Πρόταση ψηφίσματος - B6-0562/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0562/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

20.10.2008

εν συνεχεία της προφορικής ερώτησης Β6-0478/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Philip Bradbourn και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Claudio Fava και Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PES
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Greens/ALE
Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Αδάμου Αδάμου, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite και Bairbre De Brùn, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων

Διαδικασία : 2008/2651(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0562/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0562/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0562/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει σχέδιο κανονισμού με το οποίο συμπληρώνονται τα κοινά βασικά πρότυπα για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας με την προσθήκη στις επιτρεπτές μεθόδους για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών στα αεροδρόμια της ΕΕ των "σαρωτών σώματος", συσκευών που παράγουν σαρωμένες εικόνων ατόμων σαν αυτά να ήταν γυμνά, ισοδυναμώντας ουσιαστικά με σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο ξεπερνά τα όρια μιας απλής διαδικασίας που καθίσταται δυνατή από την τεχνολογία και έχει αντίκτυπο στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία των δεδομένων και στην προσωπική αξιοπρέπεια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την πλαισίωση του από σημαντικές και αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν συνόδευσε το μέτρο με εκτίμηση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως απαιτεί η ανακοίνωση περί συμμόρφωσης με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ΕΣΑΔ των προτάσεων της Επιτροπής, ενώ δεν ζήτησε την γνώμη ούτε του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) οπως ορίζει το Άρθρο 28, παράγραφος 2 του κανονισμού 45/2001, ούτε της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29, ούτε του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ καμία απολύτως έρευνα δεν έγινε όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτών των συσκευών στην υγεία των επιβατών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων όλων των προαναφερθέντων, γεννώνται αμφιβολίες όχι μόνο ως προς τη βασιμότητα του εν λόγω μέτρου αλλά και ως προς την αναλογικότητα και αναγκαιότητα αυτού σε μια δημοκρατική κοινωνία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το μέτρο περί μεθόδων ελέγχου ασφαλείας επιβατών, το οποίο εξετάστηκε με την μέθοδο της επιτροπολογίας (ΚΔΕ), θα συνοδευτεί από εκτελεστικά μέτρα περί προϋποθέσεων και διαδικασιών που θα καθοριστούν με διαδικασίες επί των οποίων το Κοινοβούλιο δεν έχει σχεδόν καμία επιρροή,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ευρύς, διαφανής και ανοικτός διάλογος με συμμετοχή επιβατών, ενδιαφερομένων φορέων και θεσμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που θα επηρεάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών,

1.  εκτιμά ότι οι απαραίτητες για την λήψη απόφασης προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί ακόμα, δεδομένου ότι ουσιώδη στοιχεία εξακολουθούν να είναι άγνωστα και ζητεί από την Επιτροπή, πριν την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας:

  • -να εκπονήσει έκθεση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
  • -να ζητήσει την γνώμη σχετικά του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29 και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·
  • -να πραγματοποιήσει επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντικτύπου επί της υγείας αυτών των τεχνολογιών·
  • -να εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης ως προς τις οικονομικές και εμπορικές πτυχές καθώς και την σχέση κόστους-ωφέλειας του μέτρου·

2.  φρονεί ότι το εν λόγω προτεινόμενο μέτρο θα ξεπεράσει ενδεχομένως τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει σχετικά η βασική πράξη, δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς μέτρα τεχνικής φύσης που άπτονται της ασφάλειας της αεροπορίας αλλά ενέχουν σοβαρό αντίκτυπο επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·

3.  εκτιμά, επ΄αυτού ότι όλα τα μέτρα ασφάλειας της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σαρωτών σώματος, οφείλουν να τηρήσουν την αρχή της αναλογικότητας, δικαιολογημένη και αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία· καλεί συνεπώς τον ΕΕΠΔ, την ομάδα εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29 και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να γνωμοδοτήσουν επειγόντως όσον αφορά τους σαρωτές σώματος μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2008·

4.  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την συνδρομή των νομικών υπηρεσιών ης ΕΕ προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσον παρόμοια μέτρα συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να προβεί στην συνέχεια στις απαραίτητες ενέργειες·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.