Päätöslauselmaesitys - B6-0562/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0562/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

20.10.2008

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0478/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Philip Bradbourn, Manfred Weber
PPE-DE-ryhmän puolesta
Claudio Fava, Martine Roure
PSE-ryhmän puolesta
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
ALDE-ryhmän puolesta
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Roberta Angelilli
UEN-ryhmän puolesta
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
GUE/NGL-ryhmän puolesta
ilmailun turvatoimien ja henkilöskannereiden vaikutuksista ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja tietosuojaan

Menettely : 2008/2651(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0562/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0562/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0562/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmailun turvatoimien ja henkilöskannereiden vaikutuksista ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja tietosuojaan

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen, Euroopan unionin perusoikeuskirjan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan sekä yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 300/2008,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että komissio on esittänyt ehdotuksen komission asetukseksi, joka täydentää yhteisiä siviili-ilmailun turvaamista koskevia perusnormeja ja jolla sisällytetään EU:n lentokentillä matkustajien turvatarkastuksia koskeviin sallittuihin menettelyihin ns. henkilöskannerit eli laitteet, jotka tuottavat henkilöistä kuvia, jotka näyttävät heidät ikään kuin alastomina, mikä vastaa virtuaalista ruumiintarkastusta,

B.   katsoo, että tämä säädös, joka ei ole pelkästään tekninen, vaikuttaa huomattavasti yksityisyyttä, tietosuojaa ja ihmisarvoa koskeviin oikeuksiin, ja että tästä syystä siihen on sisällytettävä tehokkaita ja asianmukaisia turvatakeita,

C.   ottaa huomioon, että komissio ei ole liittänyt säädökseen perusoikeuksia koskevaa vaikutusten arviointia, kuten perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen noudattamiseen liittyvissä komission ehdotuksia koskevassa tiedonannossa edellytetään, eikä ole kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti eikä tietosuojadirektiivin 29 artiklassa tarkoitettua tietosuojatyöryhmää tai Euroopan perusoikeusvirastoa, eikä näiden laitteiden mahdollisesta vaikutuksesta matkustajien terveyteen ole millään tavoin tutkittu,

D.   katsoo, että edellä mainituista syistä säädöksen tarpeellisuus sekä sen suhteellisuus ja välttämättömyys demokraattisessa yhteiskunnassa voidaan kyseenalaistaa,

E.   ottaa huomioon, että tämän matkustajien turvatarkastuksia koskevan säädöksen, jota on tarkasteltu komitologiamenettelyn puitteissa (valvonnan käsittävä sääntelymenettely), jälkeen annetaan tarkastuksiin liittyviä vaatimuksia ja menettelyjä koskevia säädöksiä, joista päätetään menettelyissä, joissa Euroopan parlamentilla ei juurikaan ole toimivaltaa,

F.  toteaa, että minkäänlaista laajaa, läpinäkyvää ja avointa matkustajia, sidosryhmiä ja toimielimiä koskevaa keskustelua ei ole käyty EU:n tasolla tai kansallisella tasolla tästä varsin arkaluontoisesta kysymyksestä, joka koskee kansalaisten perusoikeuksia,

1.   katsoo, että päätöstä koskevia ehtoja ei ole vielä täytetty, koska keskeistä tietoa ei ole vielä saatavissa, ja kehottaa komissiota kolmen kuukauden määräajan kuluessa

  • tekemään perusoikeuksia koskevan vaikutusten arvioinnin
  • kuulemaan Euroopan tietosuojavaltuutettua, tietosuojadirektiivin 29 artiklassa tarkoitettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan unionin perusoikeusvirastoa
  • tekemään tieteellisen ja lääketieteellisen arvioinnin tällaisen tekniikan mahdollisista terveysvaikutuksista
  • laatimaan taloudellisen ja kaupallisen vaikutusten arvioinnin sekä kustannus-hyöty-arvion;

2.   katsoo, että ehdotettu säädös saattaisi ylittää perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpanovallan, koska suunniteltuja toimenpiteitä ei voida pitää pelkästään lentoturvallisuutta koskevina teknisinä toimenpiteinä, vaan ne vaikuttavat merkittävästi kansalaisten perusoikeuksiin;

3.   katsoo, että kaikissa lentoturvallisuutta koskevissa toimenpiteissä, henkilöskannereiden käyttö mukaan lukien, olisi kunnioitettava demokraattisessa yhteiskunnassa tarpeellista ja välttämätöntä suhteellisuusperiaatetta; pyytää näin ollen Euroopan tietosuojavaltuutettua, tietosuojadirektiivin 29 artiklassa tarkoitettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan unionin perusoikeusvirastoa antamaan kiireellisesti henkilöskannereita koskevan lausunnon ennen marraskuun 2008 alkua;

4.   varaa itselleen oikeuden tarkistaa Euroopan unionin oikeudellisten yksiköiden kanssa, ovatko nämä toimenpiteet yhteensopivia ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kanssa, ja toteuttaa tarvittavia jatkotoimia;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.