Forslag til beslutning - B6-0551/2008Forslag til beslutning
B6-0551/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

20.10.2008

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Annemie Neyts-Uyttebroeck og Margarita Starkevičiūtė
for ALDE-Gruppen
om Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2008

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0543/2008

Procedure : 2008/2523(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0551/2008
Indgivne tekster :
B6-0551/2008
Vedtagne tekster :

B6‑0551/2008

Europa-Parlamentets beslutning om Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 15.-16. oktober 2008,

–  der henviser til Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 19.-20. juni 2008,

–  der henviser til det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 1. september 2008,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU befinder sig i en krævende situation, hvad angår den finansielle krise, klimaudfordringerne og behovet for at opstille en klar institutionel løsningsmodel,

B.  der henviser til, at 24 medlemsstater har afsluttet deres parlamentariske procedurer for godkendelse af Lissabontraktaten, og at vigtige valg og politiske begivenheder vil finde sted i løbet af det kommende år,

C.  der henviser til, at EU spiller en væsentlig rolle på verdensplan, hvad angår bekæmpelsen af klimaændringer, både gennem den ledende rolle, vi indtager i de internationale forhandlinger, og gennem de betragtelige reduktioner, vi har forpligtet os til at gennemføre i de 27 medlemsstater, der henviser til, at Det Europæiske Råd i marts 2007 forpligtede sig til at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 20 % inden 2020 og med 30 %, hvis der blev indgået en bred international aftale herom,

D.  der henviser til, at den aktuelle finansielle krise skaber alvorlige vanskeligheder for de globale markeder, og at man bør sondre mellem krisestyring og finansmarkedernes forvaltning på lang sigt, idet førstnævnte fortsat bør bestå af hurtige og målrettede aktioner som dem, EU's medlemsstater hidtil har gennemført, og sidstnævnte kræver en mere velovervejet indsats, således at finansmarkederne ikke hindres i at fungere hensigtsmæssigt gennem ny lovgivning eller strukturer, hvis konsekvenser ikke er blevet evalueret tilstrækkeligt grundigt,

E.  der henviser til, at EU's nuværende tilsynsordning har vist sin begrænsning, og at der er behov for at sikre et kohærent EU-tilsynsniveau for de stadigt mere integrerede europæiske finansielle markeder, men at den finansielle stabilitet og krisestyringen involverer et bredere spekter af aktører end blot tilsynsmyndighederne,

Den globale finansielle krises makroøkonomiske følger

1.  påpeger, hvor overordentligt vigtigt det er, at Europas makroøkonomiske politikker reagerer hurtigt og meget koordineret for at begrænse skattebyrden som følge af bailout-pakkerne og bidrage til at genskabe global økonomisk vækst; bemærker dog, at stabilitets- og vækstpagtens principper ikke må undermineres, og at medlemsstaterne bør tilstræbe finansiel konsolidering;

2.  glæder sig over de likviditetsfremmende foranstaltninger, ECB og andre centralbanker uden for euroområdet har truffet, især når disse har været koordineret; mener, at man bør fremme en global samordning af centralbankernes indsats for at sikre finansiel stabilitet og undgå opbygningen af makroøkonomiske skævheder;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at forelægge en omfattende plan for tiltag, der vedrører nationale forhold, og som skal samordnes på EU-plan, med det formål at dæmme op for den finansielle krises negative afsmitning på EU's realøkonomi;

Strategi til bekæmpelse af den finansielle krise

4.  glæder sig over, at Det Europæiske Råd i sine konklusioner tilslutter sig de foranstaltninger, Eurogruppen vedtog den 12. oktober; mener, at denne samstemmende reaktion på den finansielle krise udgør et første vigtigt skridt i retning af genskabelse af tilliden på markederne, fremme af låneaktiviteten bankerne imellem og forhøjelse af bankernes egenkapital, således at de fortsat kan låne penge til virksomheder og privatpersoner;

5.  erindrer om, at det er altafgørende, at man fortsat sikrer kreditmulighederne for borgerne og SMV'erne såvel som til investeringer i EU-infrastrukturer, så man undgår et katastrofalt fald i den økonomiske vækst og beskæftigelsen; påpeger den rolle, EIB kan spille i denne forbindelse;

6.  understreger, at den aktuelle finansielle krise viser, hvor afgørende det er, at forbrugerne har tilstrækkeligt finansiel viden og indsigt; påpeger, at undervisning og beskyttelse af forbrugerne fremmer konkurrence, kvalitet og innovation inden for bank- og finanssektoren og bidrager til et mere effektivt tilsyn;

7.  er bekymret over den moralsk uholdbare situation, som omfanget af de offentlige hjælpepakker har skabt på finansmarkederne, og påpeger, at skatteyderne skal kunne se ændringer i ledelsesformer og aflønningsordninger såvel som omlægning af uhensigtsmæssige forretningsmodeller og investeringsstrategier til gengæld for investeringen af offentlige midler i nødplaner for det finansielle system; bemærker, at den aktuelle udvikling i retning af tilsvarende foranstaltninger på globalt plan gør det lettere at nå disse mål;

8.  advarer mod reelt at ophæve konkurrencereglerne; tilslutter sig Kommissionens forslag om at foretage en detaljeret gennemgang af hjælpeforanstaltningerne for at sikre, at de er i overensstemmelse med traktatens bestemmelser;

9.  forstår og erkender, at det var nødvendigt at handle hurtigt, hvad angår princippet om bogføring til dagsværdi (IAS 39 og IFRS 7), for at tillade en vis grad af fleksibilitet i regnskabsstandarderne i denne krisetid uden at underminere selve lovgivningen;

10.  understreger, at reguleringsinitiativer skal koordineres i det mindste på EU-plan og være konjunkturudlignende, hvad angår kapitaludgifter; bemærker, at det er nødvendigt at indgå omfattende og retligt bindende aftaler om likvidation af finansielle institutioner, der er etableret i flere lande, både inden for EU og om muligt med tredjelande;

Bedre regulering af og tilsyn med finansmarkederne

11.  gentager, at det er nødvendigt at styrke Lamfalussyprocessen som anført i Parlamentets betænkning om den fremtidige tilsynsstruktur (A6-0359/2008) og bl.a. indføre et fælles tilsyn med de største internationale finanskoncerner og bestemmelser om en klar retsstilling og større beføjelser til niveau 3-udvalgene som et middel til at forbedre tilsynet i EU og fremme den internationale dialog og politiske samordning på dette område; understreger, at det er nødvendigt at styrke ECB's rolle i denne forbindelse; mener, at der bør indføres procedurer for samarbejde og videndeling mellem Lamfalussyprocessens niveau 3-udvalg og Det Europæiske System af Centralbanker/Banktilsynskomitéen (artikel 16 og 18, afsnit 2);

12.  værdsætter Kommissionens beslutning om at nedsætte en gruppe på højt plan, der skal opstille en tilsynsstruktur, der er solid og holdbar, og som sikrer bedre integration og samordning på tværs af sektorer og grænser; understreger, hvor vigtigt det er at tildele den et præcist mandat med en kort tidsramme og sikre, at den rapporterer til Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamenet; tilslutter sig oprettelsen af en finansiel kriseenhed og henstiller, at Rådet snarest når til enighed om, hvordan denne enhed skal fungere og samarbejde med den eksisterende gruppe på højt plan;

13.  understreger behovet for indgående at analysere årsagerne til den aktuelle finansielle krise og især undersøge, hvorvidt tilsynet har været tilstrækkeligt, og om de gældende bestemmelser er blevet overholdt; gentager sit krav om afbalancerede lovgivningsmæssige foranstaltninger, især vedrørende bankregulering og -tilsyn, kreditvurderingsinstitutternes rolle, securitisering og tilsyn med securitisering, hedgefonde og andre nye institutionsformer, betydningen af gearing, gennemsigtighedskrav, likvidationsregler, clearing af over the counter(OTC)-markeder og kriseforebyggelsesmekanismer; glæder sig over Kommissionens forslag om at forhøje minimumsgarantien for bankindskud og gentager, at det påtager sig at behandle forslaget hurtigt; anmoder medlemsstaterne om at give et tilsvarende tilsagn;

14.  anmoder Kommissionen om at opstille en tidsplan for forelæggelsen af en ændret udgave af EU's handlingsplan for finansielle tjenesteydelser, der afspejler den seneste udvikling på finansmarkederne, således at vi kan sikre kontinuitet i forbindelse med initiativerne til fordel for integration og styrkelse af EU's finansmarkeder;

15.  glæder sig over initiativet til en reform af det internationale finanssystem baseret på principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed, banksektorstabilitet, global governance og integritet; henstiller, at EU indleder en hurtig og kohærent indsats for i samarbejde med sine internationale partnere og de internationale finansielle institutioner at genskabe tillid til den globale finansielle system;

Lissabontraktaten

16.  bemærker, at Det Europæiske Råd ikke gjorde væsentlige fremskridt, hvad angår problemerne i forbindelse med Lissabontraktatens ratificering; noterer sig den irske premierministers udtalelse; er rede til at bistå den irske regering og det irske parlament på enhver ønskelig måde med forelæggelsen af en forslagspakke, som kan skabe en bredere og mere velfunderet konsensus i den irske befolkning om Irlands fremtid inden for et reformeret og styrket EU, og som kan accepteres af Irlands EU-partnere; kræver, at Det Europæiske Råd i december på grundlag af et sådant forslag træffer endelige afgørelse om, hvordan og hvornår medlemsstaterne skal lade traktaten træde i kraft;

17.  opfordrer Sverige til snarest at ratificere traktaten; afventer offentliggørelsen af den tyske forfatningsdomstols dom; kræver, at den polske præsident opfylder sine forfatningsmæssige forpligtelser og underskriver de ratificeringsinstrumenter, det polske parlament har vedtaget; bemærker, at det tjekkiske EU-formandskab næppe vil være troværdigt, hvis Den Tjekkiske Republik ikke har opfyldt sin forpligtelse til at ratificere traktaten;

18.  beklager imidlertid, at valget til Europa-Parlamentet og udnævnelsen af den nye Kommission nødvendigvis vil ske i henhold til Nicetraktatens bestemmelser;

Energi og klimaændringer

19.  tilslutter sig fuldt ud rådsformandskabets og Kommissionens vilje til at bevare de ambitiøse mål, EU har opstillet for sig selv, vedrørende klimaændrings- og energipakken til trods for den aktuelle finansielle krise; erindrer dog om, at Europa-Parlamentet bør inddrages i enhver aftale;

20.  glæder sig over den klimaændringspakke, Kommissionen forelagde i januar 2008, og det arbejde, Rådet og Parlamentet har udført for sikre enighed om disse sager inden årets udgang;

21.  erindrer om, at Det Europæiske Råd i marts 2007 indgik en klar forpligtelse til at nedbringe drivhusgasemissionerne med 20 % inden 2020, uanset om der blev indgået en international aftale eller ej; noterer sig, at Det Europæiske Råd ligeledes støttede forslaget om at bevæge sig mod en reduktion på 30 %, hvis en international aftale indebar, at andre industrialiserede lande forpligtede sig til tilsvarende emissionsreduktioner, og hvis de økonomisk bedrestillede udviklingslande bidrog i passende omfang afhængigt af deres ansvar og respektive formåen;

22.  understreger, at energieffektivitet ikke blot er den mest omkostningseffektive måde at nedbringe drivhusgasemissionerne, men også den løsning, der har den mest direkte positive indvirkning på økonomien i form af lavere brændstofomkostninger og større købekraft hos forbrugerne til fordel for andre varer og tjenester; opfordrer medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig implementering af energieffektivitetspolitikkerne;

23.  gentager sin støtte til Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi angående direktivet om fremme af brugen af vedvarende energikilder og især det bindende mål om 20 % energieffektivitet for transportsektoren; bemærker, at en reduktion af energiefterspørgslen inden for transportsektoren vil gøre det lettere at nå målet om 10 % vedvarende energi inden for transportsektoren, og opfordrer derfor Rådet til at behandle og støtte dette forslag;

24.  finder det dog foruroligende, at passende reaktioner på visse medlemsstaters og erhvervssektorers specifikke situation, som kræver en afgørelsen i december 2008, kan føre til en svækkelse af forpligtelsen til at nå målene inden 2020;

25.  understreger betydningen af at omsætte vores forpligtelser til bindende lovgivning på EU-plan for at sikre de kommende generationer et sikkert og bæredygtigt miljø;

26.  bemærker, at det er vigtigt snarest at afslutte behandlingen af klimaændringspakken, således at erhvervslivet får større vished og gennemsigtighed og borgerne større sikkerhed for, at EU spiller en aktiv og førende rolle og bruger sine beføjelser og sit ansvar til at sikre en renere og mere bæredygtig fremtid;

27.  erindrer om, at EU's system med handel med emissionsrettigheder (ETS) er verdens største system med emissionslofter og -handel (cap-and-trade system), og at det som sådan er blevet en nøglefaktor i den langsigtede industriplanlægning i forbindelse med industriens bestræbelser på at udvikle innovative teknologier og mindske sit samlede CO2-fodaftryk;

28.  henviser til det forhold, at den væsentlige reduktion af CO2-emissionerne fra varmekraftsektoren og industrien, som CO2-opsamling og -lagring kan indebære, er blevet anerkendt af bl.a. Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer; opfordrer derfor Rådet til at sikre, at en passende finansiering er disponibel, således at de 12 demonstrationsprojekter, det har krævet gennemført, kan iværksættes i 2015;

29.  erkender, at det er nødvendigt med betydeligt større investeringer i infrastrukturer kombineret med nye lavkulstofteknologier, hvis vi skal tilpasse os og mindske følgerne af klimaændringerne;

30.  glæder sig over det nye kommissionsforslag om en indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet (KOM(2008)645), men finder det svagt, hvad angår foranstaltninger til bekæmpelse af skovrydning og tab af biodiversitet inden for Europa og bekæmpelse af markedsføring i Europa af tømmer fra ulovlig skovhugst i tredjelande;

Energisikkerhed

31.  opfordrer medlemsstaterne til at udvise stærk politisk vilje til at udvikle en europæisk energipolitik, der kan sikre overkommelige energipriser så vidt muligt fra kulstoffattige kilder på kort sigt og kulstoffrie kilder på mellemlang sigt og hovedsagelig fra vedvarende energikilder ved at respektere markedsmekanismen og samtidig beskytte miljøet, bekæmpe klimaændringerne og fremme energieffektiviteten;

32.  mener, at udvikling af et fælles EU-standpunkt i dialogen med tredjelande vil forbedre EU's evne til at forhandle med energiproducerende og -forbrugende lande, og mener ydermere, at kommissæren med ansvar for energiområdet bør udstyres med et klart defineret mandat, der fastlægger EU's vision om langsigtet energiplanlægning;

33.  henstiller, at EU's naboskabspolitik styrkes og især fokuseres på samarbejde med nabolande på energiområdet, herunder transportinfrastrukturer, der bør ydes særlig finansiel bistand til;

34.  bemærker, at det er vigtigt, at Kommissionen snarest og inden årets udgang afslutter behandlingen af de relevante forslag og tidsplaner med det formål at fremskynde sammenkoblingerne med de mest isolerede europæiske lande; finder det især glædeligt, at Kommissionen har taget initiativ til at udarbejde en handlingsplan inden december 2008 for at fremskynde sammenkoblingerne i Østersøregionen;

Den europæiske pagt om indvandring og asyl

35.  glæder sig over vedtagelsen af Den europæiske pagt om indvandring og asyl, i det omfang den fremme en kohærent og afbalanceret tilgang til indvandringsspørgsmålet med den dobbelte målsætning om at skabe en lovlig indvandringskanal og samtidig bekæmpe ulovlig indvandring; understreger, at de forpligtelser, der indgås inden for denne ramme, skal medlemsstaterne omsætte til foranstaltninger; bemærker, at der fortsat er behov for at udvikle en fælles indvandringspolitik og iværksætte en europæisk asylpolitik på grundlag af forslag, som Kommissionen skal fremsætte inden årets udgang;

36.  opfordrer i denne forbindelse Rådet til at udvise politisk mod og omsætte sine ambitiøse erklæringer til konkret politisk handling ved at støtte Kommissionens bestræbelser i retning af en fremsynet europæisk strategi vedrørende:

–  lovlig indvandring: den kommende pakke om lovlig indvandring (forslag om en kombineret blå kort-ansøgningsprocedure, om sæsonarbejdere, virksomhedsinterne personaleomflytninger og om lønnede praktikanter samt andre forslag)

–  ulovlig indvandring: forslag bl.a. om sanktioner mod arbejdsgivere og en EU-genbosættelsesordning

–  asyl: gennemførelse af den anden fase, herunder en revision af direktivet om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne og af direktivet om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse samt oprettelsen af en europæisk asylstøttemyndighed

–  udvikling af en Fællesskabspolitik vedrørende indvandring og asyl, der er baseret på en åbning af adgangen til lovlig indvandring, og fastlæggelse af fælles standarder for beskyttelsen af indvandreres og asylansøgeres grundlæggende rettigheder i EU

Eksterne Forbindelser

37.  understreger, at EU bør kræve fuldstændig overholdelse fra russisk side af aftalerne af 12. august og 8. september og bestræbe sig yderligere på at få de to parter til at deltage uforbeholdent og konstruktivt i forhandlingerne i Geneve; bekræfter, at forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale ikke kan genoptages, før Rusland har opfyldt disse forpligtelser;

38.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at udvise sammenhold og viljestyrke i forhold til Rusland og i den aktuelle evaluering af forbindelserne mellem EU og Rusland;

39.  finder det glædeligt, at Det Europæiske Råd har støttet det østlige partnerskab, som Kommissionen er i færd med at tegne retningslinjerne for, og som har til formål at styrke forbindelserne mellem EU og dets naboer mod Øst; understreger, at dette partnerskab bør have et konkret og praktisk indhold, især hvad angår fri bevægelighed og fri handel, men at der også bør afsættes tilstrækkelige finansielle ressourcer til det på EU-budgettet;

Refleksionsgruppen

40.  noterer sig Refleksionsgruppens sammensætning; understreger, at gruppen nøje bør holde sig inden for det kommissorium, Det Europæiske Råd vedtog i december 2007;

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.