Projekt rezolucji - B6-0579/2008Projekt rezolucji
B6-0579/2008

  PROJEKT REZOLUCJI

  10.11.2008

  w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0480/2008
  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,
  złożył Neil Parish
  w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim

  Procedura : 2008/2645(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B6-0579/2008

  B6‑0579/2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

  A.  uwzględniając, że pszczelarstwo światowe generalnie, a europejskie w szczególności napotyka ogromne trudności,

  B.  uwzględniając korzystny wpływ pszczelarstwa na cały ekosystem, a w szczególności na ekosystem rolny,

  C.  uwzględniając konieczność chronienia różnorodności biologicznej, do czego w znaczny sposób przyczynia się pszczelarstwo dzięki zapylaniu krzyżowemu,

  D.  uwzględniając, że pszczelarstwo europejskie istnieje od tysiącleci oraz stanowi nieodłączną część dziedzictwa kulturowego i kulturowego,

  E.  uwzględniając walory odżywcze i medyczne produktów pszczelarskich,

  F.  uwzględniając różnorodność i wysoką jakość miodu oraz innych produktów pszczelarskich, takich jak mleczko pszczele, propolis, jad i wosk pszczeli, wytwarzanych przez europejski przemysł pszczelarski dzięki jego doświadczeniu i różnorodności warunków klimatycznych,

  G.  uwzględniając nieuczciwą konkurencję ze strony produktów importowanych na rynek wspólnotowy z krajów trzecich,

  H.  uwzględniając fakt, że miód można importować z różnych regionów świata, lecz tylko wystarczająca populacja pszczół może zagwarantować zapylanie,

  I.  uwzględniając, że w wyniku znacznego zmniejszenia ilości pyłku kwiatowego i nektaru populacja pszczół może ulec zmniejszeniu,

  J.  uwzględniając drastyczny spadek liczby rodzin pszczelich na całym świecie,

  K.  uwzględniając, że stała obecność w ulach roztocza Varroa, zespół masowego ginięcia rodzin pszczelich oraz rozprzestrzenianie się Nosema ceranae zaliczają się do przyczyn kryzysu sanitarnego w pszczelarstwie,

  L.  uwzględniając, że przemysł pszczelarski zapewnia 76% produktów żywnościowych przeznaczonych dla ludzi,

  M.  uwzględniając, że 84% gatunków roślin uprawianych w Europie jest zależnych od zapylania,

  N.  uwzględniając, że zbyt często nie przestrzega się zaleceń i dobrych praktyk dotyczących stosowania biocydów,

  O.  uwzględniając, że nie istnieją jeszcze metody umożliwiające zwalczanie niektórych chorób pszczół powodujących zmniejszanie ich odporności oraz wymieranie uli,

  1.  zauważa, że należy bezzwłocznie, w odpowiedni sposób i z użyciem efektywnych instrumentów, zareagować na kryzys sanitarny w sektorze pszczelarstwa;

  2.  zauważa potrzebę zapobiegania nieuczciwej konkurencji ze strony produktów pszczelarskich pochodzących z państw trzecich, spowodowanej częściowo niższymi cenami wytwarzania tych produktów, w szczególności ze względu na niższe ceny cukru i tańszą siłę roboczą;

  3.   zwraca się do Komisji o jak najszybsze rozwinięcie badań nad pasożytami, chorobami i przyczynami chorób dziesiątkujących rodziny pszczół, udostępniając dodatkowe środki budżetowe na ten cel;

  4.  uważa za niezbędne wprowadzenie obowiązku podawania na etykiecie kraju, z którego pochodzi miód;

  5.  wzywa Komisję do wprowadzenia w ramach przeglądu WPR środków mających na celu wspieranie tworzenia obszarów odnowy zasobów (takich jak np. ugory pszczelarskie) w szczególności w regionach o dużych powierzchniach gruntów rolnych; zwraca się o usytuowanie takich obszarów na gruntach trudnych do uprawy, gdzie rośliny takie jak facelia, ogórecznik, gorczyca i dzika koniczyna biała mogą się rozwijać i stanowić ważne źródła nektaru na obszarach żerowania pszczół;

  6.  wzywa Komisję do promowania środków koniecznych dla ograniczenia ryzyka niedostatecznego zapylenia zarówno na rzecz pszczelarzy, jak i rolników, których produkcja mogłaby znacznie wzrosnąć;

  7.  wzywa Komisję do zagwarantowania kontroli i nadzoru jakości wód powierzchniowych, gdyż pszczoły silnie reagują na wszelkie pogorszenie środowiska;

  8.  wzywa Komisję do podjęcia badań nad związkiem między śmiertelnością pszczół a stosowaniem pestycydów, takich jak tiametoksam, imidakloprid, chlotianidyna, fipronil, oraz do podjęcia, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odpowiednich środków dotyczących zezwolenia na stosowanie takich produktów;

  9.  zwraca się do Komisji o koordynację przepływu wszystkich informacji związanych z tą sytuacją, którymi dysponują obecnie państwa członkowskie; uważa, że Komisja powinna współpracować z zatwierdzonymi instytucjami w celu wymiany posiadanych przez nie naukowych informacji dotyczących wpływu pestycydów na pszczoły;

  10.  zauważa konieczność wprowadzenia obowiązku badania miodu importowanego w celu wykrycia ewentualnej obecności przetrwalników zgnilca amerykańskiego;

  11.  wzywa Komisję do zaproponowania mechanizmu pomocy finansowej dla gospodarstw pszczelarskich zagrożonych w wyniku wymierania pszczół;

  12.  wzywa Komisję do włączenia badań nad chorobami pszczół i ich zwalczania do polityki weterynaryjnej;

  13.  zwraca się do Komisji o zachęcenie wszystkich państw członkowskich do udzielenia sektorowi pszczelarskiemu natychmiastowego wsparcia;

  14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.