Resolutsiooni ettepanek - B6-0575/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0575/2008

  ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS

  21.10.2008

  vastavalt kodukorra artikli 99 lõikele 4
  Esitaja(d):
  Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine

  Menetlus : 2008/2291(INS)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B6-0575/2008
  Esitatud tekstid :
  B6-0575/2008
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B6‑0575/2008

  Euroopa Parlamendi otsus, millega kiidetakse heaks Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi komisjoni liikmeks nimetamine

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 214 lõike 2 kolmandat lõiku ja artiklit 215;

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe[1] artiklit 4;

  –  võttes arvesse Peter Mandelsoni lahkumist komisjoni liikme ametist, millest ta teatas 3. oktoobril 2008. aastal;

  –  võttes arvesse Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi esitamist komisjoni liikme kandidaadiks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse poolt;

  –  võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2008. aasta otsust, millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Komisjoni uus liige[2];

  –  võttes arvesse volinikukandidaadi kuulamist Euroopa Parlamendi vastutava komisjoni ees 20. oktoobril 2008. aastal;

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 99,

  1.  kiidab heaks Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi nimetamise komisjoni liikmeks komisjoni ülejäänud ametiajaks kuni 31. oktoobrini 2009;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.