Förslag till resolution - B6-0579/2008Förslag till resolution
B6-0579/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5.11.2008

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑.../2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Neil Parish
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
om situationen inom biodlingssektorn

Förfarande : 2008/2645(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0579/2008
Ingivna texter :
B6-0579/2008
Antagna texter :

B6‑0579/2008

Europaparlamentets resolution om situationen inom biodlingssektorn

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Biodlingssektorn i världen, och framför allt i Europa, står inför stora svårigheter.

B.  Biodlingen inverkar positivt på hela ekosystemet och särskilt på jordbrukets ekosystem.

C.  Den biologiska mångfalden måste skyddas och biodlingen bidrar i stor utsträckning till detta genom korsbefruktningen.

D.  Europas biodlingar har funnits i tusentals år och ingår fullt ut i kulturarvet från jordbruket.

E.  Biodlingens produkter har stort närings- och läkemedelsmässigt värde.

F.  Tack vare de europeiska biodlarnas know-how och de många olika klimatmässiga förhållandena finns det många olika sorters honung och andra biodlingsprodukter av hög kvalitet såsom drottninggelé, propolis, bigift och bivax.

G.  Sektorn påverkas av illojal konkurrens från produkter från tredjeländer som importeras till gemenskapsmarknaden.

H.  Honung kan importeras från olika regioner i världen, men endast bin i tillräckliga mängder kan garantera pollineringen.

I.  Den avsevärda minskningen av tillgången på pollen och nektar utgör ett allvarligt hot mot bistammarna.

J.  Antalet bisamhällen har minskat drastiskt i hela världen.

K.  Krisen inom biodlingen beror bland annat på den ständiga förekomsten i bikuporna av parasiten Varroa, http://www.ehinger.nu/undervisning/files/mobiltelefoner_stoer_ut_bin.php (colony collapse disorder) och spridningen av Nosema ceranae.

L.  76 procent av livsmedelsproduktionen för mänsklig konsumtion är beroende av biodlingssektorn.

M.  84 procent av de växtsorter som odlas i Europa är beroende av pollineringen.

N.  Regler och god praxis för användning av biocider ignoreras allt för ofta.

O.  Det finns ännu inga medel för att utrota vissa bisjukdomar, som försvagar binas motståndskraft och medför en förlust av antalet bisamhällen.

1.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att omedelbart ta itu med hälsokrisen inom biodlingen på lämpligt sätt och med effektiva vapen.

2.  Europaparlamentet anser att man måste tackla den illojala konkurrensen från biodlingsprodukter från tredjeländer till följd av bland annat lägre produktionskostnader, särskilt när det gäller sockerpriset och kostnaderna för arbetskraft.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart utöka forskningen om parasiter och sjukdomar som decimerar bipopulationerna, liksom orsakerna till sjukdomarna, genom att ställa kompletterande budgetmedel till förfogande för denna forskning.

4.  Europaparlamentet anser att det måste införas en skyldighet att på etiketten ange det land där bihonungen har producerats.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder inom ramen för hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken för att främja inrättandet av ekologiska kompensationsområden (såsom träda till förmån för biodlingen), särskilt i större jordbruksproduktionsområden. Dessa områden bör placeras i de delar som är mest svårodlade, där växter såsom phacelia, gurkört, åkersenap och vit klöver kan växa och bilda stora nektarkällor i binas polleninsamlingsområden.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa riskerna för en otillräcklig pollinering, både för biodlarna och jordbrukarna, vars produktion skulle kunna öka avsevärt.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att ytvattenkvaliteten kontrolleras och övervakas, eftersom bin är mycket känsliga för all försämring av miljön.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda forskning om kopplingen mellan dödligheten bland bin och användningen av bekämpningsmedel såsom thiamethoxam, imidacloprid, klotianidin och fipronil, för att vid behov kunna vidta lämpliga åtgärder bland annat i fråga om godkännande av dessa produkter.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna all information om denna situation som för närvarande finns tillgänglig i medlemsstaterna. Parlamentet vill att kommissionen samarbetar med godkända organismer för utbyten av vetenskaplig information om effekterna av bekämpningsmedel på bin.

10.  Europaparlamentet anser att det måste införas en skyldighet att analysera importerad honung för att påvisa en eventuell förekomst av den amerikanska bipestbakterien.

11.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att föreslå ett system för ekonomiskt stöd till biodlare som drabbats av problem på grund av dödligheten bland deras bistammar.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera forskning och bekämpning av bisjukdomar i politiken på det veterinära området.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att be alla medlemsstater att omedelbart vidta stödåtgärder till förmån för biodlingssektorn.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.