Predlog resolucije - B6-0562/2008Predlog resolucije
B6-0562/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

20.10.2008

k vprašanju za ustni odgovor B6‑0478/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagajo Philip Bradbourn in Manfred Weber
v imenu skupine PPE-DE,
Claudio Fava in Martine Roure
v imenu skupine PSE,
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó in Sarah Ludfordon v imenu skupine ALDE,
Kathalijne Maria Buitenweg in Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE,
Roberta Angelilli
v imenu skupine UEN,
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite in Bairbre de Brún
v imenu skupine GUE/NGL
o vplivu ukrepov za varnost v letalstvu ter naprav za skeniranje telesa na človekove pravice, zasebnost, osebno dostojanstvo in varstvo podatkov

Postopek : 2008/2651(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0562/2008

B6‑0562/2008

Resolucija Evropskega parlamenta    o vplivu ukrepov za varnost v letalstvu ter naprav za skeniranje telesa na človekove pravice, zasebnost, osebno dostojanstvo in varstvo podatkov

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah, Listine o temeljnih pravicah, člena 6 Pogodbe o Evropski uniji, člena 80(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in uredbe št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker je Komisija pripravila predlog osnutka uredbe Komisije o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva, po katerem je med dovoljene metode uvrstila pregledovanje potnikov na letališčih EU z napravami za skeniranje telesa (t.i. „body scanners“ ), ki omogočajo slikanje oseb, kot če bi bile gole, kar je enako preiskavi virtualno golega človeka,

B.  ker ukrep še zdaleč ni zgolj tehničen, ampak resno vpliva na pravico do zasebnosti, varstva podatkov in osebnega dostojanstva, zaradi česar ga je treba dopolniti z ustreznimi in učinkovitimi zaščitnimi ukrepi;

C.  ker Komisija ukrepa ni dopolnila z oceno učinka na temeljne pravice, kot je to predvideno v sporočilu o skladnosti predlogov Komisije z Listino o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ni se posvetovala ne z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, kot je predvideno v členu 28(2) uredbe št. 45/2001, niti z delovno skupino iz člena 29 ali Agencijo za temeljne pravice, kot tudi niso bile opravljene poizvedbe o tem, ali bi tovrstne naprave lahko škodovale zdravju potnikov,

D.  ker se iz navedenih razlogov odpirajo vprašanja glede upravičenosti ukrepa, njegovi sorazmernosti in potrebnosti v demokratični družbi,

E.  ker bo ukrep v zvezi z metodo pregledovanja potnikov proučen po postopku komitologije (RPP) in mu bodo sledili izvedbeni ukrepi glede zahtev in postopkov za pregledovanje, o katerih bo odločitev sprejeta s postopki, v katerih Parlament praktično nima pooblastil,

F.  ker širše, pregledne in odprte razprave, pri kateri bi imeli besedo potniki, zainteresirane strani in institucije na ravni EU in nacionalni ravni sploh ni bilo, čeprav je to izredno občutljivo vprašanje, ki posega na področje temeljnih državljanskih pravic,

1.  meni, da pogoji za sprejem odločitve še niso izpolnjeni, saj bistveni podatki ostajajo neznanka, zato Komisijo poziva, da pred iztekom trimesečnega roka:

  • pripravi oceno učinka na temeljne pravice,
  • se posvetuje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, delovno skupino iz člena       29 in Agencijo za temeljne pravice,
  • pripravi strokovno in zdravstveno oceno o tem, ali bi tovrstna tehnologija lahko          škodovala zdravju,       
  • pripravi gospodarsko in trgovinsko oceno učinka ter oceni razmerje med stroški in       koristmi;

2.   je prepričan, da bi osnutek ukrepa lahko presegel izvedbena pooblastila iz osnovnega instrumenta, saj predvidenih ukrepov ne moremo obravnavati kot zgolj tehnične ukrepe za varnost v letalstvu, ker bistveno učinkujejo na temeljne pravice državljanov,

3.  ob tem meni, da bi morali vsi varnostni ukrepi v letalstvu, vključno z uporabo naprav za skeniranje telesa, spoštovati načelo sorazmernosti, morali bi biti upravičeni in potrebni v demokratični družbi, zato evropskega nadzornika za varstvo podatkov, delovno skupino iz člena 29 in Agencijo za temeljne pravice poziva, naj do začetka novembra 2008 kot prednostno nalogo pripravijo mnenje o napravah za skeniranje telesa,

4.  si pridržuje pravico, da bo pri pravnih službah EU preveril, ali so takšni ukrepi združljivi s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, in da bo sprejel ustrezne ukrepe;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.