Resolutsiooni ettepanek - B6-0575/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0575/2008

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS

21.10.2008

vastavalt kodukorra artikli 99 lõikele 4
Esitaja(d):
Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine

Menetlus : 2008/2291(INS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0575/2008
Esitatud tekstid :
B6-0575/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0575/2008

Euroopa Parlamendi otsus, millega kiidetakse heaks Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi komisjoni liikmeks nimetamine

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 214 lõike 2 kolmandat lõiku ja artiklit 215;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe[1] artiklit 4;

–  võttes arvesse Peter Mandelsoni lahkumist komisjoni liikme ametist, millest ta teatas 3. oktoobril 2008. aastal;

–  võttes arvesse Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi esitamist komisjoni liikme kandidaadiks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse poolt;

–  võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2008. aasta otsust, millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Komisjoni uus liige[2];

–  võttes arvesse volinikukandidaadi kuulamist Euroopa Parlamendi vastutava komisjoni ees 20. oktoobril 2008. aastal;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 99,

1.  kiidab heaks Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi nimetamise komisjoni liikmeks komisjoni ülejäänud ametiajaks kuni 31. oktoobrini 2009;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.