транспорта и във връзка с това призовава Съвета да обмисли и подкрепи това предложение;

24.  при все това, изразява загриженост по отношение на факта, че подходящите мерки във връзка с особеното положение на определени държави-членки и отрасли, необходими за решение през декември 2008 г., биха могли да доведат до отслабване на ангажимента за постигане на целите в срок до 2020 г.;

25.  изтъква важността на транспонирането на нашите ангажименти в законодателство с обвързващ характер на равнището на ЕС, за да се гарантира безопасна и устойчива околна среда за бъдещите поколения;

26.  отбелязва важността на незабавното финализиране на пакета относно изменението на климата, за да се предостави по-голяма сигурност и прозрачност за промишлеността ни и гражданите да се уверят, че ЕС играе активна и водеща роля, като използва правомощията и задълженията си за осигуряването на по-чисто, по-устойчиво бъдеще;

27.  припомня, че Схемата на Европейския съюз за търговия с квоти за емисии на парникови газове е най-голямата в световен мащаб схема за ограничаване и търговия и като такава, тя се превърна в един от ключовите фактори в дългосрочното планиране на инвестициите, тъй като промишлеността се стреми към развитие на новаторски технологии и към намаляване на общия въглероден отпечатък;

28.  обръща внимание на факта, че потенциалът на улавянето и съхраняването на въглерода да спомогне за значимото намаляване на емисиите на CO2 в енергийния сектор и промишлените инсталации е отчетен и от Междуправителствения комитет по изменение на климата; в тази връзка призова Съвета да гарантира предоставянето на необходимите средства, така че 12-те демонстрационни проекти, към които призовава, да могат да започнат да функционират в срок до 2015 г.;

29.  отчита необходимостта от далеч по-големи инвестиции в инфраструктура, в съчетание с нови, нисковъглеродни технологии, с оглед на приспособяване и смекчаване в необходимата степен на последиците от изменението на климата;

30.  приветства новото предложение на Комисията относно справянето с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие (COM(2008)645), но счита, че то не съдържа достатъчно мерки за справяне с обезлесяването и загубата на биологичното разнообразие, на територията на ЕС, но и за борба с пускането на пазара в Европа на незаконно изсечен дървен материал в трети държави;

Енергийна сигурност

31.  призовава държавите-членки към поемане на силен политически ангажимент за развитие на европейска енергийна политика, която да гарантира енергия на достъпни цени - възможно в най-голяма степен от нисковъглеродни източници в краткосрочен план, от безвъглеродни - в средносрочен план, и основно от възобновяеми източници, при съблюдаване на пазарния механизъм, опазване на околната среда, борба срещу изменението на климата и насърчаване на енергийната ефективност;

32.  счита, че развитието на обща позиция на ЕС в диалога с трети държави ще повиши способността на ЕС да преговаря с държавите производители и държавите потребители на енергия и че членът на Комисията, който отговаря за енергетиката, следва да разполага с добре дефиниран мандат, в който е залегнала визия за европейско дългосрочно енергийно планиране;

33.  застъпва се за укрепването на Европейската политика за съседство, като поставя особен акцент върху сътрудничеството със съседни държави в сферата на енергетиката, включително транспортната инфраструктура, за което следва да се предостави специално финансово подпомагане;

34.  отбелязва колко е важно и спешно финализирането от страна на Комисията в срок до края на настоящата година на съответните предложения и на работната програма, с цел ускоряване на свързването на най-отдалечените европейски страни. По-специално приветства инициативата на Комисията за разработване на план за действие в срок до декември 2008 г., с цел ускоряване на свързването в Балтийския регион;

Европейски пакт за имиграция и убежище

35.  приветства приемането на Европейски пакт за имиграция и убежище, тъй като той насърчава съгласуван и балансиран подход към миграцията, като има двойна цел: да осигури законни канали на миграция, като същевременно се бори срещу нелегалната миграция; настоява, че ангажиментите, поети в тази рамка, трябва да бъдат трансформирани от държавите-членки в мерки; отбелязва трайната необходимост от развитие на обща имиграционна политика и поставянето на начало на Европейска политика за убежище въз основа на предложения, които Комисията трябва да представи преди края на тази година;

36.  в тази връзка, настоятелно приканва Съвета да покаже политически кураж и да превърне своите амбициозни изявления в конкретни политически действия, като подкрепи Комисията в насърчаването на ориентираната към бъдещето европейска стратегия за:

–  законната миграция: предстоящия пакет от мерки относно законната миграция (Синя карта, единна процедура за кандидатстване за Синя карта, сезонни работници, както и предложение за вътрешнокорпоративен трансфер на персонал и платени стажанти, наред с други предложения),

–  незаконна миграция: предложения, включително санкции на работодатели, и схема на ЕС за повторно заселване,

–  относно убежището: осъществяване на фаза II, включително преразглеждане на Директивата относно минимални норми за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите-членки, както и на Директивата относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила, и създаване на Европейска служба за подпомагане предоставянето на убежище,

–  развитие на политиката на Общността в областта на миграцията и предоставянето на убежище, основано на отваряне на каналите за законна миграция, както и на определянето на общи стандарти за защита на основните права на мигрантите и на лицата, търсещи убежище в ЕС;

Външни отношения

37.  подчертава, че Европейският съюз трябва да настоява върху пълното съблюдаване от страна на Русия на споразуменията от 12 август и 8 септември и да положи допълнителни усилия за насърчаване на участниците да вземат активно и конструктивно участие в преговорите в Женева; потвърждава отново, че преговорите за ново Споразумение за партньорство и сътрудничество не могат да бъдат възобновени преди Русия да е изпълнила тези ангажименти;

38.  призовава Съвета и държавите-членки да покажат единство и решителност в отношенията с Русия и в текущата оценка на отношенията между ЕС и Русия;

39.  приветства подкрепата, изразена от Европейския съвет за "Източното партньорство", което се разработва понастоящем в Комисията, с цел укрепване на връзките между ЕС и неговите източни съседи; подчертава, че това партньорство трябва има конкретно и изпълнимо съдържание, особено по отношение на свободата на движение и свободната търговия, но също и достатъчно финансови ресурси в рамките на бюджета на ЕС;

Група за размисъл

40.  отбелязва състава на Групата за размисъл; настоява тази група да се придържа строго към своите пълномощия, договорени от Европейския съвет през декември 2007 г.;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите на държавите-членки.