Päätöslauselmaesitys - B6-0579/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0579/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

10.11.2008

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0480/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Neil Parish
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta
mehiläishoitoalan tilanteesta

Menettely : 2008/2645(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0579/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0579/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0579/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma mehiläishoitoalan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että mehiläishoito on maailmalla ja erityisesti Euroopassa erittäin suurissa vaikeuksissa,

B.  ottaa huomioon mehiläishoidon hyödylliset vaikutukset koko ekosysteemiin ja etenkin maatalousekosysteemiin,

C.  ottaa huomioon välttämättömän tarpeen säilyttää biologinen monimuotoisuus, johon mehiläishoito myötävaikuttaa huomattavasti ristipölytystoiminnan ansiosta,

D.  ottaa huomioon, että mehiläishoitoa on harjoitettu Euroopassa tuhansia vuosia ja se on oleellinen osa kulttuuri- ja maatalousperinnettä,

E.  panee merkille mehiläishoidosta saatavien tuotteiden ravinnolliset ja lääkinnälliset hyödyt,

F.  ottaa huomioon eurooppalaisesta mehiläishoidosta saatavan hunajan ja muiden mehiläispesistä saatavien tuotteiden, kuten emoaineen, kittivahan, mehiläismyrkyn ja vahalevyn, laajan kirjon ja korkean laadun, joka on tietotaidon sekä erilaisten ilmasto-olojen ansiota,

G.  ottaa huomioon, että ala kärsii kolmansissa maissa tuotettujen, yhteisön markkinoille tuotavien tuotteiden aiheuttamasta vilpillisestä kilpailusta,

H.  ottaa huomioon, että hunajaa voidaan tuoda eri puolilta maailmaa, mutta pölytyksen takaa vain riittävä määrä paikallisia mehiläisiä,

I.  panee merkille mehiläisyhdyskuntien vakavan vähenemisuhan siitepöly- ja mesiresurssien voimakkaan vähenemisen seurauksena,

J.  ottaa huomioon, että mehiläisyhdyskuntien määrä maailmassa on vähentynyt rajusti,

K.  ottaa huomioon, että Varroa spp. -loisten jatkuva esiintyminen mehiläispesissä, mehiläisyhdyskuntien tuhoutumishäiriö (CCD) ja Nosema ceranae'n leviäminen ovat osaltaan mehiläisten terveyskriisin takana,

L.  ottaa huomioon, että 76 prosenttia ihmisten käyttöön tarkoitettujen elintarvikkeiden tuotannosta riippuu mehiläishoitoalasta,

M.  ottaa huomioon, että 84 prosenttia Euroopassa viljellyistä kasveista on riippuvaisia pölytyksestä,

N.  ottaa huomioon, että torjunta-aineiden käytön yhteydessä annettavat ohjeet ja hyvät käytännöt jätetään liian usein huomiotta,

O.  muistuttaa, että vielä ei ole olemassa menetelmiä, joilla voidaan poistaa tietyt mehiläissairaudet, joiden seurauksena mehiläisten vastustuskyky heikkenee ja pesiä menetetään,

1.  pitää keskeisen tärkeänä, että mehiläishoitoa vaivaavaan terveyskriisiin reagoidaan viipymättä asianmukaisesti ja tehokkaiden välineiden avulla;

2.  katsoo, että kolmansista maista tuotavien mehiläistuotteiden aiheuttama vilpillinen kilpailu olisi torjuttava ja että se johtuu osittain alemmista tuotantokustannuksista ja erityisesti alemmista sokeri- ja työvoimakuluista;

3.  kehottaa komissiota lisäämään välittömästi mehiläisiä vaivaavia loisia ja tauteja sekä niiden alkuperää koskevaa tutkimusta antamalla sitä varten lisää talousarviomäärärahoja;

4.  katsoo, että on välttämätöntä asettaa velvoite, jonka perusteella mehiläishunajan tuoteselosteissa on mainittava tuotteen alkuperämaa;

5.  kehottaa komissiota toteuttamaan YMP:n ns. terveystarkastuksen yhteydessä toimia, joilla rohkaistaan ekologisten kompensaatiovyöhykkeiden luomista (kuten mehiläishoitoa varten toteutettava kesanto), erityisesti laajoilla peltokasvien viljelyalueilla; kehottaa sijoittamaan nämä vyöhykkeet viljelyoloiltaan vaikeisiin paikkoihin, joissa voitaisiin viljellä esimerkiksi aitohunajakukkaa, purasruohoa, rikkasinappia tai valkoapilaa, jotta luotaisiin mehiläisiä varten alueita, joilla on paljon mettä;

6.  kehottaa komissiota edistämään sellaisia tarvittavia toimia rajoittaakseen riittämättömän pölytyksen riskejä, joista olisi hyötyä sekä mehiläishoitajille että maanviljelijöille, joiden tuotanto saattaisi nousta huomattavasti;

7.  kehottaa komissiota varmistamaan pintavesien laadun valvonnan ja tarkkailun, koska mehiläiset reagoivat erittäin herkästi kaikkeen ympäristön tilan heikkenemiseen;

8.  kehottaa komissiota käynnistämään tutkimuksia, joissa tarkastellaan, onko olemassa yhteyttä mehiläiskuolemien ja kasvinsuojeluaineiden, kuten tiametoksaami, imidaklopridi, klotianidiini ja fiproniili, käytön välillä, jotta voidaan tarvittaessa toteuttaa asianmukaisia toimia muun muassa näiden tuotteiden lupien osalta;

9.  kehottaa komissiota koordinoimaan kaikki tilanteeseen liittyvät, kussakin jäsenvaltiossa tällä hetkellä käytettävissä olevat tiedot; katsoo, että komission pitäisi toimia yhteistyössä hyväksyttyjen laitosten kanssa kasvinsuojeluaineiden vaikutusta mehiläisiin koskevan tieteellisen tiedon vaihtamiseksi;

10.  katsoo, että on välttämätöntä asettaa velvoite, joka koskee tuontihunajan tutkimista mahdollisten esikotelomätäbakteerien havaitsemiseksi;

11.  kehottaa komissiota esittämään taloudellista avustusmekanismia mehiläiskuolemien vuoksi vaikeuksissa oleville tiloille;

12.  kehottaa komissiota sisällyttämään mehiläistautien tutkimuksen ja torjunnan eläinlääkintäpolitiikkaan;

13.  kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioita osoittamaan mehiläishoitoalalle välitöntä tukea;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.