Postup : 2008/2645(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0579/2008

Predkladané texty :

B6-0579/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0567

NÁVRH UZNESENIA
PDF 101kWORD 48k
10.11.2008
PE413.399
 
B6‑0579/2008
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0480/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladá Neil Parish
v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
o situácii v odvetví včelárstva

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v odvetví včelárstva 
B6‑0579/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže odvetvie včelárstva na celom svete a predovšetkým v Európe čelí veľmi vážnym ťažkostiam,

B.  keďže včelárstvo má priaznivý vplyv na celý ekosystém a najmä na poľnohospodársky ekosystém,

C.  keďže je potrebné chrániť biologickú rozmanitosť, ku ktorej včelárstvo značne prispieva vykonávaním cudzoopelenia,

D.  keďže včelárska činnosť sa v Európe vykonáva už tisícročia a je neoddeliteľnou súčasťou jej kultúrneho a poľnohospodárskeho dedičstva,

E.  pripomínajúc priaznivé účinky včelárskych výrobkov z nutričného a zdravotného hľadiska,

F.  vzhľadom na rôznorodosť a vysokú kvalitu medu a ostatných včelárskych výrobkov ako materská kašička, propolis, včelí jed a vosk, ktoré pochádzajú z európskeho včelárstva, a to vďaka jeho odbornosti a rozmanitosti podnebia,

G.  keďže toto odvetvie poškodzuje nekalá hospodárska súťaž zo strany výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín a dovážaných na trh Spoločenstva,

H.  keďže med možno doviesť z rôznych oblastí sveta, ale iba dostatočný počet včiel môže zaručiť opelenie,

I.  pripomínajúc vážnu hrozbu úbytku včelstiev v dôsledku výrazného poklesu zásob peľu a nektáru,

J.  so zreteľom na dramatický pokles počtu včelstiev vo svete,

K.  keďže stála prítomnosť parazitov z rodu Varroa v úľoch, syndróm CCP (kolaps včelstiev) a šírenie choroby spôsobenej parazitom Nosema ceranae patria medzi hlavné príčiny krízy v oblasti zdravia včiel,

L.  keďže 76 % výroby potravín určených na ľudskú spotrebu závisí od včelárstva,

M.  keďže 84 % rastlinných druhov pestovaných v Európe závisí od opelenia,

N.  keďže pri používaní biocídov sa príliš často zanedbávajú pokyny a osvedčené postupy,

O.  pripomínajúc, že doposiaľ neexituje metóda na vyhubenie niektorých ochorení včiel, čo vedie k znižovaniu ich odolnosti a poklesu počtu úľov,

1.  domnieva sa, že je dôležité bezodkladne reagovať na krízu v oblasti zdravia včiel, a to primeraným spôsobom a pomocou účinných nástrojov;

2.  domnieva sa, že by sa mali prijať opatrenia na odstránenie nekalej hospodárskej súťaže zo strany včelárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín, ktorá čiastočne vyplýva z nižších výrobných nákladov, najmä čo sa týka ceny cukru a pracovnej sily;

3.   vyzýva Komisiu, aby bezodkladne urýchlila výskum týkajúci sa parazitov a ochorení, ktoré ničia populácie včiel, ako aj ich príčin a aby na tento výskum poskytla dodatočné rozpočtové prostriedky;

4.  považuje za nevyhnutné, aby sa zaviedla povinnosť uvádzať krajinu pôvodu včelieho medu na etiketách;

5.  vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s preskúmaním stavu SPP zaviedla opatrenia, ktoré podporia vytváranie zón ekologickej kompenzácie (ako včelárske oblasti vyňaté z produkcie), predovšetkým vo veľkých oblastiach pestovania kultúrnych plodín; požaduje, aby sa tieto zóny nachádzali v takých častiach polí, ktoré sa ťažko obrábajú a na ktorých by sa mohli pestovať rastliny, ako sú facélia, borák, horčica roľná a ďatelina plazivá, čím by sa zabezpečili bohaté zdroje nektáru v oblastiach, kde ho včely zbierajú;

6.  vyzýva Komisiu, aby podporila opatrenia potrebné na zníženie rizika nedostatočného opelenia tak v prípade včelárov, ako aj poľnohospodárov, ktorých produkcia by sa mohla značne zvýšiť;

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila sledovanie a kontrolu kvality povrchových vôd, pretože včely reagujú veľmi citlivo na akékoľvek zhoršenie životného prostredia;

8.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala spojitosť, ktorá existuje medzi úmrtnosťou včiel a používaním pesticídov ako tiametoxam, imidakloprid, klotianidín a fipronil, aby tak v prípade potreby mohla prijať primerané opatrenia týkajúce sa udeľovania povolení na tieto výrobky;

9.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala všetky informácie týkajúce sa tejto situácie, ktorými v súčasnosti disponujú jednotlivé členské štáty; je presvedčený, že Komisia by mala spolupracovať s uznávanými organizáciami v záujme výmeny vedeckých informácií, ktoré majú k dispozícii, o vplyve pesticídov na včely;

10.  domnieva sa, že je nevyhnutné zaviesť povinnú analýzu dovážaného medu s cieľom zistiť v ňom prípadnú prítomnosť baktérie Paenibacillus larvae spôsobujúcej mor včelieho plodu;

11.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla mechanizmus finančnej pomoci pre hospodárstva, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach následkom úhynu včiel;

12.  žiada Komisiu, aby do svojej veterinárnej politiky začlenila výskum ochorení včiel a boj proti nim;

13.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na všetky členské štáty, aby urýchlene poskytli pomoc odvetviu včelárstva;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia