Πρόταση ψηφίσματος - B6-0580/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0580/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

10.10.2008

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑000/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Miroslav Ouzký και Caroline Jackson
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 2001/331/ΕΚ για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη

Διαδικασία : 2008/2647(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0580/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0580/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0580

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 2001/331/ΕΚ για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη (2001/331/ΕΚ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση COM(2007)707 της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το 2001 τη σύσταση 2001/331/ΕΚ, που περιέχει μη δεσμευτικά κριτήρια για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση και την αναφορά περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των συστημάτων επιθεωρήσεων των κρατών μελών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση αυτή είχε ως στόχο να ενισχύσει την τήρηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να συμβάλει στη συνεπέστερη εφαρμογή και επιβολή του σε όλα τα κράτη μέλη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση COM(2007)707 εκθέτει τις απόψεις της Επιτροπής όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της σύστασης, μεταξύ άλλων, βάσει των εκθέσεων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της σύστασης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τον εκ μέρους τους τρόπο εφαρμογής της σύστασης ήσαν ‘ατελείς ή δύσκολα συγκρίσιμες’,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που υπέβαλαν τα κράτη μέλη καταδεικνύουν ότι ‘ελάχιστα μόνο πέτυχαν την πλήρη εφαρμογή της’ και ότι ‘εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας’,

ΣΤ.  λαμβάνοντας άποψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η κατάσταση της ατελούς εφαρμογής οφείλεται εν μέρει στις διιστάμενες ερμηνείες των κρατών μελών όσον αφορά τους ορισμούς και τα κριτήρια της σύστασης και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της σύστασης είναι ανεπαρκές και δεν καλύπτει πολλές σημαντικές δραστηριότητες, όπως το Natura 2000, ο έλεγχοςτης μεταφοράς παράνομων αποβλήτων, η καταχώριση και έγκριση χημικών ουσιών (REACH), ο περιορισμός ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα (π.χ. οδηγία RoHS), το εμπόριο απειλούμενων ειδών και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα συστήματα ευθύνης του παραγωγού,

1.  επισημαίνει με ανησυχία το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Κοινότητα, δεδομένου ότι αυτό προξενεί όχι μόνο συνεχιζόμενες ζημίες για το περιβάλλον, αλλά και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

2.  τονίζει ότι είναι ζωτική η ορθή και ισότιμη επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Κοινότητας, και οτιδήποτε δεν φτάνει το στόχο αυτό διαψεύδει τις προσδοκίες των πολιτών και υπονομεύει τη φήμη της Κοινότητας ως αποτελεσματικού προστάτη του περιβάλλοντος·

3.  αντιτάσσεται στην πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω απλής μη δεσμευτικής σύστασης και με την ενσωμάτωση ειδικών, νομικώς δεσμευτικών, απαιτήσεων σε τομεακή νομοθεσία·

4.  αντιθέτως, παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από τη λήξη του 2009, πρόταση οδηγίας για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, στην οποία θα διασαφηνίζει τους ορισμούς και τα κριτήρια και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής·

5.  κρίνει ζωτική την ενίσχυση του Δικτύου της ΕΕ για την Εφαρμογή και Επιβολή του Δικαίου του Περιβάλλοντος (IMPEL) και παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, πριν από τη λήξη του 2009, για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί, μεταξύ των οποίων η θέσπιση κοινοτικού σώματος περιβαλλοντικών επιθεωρητών·

6.  προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη της περιβαλλοντικής αγωγής και στην ενημέρωση για την προστασία του περιβάλλοντος, της οποίας το ακριβές περιεχόμενο θα πρέπει να καθορίζεται σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματα που παρατηρούνται σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.