Návrh uznesenia - B6-0575/2008Návrh uznesenia
B6-0575/2008

NÁVRH ROZHODNUTIA

21.10.2008

v súlade s článkom 99 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
o schválení vymenovania Catherine Margaret Ashtonovej, barónky Ashton of Upholland, za členku Komisie

Postup : 2008/2291(INS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0575/2008
Predkladané texty :
B6-0575/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

B6‑0575/2008

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o schválení vymenovania Catherine Margaret Ashtonovej, barónky Ashton of Upholland, za členku Komisie

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 214 ods. 2 tretí pododsek a článok 215 Zmluvy o ES,

–  so zreteľom na článok 4 rámcovej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou[1],

–  so zreteľom na odstúpenie Petra Mandelsona z funkcie člena Komisie, predložené 3. októbra 2008,

–  so zreteľom na skutočnosť, že vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vymenovala Catherine Margaret Ashtonovú, barónku Ashton of Upholland, za členku Komisie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. októbra 2008 týkajúce sa vymenovania nového člena Komisie[2],

–  so zreteľom na vypočutie dezignovanej členky Komisie v príslušnom výbore, konané 20. októbra 2008,

–  so zreteľom na článok 99 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje vymenovanie Catherine Margaret Ashtonovej, barónky Ashton of Upholland, za členku Komisie do konca funkčného obdobia Komisie do 31. októbra 2009;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.