Πρόταση ψηφίσματος - B6-0579/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0579/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

10.11.2008

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0480/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
του Neil Parish
εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
σχετικά με την κατάσταση του μελισσοκομικού τομέα

Διαδικασία : 2008/2645(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0579/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0579/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0579/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με με την κατάσταση του μελισσοκομικού τομέα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελισσοκομία, σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό ειδικότερα, αντιμετωπίζει πού σοβαρές δυσκολίες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τις ευεργετικές συνέπειες της μελισσοκομίας στο σύνολο του οικοσυστήματος και ιδιαίτερα στο αγροτικό οικοσύστημα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας στην οποία συμβάλλει ουσιαστικά η μελισσοκομία μέσω της διασταυρούμενης επικονίασης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή μελισσοκομική δραστηριότητα ασκείται στην Ευρώπη από χιλιετίες και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γεωργικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς,

Ε.  υπενθυμίζοντας τα ευεργετικά αποτελέσματα των προϊόντων μελισσοκομίας τόσο σε επίπεδο διατροφής όσο και σε ιατρικό επίπεδο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία και το υψηλό επίπεδο ποιότητας του μελιού και των άλλων προϊόντων του μελισσιού όπως ο βασιλικός πολτός, η πρόπολη και το κερί που προέρχονται από την ευρωπαϊκή μελισσοκομία, χάρις στην τεχνογνωσία της και τον κλιματικό πλούτο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίσταται ο κλάδος από τα εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών στην κοινοτική αγορά,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλι είναι με δυνατόν να εισάγεται από διάφορα μέρη του κόσμου, μόνον όμως επαρκής αριθμός μελισσών μπορεί να εξασφαλίσει τη γονιμοποίηση,

Θ.  υπενθυμίζοντας τη σοβαρή απειλή συρρίκνωσης του μελισσοκομικού κλάδου λόγω έντονης μείωσης των πόρων σε γύρη και νέκταρ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική μείωση του αριθμού των μελισσιών ανά τον κόσμο,

ΙΑ.  υπενθυμίζοντας ότι η διαρκής παρουσία στα μελίσσια του παρασίτου Varroa spp. και η διασπορά του Nosema ceranae συγκαταλέγονται στις αιτίες της υγειονομικής κρίσης στον τομέα της μελισσοκομίας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της παραγωγής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση εξασφαλίζεται από τη μελισσοκομική δραστηριότητα,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 84% των φυτικών ειδών που καλλιεργούνται στην Ευρώπη εξαρτάται από την επικονίαση,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προδιαγραφές και οι ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή των βιοκτόνων συχνά αγνοούνται,

ΙΕ.  υπενθυμίζοντας ότι δεν υφίστανται σήμερα μέθοδοι εκρίζωσης ορισμένων ασθενειών των μελισσών συνεπεία της μείωσης της αντοχής τους και της απώλειας κυψελών,

1.  θεωρεί ότι είναι ουσιώδους σημασίας η άμεση αντίδραση στην υγειονομική κρίση της μελισσοκομίας κατά τον δέοντα τρόπο και με τη διάθεση αποτελεσματικών μέσων·

2.  θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα προϊόντα μελισσοκομίας τρίτων χωρών που οφείλεται εν μέρει στο κατώτερο κόστος παραγωγής, ιδίως σε επίπεδο τιμής της ζάχαρης και εργατικών·

3.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την έρευνα για τα παράσιτα και τις ασθένειες και την προέλευσή τους που αποδεκατίζουν τις μέλισσες, διαθέτοντας συμπληρωματικά μέσα από τον προϋπολογισμό·

4.  θεωρεί ζωτικής σημασίας να καταστεί υποχρεωτική η ένδειξη της χώρας προέλευσης του μελιού στις επισημάνσεις·

5.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας της ΚΠΓ, να θεσπίσει μέτρα για την ενθάρρυνση της δημιουργίας ζωνών οικολογικής ανάκαμψης (όπως περιοχές μελισσοκομικής αγρανάπαυσης), ιδίως στις κύριες περιοχές αροσίμων καλλιεργειών· Οι ζώνες αυτές καλό θα ήταν να βρίσκονται στις τοποθεσίες όπου η καλλιέργεια είναι δύσκολη, και όπου μπορούν να αναπτυχθούν φυτά όπως η φακελωτή η αθανασιόφυλλος, το βούγλωσσο, το αγριοσινάπι ή το τριφύλλιον το έρπον, που είναι φυτά πλούσια σε γύρη και νέκταρ·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων ανεπαρκούς επικονίασης, τόσο για τους μελισσοκόμους όσο και για τους γεωργούς, η παραγωγή των οποίων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον έλεγχο και την εποπτεία της ποιότητας των υδάτων επιφανείας, καθότι οι μέλισσες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε οιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος τους·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ερευνητικές εργασίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ της θνησιμότητας των μελισσών και της χρησιμοποίησης φυτοφαρμάκων όπως τα thiamethoxame, imidaclopride, clothianidin και fipronil προκειμένου να λάβει ενδεχομένως τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά την αδειοδότηση των προϊόντων αυτών·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω κατάσταση και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διάθεση των μεμονωμένων κρατών μελών· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεργασθεί με αναγνωρισμένους οργανισμούς με σκοπό την ανταλλαγή των επιστημονικών πληροφοριών σε σχέση με τις επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων στις μέλισσες·

10.  θεωρεί απαραίτητο να εισαχθεί η υποχρέωση να υποβάλλεται το εισαγόμενο μέλι σε αναλύσεις για την ενδεχόμενη παρουσία του βακίλου της αμερικανικής σήψης γόνου·

11.  ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να προτείνει ένα μηχανισμό οικονομικών ενισχύσεων για τις εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες λόγω θνησιμότητας των μελισσιών τους·

12.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στην κτηνιατρική πολιτική της την έρευνα και τις σχετικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ασθενειών που προσβάλλουν τις μέλισσες·

13.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν χωρίς αναβολή ενίσχυση στον τομέα της μελισσοκομίας·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.