Päätöslauselmaesitys - B6-0551/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0551/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

20.10.2008

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Margarita Starkevičiūtė
ALDE-ryhmän puolesta
15.–16. lokakuuta 2008 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0543/2008

Menettely : 2008/2523(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0551/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0551/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0551/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15.–16. lokakuuta 2008 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta 2008 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen,

–  ottaa huomioon Brysselissä 19. ja 20. kesäkuuta 2008 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen,

–  ottaa huomioon 1. syyskuuta 2008 pidetyn Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU on vaikeassa tilanteessa rahoituskriisin ja ilmastonmuutoksesta johtuvan haasteen takia sekä siksi, että toimielimiä koskevia järjestelyjä on selkiytettävä,

B.  ottaa huomioon, että 24 jäsenvaltiota on saattanut päätökseen parlamentaariset menettelyt Lissabonin sopimuksen hyväksymiseksi ja että ensi vuonna on tärkeitä vaaleihin ja poliittisiin päätöksiin liittyviä määräaikoja,

C.  ottaa huomioon, että EU:lla on tärkeä kansainvälinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska se johtaa asiaa koskevia kansainvälisiä neuvotteluja ja koska sen 27 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet merkittäviin päästövähennyksiin; ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto sitoutui maaliskuussa 2007 vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja nostamaan tavoitteen 30 prosenttiin, jos saadaan aikaan kattava kansainvälinen sopimus,

D.  ottaa huomioon, että nykyisestä rahoituskriisistä aiheutuu vakavia ongelmia globaaleille markkinoille ja että on erotettava toisistaan rahoitusmarkkinoiden kriisinhallinta ja niiden pitkän aikavälin hallinnointi; toteaa, että ensimmäisiä toimia olisi jatkettava ripeästi ja kohdennetusti, kuten Euroopan unionin jäsenvaltiot tekevät nyt; katsoo, että myöhempiä toimia olisi toteutettava harkiten, jotta ei vaaranneta rahoitusmarkkinoiden toimintaa uusilla säännöksillä tai rakenteilla, joita ei ole arvioitu riittävästi,

E.  ottaa huomioon, että EU:n nykyinen valvontajärjestelmä on osoittautunut rajalliseksi ja että on varmistettava yhä integroituneempien eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden johdonmukainen EU-tasoinen valvonta; huomauttaa kuitenkin, että rahoitusmarkkinoiden vakaus ja kriisinhallinta edellyttävät useiden muidenkin toimijoiden kuin valvojien osallistumista,

Maailmanlaajuisen rahoituskriisin makrotaloudelliset seuraukset

1.  painottaa, että on tärkeää, että EU:n makrotalouspolitiikalla vastataan kriisiin nopeasti ja erittäin koordinoidusti, jotta tukijärjestelmistä aiheutuvaa taloudellista rasitusta voidaan lieventää ja elvyttää globaalia talouskasvua; huomauttaa kuitenkin, että vakaus- ja kasvusopimuksen periaatteita ei pitäisi vesittää ja että jäsenvaltioiden olisi pyrittävä rahoituksen vakauttamiseen;

2.  pitää myönteisinä EKP:n ja muiden, euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien toteuttamia toimia likviditeetin kohentamiseksi, erityisesti jos toimet on toteutettu koordinoidusti; katsoo, että keskuspankkien toimien koordinointia olisi tehostettava maailmanlaajuisesti, jotta varmistetaan rahoitusmarkkinoiden vakaus ja vältytään makrotaloudelliselta epätasapainolta;

3.  kehottaa jäsenvaltioita esittämään kattavan poliittisen suunnitelman, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden olosuhteet ja joka koordinoidaan EU:n tasolla, niin että voidaan lieventää rahoituskriisin kielteisiä vaikutuksia EU:n reaalitalouteen;

Strategia rahoituskriisistä ulos pääsemiseksi

4.  pitää myönteisinä Eurooppa-neuvoston päätelmiä, joissa ratifioitiin euroryhmän 12. lokakuuta päättämät toimet; katsoo, että tämä yhteinen vastaus rahoituskriisiin on ensimmäinen tärkeä askel markkinoiden luottamuksen palauttamiseen, pankkien välisten lainojen edistämiseen ja pankkien omien varojen lisäämiseen, niin että ne voivat edelleen antaa lainoja yrityksille ja kotitalouksille;

5.  muistuttaa, että on ensiarvoisen tärkeää, etteivät luottojen myöntäminen kansalaisille ja pk-yrityksille sekä investoinnit EU:n infrastruktuuriin keskeydy, jotta vältytään talouskasvun ja työllisyyden jyrkältä heikkenemiseltä; painottaa EIP:n potentiaalista roolia tässä suhteessa;

6.  painottaa, että nykyinen rahoituskriisi osoittaa, että rahoitusalan koulutus ja tuntemus on ensiarvoisen tärkeää kuluttajille; korostaa, että kuluttajavalistus ja kuluttajansuoja auttavat tehostamaan kilpailua, parantamaan laatua ja lisäämään innovaatiota pankki- ja rahoituspalvelujen alalla ja edistävät osaltaan tehokasta valvontaa;

7.  on huolestunut valtion tukipakettien suuruudesta johtuvista rahoitusmarkkinoiden moraalisista riskeistä ja toteaa, että veronmaksajien on saatava nähdä muutoksia pankkien hallintotavassa ja palkkausjärjestelmissä sekä toteuttamiskelvottomien liiketoimintamallien ja investointistrategioiden organisoinnissa vastapainona julkisten varojen investoimiselle rahoitusjärjestelmän pelastamiseen; toteaa, että nämä tavoitteet on helpompi saavuttaa, kun on halua toimia samanaikaisesti maailmanlaajuisesti;

8.  varoittaa kilpailusääntöjen soveltamisen lopettamisesta; pitää myönteisenä komission ehdotusta pelastustoimien yksityiskohtaisesta valvomisesta ja sen varmistamisesta, että ne ovat perustamissopimuksen määräysten mukaisia;

9.  ymmärtää ja on yhtä mieltä siitä, että oli välttämätöntä toimia nopeasti ja soveltaa käyvän arvon tilinpidon periaatteita (IAS 39 ja IFRS 7), jotta tilinpitostandardeja voidaan käyttää jossain määrin joustavasti tänä kriisiaikana, ilman että vesitetään itse säännöksiä;

10.  painottaa, että sääntelyä koskevia aloitteita on koordinoitava vähintään EU:n tasolla ja että niiden on oltava antisyklisiä suhteessa pääomakustannuksiin; toteaa, että tarvitaan EU:n sisäisiä ja mahdollisuuksien mukaan kolmansien maiden kanssa sovellettavia kattavia ja oikeudellisesti sitovia järjestelyjä, jotka koskevat rahoituslaitosten likvidaatiota rajat ylittävissä tilanteissa;

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan parantaminen

11.  muistuttaa, että on parlamentin äskettäisen, tulevia valvontarakenteita käsittelevän mietinnön (A6-0359/2008) mukaisesti vahvistettava Lamfalussyn prosessia, mukaan lukien valvontaviranomaisten suorittama suurimpien rajat ylittävien rahoitusryhmittymien valvonta sekä selkeän oikeudellisen aseman vahvistaminen kolmannen tason komiteoille ja niiden toimivaltuuksien laajentaminen, jotta voidaan tehostaa valvontaa EU:ssa ja helpottaa kansainvälistä vuoropuhelua ja toimien koordinointia tällä alalla; katsoo, että on välttämätöntä vahvistaa EKP:n asemaa tässä suhteessa; katsoo, että olisi kehitettävä kolmannen tason Lamfalussy-komiteoiden ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän/pankkivalvontakomitean välisiä yhteistyö- ja tiedonvaihtomenettelyjä (16 kohta ja 18 kohdan toinen osa);

12.  arvostaa komission päätöstä perustaa korkean tason työryhmä laatimaan vakaa ja kestävä valvontarakenne, jolla huolehditaan paremmasta alojen välisestä ja rajat ylittävästä integraatiosta ja yhteensovittamisesta; painottaa, että on tärkeää antaa työryhmälle pikaisesti täsmälliset valtuudet ja että sen on annettava kertomus neuvostolle, komissiolle ja Euroopan parlamentille; hyväksyy rahoitusalan kriisiyksikön perustamisen ja pyytää neuvostoa sopimaan lyhyellä aikavälillä sen toimintatavoista ja sen yhteistyöstä korkean tason työryhmän kanssa;

13.  painottaa, että on tärkeää analysoida tarkasti nykyisen rahoituskriisin syitä ja erityisesti valvonnan asianmukaisuutta ja nykyisten sääntöjen noudattamista; toistaa pyyntönsä tasapuolisten oikeudellisten toimien toteuttamisesta, erityisesti kun on kyse pankkien toiminnan sääntelystä ja valvonnasta, luottoluokituslaitosten tehtävästä, arvopaperisoinnin turvaamisesta ja valvonnasta, hedge-rahastoista ja muista uusista instituutioista, lainanoton vaikutuksista, avoimuutta koskevista vaatimuksista, likvidaatiota koskevista säännöistä, OTC-markkinoiden selvittämisestä ja kriisinehkäisymekanismeista; pitää myönteisenä komission ehdotusta pankkitalletusten vähimmäissuojan korottamisesta ja toistaa luvanneensa tutkia ehdotuksen pikaisesti; pyytää jäsenvaltioita sitoutumaan samaan tavoitteeseen;

14.  pyytää komissiota laatimaan aikataulun tarkistetulle rahoituspalveluita koskevalle EU:n toimintasuunnitelmalle, jotta otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen kehitys ja varmistetaan EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentämistä ja parantamista koskevien toimien jatkuvuus;

15.  pitää myönteisenä aloitetta kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi avoimuuden, vastuullisuuden, pankkisektorin vakauden, globaalin hallinnoinnin ja yhtenäisyyden periaatteen pohjalta; kehottaa Euroopan unionia toiminaan nopeasti ja johdonmukaisesti ja tekemään aloitteita kansainvälisten kumppaniensa ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa luottamuksen palauttamiseksi maailmanlaajuiseen rahoitusjärjestelmään;

Lissabonin sopimus

16.  toteaa, että Eurooppa-neuvosto ei edistynyt merkittävästi Lissabonin sopimuksen ratifiointiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa; panee merkille Irlannin pääministerin lausunnon; on valmis tarjoamaan Irlannin hallitukselle ja parlamentille kaiken sen avun, jota ne tarvitsevat esittääkseen ehdotuksia, joilla saadaan aikaan laajempi ja tiedostavampi yksimielisyys irlantilaisten keskuudessa Irlannin tulevaisuudesta uudistetussa ja vahvistuneessa Euroopan unionissa ja jotka myös Irlannin EU-kumppanit voivat hyväksyä; vaatii, että joulukuussa kokoontuva Eurooppa-neuvosto tekee näiden ehdotusten pohjalta lopullisen päätöksen siitä, miten ja milloin jäsenvaltioiden on pantava perussopimus täytäntöön;

17.  kehottaa Ruotsia ratifioimaan perussopimuksen mahdollisimman pikaisesti; odottaa Saksan perustuslakituomioistuimen tuomion julkistamista; vaatii, että Puolan presidentti nyt täyttää perustuslaillisen velvollisuutensa ja allekirjoittaa Puolan parlamentin hyväksymän ratifiointiasiakirjan; toteaa, että Tšekin toimiminen neuvoston puheenjohtajana on tuskin uskottavaa, jollei se ole täyttänyt perussopimuksen ratifiointia koskevia velvoitteitaan;

18.  pitäisi valitettavana, että Euroopan parlamentin vaalit olisi pidettävä ja uusi komissio nimitettävä Nizzan sopimuksen määräysten mukaisesti;

Energia ja ilmastonmuutos

19.  tukee ehdoitta neuvoston puheenjohtajavaltion ja komission aikomusta pitäytyä unionin itselleen asettamiin kunnianhimoisiin ilmastonmuutosta ja energiapakettia koskeviin tavoitteisiin nykyisestä rahoituskriisistä huolimatta; palauttaa kuitenkin mieliin, että Euroopan parlamentilla on merkittävä osuus kaikkiin sopimuksiin;

20.  pitää myönteisenä komission tammikuussa 2008 esittämää ilmastonmuutospakettia sekä neuvoston ja parlamentin tekemää työtä tätä pakettia koskevaan sopimukseen pääsemiseksi vuoden loppuun mennessä;

21.  muistuttaa, että Eurooppa-neuvosto sitoutui maaliskuussa 2007 päättäväisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, kansainvälisestä sopimuksesta riippumatta; panee merkille samaisen Eurooppa-neuvoston aikomuksen pyrkiä vähentämään päästöjä 30 prosentilla, mikäli kansainvälinen sopimus saadaan aikaan ja edellyttäen, että muut kehittyneet maat sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja että taloudellisesti edistyneemmät kehitysmaat vähentävät myös päästöjään vastuunsa ja kykyjensä mukaan;

22.  painottaa, että energiatehokkuus ei ole vain kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, vaan että sillä on myös välitön myönteinen vaikutus talouteen, koska se alentaa polttoainekustannuksia ja lisää kuluttajien mahdollisuuksia ostaa muita tavaroita ja palveluja; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti toimeen energiatehokkuutta parantavia toimia;

23.  vahvistaa tukevansa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaansa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan direktiivin laadinnassa ja erityisesti tavoitetta liikenteen energiatehokkuuden lisäämisestä 20 prosentilla; toteaa, että energian kysynnän väheneminen liikennealalla helpottaa uusiutuvia energialähteitä koskevan 10 prosentin tavoitteen saavuttamista tällä alalla, ja kehottaa siksi neuvostoa pohtimaan ja tukemaan tätä ehdotusta;

24.  on kuitenkin huolestunut siitä, että joulukuussa 2008 tehtävän päätöksen edellyttämät asianmukaiset reaktiot tiettyjen jäsenvaltioiden ja teollisuudenalojen erityistilanteeseen voisivat johtaa tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan sitoumuksen heikentymiseen;

25.  painottaa, että on tärkeää muuntaa sitoumukset sitoviksi säädöksiksi EU:n tasolla, jotta voidaan taata turvallinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville;

26.  toteaa, että on tärkeää saattaa ilmastonmuutospaketti viipymättä päätökseen, jotta voidaan taata suurempi varmuus ja avoimuus teollisuudelle ja saada kansalaiset vakuuttuneiksi siitä, että EU:lla on aktiivinen ja johtava rooli sen käyttäessä valtaansa ja vastuutaan puhtaamman ja kestävämmän tulevaisuuden takaamiseksi;

27.  palauttaa mieliin, että EU:n päästökauppajärjestelmä on maailman suurin katto ja kauppa (cap and trade) -järjestelmä ja että siitä on tullut yksi pitkän aikavälin investointisuunnittelun avaintekijöitä, koska teollisuus pyrkii kehittämään innovatiivista teknologiaa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään;

28.  kiinnittää huomiota siihen tosiaasiaan, että muun muassa hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on tunnustanut hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sisältyvät mahdollisuudet hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen energia-alalla ja teollisuuslaitoksissa; kehottaa siksi neuvostoa varmistamaan, että varataan riittävästi määrärahoja, jotta sen pyytämät 12 demonstrointihanketta voidaan aloittaa vuoteen 2015 mennessä;

29.  tunnustaa, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen vaikutusten lieventämiseksi on tehtävä paljon suurempia investointeja infrastruktuuriin ja yhdistettävä ne uuteen hiilidioksidipäästöjä vähentävään teknologiaan;

30.  pitää myönteisenä komission uutta ehdotusta metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi (KOM(2008)0645), mutta katsoo, että siihen ei sisälly riittävästi toimia metsäkadon ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen ehkäisemiseksi Euroopan unionissa eikä kolmansissa maissa laittomasti kaadetun puun myynnin estämiseksi;

Energiavarmuus

31.  kaipaa jäsenvaltioilta vahvaa poliittista sitoutumista siihen, että kehitetään eurooppalainen energiapolitiikka, jolla turvataan kohtuuhintainen energia, joka on mahdollisuuksien mukaan peräisin lyhyellä aikavälillä vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista lähteistä ja keskipitkällä aikavälillä hiilettömistä lähteistä sekä pääasiassa uusiutuvista lähteistä, ja jossa otetaan huomioon markkinamekanismit mutta samalla suojellaan ympäristöä, torjutaan ilmastonmuutosta ja edistetään energiatehokkuutta;

32.  katsoo, että EU:n yhteisen suhtautumistavan kehittäminen kolmansien maiden kanssa käytävää vuoropuhelua varten parantaa EU:n valmiuksia neuvotella energiaa tuottavien ja kuluttavien maiden kanssa ja että energia-alasta vastaavalle komission jäsenelle olisi annettava tarkkaan määritellyt valtuudet, joissa määritetään Euroopan energiasuunnittelun pitkän aikavälin näkymät;

33.  kannattaa Euroopan naapuruuspolitiikan vahvistamista korostaen erityisesti yhteistyötä naapurimaiden kanssa energia-alalla, mukaan lukien kuljetusinfrastruktuuri, jolle olisi annettava erityistä rahoitustukea;

34.  panee merkille, että komission on tärkeää saattaa pikaisesti eli tämän vuoden loppuun mennessä valmiiksi asiaa koskevat ehdotukset ja työohjelma, jotta voidaan nopeuttaa yhteyksiä syrjäisimmissä Euroopan maissa; pitää erityisen myönteisenä komission aloitetta laatia joulukuuhun 2008 mennessä toimintasuunnitelma Itämeren alueen yhteyksien toteutumisen nopeuttamiseksi;

Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus

35.  suhtautuu eurooppalaisen maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen tekemiseen myönteisesti siinä määrin kuin se edistää johdonmukaista ja tasapuolista lähestymistapaa maahanmuuttoon kahden tavoitteensa avulla: se tarjoaa laillisia maahanmuuttokanavia ja samalla sillä torjutaan laitonta maahanmuuttoa; edellyttää, että tässä yhteydessä tehdyt sitoumukset on muutettava jäsenvaltioiden toimiksi; panee merkille jatkuvan tarpeen kehittää yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja käynnistää eurooppalainen turvapaikkapolitiikka komission ennen kuluvan vuoden loppua esittämien ehdotusten pohjalta;

36.  kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa osoittamaan poliittista rohkeutta ja muuttamaan kunnianhimoiset lausuntonsa konkreettisiksi poliittisiksi toimiksi tukemalla komissiota edistettäessä Euroopan tulevaisuuteen painottuvaa strategiaa, jonka aiheita ovat

–  laillinen maahanmuutto: tuleva laillista maahanmuuttoa koskeva paketti (ns. sininen kortti, yhden hakemuksen menettely, kausityöntekijät ja yrityksen sisällä siirtyviä työntekijöitä ja palkallisia harjoittelijoita koskeva ehdotus ja muut),

–  laiton maahanmuutto: ehdotukset työnantajiin kohdistuvista seuraamuksista ja EU:n uudelleensijoittamisohjelmasta,

–  turvapaikka: vaiheen II täytäntöönpano, johon kuuluu pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskevista menettelyistä annetun direktiivin sekä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemistä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi sekä näiden henkilöiden asemaa koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin tarkistaminen sekä Euroopan turvapaikanhakijoiden tukiviraston perustaminen,

–  sellaisen yhteisön maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittäminen, joka perustuu laillisen maahanmuuton kanavien avaamiselle sekä siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia EU:ssa koskevien yhteisten standardien määrittelemiselle;

Ulkosuhteet

37.  korostaa, että Euroopan unionin on edellytettävä Venäjältä 12. elokuuta ja 8. syyskuuta tehtyjen sopimusten täydellistä noudattamista ja pyrittävä edelleen saamaan osapuolet osallistumaan täysimääräisesti ja rakentavasti Geneven neuvotteluihin; vahvistaa, että neuvottelut uudesta yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta eivät voi jatkua, ennen kuin Venäjä on täyttänyt nämä sitoumukset;

38.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita osoittamaan yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä suhteissa Venäjään sekä käynnissä olevassa EU:n ja Venäjän suhteiden arvioinnissa;

39.  pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston antamaa tukea "itäiselle kumppanuudelle", jota komission on parhaillaan laatimassa unionin ja sen itäisten naapurimaiden suhteiden lujittamiseksi; korostaa, että tällä kumppanuudella on oltava konkreettinen sisältö etenkin vapaan liikkuvuuden ja vapaakaupan osalta mutta sille on myös annettava riittävästi määrärahoja EU:n talousarviossa;

Mietintäryhmä

40.  panee merkille mietintäryhmän perustamisen; edellyttää, että ryhmä pitäytyy tiukasti joulukuussa 2007 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa sovituissa tehtävissä;

41.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.