Πρόταση ψηφίσματος - B6-0552/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0552/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

20.10.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου 2008

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0543/2008

Διαδικασία : 2008/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0552/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0552/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0552/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου 2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008,

-  έχοντας υπόψη τα εγκριθέντα στις 14 Μαΐου 2008 συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας και τις συμφωνίες χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και τα εγκριθέντα στις 3 Ιουνίου 2008, 4 Δεκεμβρίου 2007 και 9 Οκτωβρίου 2007 συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με συναφή ζητήματα,

-  έχοντας υπόψη την πρόσφατη έγκριση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του όλων των νομοθετικών προτάσεων που διαμορφώνουν τη δέσμη που αφορά την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση, που πυροδοτήθηκε από τους χρηματοπιστωτικούς χειρισμούς με τα αμερικανικά επισφαλή ενυπόθηκα δάνεια και παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, επεκτάθηκε στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της όλο και πιο ενοποιημένης φύσης των χρηματοπιστωτικών αγορών,

Β.  εκτιμώντας ότι οι καινοτομίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς μπορεί να είναι χρήσιμες αλλά τα σχετικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε ρύθμιση και να είναι διαφανή, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και σταθερότητας και να μην αφήνονται οι πιθανοί κίνδυνοι να βλάψουν την βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή,

Γ.  εκτιμώντας ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας, και όχι να έχουμε τη σημερινή κατάσταση όπου τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και οι ζημιές κοινωνικοποιούνται,

Δ.  εκτιμώντας ότι τα συστήματα αποζημίωσης των διευθυνόντων συμβούλων και των μεσαζόντων, αντί να απηχούν τις ατομικές και εταιρικές επιδόσεις ενεθάρρυναν τις υπέρμετρα ριψοκίνδυνες συναλλαγές σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, επί ζημία των αναγκαίων μακροπρόθεσμων αποδόσεων, της σύνεσης και του αισθήματος ευθύνης,

Ε.  εκτιμώντας ότι η παρούσα κρίση αποδεικνύει την ανάγκη μεταρρύθμισης και ενίσχυσης της δομής και της αποτελεσματικότητας της σημερινής κατακερματισμένης ευρωπαϊκής εποπτείας, που δεν μπόρεσε να συμβαδίσει με το ρυθμό ενοποίησης και το βαθμό πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα επί σειρά ετών ζητούσε από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να φροντίσουν να καταστούν η ρύθμιση και η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών αρκετά αποτελεσματικές ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητά τους και να προστατευθούν οι αποταμιεύσεις, οι συντάξεις και οι θέσεις εργασίας των ευρωπαίων πολιτών,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή, και ειδικότερα ο αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Επίτροπος, έδειξαν πολύ μεγάλη παθητικότητα και αρνήθηκαν επιμόνως να ανταποκριθούν δεόντως στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νομοθετικά μέτρα που θα βελτίωναν τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών,

Η.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νομοθετικές προτάσεις πριν από τα τέλη του 2008, σύμφωνα με τα όσα εγκρίθηκαν με ευρεία πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επ΄ευκαιρία των εκθέσεων Rasmussen, Lehne και Van den Burg/Daianu,

Θ.  εκτιμώντας ότι το κοινό νόμισμα υπήρξε βασικό στοιχείο για την απόσβεση των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αποτρέποντας έτσι μια μείζονα κρίση στις τιμές συναλλάγματος,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 24 κράτη μέλη έχουν ολοκληρωθεί οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας,

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να τεθούν επειγόντως σε εφαρμογή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργεί ομαλά και ισορροπημένα, με πλήρη δημοκρατικό έλεγχο,

IB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα του έτους 2009, και ιδίως τις ευρωπαϊκές εκλογές και τη συγκρότηση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτείται σαφήνεια σχετικά με το ποιες θεσμικές διατάξεις θα έχουν εφαρμογή,

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Χρηματοπιστωτικές αγορές: διαχείριση της κρίσης και μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση

1.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, καθώς και το σχέδιο της ΕΕ των 15, όπως συμφωνήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2008, για τη στήριξη των τραπεζών, τη διασφάλιση της φερεγγυότητας και την παροχή εγγυήσεων προκειμένου να αποκατασταθεί η διατραπεζική αγορά· χαιρετίζει το βρετανικό σχέδιο, που θεωρήθηκε ως ένα υπόδειγμα από τα μέλη της Ζώνης του Ευρώ και απέδειξε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αγορών της Μεγάλης Βρετανίας και εκείνων της Ευρωζώνης· πιστεύει ότι η πρώτη στην ιστορία συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ που έλαβε αποφάσεις με αυτή την ιδιότητα, συμβάλλει σε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη·

2.  θεωρεί ζωτικής σημασίας το να δείξουν τα κράτη μέλη αταλάντευτη δέσμευση και ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης υπέρ της αποκατάστασης των καλών συνθηκών λειτουργίας των αγορών, ως βασικό στοιχείο για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης· τονίζει όμως ότι στην Επιτροπή εναπόκειται να επιτηρεί στενά την εφαρμογή αυτών των εθνικών σχεδίων· θεωρεί λυπηρή την απουσία προνοητικότητας και την ανάληψη δράσης εκ μέρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής μόνο όταν εκείνο που θεωρήθηκε μια χρηματοπιστωτική αναταραχή μετατράπηκε τελικά σε σοβαρή κρίση·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διατηρήσουν την αναγκαία αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, παρέχοντας ειδικότερα υποστήριξη σε όσα πλήττονται περισσότερο·

4.  επισημαίνει ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη δημοσιότητα και καλύτερη διαχείριση κινδύνων προκειμένου να προληφθούν άλλες κρίσεις και ότι η μεταρρύθμιση του κανονιστικού συστήματος πρέπει συνεπώς να είναι συνολική, καλύπτοντας όλους τους εμπλεκόμενους και όλες τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές· τονίζει ότι οι κανονιστικές πρωτοβουλίες πρέπει να συντονιστούν τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει τη σημασία της διευθέτησης παγκοσμίως του θέματος των φορολογικών και κανονιστικών παραδείσων· ξεκινώντας από το κλείσιμο των παραδείσων εκείνων που βρίσκονται μέσα στην ΕΕ καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο την πρότασή της για την αναθεώρηση της οδηγίας περί φορολογίας των καταθέσεων·

5.  τονίζει την ανάγκη ενός συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να παρασχεθούν σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ εγγυήσεις για τις καταθέσεις και για τη φερεγγυότητα των σημαντικότερων πιστωτικών ιδρυμάτων του συστήματος· επισημαίνει ότι αυτή η βραχυπρόθεσμη εγγύηση θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα ανασφάλιστα δάνεια μεταξύ των συμβεβλημένων στο ρυθμιστικό σύστημα πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να αναζωογονηθεί η διατραπεζική αγορά· επικροτεί το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη θα υιοθετήσουν την ίδια στάση, τονίζει όμως ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν την ίδια στάση ανεξάρτητα από την εθνικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σε αυτά, ώστε να διατηρηθούν ομαλές συνθήκες λειτουργίας· συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι οποιαδήποτε δράση αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συνυπολογίζει τις διασυνοριακές επιπτώσεις της από άποψη συστημικού κινδύνου, επιπέδου φερεγγυότητας, στρέβλωσης του ανταγωνισμού και μηχανισμών εποπτείας·

6.  επιδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου να ενισχύσει το ρόλο της ΕΚΤ ως δανειοδότη και δανειολήπτη, θεωρεί όμως ότι θα πρέπει να της ανατεθεί να βοηθήσει την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως ευρωπαϊκό μέτρο διαχείρισης των κινδύνων και συμπληρωματικώς προς τα εθνικά σχέδια·

7.  επισημαίνει ότι προς το συμφέρον των φορολογουμένων και των προϋπολογισμών των κρατών μελών, κάθε φορά που δαπανάται δημόσιο χρήμα για να υποστηριχθεί ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τούτο θα πρέπει να πλαισιώνεται από δημόσια εποπτεία, από βελτιώσεις στη διοίκηση, περιορισμούς στις αποδοχές των διευθυνόντων, κατάλληλες αλλαγές στις εμπορικές τακτικές και αυστηρή λογοδοσία σε δημόσιες αρχές και ζητεί την καθοδήγηση της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του σχεδίου·

8.  τονίζει ότι τα συστήματα αποζημίωσης των διευθυνόντων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο συνέβαλαν στο να δοθεί προτεραιότητα στον υψηλό κίνδυνο και στο βραχυπρόθεσμο κέρδος· θεωρεί λυπηρό το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει απλώς μια έκκληση για επίδειξη αισθήματος ευθύνης και συνεπώς καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τα συστήματα αποζημιώσεων και για τα "πακέτα" αποδοχών, ώστε 1) να διασφαλιστεί ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα δημοσιοποιούν την πολιτική τους στον τομέα των αποδοχών, ειδικά ως προς τις αποδοχές και τα "πακέτα" αποζημιώσεων των διευθυντών και μεσαζόντων, 2) να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναλλαγές όπου εμπλέκονται διευθύνοντες θα δηλώνονται ευκρινώς στις οικονομικές καταστάσεις, 3) να διασφαλιστεί ότι στην εκτίμησή τους για τη διαχείριση κινδύνων οι αρμόδιοι της προληπτικής εποπτείας θα περιλαμβάνουν και την επίδραση των αποδοχών, των συστημάτων πριμοδότησης και φορολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά θα προσφέρουν ισορροπημένα κίνητρα και δεν θα ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων·

9.  τονίζει ότι οποιαδήποτε ποινική ή δόλια ενέργεια που πιθανόν να εντοπισθεί στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης θα πρέπει να τιμωρηθεί βάσει των κειμένων εθνικών νόμων και ένδικων διαδικασιών· επί πλέον, όσοι διευθύνοντες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καταδικαστούν για παράβαση καθήκοντος ή παράνομη δοσοληψία, θα πρέπει να τίθενται σε διαθεσιμότητα ή να αποκλείονται από την εργασία σε όλους ή σε συναφείς τομείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου·

10.  επισημαίνει ότι η υποτίμηση της αξίας των χρεογράφων επιδεινώθηκε από τη λογιστική επεξεργασία της τρέχουσας τιμής· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται σε ορισμένες περιστάσεις ένα κάποιο βαθμό ευελιξίας ως προς την αποτίμηση της εύλογης αξίας κατά τα προτεινόμενα από το IASB (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), θεωρεί όμως ότι τούτο δεν θα πρέπει να υποσκάπτει την βαθύτερη έννοια του όρου· τονίζει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει πλήρως στη μελλοντική έγκριση των λογιστικών προτύπων της ΕΕ και στη μεταρρύθμιση της διοικητικής δομής του IASB·

11.  θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν εξέδωσε νωρίτερα ρύθμιση για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, επικροτεί όμως την τωρινή πρότασή της· τονίζει ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα κληθούν να διαχωρίσουν τις δραστηριότητες αξιολόγησης από όλες τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν (όπως π.χ. συμβουλές για δομημένες συναλλαγές) σε σχέση με οποιαδήποτε ομόλογα ή φορείς που αυτοί οι οργανισμοί αξιολογούν· επίσης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα χρησιμοποιούν συνεπή και σωστή ορολογία αξιολόγησης και θα προάγουν τη διαφάνεια και την ευκρίνεια και ότι θα παρέχουν στοιχεία για τα πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά προϊόντα· η πρόταση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η τιτλοποίηση και η διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα οδηγήσουν σε αδικαιολόγητη αύξηση της συνολικής αξίας του τιτλοποιούμενου προϊόντος πέρα από την αξία των στοιχείων του ενεργητικού, ενώ θα πρέπει να κληθούν οι εν λόγω οργανισμοί αξιολόγησης να αυξήσουν τις πληροφορίες που παρέχουν και να εξαλείψουν ή να μειώσουν την ασύμμετρη πληροφόρηση και την αβεβαιότητα και να δημοσιοποιούν τις συγκρούσεις συμφερόντων·

12.  επισημαίνει ότι τα σημερινά δίκτυα εθνικών εποπτών, οι συμφωνίες εποπτείας και τα νομικώς μη δεσμευτικά μνημόνια δεν επαρκούν για να αντιμετωπισθεί μια μείζων κρίση που θα προκληθεί από την αδυναμία των αγορών ή κάποιων σημαντικών διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών ομίλων· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν κάλυψαν καταλλήλως το πρόβλημα αυτό και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις πριν από τα τέλη του 2008, βασισμένες στην έκθεση Van den Burg/Daianu περί της μελλοντικής εποπτικής δομής·

13.  επιδοκιμάζει το ότι η Επιτροπή προτίθεται να συγκροτήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου για να σχεδιάσει μια εποπτική δομή που θα είναι στερεή και βιώσιμη και που θα προσφέρει καλύτερη διατομεακή και διασυνοριακή ενοποίηση και συντονισμό· επιθυμεί να γνωμοδοτήσει για τη σύνθεση και τη γραμματεία της εν λόγω ομάδας και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να δοθεί σε αυτή την ομάδα μια συγκεκριμένη εντολή εντός ενός λογικού χρονικού περιθωρίου και αυτή να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

14.  λαμβάνει γνώση της δημιουργίας μιας μονάδας υψηλού επιπέδου για την χρηματοπιστωτική κρίση, όμως θεωρεί λυπηρό το ότι πρόκειται απλώς για έναν ανεπίσημο μηχανισμό προειδοποίησης, ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολόγησης· κατακρίνει έντονα την απουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εν λόγω μονάδα κρίσης· υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ισχυρότερου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, που θα λειτουργεί υπό την Επιτροπή και θα διαθέτει συντονιστικές και εκτελεστικές εξουσίες και στο οποίο θα συμμετέχουν επιτροπές Επιπέδου 3·

15.  τονίζει τη σημασία ενός ενισχυμένου συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ πριν από τις συνεδριάσεις της Ομάδας των Οκτώ (G8) και πιστεύει θερμά στην ανάγκη λήψης παγκόσμιων μέτρων για την κρίση, πράγμα που θα προωθήσει την εγκαθίδρυση μιας νέας διεθνούς χρηματοπιστωτικής τάξης πραγμάτων, μέσα από τη μεταρρύθμιση των θεσμών του Bretton Woods· υποστηρίζει τις θέσεις που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επ΄αυτού καθώς και τη δυνατότητα ενός ρόλου για το ΔΝΤ στην παγκόσμια εποπτεία αλλά και ως όργανο νομισματικής διαιτησίας· υποστηρίζει την έκκληση του ΔΝΤ για μια μαζική επέμβαση σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να τονωθεί η παγκόσμια οικονομία·

16.  ζητεί, όλα τα μέτρα που πρόκειται να εγκριθούν στο εγγύς μέλλον, είτε σε επίπεδο διεθνών οργανισμών είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών αρχών, να αποσκοπούν στο να μην ξανασυμβεί ποτέ πια μια τέτοια κρίση θεμελιωδών αξιών και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να λειτουργούν προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, και ειδικά προς όφελος της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης·

17.  αναγνωρίζει ότι η παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση δεν πρέπει να ακυρώσει την ευθύνη της ΕΕ απέναντι στο θέμα της φτώχειας στον πλανήτη και δεν πρέπει να οδηγήσει σε καμία υποβάθμιση της υποχρέωσης που έχουμε αναλάβει να παράσχουμε την αναπτυξιακή εκείνη βοήθεια που είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους "Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας"·

Οι επιπτώσεις για την πραγματική οικονομία

18.  χαιρετίζει μεν την πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτόκια στην Ευρωζώνη, ζητεί όμως μια περαιτέρω ξεκάθαρη και αποφασιστική κίνηση σε αυτό το θέμα·

19.  τονίζει με έμφαση ότι οι ευρωπαϊκές μακροοικονομικές πολιτικές πρέπει να έχουν ταχεία και εξαιρετικά συντονισμένη ικανότητα αντίδρασης, ώστε να προασπίσουν την πραγματική οικονομία απέναντι στους κινδύνους βαθειάς ύφεσης· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να κάνουν πλήρη χρήση του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τους αντικυκλικούς σταθεροποιητικούς μηχανισμούς και χρησιμοποιώντας τις πρόσθετες πιστώσεις για να προωθήσουν και τις διαρθρωτικές αλλαγές και τα δημόσια οικονομικά υψηλής ποιότητας, σε συμφωνία με τους "στόχους της Λισαβόνας"·

20.  τονίζει την ανάγκη ανάληψης δράσης υπέρ της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και κατά των συστημικών κινδύνων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναζωογονήσουν την "Ατζέντα της Λισαβόνας" και μέχρι το τέλος του έτους να προσαρμόσουν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε αυτή την εποχή των οικονομικών στρεβλώσεων, ώστε να προστατεύσουν την εργασία και το εισόδημα των ευρωπαίων πολιτών·

21.  πιστεύει ότι η ταυτόχρονη και συντονισμένη στάση των κρατών μελών απέναντι στις δαπάνες εντατικής οικονομικής μεγέθυνσης, για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και των μεικτών πρωτοβουλιών στον τομέα της συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, θα μπορούσε να δρομολογήσει ουσιαστικές συνέργειες και να στηρίξει την αποτελεσματική κατανομή των πιστώσεων όπως και να δώσει μια ώθηση στην πραγματική οικονομία και στην απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη σε μια άκρως δυσχερή οικονομική περίοδο σαν την τωρινή· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επί πλέον των πρόσφατων μέτρων της ΕΚΤ· ακόμη, ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης των λιγότερο εύπορων στρωμάτων και για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων απέναντι στην ανεργία και στην αύξηση των τιμών·

22.  χαιρετίζει θερμά την ταχεία και συνολική αντίδραση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που ελήφθησαν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αυστηρής εποπτείας των επειγόντων μέτρων, να συγκροτήσει μια διατομεακή ομάδα, μαζί με τους εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG COMP), τους επόπτες 3L3 και το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών, ώστε να συνενώσουν γνώσεις και τεχνογνωσία και να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξουν ισορροπημένες, αμερόληπτες και υψηλής ποιότητας δικαστικές αποφάσεις σε όλα τα κράτη μέλη·

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

23.  λαμβάνει γνώση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ορίσει στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου τα στοιχεία "μιας λύσης καθώς και της κοινής πορείας που θα ακολουθηθεί" σε ό,τι αφορά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας· τονίζει ότι η παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση και η πρόσφατη γεωπολιτική κρίση με τα γεγονότα της Μαύρης Θάλασσας αποδεικνύουν την ανάγκη για μια μεγαλύτερη ικανότητα αντίδρασης, όπως ακριβώς προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας·

24.  καλεί την Ιρλανδία να προσδιορίσει με ποιόν τρόπο τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να βοηθήσουν στη δική της διαδικασία επικύρωσης·

25.  επαναλαμβάνει το σεβασμό του προς το αποτέλεσμα του ιρλανδικού δημοψηφίσματος και προς τα αποτελέσματα των διαδικασιών επικύρωσης στα άλλα κράτη μέλη, και θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης των ανησυχιών που ο Ιρλανδικός λαός εξέφρασε, ώστε να διασφαλιστεί το ταχύτερο μια λύση αποδεκτή από όλους·

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

26.  επιδοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εκπληρώσει, παρά τους δύσκολους αυτούς οικονομικούς καιρούς, τις υποχρεώσεις που ανέλαβε τον Μάρτιο 2007 και τον Μάρτιο 2008· καλεί το Συμβούλιο να επιτύχει μέχρι τον Δεκέμβριο 2008 μια συμφωνία ως προς τις νομοθετικές προτάσεις που θα διαμορφώσουν το "πακέτο" των μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, κατά τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις για τις επενδύσεις και την απασχόληση·

27.  τονίζει, ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων που αφορούν τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ότι κεντρική σπουδαιότητα έχει ο καθορισμός ενδιάμεσων υποχρεωτικών στόχων για τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία·

28.  επαναλαμβάνει ότι αυτές οι προτάσεις συγκροτούν ένα συνεκτικό "ενεργειακό πακέτο" του οποίου η ισορροπία και οι βασικές παράμετροι πρέπει να διαφυλαχθούν, και καλεί το Συμβούλιο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του συνεργαζόμενο στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να επιτευχθεί εγκαίρως μια συμφωνία·

29.  υπενθυμίζει ότι στις νομοθετικές προτάσεις του συνολικού "πακέτου" για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια πρέπει να συμπεριληφθεί η πρόταση για την έκδοση ενός κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θα ορίζει προδιαγραφές εκπομπής για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα στο πλαίσιο της ενιαίας κοινοτικής προσπάθειας υπέρ της μείωσης των εκπομπών CO2 των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων·

30.  αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο για την επίτευξη το ταχύτερο δυνατόν μιας συμφωνίας ως προς τις νομοθετικές προτάσεις που θα συγκροτήσουν το συνολικό "πακέτο" για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια·

31.  επισημαίνει ότι, στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, η Προεδρία και η Επιτροπή θα λάβουν υπόψη την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους και θα βρουν τις κατάλληλες λύσεις για τους διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς που θα επηρεαστούν από το "πακέτο" των μέτρων για την κλιματική αλλαγή, ώστε να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα· υπενθυμίζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το εν λόγω "πακέτο" θα οδηγήσει επίσης στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βιομηχανιών και θα βοηθήσει την Ευρώπη να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της "πράσινης τεχνολογίας"·

Ενεργειακή Ασφάλεια

32.  χαιρετίζει τις προτάσεις και το σχέδιο έκθεσης της Προεδρίας σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των προτάσεων· αναμένει την προσεχή στρατηγική ενεργειακή επισκόπηση της Επιτροπής που έχει προγραμματισθεί για τον Νοέμβριο 2008, όπως επίσης αναμένει το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2009 που θα αξιολογήσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης "για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική" και θα εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας·

33.  πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, μαζί με την αυξημένη χρήση εγχώριων πηγών ενέργειας, την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, θα βελτιώσουν το επίπεδο ασφαλείας του ενεργειακού εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει επ΄αυτού ότι η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, ταυτόχρονα με τη συμμόρφωση με τους στόχους της Λισαβόνας και του Ghothenburg·

34.  επικροτεί την έκκληση για επιτάχυνση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την ενεργειακή απόδοση· επισημαίνει ταυτόχρονα την αδυναμία πολλών Κυβερνήσεων κρατών μελών να δώσουν προτεραιότητα στην πλήρη και ταχεία μεταφορά της νομοθεσίας περί ενεργειακής απόδοσης στο εσωτερικό τους δίκαιο και στην συμμόρφωση προς αυτή· τονίζει την ανάγκη νέων και πιο συνολικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ειδικά στα κτίρια, στα προϊόντα και στις αστικές μεταφορές·

35.  πιστεύει ότι μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί πλήρως αποτελεί κεντρικό στοιχείο του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί απόλυτα και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσει πλήρως· επικροτεί την έκκληση για ολοκλήρωση του νομοθετικού "πακέτου" μέτρων για την εσωτερική ενεργειακή αγορά πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας· καλεί το Συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με το "πακέτο" μέτρων για την εσωτερική ενεργειακή αγορά, στη βάση της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Ενέργειας·

36.  επικροτεί την έκκληση του Συμβουλίου υπέρ της ενίσχυσης και συμπλήρωσης των υποδομών ζωτικής σημασίας· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και να καταρτίσει ένα σχέδιο διασυνδέσεων προτεραιότητας, όπου δεν θα παραλείψει τις υποδομές υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου και επαναεριοποίησης και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης· επιδοκιμάζει την ειδική προσοχή που δίδεται στις απομονωμένες περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των ευρωπαϊκών υποδομών διασύνδεσης και δικτύου προκειμένου να μεταφέρονται στην αγορά όλο και μεγαλύτερες ποσότητες αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης· επισημαίνει ότι οι διασυνοριακές διασυνδέσεις θα απαιτήσουν ειδικά μέτρα, όπως π.χ. προτιμησιακή χρηματοδότηση ή φοροαπαλλαγή· επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων εκείνων που σήμερα ακόμη λείπουν από τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα θα βελτιώσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς·

37.  ζητεί να δημιουργηθεί ένας ενοποιημένος ευρωπαϊκός μηχανισμός επείγουσας ανάγκης για τον ασφαλή εφοδιασμό, με αύξηση των ελάχιστων πετρελαϊκών αποθεμάτων της ΕΕ ώστε να υπάρχει επάρκεια για 120 και όχι μόνο για 90 ημέρες κατανάλωσης, καθώς και με αύξηση των ελάχιστων αποθεμάτων φυσικού αερίου για επάρκεια τουλάχιστον 90 ημερών· επισημαίνει ότι τα ελάχιστα αποθέματα φυσικού αερίου απαιτούν εκ μέρους των κρατών μελών καλό συντονισμό και επενδύσεις·

38.  προτείνει, η εβδομαδιαία επισκόπηση (βάσει στοιχείων του δημοσίου τομέα, όπως π.χ. στις ΗΠΑ) των ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων καθώς και των εισαγωγών και εξαγωγών, καταχωρημένων ανά τύπο προϊόντος (αργό πετρέλαιο, βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης κλπ.), να παρέχει μια καλύτερη εικόνα των πιέσεων της διεθνούς αγοράς·

39.  ζητεί να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική ενεργειακή πολιτική, που θα συμβάλει ουσιωδώς στην διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώκει το στόχο της αειφορίας σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή θα προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες σημαντική προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί ότι η ενεργειακή πολιτική, και ειδικότερα η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής, και ότι η ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να συνεκτιμάται σε κάθε τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

40.  είναι πεπεισμένο ότι οι βασικές αρχές της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη (ECT) πρέπει να διαπνέουν την κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και τις ενέργειες της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία στον ενεργειακό τομέα·

41.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας μέσω μιας θεσμικής και πολυμερούς συμφωνίας, όπου θα περιλαμβάνονται τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και της διαμετακόμισης καθώς και τη διαφάνεια των συναλλαγών της αγοράς· πιστεύει ότι οι γειτονικές χώρες, όπως π.χ. το Καζαχστάν, θα πρέπει να συμμετέχουν στην σταθερότητα της περιοχής και στην ενεργειακή ροή· επισημαίνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης με το Καζαχστάν και χαιρετίζει τη βελτίωση της συνεργασίας με το Ουζμπεκιστάν, ζητεί δε να επανεξεταστεί η αναστολή της υπό εκπόνηση ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας·

42.  ζητεί να αναπτυχθεί ένας στενότερος ενεργειακός διάλογος με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας, καθώς και της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής·

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

43.  λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας της Γαλλικής Προεδρίας για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο· θεωρεί όμως ότι τούτο συνιστά μια οπισθοδρόμηση σε σχέση με το στόχο που ήταν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο και που είχε τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε το 1999, και επίσης πιστεύει ότι απουσιάζει από αυτό οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον καθορισμό στα κράτη μέλη ενιαίων προϋποθέσεων για τη νόμιμη είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών, άνευ των οποίων η έκκληση για αποφυγή μαζικών νομιμοποιήσεων έχει καθαρά συμβολική αξία·

44.  θεωρεί λυπηρό το ότι στη συνολική θεώρηση του εν λόγω Συμφώνου, οι πολιτικές ένταξης και πολιτογράφησης έχουν περιθωριακό μόνο ρόλο· πιστεύει ότι μια κοινή πολιτική στον τομέα της μετανάστευσης θα πρέπει να θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι οι μετανάστες είναι μεμονωμένα μέλη της κοινωνίας και εν δυνάμει πολίτες και να περιλαμβάνει σαφείς και αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, ειδικά εν όψει της πιο εκτενούς πρότασης του Κοινοβουλίου για τη Μαύρη Θάλασσα·

Συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2008

45.  επικροτεί τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που περιέχονται στις συμφωνίες της 12ης Αυγούστου και της 8ης Σεπτεμβρίου· τονίζει ότι η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές που γειτνιάζουν με τη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία αποτελεί ένα πρώτο βήμα· ζητεί την ασφαλή και ταχεία επιστροφή των προσφύγων, που θα συνοδεύεται από την επί τόπου ανάπτυξη Ευρωπαίων παρατηρητών· θεωρεί λυπηρή την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας στη Γενεύη στις 15 Οκτωβρίου 2008·

46.  επικροτεί την απόφαση στήριξης των ανατολικών γειτόνων της ΕΕ και ζητεί από το Συμβούλιο ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη μελλοντική "Ανατολική Εταιρική Σχέση"·

47.  στηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου να άρει την απαγόρευση πολιτικών επαφών με τις αρχές της Λευκορωσίας και να αναστείλει την εξάμηνη απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίων για ορισμένους Λευκορώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Λουκασένκο· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει το διάλογο και να σχεδιάσει μια πολιτική έναντι της Λευκορωσίας, με την επιφύλαξη αυστηρών θετικών όρων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα επιλεκτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην περίπτωση της Λευκορωσίας, μέσω της παροχής μεγαλύτερης υποστήριξης στη λευκορωσική κοινωνία των πολιτών· τονίζει ότι η λευκορωσική δημοκρατική αντιπολίτευση πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στο διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας· τονίζει ότι οι αρχές της Λευκορωσίας πρέπει να άρουν την ντε φάκτο απαγόρευση θεώρησης των διαβατηρίων των ευρωβουλευτών· καλεί το Συμβούλιο να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη διευκόλυνση και απελευθέρωση των διαδικασιών θεώρησης των διαβατηρίων των Λευκορώσων πολιτών, μαζί με μια μείωση του κόστους της θεώρησης για τους Λευκορώσους πολίτες που εισέρχονται στην Περιοχή του Σένγκεν, δεδομένου ότι τούτο είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διευκολυνθούν και να ενταθούν οι διαπροσωπικές επαφές και να εκδημοκρατισθεί η χώρα· υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία με τη Λευκορωσία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως π.χ. στο εμπόριο, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στους τελωνειακούς δασμούς κλπ.·

48.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι του αναπτυσσόμενου κόσμου· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταλήξουν επειγόντως σε μια συμφωνία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ υπέρ των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες· επαναλαμβάνει ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης·

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων.