Forslag til beslutning - B6-0552/2008Forslag til beslutning
B6-0552/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

20.10.2008

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan og Jan Marinus Wiersma
for PSE-Gruppen
om resultatet af Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 15.-16. oktober 2008

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0543/2008

Procedure : 2008/2523(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0552/2008
Indgivne tekster :
B6-0552/2008
Vedtagne tekster :

B6‑0552/2008

Europa-Parlamentet beslutning om resultatet af Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 15.-16. oktober 2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2008,

–  der henviser til Det Europæiske Råds rapport og Kommissionens erklæring om Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2008,

–  der henviser til Rådets konklusioner om EU's tilsynsmæssige ramme og ordninger for finansiel stabilitet, som blev vedtaget den 14. maj 2008, og Rådets konklusioner om relaterede spørgsmål efter dets samlinger 3. juni 2008, 4. december 2007 og 9. oktober 2007,

–  der henviser til sin nylige vedtagelse i udvalget af alle lovgivningsforslag, der samlet udgør klimaændrings- og energipakken,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at den aktuelle finansielle krise, der blev igangsat af finansieringsteknikker i forbindelse med subprimelån i USA og derivater, har spredt sig på verdensplan som følge af de finansielle markeders stigende integration,

B.  der henviser til, at innovationer på de finansielle markeder kan være nyttige, men at disse finansielle produkter skal reguleres og være gennemsigtige for at sikre den rette balance mellem effektivitet og stabilitet og for at forhindre, at mulige risici indvirker negativt på den bæredygtige økonomiske vækst, jobskabelsen og den sociale samhørighed,

C.  der henviser til, at de finansielle markeder bør være til fordel for realøkonomien i stedet for den nuværende situation, hvor gevinster er et privat anliggende og tabene et samfundsanliggende,

D.  der henviser til, at kompensationsordninger for administrerende direktører og formidlere har tilskyndet til overdreven risikotagning på kort sigt på bekostning af resultater på lang sigt, forsigtighed og ansvarlighed i stedet for at afspejle de individuelle og virksomhedens resultater,

E.  der henviser til, at den nuværende krise viser, at der er et behov for at reformere og forbedre strukturen og effektiviteten af det nuværende opsplittede tilsyn i EU, som ikke har holdt trit med de finansielle markeders integration og kompleksitet,

F.  der henviser til, at Parlamentet i adskillige år gentagne har anmodet Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre, at reguleringen af og tilsynet med de finansielle markeder er tilstrækkelig effektivt til at sikre deres stabilitet og beskytte europæiske borgeres opsparing, pensioner og arbejdspladser,

G.  der henviser til, at Kommissionen og navnlig kommissæren med ansvar for finansielle tjenesteydelser har været for passive og konsistent afvist at reagere behørigt på Europa-Parlamentets krav om lovgivningsmæssige foranstaltninger for at forbedre reguleringen af de finansielle markeder,

H.  der henviser til, at Kommissionen bør respektere Parlamentets anmodning om lovgivningsmæssige forslag inden udgangen af 2008, som et stort flertal af Parlamentet har vedtaget i forbindelse med betænkningerne af Rasmussen, Lehne og Van den Burg/Daianu,

I.  der henviser til, at den fælles valuta har været en vigtig faktor for at afbøde virkningerne af den globale finansielle krise og dermed har bidraget til at forebygge en omfattende valutakrise,

J.  der henviser til, at de parlamentariske procedurer for godkendelse af Lissabontraktaten er afsluttet i 24 medlemsstater,

K.  der henviser til, at de institutionelle reformer i Lissabontraktaten er absolut nødvendige for at sikre, at Den Europæiske Union fungerer gnidningsløst og afbalanceret med fuld demokratisk kontrol,

L.  der henviser til, at der er behov for klarhed omkring de institutionelle bestemmelser, der skal indføres, i lyset af de vigtige politiske begivenheder i 2009, navnlig valget til Europa-Parlamentet og udnævnelsen af en ny Kommission,

Den økonomiske og finansielle situation

Finansielle markeder: krisestyring og langsigtet reform

1.  glæder sig over Det Europæiske Råds konklusioner om den økonomiske og finansielle situation og handlingsplanen, som de femten EU-lande vedtog den 12. oktober for at redde banker, sikre solvensen og stille garantier for at genoprette interbankmarkedet; udtrykker sin anerkendelse af Det Forenede Kongeriges plan, som er blevet anset for at være en model for euroområdets medlemmer, og som har vist, at der er en forbindelse mellem Det Forenede Kongeriges og euroområdets finansielle markeder; mener, at det første møde nogensinde mellem euroområdets stats- og regeringschefer, der træffer beslutninger i denne sammensætning, vil bidrage til en bedre ligevægt mellem Den Økonomiske og Monetære Union og bør yderligere udvikles;

2.  mener, at det er afgørende, at medlemsstaterne viser deres stærke engagement og effektive ledelseskapacitet til at genskabe gode markedsforhold, idet dette er afgørende for tillid, understreger imidlertid, at det er op til Kommissionen nøje at følge gennemførelsen af disse nationale planer; beklager, at der ikke er blevet taget højde for denne situation, og at Rådet og Kommissionen først gjorde en indsats, da det, som først blev anset for at være uro på de finansielle markeder, var blevet til en alvorlig krise;

3.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at opretholde den nødvendige solidaritet mellem medlemsstaterne, navnlig ved bistå dem, som er mere ramt end andre;

4.  bemærker, at mere gennemsigtighed, mere åbenhed og bedre risikostyring er afgørende for at forebygge nye kriser, og at en reform af reguleringssystemet derfor bør omfatte alle, gælde for samtlige aktører og transaktioner på de finansielle markeder; understreger, at reguleringsinitiativer skal koordineres i det mindste på EU-plan; minder om betydningen af at løse problemet med skattely og uregulerede områder på verdensplan ved at starte med at fjerne dem, som findes i EU; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til straks at forelægge sit forslag om en revision af rentebeskatningsdirektivet;

5.  understreger behovet for samordning på europæisk plan f.eks. ved at tilbyde en EU-garanti for indskud og passiver i systemisk vigtige finansielle institutioner; bemærker, at denne kortsigtede garanti også bør omfatte lån, der ydes uden sikkerhed, mellem regulerede institutioner med henblik på at genoplive interbankmarkedet; glæder sig over, at alle medlemsstater vil gøre brug af den samme fremgangsmåde, men insisterer på, at de bør gøre dette, uanset nationaliteten af de institutioner, som driver virksomhed i de respektive lande for at opretholde de lige vilkår; mener i lighed med Det Europæiske Råd, at de foranstaltninger, som træffes på nationalt plan, bør tage hensyn til de grænseoverskridende virkninger med hensyn til systemisk risiko, solvensniveau, konkurrenceforvridning og tilsynsmekanismer;

6.  tilslutter sig Rådets beslutning om at øge EIB's rolle som långiver og låntager, men mener, at EIB bør få til opgave at bistå med at tilføre kapital på ny til bankerne som en europæisk foranstaltning til risikostyring og som supplement til de nationale planer;

7.  bemærker, at de offentlige midler af hensyn til skatteyderne og medlemsstaternes budgetter, hver gang de anvendes til at komme en finansiel institution til undsætning, bør ledsages af offentligt tilsyn, forbedringer, hvad angår ledelse, restriktioner for topchefers løn, hensigtsmæssige ændringer i forretningsmodeller og en stærk ansvarsfølelse over for de offentlige myndigheder, og anmoder om bistand fra Kommissionen for at sikre en harmoniseret gennemførelse af planen;

8.  understreger, at kompensationsordninger for topchefer i den finansielle sektor har bidraget til, at fokus har været rettet mod risici og kortsigtet profit; beklager, at Det Europæiske Råd kun har opfordret til ansvarlighed, og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at forelægge lovgivningsforslag om kompensationsordninger og aflønningspakker, som 1) vil sikre, at finansielle institutioner offentliggør deres aflønningspolitik, navnlig aflønnings- og kompensationspakker for direktører og formidlere, 2) vil sikre, at alle transaktioner med ledelsen klart kan identificeres i regnskaberne, 3) vil sikre, at tilsynsmyndighederne i deres vurdering af risikostyringen inddrager indvirkningen af aflønning, bonusordninger og beskatning for at sikre, at de indeholder afbalancerede incitamenter og ikke tilskynder til overdreven risikotagning;

9.  understreger, at kriminelle eller svigagtige handlinger, som kan konstateres i forbindelse med denne krise, bør sanktioneres i overensstemmelse med eksisterende national lovgivning og retlige procedurer; understreger desuden, at topchefer i finansielle institutioner, som er dømt for manglende opfyldelse af forpligtelser eller fejldispositioner, bør suspenderes eller udelukkes fra at arbejde i alle eller relevante dele i den finansielle sektor;

10.  bemærker, at nedskrivningerne af priserne på aktiver er blevet reguleret til markedsværdi i regnskaberne; understreger, at det i visse tilfælde accepterer en vis fleksibilitet med hensyn til bogføring til dagsværdi, som International Accounting Standards Board (IASB) har foreslået, men mener, at det ikke bør underminere det underliggende begreb; insisterer på at blive inddraget fuldt ud i godkendelsen af regnskabsstandarder i EU og reformen af IASB's forvaltningsstruktur;

11.  beklager, at Kommissionen ikke på et tidligere tidspunkt regulerede kreditvurderingsbureauerne, men glæder sig over dets nuværende forslag; understreger, at dette forslag skal sikre, at kreditvurderingsbureauerne er forpligtede til at adskille deres kreditvurderingsaktiviteter fra alle deres øvrige tjenester (f.eks. rådgivning om transaktionernes udformning), som de yder i forbindelse med deres forpligtelser eller de enheder, som de foretager vurderinger af, og at de anvender ensartede og hensigtsmæssige ratingbegreber, fremmer gennemsigtighed og klarhed og stiller oplysninger til rådighed om komplekse finansielle produkter; mener, at forslaget bør sikre, at securitisationen og kreditvurderingen ikke medfører en urimelig stigning i den samlede værdi af det produkt, som securitisationen vedrører, ud over værdien af de underliggende aktiver, og at kreditvurderingsbureauerne offentliggør flere oplysninger og undgår eller mindsker mængden af asymmetrisk information og usikkerhed og oplyser om interessekonflikter;

12.  bemærker, at det aktuelle net af nationale tilsynsmyndigheder, tilsynsordninger og ikke-retligt bindende aftalememoranda ikke er tilstrækkeligt til at klare større kriser som følge af svigtende markeder eller store grænseoverskridende finanskoncerner; beklager dybt, at Det Europæiske Råds konklusioner ikke tilstrækkeligt har behandlet dette problem, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge lovgivningsforslag inden udgangen af 2008 baseret på betænkningen af Van den Burg og Daianu om den fremtidige tilsynsstruktur;

13.  glæder sig over, at Kommissionens vil nedsætte en gruppe på højt plan, der skal opstille en solid og holdbar tilsynsstruktur, og som sikrer bedre integration og samordning på tværs af sektorer og grænser; insisterer på at have indflydelse på dens sammensætning og sekretariat, og understreger, hvor vigtigt det er at tildele gruppen et præcist mandat med en kort tidsramme og sikre, at den rapporterer til Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet;

14.  bemærker oprettelsen af en finansiel kriseenhed på højt plan, men beklager, at den kun er en uformel mekanisme til varsling, informationsudveksling og evaluering; kritiserer kraftigt, at Parlamentet ikke er blevet medtaget i denne kriseenhed; støtter oprettelsen af et mere effektivt varslingssystem, som skal forvaltes af Kommissionen og gives samordnings- og håndhævelsesbeføjelser, hvori niveau 3-udvalgene bør deltage;

15.  understreger betydningen af at styrke samordningen på EU-plan inden G8-mødet, og er meget overbevist om behovet for en global reaktion på krisen, som bør fremme oprettelsen af en ny international finansiel orden med en reform af Bretton Woods-institutionerne; tilslutter sig den fremgangsmåde, som Det Europæiske Råd har vedtaget i denne forbindelse og støtter IMF's mulige rolle inden for globalt tilsyn og som en pengepolitisk dommer; støtter IMF's krav om en betydelig intervention på internationalt plan for at stimulere verdensøkonomien;

16.  kræver, at internationale organisationer, EU og nationale myndigheder træffer alle mulige foranstaltninger for at sikre, at denne grundlæggende krise aldrig kan ske igen og med henblik på at sikre, at finansielle tjenesteydelser er til fordel for realøkonomien, navnlig vækst og beskæftigelse;

17.  erkender, at den nuværende finansielle krise ikke må underminere EU's ansvar over for verdens fattigste og må ikke føre til en nedskæring i forpligtelsen til at yde udviklingsbistand, som er afgørende, hvis vi skal opfylde årtusindudviklingsmålene;

Virkningerne på realøkonomien

18.  glæder sig over ECB’s nylige beslutning om at sænke renten inden for euroområdet, men kræver en yderligere klar og betydelig bevægelse i denne retning;

19.  påpeger, hvor overordentligt vigtigt det er, at Europas makroøkonomiske politikker reagerer hurtigt og meget koordineret for at sikre realøkonomien mod en dyb recession; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre fuldt brug af stabilitets- og vækstpagten ved at gennemføre dens konjunkturudlignende mekanismer og anvende de supplerende midler anvendes til at fremme både strukturelle ændringer og offentlige finanser af høj kvalitet i overensstemmelse med Lissabon-målene;

20.  understreger behovet for en indsats med hensyn til finansiel stabilitet og systemisk risiko; opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at genoplive Lissabon-dagsordenen og tilpasse medlemsstaternes nationale reformprogrammer i denne tid med økonomisk forvridning indtil udgangen af dette år for at beskytte EU-borgernes arbejdspladser og indkomster;

21.  mener, at en samtidig og samordnet tilgang fra medlemsstaternes side til vækstintensive udgifter, fremme af private investeringer og fælles initiativer inden for samarbejde mellem den private og offentlige sektor kan medføre betydelige synergier og vil bidrage til en effektiv ressourceallokering og styrke realøkonomien og beskæftigelsen i Europa i en særdeles vanskelig økonomisk situation; kræver endvidere foranstaltninger til at støtte SMV'er ud over de nylige EIB-tiltag; kræver desuden foranstaltninger for at støtte købekraften hos mindre økonomisk velstillede og beskytte sårbare grupper mod arbejdsløshed og prisstigninger;

22.  glæder sig meget over Kommissionens hurtige og omfattende reaktion med hensyn til anvendelse af regler for statsstøtte i forbindelse med de kommende foranstaltninger, der skal træffes for finansielle institutioner; opfordrer Kommissionen i forbindelse med den nøje overvågning af nødforanstaltninger til at etablere et tværgående team, herunder med ekspertise fra GD COMP, 3L3-tilsynsmyndigheder og Det Europæiske System af Centralbanker for at samle viden og knowhow og for at sikre, at der vil blive foretaget afbalancerede, upartiske vurderinger af høj kvalitet i alle medlemsstater;

Lissabontraktaten

23.  bemærker Det Europæiske Råds beslutning om på sit møde i december at definere elementer til "en løsning og en fælles vej frem" med hensyn til ratifikationen af Lissabontraktaten; understreger, at den nuværende finansielle krise og den nylige geopolitiske krise i forbindelse med begivenhederne i Sortehavsområdet viser, at der er et behov for en øget mulighed for at handle, som det foreskrives i Lissabontraktaten;

24.  opfordrer Irland til at beslutte, hvordan andre medlemsstater kan bidrage til landets ratifikationsprocedure;

25.  gentager sin respekt for resultatet af den irske folkeafstemning og resultaterne af ratifikationsprocedurerne i andre medlemsstater, og mener, at det er muligt at imødekomme de bekymringer, som er blevet fremsat af den irske befolkning for at sikre en løsning, som er acceptabel for alle, snarest mulig;

Energi og klimaændringer

26.  glæder sig over, at Det Europæiske Råds er fast besluttet på til trods disse vanskelige økonomiske tider at opfylde de tilsagn, som det pålagde sig i marts 2007 og marts 2008; opfordrer Rådet til at nå til enighed om de lovgivningsforslag, som udgør klimaændrings- og energipakken fra december 2008, idet der tages hensyn til indvirkningen på investeringer og arbejdspladser;

27.  understreger med hensyn til opnåelse af de nationale målsætninger, der er planlagt i forbindelse med vedvarende energikilder, at de obligatoriske midlertidige mål for medlemsstaterne er af afgørende betydning for at sikre, at direktivet overholdes;

28.  gentager, at disse forslag udgør en sammenhængende energipakke, hvis ligevægt og grundlæggende parametre skal opretholdes, og opfordrer indtrængende Rådet til at opfylde sine tilsagn ved at arbejde tæt sammen med Parlamentet med henblik på rettidigt at nå frem til en aftale;

29.  minder om behovet for at medtage forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer i den samlede klimaændrings- og energipakke;

30.  forpligter sig til at arbejde tæt sammen med Rådet for snarest muligt at nå frem til en aftale om de lovgivningsforslag, som udgør den samlede klimaændrings- og energipakke;

31.  bemærker, at formandskabet og Kommissionen i løbet af de kommende forhandlinger vil tage hensyn til de enkelte medlemsstaters situation og finde passende løsninger for de forskellige erhvervssektorer, som vil blive berørt af klimaændringspakken for at sikre arbejdspladser og konkurrenceevnen; minder Det Europæiske Råd om, at denne pakke også vil resultere i skabelse af nye arbejdspladser og erhverv og bidrage til, at Europa får et konkurrencemæssigt førerskab i udviklingen af grøn teknologi;

Energisikkerhed

32.  hilser formandskabets forslag og udkast til rapport om energisikkerhed velkomne; anmoder om en hurtig implementering af forslagene; ser frem til Kommissionens strategiske revision af energipolitikken, der efter planen skal finde sted i november 2008, og Det Europæiske Råds forårsmøde 2009, hvor det vil tage stilling til implementeringen af handlingsplanen for "en energipolitik for Europa" og vedtagelsen af nødvendige foranstaltninger inden for energisikkerhed;

33.  finder, at en diversificering af energikilderne sammen med en øget brug af hjemlige energikilder, decentral energiproduktion og energibesparelsesforanstaltninger vil forbedre forsyningssikkerheden; påpeger, at energiforsyningssikkerhed er en prioritet for Den Europæiske Union; understreger i den forbindelse, at udviklingen af fælles EU-projekter for vedvarende energi skal spille en afgørende rolle for opnåelse af forsyningssikkerhed, samtidig med at Lissabon- og Göteborg-målene overholdes;

34.  bifalder opfordringen til at fremskynde gennemførelsen af den europæiske handlingsplan for energieffektivitet; bemærker samtidig, at mange af medlemsstaternes regeringer har undladt at prioritere en fuldstændig og omgående gennemførelse og overholdelse af lovgivningen om energieffektivitet; understreger nødvendigheden af yderligere og mere omfattende energieffektivitetsinitiativer, navnlig på områderne bygninger, produkter og bytransport;

35.  anser et fuldt operationelt indre marked for at være en afgørende forudsætning for forsyningssikkerheden; konstaterer, at EU's energimarked stadig er ufuldstændigt, og at en fuld implementering er påkrævet; bifalder opfordringen til at afslutte lovgivningspakken vedrørende det interne energimarked inden udgangen af denne valgperiode; opfordrer Rådet til at indlede forhandlinger med Parlamentet om lovgivningspakken om det indre energimarked på grundlag af den politiske aftale, der blev indgået den 10. oktober i Rådet af energiministre;

36.  bifalder Rådets opfordring til at styrke og supplere kritisk infrastruktur; opfordrer Kommissionen til at implementere de transeuropæiske energinet og oprette en plan for prioriterede sammenkoblinger uden at negligere infrastrukturen og faciliteterne for modtagelse, genforgasning og opbevaring af flydende naturgas; bifalder den særlige opmærksomhed, der vises EU's isolerede regioner; understreger vigtigheden af en udbygning af den europæiske sammenkoblings- og netinfrastruktur med henblik på at få stadig større mængder offshore-vindenergi ud på markederne; konstaterer, at sammenkoblinger hen over landegrænser forudsætter særlige foranstaltninger, f.eks. privilegeret adgang til finansiering eller skattefritagelser; konstaterer, at etableringen af de manglende forbindelsesled i de transeuropæiske energinet vil forbedre forsyningssikkerheden og bidrage til færdiggørelsen af det indre marked;

37.  opfordrer til, at der indføres en integreret EU-beredskabsmekanisme for forsyningssikkerhed, hvor minimumsolielagrene i EU forøges fra 90 til 120 forbrugsdage, og der oprettes gaslagre til mindst 90 dages forbrug; bemærker, at minimumsgaslagre forudsætter, at medlemsstaterne samordner deres indsats effektivt og foretager de nødvendige investeringer;

38.  mener, at en ugentlig opgørelse (baseret på offentligt tilgængelige data, ligesom i USA) over de europæiske beholdninger af olie og olieprodukter samt import og eksport af hver enkelt produkttype (råolie, benzin, dieselolie, fyringsolie osv.) ville give et mere præcist billede af tendenserne på verdensmarkedet;

39.  opfordrer til, at der udvikles en fælles europæisk ekstern energipolitik, som kan yde et vigtigt bidrag til at sikre energisikkerheden i hele EU, samtidig med at man tilstræber bæredygtighed på internationalt plan og dermed tilfører de bestræbelser, der udfoldes på nationalt plan, en betydelig merværdi til fordel for EU-borgerne; mener, at energipolitikken, og navnlig energiforsyningssikkerheden, skal være en integreret og fremtrædende del af den fælles udenrigspolitik, og at der bør tages hensyn til den i alle udenrigspolitiske sammenhænge;

40.  er overbevist om, at principperne i traktaten om det europæiske energicharter bør være styrende for den fælles europæiske udenrigspolitik på energiområdet og EU's bestræbelser inden for internationalt samarbejde i energisektoren;

41.  understreger endvidere nødvendigheden af at udbygge samarbejdet med nabolandene i Sortehavsregionen inden for en institutionel og multilateral ramme, herunder om spørgsmål vedrørende energiforsyning og transit samt gennemsigtighed i markedsdriften; mener, at nabolande som Kasakhstan bør inddrages af hensyn til hele regionens stabilitet og energistrømme; finder det, under skyldig hensyntagen til betydningen af partnerskabet med Kasakhstan, positivt, at der er sket en forbedring i samarbejdet med Usbekistan og anmoder om, at suspenderingen af den planlagte foreløbige handelsaftale tages op til fornyet overvejelse;

42.  anmoder om udvikling af en tættere energidialog med landene i det sydlige Kaukasus, ved Det Kaspiske Hav og i Centralasien samt Middelhavsområdet og Mellemøsten;

Den europæiske pagt om indvandring og asyl

43.  noterer sig det franske formandskabs initiativ vedrørende den europæiske pagt om indvandring og asyl; mener imidlertid, at pagten er et tilbageskridt i forhold til den målsætning om en fælles EU-politik for indvandring og asyl, som Det Europæiske Råd opstillede i Tampere i 1999, og at den ikke omfatter nogen form for konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger, navnlig med hensyn til at fastlægge ensartede betingelser i medlemsstaterne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold, uden hvilke appellen om at undgå storstilede legaliseringer bliver rent symbolsk;

44.  finder det beklageligt, at spørgsmålene om integrationspolitik og statsborgerskab kun spiller en marginal rolle i pagtens overordnede indfaldsvinkel; mener, at en fælles indvandringspolitik bør bygge på den antagelse, at migranter er individuelle medlemmer af samfundet og potentielle statsborgere, ligesom den bør omfatte klare og effektive politikker for social inklusion og integration;

Opfølgning Det Europæiske Råds møde den 1. september 2008

45.  bifalder Rådets holdning vedrørende situationen i Georgien; erindrer om de tilsagn, der er givet i forbindelse med aftalerne af 12. august og 8. september; understreger, at tilbagetrækningen af de russiske tropper fra de områder, der grænser op til Sydossetien og Abkhasien, er et første skridt; anmoder om, at flygtningene sikres en hurtig og tryg tilbagevenden kombineret med udstationering af EU-observatører i området; beklager de fejlslagne forhandlinger mellem Rusland og Georgien i Genève den 15. oktober 2008;

46.  bifalder beslutningen om at støtte EU's østlige naboer og anmoder Rådet om at høre Europa-Parlamentet om det fremtidige "østlige partnerskab";

47.  støtter Rådets beslutning om at ophæve forbuddet mod politiske kontakter med belarussiske myndigheder og midlertidigt ophæve visumforbuddet for visse belarussiske repræsentanter, herunder præsident Lukasjenko, for en periode på seks måneder; opfordrer Rådet til at videreføre dialogen med og udforme en politik for Belarus, baseret på en streng positiv konditionalitet; opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje en selektiv anvendelse af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og det nyligt vedtagne europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) på Belarus ved at yde mere støtte til det belarussiske civilsamfund; understreger, at den demokratiske opposition i Belarus skal inddrages fuldt ud i dialogen mellem EU og Belarus; kræver, at de belarussiske myndigheder ophæver de facto-visumforbuddet mod MEP'er; opfordrer Rådet til at tage yderligere skridt til at lette og liberalisere visumprocedurerne for belarussiske statsborgere, herunder ved at nedsætte visumgebyrerne for belarussiske statsborgere ved indrejse i Schengen-området, eftersom sådanne tiltag er en forudsætning for at kunne lette og styrke de mellemfolkelige kontakter og demokratisere landet; støtter et udvidet samarbejde med Belarus på områder af fælles interesse såsom handel, transport, miljø, energi, told m.m.;

48.  understreger, at medlemsstaterne i forbindelse med den nuværende fødevarekrise må leve op til deres forpligtelser over for den tredje verden; opfordrer Rådet og Kommissionen til hurtigst muligt at vedtage støtteordningen på 1 mia. EUR til små landbrugere i udviklingslande; gentager, at det er på tide, at EU udviser lederskab i kampen mod den igangværende fødevarekrise;

49.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommission, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, Det Europæiske Banktilsynsudvalg samt Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger.