Förslag till resolution - B6-0562/2008Förslag till resolution
B6-0562/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

20.10.2008

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0478/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Philip Bradbourn, Manfred Weber
on behalf of the PPE-DE Group
by Claudio Fava, Martine Roure
on behalf of the PSE Group
by Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludfordon behalf of the ALDE Group
by Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
on behalf of the Verts/ALE Group
by Roberta Angelilli
on behalf of the UEN Group
by Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
för GUE/NGL-gruppen
om luftfartsskyddsåtgärder och kroppsskanning – konsekvenser för de mänskliga rättigheterna, integriteten, den personliga värdigheten och dataskyddet

Förfarande : 2008/2651(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0562/2008

B6‑0562/2008

Europaparlamentets resolution om luftfartsskyddsåtgärder och kroppsskanning – konsekvenser för de mänskliga rättigheterna, integriteten, den personliga värdigheten och dataskyddet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 6 i EU-fördraget och artikel 80.2 i EG-fördraget samt förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Kommissionen har lagt fram ett förslag till kommissionsförordning om komplettering av de gemensamma grundläggande skyddsreglerna för den civila luftfarten. Enligt förslaget ska det bland de tillåtna metoderna för säkerhetskontroll av passagerare på EU:s flygplatser också ingå så kallade kroppsskannrar, dvs. maskiner som med hjälp av en skanner producerar bilder av passagerarna som om de var nakna, vilket skulle motsvara en virtuell avklädning.

B.  Åtgärderna är allt annat än endast tekniska till sin natur och får allvarliga konsekvenser för rätten till personlig integritet, dataskydd och personlig värdighet, och måste därför åtföljas av tillräckligt omfattande garantier.

C.  I samband med åtgärden har kommissionen inte utarbetat en konsekvensanalys med avseende på de mänskliga rättigheterna i enlighet med kravet i kommissionens meddelande om hur respekten för stadgan om de grundläggande rättigheterna och respekten för Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska upprätthållas i kommissionens lagstiftningsförslag. Kommissionen konsulterade inte heller Europeiska datatillsynsmannen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 eller den arbetsgrupp som inrättades enligt artikel 29, och inte heller Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Inga undersökningar har heller gjorts av dessa maskiners eventuella inverkan för passagerarnas hälsa.

D.  Denna situation väcker frågor angående åtgärdens berättigande samt dess proportionalitet och nödvändighet i ett demokratiskt samhälle.

E.  Denna åtgärd relaterad till metoder för screening av passagerare, som ska behandlas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll, kommer att följas av genomförandeåtgärder om krav och förfaranden för screening, vilka kommer att beslutas genom förfaranden där parlamentet så gott som helt saknar befogenheter.

F.  Ingen mer omfattande, transparent och öppen debatt för passagerare, intressenter och institutioner på EU-nivå och nationell nivå har planerats om denna känsliga fråga som berör grundläggande medborgerliga rättigheter.

1.  Europaparlamentet anser att villkoren för att fatta ett beslut inte ännu har uppfyllts eftersom grundläggande information fortfarande saknas, och uppmanar kommissionen att innan tidsfristen på tre månader löper ut

–  utarbeta en konsekvensanalys med avseende på de mänskliga rättigheterna,

–  konsultera Europeiska datatillsynsmannen, den arbetsgrupp som inrättades enligt artikel 29 och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter,

–  göra en vetenskaplig och medicinsk bedömning av eventuella hälsokonsekvenser av denna teknik,

–  utarbeta en ekonomisk och kommersiell konsekvensanalys samt en kostnads- och nyttoanalys.

2.  Europaparlamentet anser att detta förslag till åtgärd kan innebära att de genomförandebefogenheter som fastställs i grundinstrumentet överskrids, eftersom de planerade åtgärderna inte kan anses vara endast tekniska åtgärder relaterade till lyftfartsskyddet, utan åtgärder som får allvarliga konsekvenser för medborgarnas grundläggande rättigheter.

3.  Europaparlamentet anser därför att alla luftfartsskyddsåtgärder, inbegripet kroppsskannrar, bör respektera principen om proportionalitet som är berättigad och nödvändig i ett demokratiskt samhälle, och uppmanar därför Europeiska datatillsynsmannen, den arbetsgrupp som inrättades enligt artikel 29 och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att brådskande, före början av november, lägga fram ett yttrande om kroppsskannrar.

4.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att låta EU:s rättstjänst granska om dessa åtgärder är förenliga med mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt att vida nödvändiga kompletterande åtgärder.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.