Propunere de rezoluţie - B6-0562/2008Propunere de rezoluţie
B6-0562/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

20.10.2008

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6-0478/2008
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Philip Bradbourn, Manfred Weber
în numele Grupului PPE-DE
de Claudio Fava, Martine Roure
în numele Grupului PSE
de Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
în numele Grupului ALDE
de Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
de Roberta Angelilli
în numele Grupului UEN
de Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
în numele Grupului GUE/NGL
privind repercusiunile măsurilor de siguranță aeriană și ale scanerelor corporale asupra drepturilor omului, intimității, demnității personale și protecției datelor

Procedură : 2008/2651(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0562/2008

B6‑0562/2008

Rezoluția Parlamentului European privind repercusiunile măsurilor de siguranță aeriană și ale scanerelor corporale asupra drepturilor omului, intimității, demnității personale și protecției datelor

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Carta Drepturilor Fundamentale, articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 80 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene și Regulamentul (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia a propus un proiect de regulament al Comisiei care să completeze normele comune de bază în domeniul securității aviației civile, introducând printre metodele permise de verificare a pasagerilor în aeroporturile din UE „scanere corporale”, adică aparate ce produc imagini scanate care redau corpul omenesc ca și cum ar fi gol, echivalând cu o percheziție corporală virtuală;

B.  întrucât această măsură, nu este numai de natură pur tehnică, ci are repercusiuni serioase asupra dreptului la intimitate, la protecția datelor și la demnitate personală și trebuie, prin urmare, să fie însoțită de garanții ferme și adecvate;

C.  întrucât Comisia nu a însoțit această măsură de o evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale așa cum prevede comunicarea privind respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale și a CEDO în propunerile Comisiei și nu a consultat nici Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), așa cum prevede articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul 45/2001, nici grupul de lucru „Articolul 29” și nici Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și având în vedere faptul că nu s-a analizat efectul potențial al unor astfel de aparate asupra sănătății pasagerilor;

D.  întrucât, din motivele menționate mai sus, apar dubii cu privire la justificarea acestei măsuri și la proporționalitatea și necesitatea sa într-o societate democratică;

E.  întrucât această măsură privind metodele de verificare a pasagerilor, examinată prin comitologie (procedura de reglementare cu control), va fi urmată de măsuri de punere în aplicare privind cerințele și procedurile de verificare asupra cărora se va decide prin proceduri care țin într-o măsură foarte mică de competența PE;

F.  întrucât nu s-a promovat nicio dezbatere mai amplă, mai transparentă și mai deschisă, care să implice pasagerii, părțile interesate și instituțiile naționale și comunitare, pe această temă foarte delicată care afectează drepturile fundamentale ale cetățenilor,

1.  consideră că condițiile pentru luarea unei decizii nu au fost încă îndeplinite, având în vedere faptul că lipsesc în continuare informații esențiale, și solicită Comisiei următoarele, înainte de expirarea termenului de trei luni:

  • -realizarea unei evaluări a impactului asupra drepturilor fundamentale;
  • -consultarea AEPD, a grupului de lucru „Articolul 29” și a FRA;
  • -realizarea unei evaluări științifice și medicale privind efectul potențial al unor astfel de tehnologii asupra sănătății;
  • -realizarea unei evaluări a impactului economic, comercial și privind raportul costuri-beneficii;

2.   consideră că prezentul proiect de măsură ar putea depăși competențele de aplicare prevăzute în actul de bază, deoarece măsurile preconizate nu pot fi considerate simple măsuri tehnice în domeniul securității aviației, ci au repercusiuni grave asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor;

3.  consideră, în acest sens, că toate măsurile privind securitatea aviației, inclusiv utilizarea de scanere corporale, ar trebui să respecte principiul proporționalității, așa cum este justificat și necesar într-o societate democratică, și solicită, prin urmare, AEPD, grupului de lucru „Articolul 29” și FRA să-și exprime urgent avizul privind scanerele corporale până la începutul lui noiembrie 2008;

4.  își rezervă dreptul de a verifica cu ajutorul serviciilor juridice ale UE compatibilitatea unor astfel de măsuri cu drepturile omului și libertățile fundamentale și să acționeze în consecință, dacă este necesar;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.