Predlog resolucije - B6-0580/2008Predlog resolucije
B6-0580/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

10.11.2008

k vprašanju za ustni odgovor B6‑0479/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagata Miroslav Ouzký in Caroline Jackson
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o reviziji priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah

Postopek : 2008/2647(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0580/2008
Predložena besedila :
B6-0580/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0580/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o reviziji priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju priporočila 2001/331/ES Evropskega parlamenta in Sveta s 4. aprila 2001 o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (2001/331/ES),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije (KOM(2007)707) Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o reviziji priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah,

–  ob upoštevanju člena 108(5) poslovnika,

A.  ker sta Evropski parlament in Svet leta 2001 sprejela priporočilo 2001/331/ES, ki vsebuje nezavezujoča merila za načrtovanje, izvajanje in spremljanje okoljskih inšpekcij ter poročanje o njih in ki ugotavlja, da obstajajo velike razlike med inšpekcijskimi sistemi držav članic,

B.  ker je bil namen priporočila povečati ravnanje v skladu s pravom varstva okolja Skupnosti in prispevati k njegovi doslednejši uporabi in zagotavljanju izvrševanja v vseh državah članicah,

C.  ker sporočilo KOM(2007)707 vsebuje stališča Komisije o nadaljnjem razvoju priporočila, ki med drugim temeljijo na poročilih držav članic o izvajanju priporočila,

D.  ker sporočilo ugotavlja, da so informacije držav članic o tem, kako izvajajo priporočilo, 'nepopolne ali pa jih je bilo težko primerjati',

E.  ker so informacije držav članic kazale na to, da 'ga je le nekaterim uspelo izvesti v celoti' in da 'še vedno obstaja veliko neskladje glede načina izvajanja okoljskih inšpekcijskih pregledov znotraj Skupnosti',

F.  ker gre, po mnenju Komisije, nepopolno izvajanje deloma pripisati različnemu razumevanju držav članic opredelitev in meril iz priporočila ter obveznosti poročanja,

G.  ker Komisija priznava, da je področje uporabe priporočila neprimerno in ne vključuje številnih pomembnih dejavnosti, kot so Natura 2000, nadzor nezakonitih pošiljk odpadkov, registracija in avtorizacija kemikalij (REACH), omejevanja uporabe nekaterih nevarnih snovi v izdelkih (npr. direktiva RoHS), trgovina z ogroženimi vrstami ter dejavnosti, povezane z gensko spremenjenimi organizmi ter sistemi odgovornosti proizvajalcev,

1.  izraža zaskrbljenost zaradi zaključka Komisije, da v Skupnosti ni mogoče zagotoviti popolnega izvajanja okoljske zakonodaje, saj to vodi k nadaljnjemu okolju škodljivemu ravnanju, pa tudi k izkrivljanju konkurence;

2.  poudarja, da je dobro in enakomerno izvajanje prava varstva okolja Skupnosti nujno, vsaka pomanjkljivost v zvezi s tem pa ne izpolnjuje pričakovanj javnosti in slabi ugled Skupnosti kot učinkovitega varuha okolja;

3.  nasprotuje namenu Komisije, da reši težavo le s pomočjo nezavezujočega priporočila ter z vključitvijo posebnih pravno zavezujočih zahtev v področno zakonodajo;

4.  poziva Komisijo, naj raje pred koncem leta 2009 predlaga direktivo o okoljskih inšpekcijskih pregledih, ki bi pojasnila opredelitve in merila ter razširila področje uporabe;

5.  meni, da je nujno okrepiti mrežo Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje zakonodaje na področju okolja (IMPEL), in poziva Komisijo, naj do konca leta 2009 poroča o tem, kako bi bilo mogoče to doseči, vključno z ustanovitvijo organa Skupnosti za okoljske inšpekcijske preglede;

6.  predlaga, da se nameni večji poudarek podpori okoljskega izobraževanja in zagotavljanju informacij, katerih posebna vsebina se določi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni na osnovi ugotovljenih potreb in problemov določenega območja;

7.  naroči predsedniku, da to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.