Propunere de rezoluţie - B6-0580/2008Propunere de rezoluţie
B6-0580/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

10.10.2008

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6–0479/2008
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Miroslav Ouzký și Caroline Jackson
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitoare la revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre

Procedură : 2008/2647(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0580/2008

B6‑0580/2008

Rezoluția Parlamentului European referitoare la revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre

Parlamentul European,

–  având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre (2001/331/CE),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social și către Comitetul Regiunilor privind revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre (COM(2007)0707),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât în 2001 Parlamentul European și Consiliul au adoptat Recomandarea 2001/331/CE, care conține criterii fără caracter obligatoriu pentru planificarea, efectuarea, monitorizarea și raportarea inspecțiilor de mediu, recunoscând că există mari diferențe între sistemele de inspecție din statele membre;

B.  întrucât scopul acestei recomandări era de a spori gradul de respectare a legislației comunitare în domeniul mediului și de a contribui la aplicarea mai coerentă a acesteia în toate statele membre;

C.  întrucât Comunicarea COM(2007)0707 stabilește opiniile Comisiei în ceea ce privește evoluția ulterioară a recomandării, printre altele pe baza rapoartelor prezentate de statele membre cu privire la aplicarea de către acestea a recomandării;

D.  întrucât în comunicare se constată că informațiile prezentate de statele membre cu privire la modul în care au aplicat recomandarea sunt „incomplete sau dificil de comparat”;

E.  întrucât informațiile prezentate de statele membre au arătat că „numai câteva au aplicat-o integral” și că „încă există diferențe mari între modalitățile de efectuare a inspecțiilor de mediu în Comunitate”;

F.  întrucât, potrivit Comisiei, situația aplicării incomplete se datorează parțial interpretărilor diferite pe care statele membre le-au dat definițiilor și criteriilor recomandării, precum și cerințelor de raportare;

G.  întrucât Comisia recunoaște faptul că domeniul de aplicare al recomandării este inadecvat și nu include multe activități importante, precum Natura 2000, controlul transporturilor ilegale de deșeuri, înregistrarea și autorizarea produselor chimice (REACH), restricționarea anumitor substanțe periculoase în produse (de exemplu, Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase), comerțul cu specii pe cale de dispariție, precum și activitățile legate de organisme modificate genetic și sistemele bazate pe principiul responsabilității producătorilor,

1.  își exprimă îngrijorarea față de concluzia Comisiei, conform căreia în Comunitate nu se poate asigura deplina punere în aplicare a legislației privind mediul, acest lucru cauzând nu numai o continuă degradare a mediului, ci și denaturări ale concurenței;

2.  subliniază faptul că o aplicare temeinică și uniformă a legislației comunitare privind mediul este esențială și că, în caz contrar, nu s-ar mai răspunde așteptărilor publicului și s‑ar submina reputația Comunității, al cărei rol este de a proteja în mod eficient mediul;

3.  se opune intenției Comisiei de a aborda această problemă numai printr-o recomandare fără caracter obligatoriu și prin introducerea unor cerințe specifice, obligatorii din punct de vedere juridic, în legislația sectorială;

4.  îndeamnă Comisia să prezinte, în schimb, până la sfârșitul anului 2009, o propunere de directivă privind inspecțiile de mediu, care să clarifice definițiile și criteriile și care să extindă domeniul de aplicare;

5.  consideră că este necesar să se consolideze Rețeaua europeană de punere în aplicare a legislației din domeniul mediului (rețeaua IMPEL) și solicită Comisiei să raporteze, până la sfârșitul anului 2009, cu privire la posibilitățile de a realiza acest lucru, inclusiv la instituirea unui serviciu comunitar pentru inspecțiile de mediu;

6.  propune să se pună mai mult accent pe sprijinirea educației și informării în domeniul mediului, al căror conținut specific se va stabili la nivel local, regional și național ținând cont de nevoile și problemele identificate într-un anumit domeniu;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.