Förslag till resolution - B6-0551/2008Förslag till resolution
B6-0551/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

20.10.2008

till följd av uttalandena av Europeiska rådets rapport och kommissionens uttalande
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Annemie Neyts-Uyttebroeck och Margarita Starkevičiūtė
för ALDE-gruppen
om Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2008

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0543/2008

Förfarande : 2008/2523(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0551/2008
Ingivna texter :
B6-0551/2008
Antagna texter :

B6‑0551/2008

Europaparlamentets resolution om Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 oktober 2008,

–  med beaktande av Europeiska rådets möte i Bryssel den 19 och 20 juni 2008,

–  med beaktande av Europeiska rådets extra möte den 1 september 2008,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU står inför en svår situation i fråga om finanskrisen, de utmaningar som klimatförändringarna reser och behovet att nå en institutionell uppgörelse.

B.  De parlamentariska förfarandena för godkännande av Lissabonfördraget har slutförts i 24 medlemsstater, och nästa år kommer många viktiga val att hållas och politiska beslut att fattas.

C.  När det gäller klimatförändringar spelar EU en viktig roll på den internationella arenan, både på grund av dess ledarskap i internationella förhandlingar och av de avsevärda nedskärningar som de 27 medlemsstaterna har åtagit sig att göra. Vid sitt möte i mars 2007 åtog sig Europeiska rådet att minska utsläppen av drivhusgaser med minst 20 procent senast år 2020, en andel som ökas till 30 procent om ett övergripande internationellt avtal ingås.

D.  Dagens finanskris innebär stora svårigheter för världsmarknaderna, och det finns ett behov att skilja mellan åtgärder för att möta krisen och långsiktiga åtgärder för att hantera finansmarknaderna. Vad de förra angår bör medlemsstaterna fullfölja den snabba och målinriktade satsning de nu har inlett. Vad de senare angår krävs däremot större försiktighet för att inte rubba finansmarknadernas funktionssätt med nya regler och strukturer vars konsekvenser inte i tillräcklig grad kan överblickas.

E.  Det befintliga tillsynssystemet i EU har visat sig otillräckligt, och ett mer sammanhängande system måste upprättas på EU-nivå för att hålla ett öga på Europas allt mer integrerade finansmarknader. Men det räcker inte med detta: finansiell stabilitet och en kapacitet att möta kriser kräver fler aktörer än bara tillsynsmyndigheter.

Makroekonomiska konsekvenser av den globala finanskrisen

1.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att europeisk makroekonomisk politik reagerar snabbt och på ett mycket samordnat sätt för att begränsa räddningspaketets kostnader för skattebetalarna och påskynda den globala ekonomiska tillväxten. Parlamentet konstaterar dock att principerna om stabilitet och tillväxtpakten inte får undergrävas och att medlemsstaterna bör satsa på att konsolidera de offentliga finanserna.

2.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som ECB och andra centralbanker utanför euroområdet har vidtagit för att tillföra likviditet, särskilt när detta sker samordnat. Parlamentet anser att samordningen av centralbankernas åtgärder bör stärkas på global nivå för att trygga den finansiella stabiliteten och undvika att makroekonomiska obalanser uppstår.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att presentera övergripande handlingsplaner, anpassade till den situation som råder i respektive land, att samordnas på EU-nivå för att begränsa finanskrisens negativa spridningseffekter för den reala ekonomin.

En strategi för att ta sig ur finanskrisen

4.  Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från Europeiska rådet där de åtgärder som eurogruppen beslutade om den 12 oktober 2008 ratificeras. Parlamentet ser detta samordnade svar på finanskrisen som ett viktigt första steg för att återställa förtroendet för finansmarknaderna, stimulera långivningen mellan banker och stärka bankernas egna medel så att de kan fortsätta att ge krediter till företag och hushåll.

5.  Europaparlamentet erinrar om att en löpande tillgång till krediter för medborgare och små och medelstora företag, liksom investeringar i EU-infrastruktur, är av enorm betydelse för att undvika en dramatisk nedgång i ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Parlamentet betonar den roll som EIB kan spela i detta sammanhang.

6.  Europaparlamentet understryker att den nuvarande finanskrisen visar hur viktigt det är att höja konsumenternas kunskapsnivå i ekonomiska frågor. Parlamentet betonar att åtgärder för att utbilda och skydda konsumenterna bidrar till att främja konkurrenskraften, kvaliteten och innovationsförmågan inom sektorn för banktjänster och finansiella tjänster liksom att stärka tillsynen av den.

7.  Europaparlamentet oroas av den möjlighet för moralisk risk i finansmarknaderna som följer av omfattningen av de statliga stödpaketen, och påpekar att skattebetalarna måste bevittna såväl ändringar i styrelseformerna och ersättningsreglerna som omstrukturering av obrukbara affärsmodeller och investeringsstrategier mot att offentliga medel investeras i planer för att rädda det finansiella systemet. Parlamentet konstaterar att den inställning som råder runt om i världen om att vidta liknande åtgärder gör det lättare att nå dessa mål.

8.  Europaparlamentet anser att det vore förbundet med risk att inställa konkurrensreglerna. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att noggrant se över räddningsoperationerna och se till att de är i överensstämmelse med bestämmelserna i fördragen.

9.  Europaparlamentet förstår och håller med om nödvändigheten att agera snabbt i fråga om principen om redovisning till verkligt värde (IAS 39 och IFRS 7) för att i detta krisläge ge utrymme för viss flexibilitet i redovisningsnormerna utan att därmed undergräva själva förordningen.

10.  Europaparlamentet betonar att regleringsinitiativ måste samordnas åtminstone på EU-nivå och vara kontracykliska vad avser kapitalkraven. Parlamentet konstaterar att det krävs omfattande och rättsligt bindande lösningar för att likvidera finansiella institut i gränsöverskridande ärenden, både inom EU och, där det är möjligt, med tredjeländer.

Åtgärder för att förbättra regleringen av och tillsynen över finansmarknaderna

11.  Europaparlamentet pekar än en gång på behovet att stärka Lamfalussy-förfarandet i enlighet med parlamentets nyligen antagna betänkande om framtida tillsynsstrukturer (A6‑0359/2008). Härmed avses även tillsynen, medels kollegier av nationella myndigheter, av de största gränsöverskridande finansgrupperna liksom fastställandet av en klar rättslig status samt utökade befogenheter för nivå 3-kommittéerna som ett sätt att stärka tillsynen inom EU och främja den internationella dialogen och den politiska samordningen på detta område. Det är nödvändigt att stärka ECB:s roll i detta samarbete. Förfaranden för samarbete och informationsutbyte mellan Lamfalussys nivå 3-kommittéer och ECBS/BSC bör utvecklas.

12.  Europaparlamentet uppskattar kommissionens beslut att inrätta en högnivågrupp för att utarbeta en tillsynsstruktur som är solid och hållbar och som skapar förutsättningar för en bättre integration och samordning mellan sektorer och över landsgränser. Parlamentet betonar vikten av att denna ges ett exakt mandat, inom en kort tidsram, och rapporterar till rådet, kommissionen och parlamentet. Parlamentet ställer sig bakom förslaget att inrätta en ”finanskrisenhet”, och uppmanar rådet att dessförinnan nå enighet om hur den ska fungera och samarbeta med den redan etablerade högnivågruppen.

13.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten att noggrant analysera orsakerna till dagens finanskris, och särskilt kontrollera huruvida tillsynen har varit tillräcklig och om gällande regler har följts. Parlamentet påminner om sin begäran om i synnerhet följande balanserade lagstiftningsåtgärder: Reglering och tillsyn av bankväsendet, kreditvärderingsinstitutens roll, värdepapperisering och tillsyn av värdepapperiseringen, hedgefonder och andra typer av nya institutioner, belåningens roll, krav på insyn, likvideringsregler, clearingen av OTC-marknader och krisförebyggande mekanismer. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om att höja minimiskyddet för bankinsättningar, och upprepar sitt åtagande att snabbt granska förslaget. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att åta sig att göra det samma.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ange en tidsplan för en reviderad version av EU:s handlingsplan för finansiella tjänster som speglar den senaste utvecklingen på finansmarknaderna, och därmed se till att de initiativ som tagits för att integrera och stärka EU:s finansmarknad kan fortsätta utan avbrott.

15.  Europaparlamentet välkomnar initiativet för att reformera det internationella finanssystemet utifrån principerna om insyn, ansvar, banksektorns stabilitet, global styrning och vederhäftighet. Parlamentet efterlyser ett snabbt och samordnat agerande från EU:s sida för att tillsammans med sina internationella partner och de internationella finansiella institutionerna ta initiativ för att återställa förtroendet i det internationella finansiella systemet.

Lissabonfördraget

16.  Europaparlamentet konstaterar att det inte lyckades Europeiska rådet att göra några konkreta framsteg när det gäller att lösa de problem som häftar vid ratificeringen av Lissabonfördraget. Parlamentet tar del av den irländska premiärministerns uttalande, och står beredd att erbjuda Irlands regering och parlament allt stöd de behöver för att lägga fram ett förslagspaket som kan lägga grunden för en bredare och mer kunskapsbaserad samstämmighet hos den irländska allmänheten om landets framtid inom ett reformerat och stärkt EU och som kan accepteras av Irlands partner. Parlamentet kräver att Europeiska rådet vid sitt möte i december fattar ett definitivt beslut, med utgångspunkt i dessa förslag, om hur och när fördraget, genom medlemsstaternas försorg, ska träda i kraft.

17.  Europaparlamentet uppmanar Sverige att ratificera fördraget så snart som möjligt. Parlamentet ser fram emot offentliggörandet av den tyska författningsdomstolens avgörande. Parlamentet kräver att Polens president nu fullgör sin konstitutionella skyldighet och undertecknar det ratificeringsinstrument som det polska parlamentet har godkänt. Parlamentet konstaterar att det tjeckiska EU-ordförandeskapet knappast kommer att vara trovärdigt om Tjeckien inte uppfyller sin skyldighet att ratificera fördraget.

18.  Europaparlamentet skulle djupt beklaga om europaparlamentsvalen och utnämningen av den nya kommissionen måste ske i enlighet med bestämmelserna i Nicefördraget.

Energi och klimatförändring

19.  Europaparlamentet stöder helt och fullt rådets ordförandeskap och kommissionen i deras ansträngningar att trots den rådande finanskrisen hålla fast vid de ambitiösa mål som unionen har föresatt sig när det gäller klimatförändringar och energipaketet. Parlamentet påminner dock om att det som medpart har en given plats vid en eventuell överenskommelse.

20.  Europaparlamentet välkomnar det paket om klimatförändringar som kommissionen lade fram i januari 2008 liksom rådets och parlamentets ansträngningar att före årets slut nå enighet i dessa ärenden.

21.  Europaparlamentet erinrar om det åtagande som Europeiska rådet gjorde i mars 2007 om att minska utsläppen av drivhusgaser med 20 procent inom år 2020, oavsett om någon internationell överenskommelse har ingåtts eller inte. Parlamentet konstaterar vidare att Europeiska rådet vid samma tillfälle gav sitt stöd till förslaget att höja ribban vad gäller minskningar till 30 procent om en internationell överenskommelse ingås som innebär att andra industriländer åtar sig att göra motsvarande minskningar och att ekonomiskt mer avancerade utvecklingsländer bidrar med minskningar som på lämpligt sätt motsvarar deras ansvarsskyldighet och kapacitet.

22.  Europaparlamentet understryker att energieffektivitet inte bara är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläpp av drivhusgaser utan har även en positiv inverkan på ekonomin i form av lägre bränslekostnader och en utökad köpkraft för konsumenterna för andra typer av varor och tjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa omfattande handlingsplaner för att främja energieffektivitet.

23.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för ITRE-utskottet i fråga om direktivet om främjande av användningen av förnybar energi och särskilt för det bindande 20 procent‑målet för energieffektivitet för transportsektorn. Parlamentet konstaterar att en minskad efterfrågan på energi inom transportsektorn kommer att göra det lättare att nå målet att 10 procent av den energi som transportsektorn förbrukar ska vara förnybar, och uppmanar därför rådet att ta ställning till och stödja detta förslag.

24.  Europaparlamentet oroas trots detta av att det svar på den rådande situationen som vissa medlemsstater och industrier måste ge inför det beslut som ska fattas i december 2008 kan leda till att åtagandet att nå dessa mål inom år 2020 försvagas.

25.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att dessa åtaganden omvandlas till bindande lagstiftning på EU-nivå så att framtida generationer tryggas en säker och hållbar miljö.

26.  Europaparlamentet konstaterar hur viktigt det är att klimatpaketet slutgiltigt och utan dröjsmål fastställs för att därmed kunna skapa större klarhet och insyn för industrin och försäkra medborgarna att EU spelar en aktiv och ledande roll genom att utnyttja sina befogenheter och ansvarsområden för att verka för en renare, hållbarare framtid.

27.  Europaparlamentet erinrar om att EU:s system för handel med utsläppsrätter är världens mest omfattande handelssystem med tak (cap and trade-system) och har som sådant kommit att spela en avgörande roll i industrins investeringsplaner och dess strävan att utveckla innovativ teknik och minska sin egen klimatpåverkan.

28.  Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att den potential som tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid har när det gäller att minska energisektorns och industrins koldioxidutsläpp har erkänts av bl.a. den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC). Parlamentet uppmanar därför rådet att se till att tillräckliga medel avsätts för att de tolv demonstrationsprojekt som det har efterlyst kan komma i drift före år 2015.

29.  Europaparlamentet erkänner att mycket större investeringar måste göras dels i infrastruktur, dels – och i kombination med – teknik för låga koldioxidutsläpp om vi i tillräcklig grad ska lyckas med att anpassa oss till – och mildra klimatförändringens konsekvenser.

30.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya förslag om bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden (KOM(2008)0645), men anser att de åtgärder som föreslås för att motverka avskogning och minska biologisk mångfald, både när det gäller att bevara europeiska bestånd och bekämpa europeisk handel med olagligt avverkat timmer från tredjeländer, är alltför svaga.

Energiförsörjning

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra starka politiska åtaganden att utveckla en europeisk energipolitik som till rimliga kostnader och i möjligaste mån tillhandahåller energi genom att utnyttja energiresurser med – på kort sikt – låg och – på medellång sikt – noll kolförbrukning och som huvudsakligen utvinns ur förnybara källor, på ett sätt som respekterar marknadsmekanismerna, samtidigt som den skyddar miljön, bekämpar klimatförändringar och främjar energieffektivitet.

32.  Europaparlamentet anser att EU:s utveckling av en gemensam ståndpunkt i dialogen med tredjeländer kommer att öka unionens möjligheter att förhandla med energiproducerande och energikonsumerande länder, och att kommissionsledamoten med ansvar för energifrågor bör ha ett väldefinierat mandat som anger EU:s långsiktiga energiplanering.

33.  Europaparlamentet hävdar att den europeiska grannskapspolitiken måste stärkas, med särskild betoning på samarbetet med grannländerna inom energiområdet, inbegripet infrastrukturer för transport till vilka särskilt finansiellt stöd bör anslås.

34.  Europaparlamentet konstaterar hur viktigt och brådskande det är att kommissionen före årets slut lägger sista handen vid de aktuella förslag och den arbetsplan som krävs för att påskynda sammankopplingen av Europas mest isolerade länder. Parlamentet välkomnar i synnerhet kommissionens initiativ att inom december månad 2008 utarbeta en handlingsplan för att påskynda genomförandet av sammankopplingar i Östersjöområdet.

Den europeiska pakten för invandring och asyl

35.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av den europeiska pakten för invandring och asyl i den mån som denna främjar ett konsekvent och välavvägt angreppssätt när det gäller migration med det dubbla syftet att tillhandahålla kanaler för legal migration och samtidigt bekämpa illegal migration. Parlamentet vidhåller att medlemsstaterna måste omsätta sina åtaganden på detta område i praktiken och noterar det fortsatta behovet av att utveckla en gemensam invandringspolitik och lanseringen av en europeisk asylpolitik utifrån förslag som ska läggas fram av kommissionen för utgången av 2008.

36.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet att visa politiskt mod och omsätta sina ambitiösa uttalanden i konkreta politiska åtgärder genom att stödja kommissionens arbete med en framåtblickande strategi när det gäller

  • legal migration: det kommande paketet om legal migration (ett enhetligt ansökningsförfarande för EU-blåkort, säsongsarbetare, förslaget om personer som tillfälligt förflyttas av sitt företag och betalda praktikanter, med flera förslag),
  • illegal migration: förslag om bland annat påföljder för arbetsgivare och ett EU‑program för vidarebosättning,
  • asyl: genomförande av fas II, särskilt översynen av direktivet om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus och direktivet om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, och inrättande av en europeisk byrå för stöd till samarbete i asylfrågor,
  • utarbetande av en gemenskapspolitik om migration och asyl som grundar sig på att kanaler för legal migration öppnas och att gemensamma standarder för skydd av migranters och asylsökandes grundläggande rättigheter i EU fastställs.

Yttre förbindelser

37.  Europaparlamentet understryker att EU måste hålla fast vid att Ryssland fullt ut ska följa överenskommelserna av den 12 augusti och 8 september och göra ytterligare ansträngningar för att få parterna att på ett konstruktivt sätt delta fullt ut i Genèvesamtalen. Parlamentet bekräftar att förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal inte kan återupptas förrän Ryssland har levt upp till sina åtaganden.

38.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att visa enighet och beslutsförmåga i förbindelserna med Ryssland och i den pågående utvärderingen av förbindelserna mellan EU och Ryssland.

39.  Europaparlamentet välkomnar rådets stöd till det ”östra partnerskapet” som kommissionen håller på att utarbeta för att stärka förbindelserna mellan EU och grannländerna i öster. Parlamentet betonar att detta partnerskap måste få ett konkret och påtagligt innehåll, särskilt i fråga om fri rörlighet och frihandel, men också tillräckliga ekonomiska resurser i EU:s budget.

Reflektionsgrupp

40.  Europaparlamentet noterar sammansättningen av reflektionsgruppen och insisterar på att gruppen ska hålla sig inom det mandat som rådet kom fram till i december 2007.

41.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.