Projekt rezolucji - B6-0562/2008Projekt rezolucji
B6-0562/2008

PROJEKT REZOLUCJI

20.10.2008

w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0478/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Philip Bradbourn, Manfred Weber
w imieniu grupy politycznej PPE-DE
Claudio Fava, Martine Roure
w imieniu grupy politycznej PSE
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford w imieniu grupy politycznej ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Roberta Angelilli
w imieniu grupy politycznej UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie wpływu środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, godność osobistą i ochronę danych

Procedura : 2008/2651(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0562/2008

B6‑0562/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wpływu środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, godność osobistą i ochronę danych

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Europejska Konwencję Praw Człowieka, Kartę praw podstawowych, artykuł 6 Traktatu o Unii Europejskiej, artykuł 80 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz rozporządzenie 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego,

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze fakt, że Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia Komisji uzupełniającego wspólne podstawowe zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, zaliczający do dozwolonych metod kontroli pasażerów na lotniskach Unii Europejskiej urządzenia prześwietlające pasażerów, tzn. urządzenia umożliwiające uzyskanie obrazów ludzi, jakby byli oni nadzy, co jest równoznaczne z wirtualnym przeszukiwaniem rozebranych do naga osób,

B.  mając na uwadze, że środek ten, o charakterze daleko odbiegającym od czysto technicznego, ma poważny wpływ na prywatność, prawo do ochrony danych oraz prawo do godności osobistej, i dlatego też powinny mu towarzyszyć mocne i odpowiednie gwarancje,

C.  mając na uwadze, że Komisja nie dołączyła do tego środka oceny wpływu na prawa podstawowe, jak wymaga tego komunikat dotyczący zgodności wniosków Komisji z Kartą praw podstawowych oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka, ani nie skonsultowała się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, jak wymaga tego art. 28 ust. 2 rozporządzenia 45/2001, ani z grupą roboczą utworzoną na mocy art. 29, ani też z Agencją Praw Podstawowych, oraz mając na uwadze, że nie przeprowadzono żadnego badania dotyczącego ewentualnego wpływu takich urządzeń na zdrowie pasażerów,

D.  mając na uwadze, że z wyżej wymienionych przyczyn pojawiają się wątpliwości co do zasadności takiego środka oraz jego proporcjonalności i konieczności w demokratycznym społeczeństwie,

E.  mając na uwadze, że kontynuacją tego środka dotyczącego metod kontroli pasażerów rozpatrywanego w ramach komitologii (procedura regulacyjna połączona z kontrolą), będą środki wykonawcze dotyczące wymogów i procedur w zakresie kontroli, co do których decyzje zapadną w drodze procedur, w ramach których Parlament nie posiada prawie żadnych uprawnień,

F.  mając na uwadze, że nie odbyła się żadna szeroka, przejrzysta i otwarta debata z udziałem pasażerów, zainteresowanych stron i instytucji na szczeblu unijnym i krajowym na ten tak delikatny temat dotyczący podstawowych praw obywateli,

1.  uważa, że nie zostały jeszcze spełnione warunki do podjęcia decyzji, ponieważ nadal brak podstawowych informacji, i zwraca się do Komisji, aby przed upływem trzech miesięcy:

  • -dokonała oceny wypływu na prawa podstawowe;
  • -skonsultowała się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, grupą roboczą          utworzoną na mocy artykułu 29 oraz Agencją Praw Podstawowych;
  • -dokonała naukowej i medycznej oceny ewentualnych skutków takiej technologii          dla zdrowia;
  • -dokonała oceny wpływu gospodarczo-handlowego oraz pod względem korzyści i          kosztów,

2.   uważa, że projekt dotyczący tego środka może wykraczać poza uprawnienia wykonawcze przyznane w akcie podstawowym, ponieważ przewidywane przepisy nie mogą być uważane za zwykłe przepisy techniczne związane z bezpieczeństwem lotnictwa, lecz za przepisy mające poważny wpływ na podstawowe prawa obywateli;

3.  uważa w związku z tym, że wszystkie środki dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa, w tym stosowanie urządzeń prześwietlających, powinny przestrzegać zasady proporcjonalności, uzasadnionej i koniecznej w demokratycznym społeczeństwie, i dlatego też zwraca się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, grupy roboczej utworzonej na mocy artykułu 29 oraz Agencji Praw Podstawowych o wydanie w trybie pilnym na początku listopada 2008 r. opinii w sprawie urządzeń prześwietlających;

4.  zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do służb prawnych Unii Europejskiej o sprawdzenie zgodności takich środków z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, oraz do podjęcia niezbędnych działań następczych;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.